تعبیر خواب بغل کردن چیست؟

با تعبیر خواب بغل و بغل کردن (در آغوش گرفتن)، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه، تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
تعبیر خواب بغل
ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر منوچهر مطیعی اگر بغل کردن و یا در آغوش کشیدن جنبه شیطانی و نفسانی نداشته باشد دارای تعبیر و تفسیر است همچنین بغل کردن بچه در رویا نیاز عاطفی شما به دیگران را نشان می‌دهد. با تعبیر خواب بغل کردن به گفته تعبیرگران اسلامی و غربی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بغل کردن - تعبیر خواب بغل

 

تعبیر خواب بغل کردن و بوسیدن

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را بغل کردن: نیکبختی در عشق
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بغل کردن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
 
کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه کسی را بغل می کنید نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید.

 

در آغوش گرفته شدن

یونگ می گوید: خواب دید اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید( آنقدر گارد نگیرید ) و اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید).
در کتاب سرزمین رویاها آمده: غریبه‌ها شما را بغل می‌کنند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

 

تعبیر خواب بغل کردن غریبه

مطیعی تهرانی: اگر در درگاه خانه شخصی را بغل کردید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد و اگر در درگاه خانه‌ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید. اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.

در کتاب سرزمین رویا‌ها آمده:


 • دیگران شما را بغل می‌کنند: پول
 • یک غریبه را بغل می‌کنید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب بغل کردن کسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد.
 • اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در بغل کردید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

 

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

 

تعبیر خواب بغل کردن خانواده و یا افراد آشنا

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد بغل کنید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی. اگر نا آشنا و بیگانه ای را بغل کردید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد. اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب بغل کردید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 
۱- اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را بغل کرده، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.
۲- اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید.
۳- بغل کردن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب بغل کردن عشق

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی بغل می‌کنید، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
 • اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را بغل می‌کنند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • فامیل‌های نزدیکتان را بغل کنید: مراقب خیانتکاران باشید.
 • زن یا نامزد شما، شخص دیگری را بغل می‌کند: تنهایی و گرفتاری
 • شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را بغل می‌کند: عمر شما طولانی خواهد بود.

 

تعبیر خواب بغل کردن - تعبیر خواب بغل کردن بچه - در آغوش گرفتن

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب بغل کردن بچه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بچه‌هایتان را بغل می‌کنید: شادی بزرگ در پیش است.
 
مطیعی تهرانی: اگر کودکی را بغل کردید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید. اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را بغل کرده جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.
معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید که کودکی را در آغوش گرفته‌اید بعد از مدتی چیز مهمی به دست خواهید آورد.

 

دیدن بغل کردن حیوانات در خواب

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید که شتری را بغل کرد، دلیل بود که با دشمن صلح کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید. بغل کردن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید. بغل کردن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

 

تعبیر خواب بغل (اندام بدن)

محمد بن سیرین گوید: بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد و موی بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، مال حرام یابد. اگر کسی بیند که دست‌ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. بعضی از معبران گفته‌اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردی، و هر که بیند در بغل او نقصانی نیست، دلیل که نامردای کشد و دشمن بر وی غالب شود. اگربیند که از بغل وی بوی ناخوش می‌آمد، دلیل که مال به وی رسد، اما به دشواری. اگر بیند از زیر بغل وی عرق روان شد، دلیل که به قدر آن عرق از مال چیزی نقصان گردد.


 1. سلام من چند روز پیش با اقایی که ارتباط داشتم جفتمون مجردیم و اون خیلی دوسم پاشت یعنی اینحوری وانمود میکرد اما من تو دوسال ارتباطی که داشتیم اونجوری که باید نبودم اما منم واقعا دوسش داشتم برای همیشه تموم کردیم و اونم کسی بود که این رابطه رو کلا تموم کرد ،
  دیشب خواب دیدم که از بلاک درم میاورد یه پیام میداد و بعد دوباره بلاکم میکرد چندبار اینکارو تکرار کرد رفتم پیشش کلی همدیگه رو بغل کردیم و انگار رابطم داشتیم خوب یادم نیستو اون مدام بقیه رو نشونم میداد که ببین اونا عاشق همدیگه ان اونا عشقشون واقعیه و منم همش میگفتم ادما فرق دارن من عاشقت بودم و بعدش نفهمیدم اصلا چی شد .

  • سلام! خوابتان نشانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. بیان کننده ی بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نشان دهنده ی این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. حاکی از تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است.

 2. سلام من مجردم الان چندین شبه همین خوابو میبینم که یه پسر هست که چند ماهشه و نمیدونم مال کیه ولی پسر من نیست تو یه جمعی هستیم اما اون بچه مدام بغل منه و بین اون همه با من خیلی رابطه اش خوبه وفقط بغل من میمونه منم بغلش میکنم و مدام باهاش حرف میزنم و محبت میکنم

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی لازمست فضایی برای تان قائل شوید. لازمست خلوت کنید تا روی موقعیتی بیندیشید و دوباره انرژی بگیرید. این، حاکی از انطباق و عدم فردیت است. شاید حس می کنید روی دیدگاه هایتان حساب نمی کنند یا دیدگاه هایتان مهم نیستند. تعبیر دیگر: لازمست جنبه های گوناگون جمعیتی را در شخصیت تان دخیل کنید. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

 3. ادامه خوابم
  خب من فکر میکردم که اون همکار دیگم رو دوست داره نه منو و واسه همین میترسیدم خودمو بهش معرفی کنم ( من تابحال از نزدیک رئیسم رو ندیدم و مرد هست) یکم بعد که گذشت خودش متوجه شد که من اون همکارم نیستم و اما بازم بهم ابراز علاقه کرد و منو بوسید.
  دیشب خواب دیدم با دبیر عربیم ( توی دنیای واقعی دبیر عربیم نیست) که مرد بود هم دیگه رو دوست داشتیم و اون سر کلاس بهم درس داد و بعد اومد کنار من روی یک صندلی نشست من رو بغل کرد و من چادر سرم بود و سرم رو روی شونش گذاشتم و بعد صبر کردم که کلاس تموم شه زنگ تفریح که خورد بچه ها میگفتن تو و دبیر همو دوست دارین اما من گفتم نه بعد توی زنگ تفریح موز و ویفر موزی خوردم و زنگ خونه ک خوردم رفتیم خونه خالم اونجا توی اتاق یک شاخه گل رز قرمز بود که من برش داشتم از اتاق رفتم بیرون و برگشتم یه شاخه گل دیگ هم اونجا بود باز ولی فقط ساقه گل بود و توی اتاق ماه بود و منظره ای که من دیدم ساقه گل رزی بود که به جای گل برگ های گل ماه روی ساقه بود و من ازش میخاستم عکس بگیرم توی راه برگشت به خونه هم دوباره دبیرمو دیدم و بهش سلام کردم و یک فردی رو دیدم که خیلی فربه بود و بخاطر چاقی دچار بیماری بود من فقط بهش نگاه کردم و از کنارش رد شدم.( تمام جزئیات رو گفتم)

  • در ادامه: حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حاکی از جنبه ی ریاست وار یا اختیاردار شخصیت شماست. ممکنست خودباوری و جنبه ی قاطعانه ی شخصیت تان را بنمایاند. تعبیر دیگر: ممکنست خیلی خود را درگیر کارتان می کنید. از منظر منفی، علامتی از محدودیت هایتان و نبود آزادی/اصالت (ابتکار) باشد. علامتی از عمق اشتیاق شماست. روابط تان را پنهان نمی کنید و تمایل دارید که با تمام وجود آن را بنمایانید. یک درس زندگی مهم می آموزید. تعبیر دیگر: علامتی از رشد شخصی است. چیزی را درباره ی خودتان می آموزید. علامتی ازین است که لازمست بنشینید و زمانی بگذارید که پیش ازینکه وارد عمل شوید، درباره ی موقعیتی فکر کنید؛ یا اینکه لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: گویای احساسات و ایده های شماست که رد می شوند یا به حاشیه رانده می شوند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «توی زنگ تفریح موز» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • ادامه خوابم
    توی زنگ تفریح موز و ویفر موزی خوردم و زنگ خونه که خرد با مامانم
    رفتیم خونه خالم اونجا توی اتاق یک شاخه گل رز قرمز بود که من برش داشتم بعدش از اتاق رفتم بیرون و برگشتم یه شاخه گل دیگ اونجا دیدیم ولی فقط ساقه گل بود و توی اتاق ماه بود و بعد من ساقه گل رو زیر ماه گذاشتم ( ک حالت خیای دید بشه) و منظره ای که دیدم ساقه گل رزی بود که به جای گل برگ های گل، ماه روی ساقه بود و من ازش میخاستم عکس بگیرم توی راه برگشت به خونه هم دوباره دبیرمو دیدم و بهش سلام کردم و یک فردی رو دیدم که خیلی فربه بود و بخاطر چاقی دچار بیماری بود و روی زمین افتاده بود من فقط بهش نگاه کردم و از کنارش رد شدم

    • در ادامه: اجازه می دهید امور بی اهمیت و مسأله های جزئی، اذیت تان کنند. سختکوشی تان، دستاورد کمی دارد و پاداش کمی می گیرد. حاکی از هشدار یا یک تماس برای سفارش است. شروع چیزی نو را نوید می دهد. ممکنست مسیری به ضمیر ناخودآگاهتان باشد که خود را برای هرچه بعدها اتفاق می افتد، آماده کنید. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: بیانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. نشانگر جنبه ی پنهان، رمزآلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه ی زنانه است. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی حالت های در حال تغییر است. حاکی از آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید!

 4. سلام خسته نباشید
  من دو روز پیش خواب دیدیم که مدیرم و من همدیگر رو دوس داریم و اون منو میبوسید و بغل میکرد و از یه جایی به بعد فکر میکردم که اون همکار دیگم رو دوست داره و میترسیدم بهش بگم و یکم بعد که گذشت اون متوجه شد که من اون دختر نیستم اما بازم منو بوسیدو بغل کرد
  دیشب هم خواب دیدم با معلم عربی ( واقعا دبیر عربیم نبود) که مرد بود همو دوست داریم سر کلاس جلو بچه ها کنار من نشست و منو بغل کرد من چادر داشت و چون چادر داشتم سرمو گذاشتم توی بغلش تا کلاس تموم شد بعد بچه ها گفتن که اون و تو همو دوست دارین و من گفتم نه اما واقعا دوسش داشتم
  بعد که رفتم خونه رفتیم خونه خالم اونجا ی منظره بود که ی گل رز بودو و ماه شب و ماه شب کنار لوستر خونه خالم بود همچنین توی راه برگشت به خونه خالم معلمم رو دیدم و بهش سلام کردم و یک فرد خیلی فربه که بخاطر چاق بودن دچار بیماری شده بود

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. گویای اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. علامتی از عمق اشتیاق شماست. روابط تان را پنهان نمی کنید و تمایل دارید که با تمام وجود آن را بنمایانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «از یه جایی به» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام خسته نباشید ،خواب دیدم که در جمع خانواده و فامیل هستم یک خانه آشنا که به یاد ندارم ،همان لحظه زنی بچه یی که قیافه اش را ندیده ام و نمی دانم دختر یا پسر بود را به من داد و من آن بچه را از اول خواب تا آخر خواب در آغوش داشتم ،وسط خواب که زمین میخوردم پسر عموی م ک مجرد است دستم را میگرف و بلند میکرد یکبار دیگر افتادم باز هم او دستش را برای کمک دراز کرد برگه یی آنجا بود که هم من امضا زدم هم او ،تعبیرش چیست ،خواهش میکنم بگویید متشکرم ❤

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. مشابه وضعیتی است که بخشی قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید؛ بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده است و بیشتر به بقیه نیاز داشتید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر بی پناهی تان در یک موقعیت است. بیانگر توافق و مقبولیت تان درباره ی شرایط یا موقعیتی خاص است. نشانگر مهر تأیید شماست. مسئولیت موقعیتی را می پذیرید.

 6. سلام من با عشقم دعوام شده و تقریبا چند هفتس که باهم قهریم و امروز خواب دیدم که اومده خونمون منم بغلش کردم و تو بغلش گریه کردم اونم منو محکم بغل کرد و گفت که گریه نکنم میشه بگید تعبیرش چیه ممنون میشم.

  • مدیر سایت آذر 13, 1399 at 3:11 ب.ظ

   سلام! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است.

 7. سلام من دو شب پیش خواب دیدم یه خواننده معروف خارجی که خیلی دوسش دارم توی خونمونه و ما با هم خوب بودیم همو بغل کردیم

  میشه بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایت آذر 2, 1399 at 3:11 ب.ظ

   سلام! خوابتان گویای چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر تأثیری الهی است. نمایانگر هماهنگی و تکریم روح انسانی می باشد. احساس و تأثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی تان ابراز شده است! علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است.

 8. سلام من خواب دیدم دیدم کسی رو که دوست دارن تو واقعیت و البته اون اصلا از وجود من روی این سیاره خبر نداره

  • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید.

 9. با سلامی دوباره..

  این ادامه خوابم ست:

  کم کم بهم نزدیک شدیم و همدیگرو بغل کردیم؛ اینقدر به شدت بهم علاقه‌مند بودیم که فقط با چشمامون با هم ارتباط برقرار میکردیم و حتی یه کلمه هم صحبت نمیکردیم و در عین حال هم در آغوش هم بودیم، جوری که انگار ما رو بهم چسبوندن، کسی جرات اینو نداشت که بگه چرا چنین رفتاری داریم و یا چرا بغل همیم (البته بگم که این رفتارها اصلا جنبه شهوانی نداشت و در حد عشق بود) همه هم به احترام شخصیت هامون سکوت اختیار میکردن.. هنگامی که بغل اون آقا بودم، هی بیشتر سرمو به سینه و گردنشون نزدیک میکردم و اون هم بیشتر نزدیکم میشد، حتی میخواست منو رو لبام ببوسه اما نگذاشتم اینکارو بکنه ولی بغلش موندم که بیدار شدم..

  ممنون میشم ادامشو هم تعبیر کنید؛ چون گفتین ادامه خوابم رو در پیامی دیگه ارسال و ضمیمه کنم

  • سلام! در ادامه: علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است.

 10. با سلام خدمت شما ممنون از سایت بسیار خوبتون

  من دیشب خواب دیدم که با یک فردی از فامیل که پسر هم بود در یک اتاق بودیم

  وقتی بهش نگاه میکردم قلبم چنان تند میزد که میخاست از قفسه سینه ام بیرون بزند

  دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و بقلش کردم و قلبم آروم گرفت

  البته ایشون هم از این اتفاق شُکه شده بود اما کم کم لبخند زد

  و بعد از اون اتفاق هم با هم ازدواج کردیم و زندگی شیرین و عاشقانه ای داشتیم

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • سلام بر شما؛ لطف دارید! خوابتان نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر ترس هایی است که در زندگی تان با آنها مواجه نمی شوید؛ توانایی روبرو شدن با آنها را ندارید. ممکنست در مورد چیزی، نگران باشید. علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «قلبم آروم گرفت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

1 2 3 24

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور