مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰
کد خبر: ۷۲۵۵
با تعبیر خواب بالش، تعبیر خواب دوختن بالش، تعبیر خواب بالش کهنه، تعبیر خواب دزدیدن بالش و تعبیر خواب سوختن بالش همراه ما باشید.
تعبیر خواب روبالشی - تعبیر خواب دوختن بالش - تعبير خواب رختخواب - تعبیر خواب پشتی - تعبیر خواب بالش قرمز - تعبیر خواب رو بالشی
 
ستاره | سرویس سرگرمی - بالش یا متکا در رویا نشانه آسایش و حمایت است. شاید این رویا نمایانگر شخصی است که به او تکیه داریم یا خواهان نزدیک شدن به او هستیم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بالش

محمد بن سیرین گوید: بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود.
 
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بالش در خواب، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بالش در خواب به خادم خانه بر می‌گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می‌شود و به زودی ازدواج می‌کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می‌شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می‌رساند. ابریشم زیرکی را باز می‌گوید.

تعبیر خواب بالش کهنه

ابن سیرین: اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است. اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.
 
مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد. اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری.
 

تعبیر خواب دوختن بالش

آنلی بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند بالش می‌دوزد، نشانه آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت.
 

تعبیر خواب دزدیدن بالش

منوچهر مطیعی: اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند. پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است که شخصی از پی زن او می‌گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است که به قدر آن بالش‌ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.
 

تعبیر خواب بالش به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است.
  1. خادم
  2. کنیزک
  3. ریاست
  4. دین نیکو
  5. پرهیزکاری و عدل
 

تعبیر خواب بالش زرد

مطیعی تهرانی:  اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می‌دهد و این بیماری به همان خانه بر می‌گردد که اداره امور را به عهده دارد.
 

تعبیر خواب بالش سوخته

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده‌اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می‌آید. اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یا سوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده‌اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالاً به جدائی می‌انجامد.
 

تعبیر خواب بالش از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • یک بالش را پر می‌کنید: ناکامی در روابط اجتماعی
  • زانوهایتان را روی بالش می‌گذارید: شما رقبای بسیاری دارید.
  • پاهایتان را روی بالش می‌گذارید: بر رقبایتان پیروز می‌شوید.
مای لیدی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.