تعبیر خواب برق (الکتریسیته و صاعقه)

با تعبیر خواب برق رفتن، تعبیر خواب قطع شدن برق، تعبیر خواب صاعقه و تعبیر خواب الکتریسیته در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب برق
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –دیدن برق و الکتریسیته در رویا اشاره به انرژی و احساسات شما دارد. نمایشی که در رویا می‌بینید نشان می‌دهد که آیا از این انرژی یا احساس به طرز ویرانگر استفاده می‌شود یا سازنده. مثلا در برخی مواقع هیجان و اضطراب فرد با خستگی مفرط، خویشتن را از پای در می‌آورد. این همان قدرت خود ویرانگر احساس و غریزه‌ای است که الکتریسیته در رویا بدان اشاره می‌کند.

 

تعبیر خواب کابل برق - تعبیر خواب اتصالی برق - تعبیر خواب پریز برق - تعبیر خواب قطع شدن برق - تعبیر خواب الکتریسیته

 

تعبیر خواب صاعقه

محمدبن سیرین گوید: برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته‌اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
که برق درخواب بر پنج وجه است.
  1. خزانه دار پادشاه
  2. وعده بد
  3. تندی و سرزنش کردن
  4. رحمت
  5. راه راست

مطیعی تهرانی گوید: مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می‌تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

 

تعبیر خواب برق

مطیعی تهرانی: هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می‌ترسد. در این که همه ما می‌ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می‌ترسانند متفاوت‌اند. کسانی هستند که می‌ترسند و نمی‌دانند از چه می‌ترسند. همیشه نگران و مشوش‌اند. عده ای از بیماری می‌ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناک‌اند. خانم‌ها عموماً از پیری وحشت دارند. همه این ترس‌ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می‌گیرد و حیات را متوقف می‌کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده‌اید.
 

تعبیر خواب الکتریسیته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می‌تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می‌ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.
 

 

تعبیر خواب برق رفتن

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می‌گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo