تعبیر خواب باران – دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب باران را معبرین مختلف بسته به اینکه بارش باران در خواب چگونه بوده است تفسیر کرده اند. با تعبیر خواب باران شدید، باران سیاه، ریختن باران از سقف خانه، باران و رعد و برق و... با ادامه مطلب همراه شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد می‌شوند، باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده آنچه در این بخش می‌خوانید:


تعبیر خواب باران - معنی دیدن باران شدید در خواب چیست؟

تعبیر خواب باران 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
 1. رحمت
 2. برکت
 3. فریاد خواستن و دادخواهی
 4. رنج و بیماری
 5. بلا
 6. کارزارو جنگ
 7. خون ریختن
 8. فتنه
 9. قحطی
 10. امان یافتن
 11. کفر
 12. دروغ
حضرت دانیال گوید: باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است
 

لوک اویتنهاو باران را نشانه‌ای از  استفاده و سود در دنیای واقعی تعبیر کرده است. 

اچ میلر می‌گوید: دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.

 

تعبیر خواب آفتاب بعد از باران

لوک اویتنهاو میگوید:

باران و آفتاب با هم نشانه آن است که یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

اچ میلر میگوید:

اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب طوفان

 

تعبیر خواب باران شدید

دانیال نبی:
 • اگر باران بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
 • اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
 
مطیعی تهرانی: 
 • اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
 • اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.
 
آنلی بیتون: دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می‌بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می‌کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می‌بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می‌بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند و شر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

 

تعبیر خواب ریختن باران از سقف خانه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

 

تعبیر خواب باران سیاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.

 

تعبیر خواب باران سنگ

به بیان معبرین غربی دیدن رویای اینکه سنگ از آسمان می‌بارد نشان از رشد و تکامل و خودآگاهی شما دارد. این خواب بیان می‌کند که اگر مورد حمایت قرار بگیرید قطعا به موفقیت خواهید رسید. این خواب نشانه‌ای است از وجود زیبایی، هارمونی و آرامش در زندگی شما. همچنین این احساس در شما وجود دارد که در برخی زمینه‌ها در زندگی خود مورد سوال قرار خواهید گرفت. شاید این روز‌ها برخی اخبار یا اطلاعات عجیب به گوشتان رسیده باشد و در حال حاضر با خود کلنجار می‌روید که این اخبار را باور کنید. در واقع شما در حال برقراری یک رابطه با موقعیت جدید در زندگی خود و گذار از وضعیت فعلی خود هستید.

 

تعبیر خواب باران و رعد و برق

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی رعد همراه باران است، بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

اگر ببینی رعد همراه باران است در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می‌شود.

 

تعبیرخواب باران آرام

دانیال نبی: اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.
 
اخبار مرتبط:  تعبیر خواب آب
 

تعبیر خواب باران در خانه

مطیعی تهرانی: اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

 

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی: مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

 

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می‌کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می‌گیرید. معبران اسلامی نوشته‌اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می‌رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می‌یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می‌پردازید.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب باد وزیدن
 

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.
 اچ میلر: اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.265 Comments
 1. سلام خدمت شما ..
  صبح خواب دیدم بارون شدیدی میومد و من زیر بارون خیس شده بودم و سردم شده بود
  .
  حین روز بود اما بخاطر آب و هوا نور گم بود .. یجورایی هوا طوفانی بود و خسارت زده بود به خونه ها …
  توی خواب ، یادمه که میخواستم بخوابم اما این آب و هوا آرامشمو گرفته بود و نگران کفشهای خیس شده‌ام بودم
  لوکیشن هم خونه مون بود که در واقعیت همچین خونه ای نمیشناسم ..

  ببخشید از کل خوابم همینا یادم مونده
  پیشاپیش تشکر از پاسختون

 2. سلام وقت بخیر میخواستم بدونم تعبیر خوابم چیه
  من خواب دیدم تو یه اتاقیم که تو خواب اتاق منه و اونجا خونمونه ولی از اتاق واقعیم خیلی بزرگتر بود بعد منظره ی پنجره همش جنگل بود هوا هم خیلی روشن بود هیچ ساختمونی نبود تو منظره پنجره دیده نمیشد بعد معلوم بود ما خیلی با سطح زمین اختلاف ارتفاع داریم خیلی بالا بودیم بعد یه هو شروع میکنه باد وبارون شدید ولی همچنان هوا روشن بود هیچ رعدو برقی هم نبود بعد انقد باد شدید بود داشت پنجره رو هول میداد تو که منو یه نفر دیگه شروع کردیم نگه داشتن پنجره ها که اون نفر دیگه اون یکی پنجره رو یه لحظه ول کرد که لای پنجره باز شد یه هو کلی اب اومد تو که هممون تا کمر تو اب بودیم ولی هیچی اسیب ندید یه پیانوی برقی هم اونجا بود که یادمه من خیلی نگران بودم نسوخته باشه اونم اسیب ندیده بود و همه چی سالم بود بعد تا اب اومد تو اتاق دیگه بارون و باد قطع شد ولی بازم همچنان همه جا روشن بود

 3. سلام. من خواب دیدم که شبی که رفتم بودم جایی دوستم رو ببینم بارون خیلی شدیدییی توی شهر خودمون اومد که کناره های خیابون پر از آب شد ولی من دویدم بیرون و شروع کردم بازی کردن و پریدن توی این آب ها. بارون محکم به سرم نمی‌خورد خیلی به خودمو دوستم خوش گذشت ولی افرادی بودند که هی دنبالمون میکردن که بریم تو سرپناه. میشه تعبیرش بگید؟

  • سلام! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است.

 4. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که بارون تسبتا شدیدی میاد و منم خوشحالم و از تراس تماشا میکنم و یکم وارد تراس میشم دستمو گرفتم زیر بارون و باخوشحالی میگفتم بارونه و فک کنم کمی هم بارون بهم میخورد و اینکه فکر کنم شب بود یلفقط میدونم اسمون تیره بود لحظه ای هم دیدم که افراد خانواده هم فک کنم بارون بشون خورده بود میشه بگین تعبیرش چیه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 5. ادامه…قبل از آن بلوزشلواربسیار ساده وپوشیده ای برنگ صورتی روشن مایل به گلبهی(شب رنگ)پوشیدم وخود را درآینه نگاه کردم،قرار بود با پسرش جای بروم بعد از آن خود را در کوچه زیر باران دیدم که میدویدم(تند راه میرفتم) تا خیس نشوم که همان مادر با سرپوشی رنگی رنگی چهارخونه به سمتم آمد،وبه پسرش میگفت چرا چیزی روی من ننداخته ولی بازهم پسر را ندیدم،در نظرمادر اون پسر خانم مسنی بود وجنوبی،بعد از آن هم خاله برای نامزدی پسرش شیرینی تعارف کرد وجمع مکان عمومی بود پر از فامیل

  • در ادامه: نمایانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین، علامت عاشق بودن یا شفایابی از طریق عشق است. تعبیر دیگر: نمایانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است؛ بویژه هنگامی که درباره ی «عشق» مطرح می شود. اگر صورتی را دوست ندارید، پس، ممکنست ناشی از مسأله های وابستگی یا مسأله هایی درباره ی والدین تان باشد. به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 6. سلام خسته نباشید

  نزدیک ظهر بود خواب دیدم کسی مرا خواستگاری(غریبه بودن) کرده ولی آن شخص را ندیدم فقط مادرش یادم هست که شنل ولباس بافت تور مشکی رنگی به من میپوشاند که بیرون میروم زیر باران خیس نشوم، قبل از آن بلوزشلواربسیار ساده وپوشیده ای برنگ صورتی روشن مایل به گلبهی(شب رنگ)پوشیدم وخود را درآینه نگاه کردم،قرار بود با پسرش جای بروم بعد از آن خود را در کوچه زیر باران دیدم که میدویدم(تند راه میرفتم) تا خیس نشوم که همان مادر با سرپوشی رنگی رنگی چهارخونه به سمتم آمد،وبه پسرش میگفت چرا چیزی روی من ننداخته ولی بازهم پسر را ندیدم،در نظرمادر اون پسر خانم مسنی بود وجنوبی،بعد از آن هم خاله برای نامزدی پسرش شیرینی تعارف کرد وجمع مکان عمومی بود پر از فامیل

  • سلام؛ ممنون! در مورد خوابتان توجه داشته باشید که وی چه وجه شباهتی یا موقعیت های تازه ای دارد که در زندگی بیداری در معرض شان بوده اید. اگر خواستگار را نشناسید، وی علامت ابعاد ناشناخته ی شخصیت شماست. اگر نسبت به او نظری مثبت داشته باشید، یعنی انگیزه های تازه ای که در حال شکل گیری در ذهن شماست، بشدت مثبت اند و بسرعت به شما کمک می کنند تا زمینه های مختلف زندگی تان را گسترش دهید و به هدف های جدیدی دست یابید. می کوشید خودتان را ازینکه از نظر احساسی آسیب پذیر ببینید، حفظ کنید. ممکنست به این معنا باشد که می کوشید چیزی را پوشش دهید یا پنهان کنید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «قبل از آن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام خواب دیدم تو‌خونه ی قدیممون هوا تاریک بود تو حیاط دراز کشیدم یهودچند قطره باروون به صورتم خورد تعبیری داره؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 8. سلام خسته نباشید . متشکرم از بابت سایت معتبرتون .

  من دیشب خواب دیدم باران می بارد وابر ها آنقدر پایین بودن که به پنجره خانه رسیده بودن ومن خیلی خوش حال و حیرت زده خواهرم را صدا میزدم که بیاید و نگاه کند زمانی که اولین قطره های باران می بارید هر قطره قطره ایی که روی کوه می بارید را با چشم خودم می دیدم هرچند که کوه ها تا خانه ما خیلی فاصله داشتن وبعد دیدم که ابرها که خیلی پایین بودن از پشت پنجره که آسمون رو نگاه میکردم خورشید رو می دیدم اما یه چند دقیقه ایی که گذشت ابرها بالا رفتن و جلوی نور خورشید رو گرفتن اما هوا خیلی خوب بود ومن خیلی شاد بودم.در ضمن خواهر بزرگم چادر سر داشت می خواست بره خونه پدربزرگم اما من نزاشتمش گفتم بزار بارون بند بیاد بعد برو چون خیس میشی وسرما می خوری و خلاصه اینکه خیلی حال خوبی بود.

  ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید و سپاس گزارم از سایت بسیار عالی شما.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است. نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. علامتی از صلح ذهنی، روشنگری، آرامش، شانس، حسن نیت و بینش است. نمایانگر انرژی درخشنده و قدرت الهی است. در کل، نشانه ی خوبی است؛ بویژه اگر می درخشد. نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید.

 9. سلام

  من پسر ۱۸ ساله هستم که دو بار یک خواب رو دیدم

  خواب دیدم یک زن تو راه برام وایستاده و میگه من منتظر شما بودم بیایین خواستگاری دخترم ولی شما نیامدین و از فامیل مون آمده خواستگاری دخترم و ما میخایم به اونا بدیم. البته اون زن رو میشناسم

  خیلی ممنون اگه تعبیر خوابمو بگین

  • سلام! خوابتان نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید.

 10. سلام خسته نباشین من خواب دیدم وسط یه رودخانه و توش باغ هست داریم میوه جمع میکنیم با دوستانمره پسرم هم بود یه دیقه ندیدمش از بچها سوال کردم گفتن پیش ما نیست یهو رودخانه ظنین کد آب زلال سعیدی بود خیلی هم زیاد من پناه گرفتیم با بچها ولی پسرسه سالم آب برد هرچی گشتم پیدا نکردمی جز لباساش گریان به خانه برگشتم باز شب بعد خواب دیدم باران باریده همه جا پر آب هست برکه های پر آب کنارش بودیم یهو دوستم میخواست بیل ورداره زمین شل بود افتاد تا گلو رفت زیر خاک من کشیدمش بیرون خداروشکر چیزیش نشد ولی همه جا پر آب بود بعد یهو دوباره بارون شروع به باریدن کرده من سریع رفتم خانه

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نمایانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «ولی پسرسه» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور