تعبیر خواب بدن – آسیب دیدن بدن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بدن، تعبیر خواب دیدن اعضای بدن، تعبیر خواب بدن لخت، تعبیر خواب اندام قوی و تعبیر خواب دیدن بدن دیگران همراه ما باشید.
تعبیر خواب بدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بدن ما به خوبی تصویری را که از خودمان داریم توصیف کرده و تعبیر خواب بدن دقیقا به همین نکته اشاره می‌کند. به همین دلیل هر رویا درباره تغییر شکل یا بیماری در بدن، بازتابی از تاثیری مشابه در شخصیت و یا احساسمان درباره خویشتن است.

 

تعبیر خواب بدن

لیلا برایت می‌گوید: دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‌ی کسی می‌شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می‌کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: تعبیر خواب بدن خودتان: خوشبختی

 

تعبیر خواب کنده شدن گوشت بدن - تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان - تعبیر خواب تکه های بدن انسان - تعبیر خواب بریدن پا - تعبیر خواب تکه تکه شدن بدن
←تعبیر خواب بدن→

 

تعبیر خواب بدن لخت

لیلا برایت: دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‌ی آن است کار نادرستی انجام می‌دهید که آبروی شما در خطر است.

 

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن

عبدوس گوید:
 • هر عضو بدن می‌تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد
 • هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.
 • هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.
 • دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است.
 • دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشک و ادرار می‌تواند به ترشح منی تفسیر شود.
 • شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

 

تعبیر خواب آسیب دیدن بدن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بدن خودت کمبود و نقصانی ببینی، تعبیرش فقر و شکست از دشمن است.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، در راه راست قرار نداری.
 • اگر ببینی عضوی از بدنت جدا شد، کسی از افراد فامیل تو به غربت می‌رود.‌‌
 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.
 • اگر ببینی اعضای بدنت آزرده و ناراحت شده است، بیمار می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد.
 • کسی به زور مال تو را می‌گیرد.
 • اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی.
 • تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌ای و پراکنده می‌کنی، خانواده و بستگان خود را در شهرها پراکنده و متفرق می‌کنی.
 • اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، به مسافرت می‌روی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق می‌شوند.
 • اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، به تو ضرر و زیانی می‌رسد.
 • اگر ببینی تمام بدنت درد می‌کند، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی یکی از اندام‌های تو شکسته است، باید دید که تعبیر آن عضو مربوط به کدامیک از بستگانت می‌باشد، زیرا به سبب آن فرد دچار ضرر و زیان خواهی شد.

 

تعبیر خواب اندام قوی

لیلا برایت:
اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید، به این معنا است که به خوشبختی می‌رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است.

 

تعبیر خواب بدن دیگران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب بدن خودتان: خوشبختی
 • بدن یک زن: دیگران با این زن تفریح می‌کنند.
 • بدن یک مرد: نقشه‌های شما عملی و موفق خواهند شد.
 • بدن یک بچه: عازم یک سفر هستید.
 • بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر: شادی در آینده نزدیک.
از اینکه با تعبیر خواب بدن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo