تعبیر خواب برگ

با تعبیر خواب برگ، تعبیر خواب ریزش برگ، تعبیر خواب برگ انگور، تعبیر خواب برگ سبز و برگ خشک و تعبیر خواب پختن برگ همراه ما باشید.
تعبیر خواب برگ
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن برگ در رویا نشان دهنده بخش زنده و بالنده وجود شماست. این بخش که به دلیل فرتوتی (بر حسب رنگ برگ) آسیب پذیر است، قسمت‌هایی از افکار و احساساست شماست. شما همچنین می‌توانید چون برگی در باد به هوا روید و این نشان دهنده جدایی از ریشه‌ها و منبع اصلی رشد شماست. شما با برگرفتن برگی از دفتر شخصی، مجازا از او سرمشق و الگو می‌گیرید. اگر تمامی برگ‌های درخت بریزند، این تصویر بیانگر پایان زندگی شماست. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب برگ انگور - تعبیر خواب باغ پاییزی - تعبیر خواب پاییز - تعبیر خواب برگ های پاییزی - تعبیر خواب دلمه برگ مو

 

تعبیر خواب برگ

محمد بن سیرین گوید: درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز آر درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می‌شوید.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن برگ در خواب، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است.


 

تعبیر خواب برگ سبز و تازه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید: برگ سبز: خوشبختی

لیلا برایت می‌گوید: دیدن برگ‌های تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‌ریزد. بیانگر ضرر مالی است.

آنلی بیتون: اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد.

کتاب سرزمین رویاها: 
 • شاخ و برگهای سبز: زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد.

 • برگهای سبز می‌چیند: پول

 • گل‌ها درمیان برگ‌ها: دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند.

 

تعبیر خواب برگ درخت میوه

جابر مغربی گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته‌اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

کتاب سرزمین رویاها:
 • برگ درخت انجیر: مردم به شما حسودی می‌کنند.

 • برگ مو: شما به خشم می آئید.

لیلا برایت: دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‌ی آن است که فرد با ایمانی هستید.

 

تعبیر خواب جمع کردن برگ

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که در باغی برگ جمع می‌کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می‌کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

 

تعبیر خواب برگ خشک

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن برگهای خشک در خواب، نشانه آن است که احساسات شوم و نومیدانه، شما را در بر خواهد گرفت.

 • اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند. گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خشک: غم

کتاب سرزمین رویاها

برگهای خشک: 

تبلیغات در ستاره


 • بیماری و ناکامی 

 • افراد بدجنس شما را تهدید می‌کنند.

برگهای پلاسیده: اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است.

 

تعبیر خواب ریزش برگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ریزش برگ‌ها: یک بیماری خطرناک

 • برگ ریزان پائیز: یک ناکامی در عشق

 • باد برگ درختان را می‌اندازد: یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد.

 • برگهای بسیار روی زمین: مشاجره با دوستان

 • برگهای شاخه ای که میوه ندارد: یک ازدواج خوشبخت

 • برگ‌ها زمین حیاط شما را پوشانده‌اند: به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت.

 

تعبیر خواب پختن برگ

کتاب سرزمین رویاها:

 • برگ می‌پزید: پول

 • برگ پخته می‌خورید: نفاق در خانواده.

 • برگ می‌خورید: مشاجره

 


 1. سلام. مجرد هستم. خواب دیدم در حیاط خانه ما کسی که بهش علاقه مند هستم با خانواده ش اومدن خونمون و فامیل های پدری و مادری من هم هستن (البته هنوز فردی که بهش علاقه مند هستم ابراز عاطفی نکرده به من).
  بعد خودم رو دیدم که دارم از داخل و کف حیاط چوب خشک شده درخت، هم بزرگ و هم کوچیک و هم برگ خشک شده رو با دستم جمع میکنم و میبرم بیرون حیاط و دور میریزمشون و همراه با این‌کارم در خواب عصبانی بودم چون میدیدم فامیلهام حسادت میکردن.
  بعد انگار یه دختر بچه بود من دستشو گرفتم ببرم تو حیاط قدم بزنیم و سگ خودمون (در واقعیت سگ دارم) رو ببینیم که اونی دوسش دارم یه لبخند داشت و زودتر از من رفت سگ منو ببینه.

  • سلام! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. بیان کننده ی چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامتی از باهم بودن است. به شما یادآوری می کند که افراد دیگر می توانند به زندگی تان وارد یا خارج شوند، اما همیشه خانواده تان را خواهید داشت. تعبیر دیگر: آنچه یک خانواده ی واقعی باید به آن شکل باشد را آرمانی سازی یا خیالبافی می کنید. آنچه خانواده های دیگر دارند را می خواهید داشته باشید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نشان دهنده ی مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد خودم رو دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ممنونم

   • .
    بعد انگار یه دختر بچه بود من دستشو گرفتم ببرم تو حیاط قدم بزنیم و سگ خودمون (در واقعیت سگ دارم) رو ببینیم که اونی دوسش دارم یه لبخند داشت و زودتر از من رفت سگ منو ببینه.

    • در ادامه: علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. بیان کننده ی سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد.

   • بعد خودم رو دیدم که دارم از داخل و کف حیاط چوب خشک شده درخت، هم بزرگ و هم کوچیک و هم برگ خشک شده رو با دستم جمع میکنم و میبرم بیرون حیاط و دور میریزمشون و همراه با این‌کارم در خواب عصبانی بودم چون میدیدم فامیلهام حسادت میکردن.
    بعد انگار یه دختر بچه بود من دستشو گرفتم ببرم تو حیاط قدم بزنیم و سگ خودمون (در واقعیت سگ دارم) رو ببینیم که اونی دوسش دارم یه لبخند داشت و زودتر از من رفت سگ منو ببینه.

    • در ادامه: بیان کننده ی مسأله ی شخصی یا مسأله ای مربوط به کارتان است. موردهای منفی را در زندگی تان برمی دارید و بر مانع های اصلی غلبه می کنید. بسوی مرحله ی تازه ای در زندگی تان می روید. لازمست افکارتان را تروتمیز کنید و از شر روش ها و عادت های قدیمی خلاص شوید. به دنبال بهبود شخصی هستید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که لازمست واضح صحبت کنید یا اینکه کل حقیقت را درباره ی موقعیت یا مسأله ای بگویید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. خیلی درباره ی خودتان بالا فکر می کنید. احترام می خواهید و آن را می گیرید. حس می کنید در بالا قرار دارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد انگار یه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم در یه جایی هستم با درختان بسیار تنومند ‌بزرگ که تمام برگ های زردش ازش جداشده بودو پای خود درختان انباشته شده بود در حالی که برگ های سبز باطراوت روی شاخه های درخت باقی بودند ‌من بهت زده از اینکه الان که فصل پاییز نیس چرا برگ زرد از درختان میریزد آنها را تماشا میکردم در کنار حس گنگ و مبهمی که داشتم احساس خوبی هم بهم دست میداد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشان دهنده ی امیدهای از دست رفته، ناامیدی، ناراحتی و از دست دادن است. امیدها و تمایلات تان نقش بر آب شده اند. بی ثباتی و مانعی را در زندگی تان تجربه می کنید. تعبیر دیگر: بیان کننده ی ناباروری یا عدم مردانگی است. شاید پیغامی از پایان گرفتن خط خانوادگی باشد (بعنوان درخت خانوادگی است). همچنین حاکی از شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی تان است. علامتی از باروری، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گذر زمان است. بسته به رنگ و نوع برگ، خواب می تواند، دوره ی زمانی خاصی را تأکید کند. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.

 3. سلام خسته نباشید معبر گرامی . خواب دیدم میخوام برم امتحان بدم بعد انگار دیر رسیدم و نگران بودم چون انگار نخونده بودم ، نشستم سر کلاس که یکی از کلاسای دانشگامون بود ، در واقعیت خیلی وقته درسم تموم شده، هم کلاسیای دوران راهنماییمو دیدم که نشستن یکییشون پشتم بود ، یکیشون کنارم ، هم من میخواستم تقلب کنم هم اونا میخواستن بهم برسونن ولی نشد بعد برگه امتحان رو خوب یادمه ۶،۵ تا سوال بود درسشم یادم بود حتی سوالا رو ولی حالا یادم رفته یه درس حفظی بود انگار توش زیست هم داشت سوال اول تستی بود سوال اول و یکی به آخر رو شانسی جواب دادم ، بقیه سوالا رو به مغزم فشار اووردم و یه چیزی نوشتم وقت تموم شد و استاد اومد تو کلاس یه خانم ناآشنا بود بهش گفتم همین الان برگم رو صحیح میکنین نمرم رو بدین اونم قبول کرد، ۱۶ شدم روبرگه نوشت ۱۶ ، خیلی خوشحال شدم چونفکر میکردم۳،۲نمره بیشتر نگیرم و اونایی که نوشتم چرت و پرته بعد که داشتم از راه پله ها مییومدم پایین اون همکلاسی راهنماییم که کنارم نشسته بود رو دیدم که داره میره ، یه کاسه دلمه برگ مو دستش بود بعد یه دلمه خیلی بزرگ هم مثلا اندازه یه قالیچه روی زمین داشت میکشید با خودش ، دلمه رو گذاشته بود روی یه برگ مو بزرگ ، برگ دلمه ها سبز تیره بود و پخته شده ، خیلی تعجب کردم و میگفتم مگه میشه همچین برگای بزرگی وجود داشته باشه بهش گفتم این برگ ها رو از کجا گرفتی گفت از باغمون چیدیم منم همینجوری با تعجب به دلمه بزرگه نگا میکردم . لطفا راهنمایی کنید چرا همچین خوابی دیدم معنیش چیه و اینکه به درس و دانشگا و غذا اینجور چیزا فکر نمیکردم . واقعا عدرخواهی میکنم که طولانی شد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمایانگر عدم امنیت، ترس از برآورده نکردن چشمداشت های دیگران، و هراس از شکست است. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. علامتی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین نمایانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد نو می باشد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر سن پیش رویتان باشد. لازمست ارتباطات قدیمی تان را با همکلاسیان پیشین تان به تصویر بکشید تا در رابطه ی فعلی تان به بینش برسید. نمایانگر درسی از گذشته است که آموخته اید و اکنون در جنبه ای از زندگی تان، کارایی دارد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یه کاسه دلمه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام بفرستید!

 4. باسلام وتشکرادامه خواب که فرمودین بفرستم یه کاسه دلمه برگ مو دستش بود بعد یه دلمه خیلی بزرگ هم مثلا اندازه یه قالیچه روی زمین داشت میکشید با خودش ، دلمه رو گذاشته بود روی یه برگ مو بزرگ ، برگ دلمه ها سبز تیره بود و پخته شده ، خیلی تعجب کردم و میگفتم مگه میشه همچین برگای بزرگی وجود داشته باشه بهش گفتم این برگ ها رو از کجا گرفتی گفت از باغمون چیدیم منم همینجوری با تعجب به دلمه بزرگه نگا میکردم . لطفا راهنمایی کنید چرا همچین خوابی دیدم معنیش چیه و اینکه به درس و دانشگا و غذا اینجور چیزا فکر نمیکردم . واقعا عدرخواهی میکنم که طولانی شد

  • سلام؛ خواهش می کنم! در ادامه: علامتی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه هایی ازین باشد که درباره ی اینکه در رابطه ای خاص با شما رفتار می شود، چه حسی دارید (حس تان را بیان می کند، درباره ی طرز رفتار طرف مقابل تان در رابطه ای با شما). به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. نمایانگر شادی تازه یافته و بهبود در جنبه های مختلف زندگی تان است. علامتی از باروری، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر: نمایانگر گذر زمان است. بسته به رنگ و نوع برگ، خواب می تواند، دوره ی زمانی خاصی را تأکید کند.

 5. سلام در حیاط خانه عمه ام بودم یه چیزی به من تعارف کرد برگ موپخته کنارش بود.من از برگ موپخته برداشتم و میخوردم تعبیر برگ پخته درخت مو چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست گویای جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. بیانگر شادی تازه‌یافته و بهبود در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان است. نمادی از باروری، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر: گویای گذر زمان است. بسته به رنگ و نوع برگ، خواب می‌تواند، دوره‌ی زمانی خاصی را تأکید کند.

 6. سلام .وقت بخیر. من دیشب خواب دیدم که یه درخت انگور هست.‌ولی نمیدونم خونه چه کسی بودم.‌درخت انگور برگاش سبز و براق . انگار مصنوعی بود از سبزی و خوشکلی. من وایساده بودم داشتم‌نگاهشون میکردم. بعد گفتم بچینم برای دلمه انگور. ولی نچیدم

  • خواب‌تان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی‌تان برای شادی به دیگران است. تعبیر دیگر: بیانگر افکار آرمانگرا، امیدها و ایده‌هایتان است. تعبیر دیگر: نمادی از رابطه‌ای چسبنده است. شاید حس می‌کنید گیر کرده‌اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات‌تان می‌توانند جلویتان را بگیرند. بیانگر شادی تازه‌یافته و بهبود در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان است. نمادی از باروری، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر: بیانگر گذر زمان است.

 7. لایک مرسیییییی

  آفرین بشما

ستاره
Logo