تعبیر خواب انفجار

با تعبیر خواب انفجار رخ دادن، تعبیر خواب زخمی شدن و کشته شدن در اثر انفجار، تعبیر خواب انفجار در خانه و گرفتار شدن در میان انفجار آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب انفجار
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن انفجار و رخ دادن آن در خواب نشانه ضرر رسیدن از رفتار و اعمال دیگران است.

 

تعبیر خواب بمب – تعبیر خواب آتش و انفجار – تعبیر خواب انفجار اتمی – تعبیر خواب ترقه

 

تعبیر خواب انفجار رخ دادن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می‌دهد، نشانه آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند. 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب انفجار: دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می‌کنند.

 

تعبیر خواب زخمی شدن در اثر انفجار

بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است، علامت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می‌شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد.
  • اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره‌های اشیاء منفجر شده است، علامت آن است که از محیط کار و همچنین از مخالفت‌های دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد.
کتاب سرزمین رویاها
  • دریک انفجار زخمی شده‌اید: عذاب
  • بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده: شما را به ناحق متهم خواهند کرد.

 

تعبیر خواب گرفتار شدن میان انفجار

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید میان شعله‌های انفجار گرفتار شده‌اید، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده‌اید، نشانه آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده و از اعتماد شما سوء استفاده می‌کنند.
 
کتاب سرزمین رویاها
  • شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش می‌شوید: دوستان شما از حدشان تجاوز می‌کنند.
  • دیگران در انفجار گرفتار شده‌اند: یکی از بستگان در خطر است.
  • شما باعث انفجار شده‌اید: اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت.

 

تعبیر خواب کشته شدن در اثر انفجار

لیلا برایت می‌گوید: اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‌ای باشد، بیانگر آن است که از مشکلی که برایتان پیش آمده نجات پیدا می‌کنید. اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشد، نشانه‌ی پیشرفت و پیروزی در انجام کارهایتان است.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo