تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار

با تعبیر خواب اسب سواری، تعبیر خواب اسب سوار، تعبیر خواب نشستن بر اسب، تعبیر خواب سواری با اسب سیاه و یا اسب سفید همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – سواری بر اسب یا ترس از آن نشان دهنده تلاش برای کنترل یا ترس از امور مربوط به عشق و جنسیت و یا غرایز طبیعی و عواطفی که آن قدر نیرومند هستند که انگیزه‌ای برای ما باشند یا بر خلاف اراده مان ما را با خود به هر سو بکشانند. با مجموعه‌ای جدید از تعبیر خواب اسب سواری همراه ما باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب اسب سواری

اسب در خواب مراد و آرزو است.

 • اگر کسی خواب دید که اسب سواری می کند، و اسب او آرام حرکت می کند و مطیع او است، زندگی به کام وی خواهد بود.
 • اگر کسی خواب ببیند که اسب او وارونه حرکت می کند و به جای اینکه با سرعت به جلو بتازد، با سرعت به عقب حرکت می کند، تقدیر بر زندگی او حکم فرما خواهد بود و تلاش وی برای رسیدن به هدف، اثر چندانی برآینده او نخواهد داشت. زیرا این اسب است که اختیار امر حرکت را به عهده گرفته نه خود سوارکار.
 • اگر کسی خواب ببیند که سوار اسبی شده که مطیع نیست و کاملا وحشی بوده و کنترل آن سخت است، در زندگی با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود و برای کنترل امور زندگی خود و اینکه به آرزوهای خود برسد، باید سعی و تلاش زیادی بکند.
 • اگر کسی خواب دید که نمی تواند اسبی را که سوار آن شده رام کند، رشته امور در زندگی از دست او خارج خواهد شد و تلاش او برای رسیدن به هدفی که در پیش دارد به جایی راه نخواهد برد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که سواری می کرد و مانعی بر سر راهش نبود، به مقصود و مراد خود خواهد رسید ولی اگر مانعی بر سر راهش بود که نتوانست تمام راه را برود، تعبیرش عدم موفقیت در کارهاست. اگر در میان جمعی که از او اطاعت می کردند، سواری می کرد، به فرماندهی می رسد.
 • ولی اگر دید که فرمانده شده ولی سواران از او اطاعت نمی کنند، از کار خود معزول خواهد شد.
 • اگر کسی دید که در میان سواران ناشناس اما مطیع اسب سواری می کرد، جمعی به وی می پیوندند و از او اطاعت می کنند.

 

تعبیر خواب اسب سواری و اسب سوار

 

محمد ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببیند درخواب سواری می کرد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد.
 • اگر ببیند با سواران می گشت و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند، دلیل که بر گروهی فرمانروایی یابد.
 • اگر ببیند سواران در محلی سواری می کردند، دلیل که در آن محل بارانی سخت آید.
 • اگر ببیند سوارانِ مجهول از متاع دنیا چیزی به او دادند، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد.
 • اگر آن سواران معروف باشد، منفعت از آشنا و دوست خواهد رسید.
 • اگر سواران را در جامه ها ببیند بر اسبان لاغر، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوهی دارد، عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند.
 • اگر اسبی فاقد زین یراق و نمد و دهنه داشتید، گواه نقصان در پیروزی شما است.
 • سوار بودن به اسبی که بال داشت و در هوا می رفت، علامت رفتن به سفر و زیارت است.
 • سخنگویی اسب در خواب نشانه آن است که بیننده خواب، کارهای شگفت آوری می کند.
 • اگر کسی را بر پشت خود بر اسب سوار کرده بود، آن شخص مطیع او خواهد شد.
 • داشتن اسبی رهوار و خوش رفتار نیز نشانه ازدواج با شخصی توانگر و خوش رفتار است.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب اسب (معبرین غربی)

نفایش الفنون نوشته تعبیر اسب، خوشبختی و یا زن گرفتن است و تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.

معبران به طور عموم، دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما فرمان می برند. مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی از عزت و جاه و مقام است.

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
 • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.
 • اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.
 • اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌تر می‌شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن اسب در اصطبل نشانه خوشبختی و سعادت است. سوار شدن بر اسب آرام در خواب نشانه این است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی خواهید کرد اما اگر سوار بر اسبی سرکش شده اید نشانه نرسیدن به هدف است. و اگر در خواب مشغول رم کردن اسب بودید نشان این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: او سوار بر اسب شدن را نیکو میداند اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر اینکه آن اسب زرد باشد و شما بیمار باشد که در این حالت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا خواهید یافت.

 

تعبیر خواب نشستن بر اسب

ابن سیرین گوید: اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد.

 

تعبیر خواب اسب سواری به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ
 • اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده
 • افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

 

تعبیر خواب پرواز با اسب

ابن سرین می گوید: اگر خواب ببینید که سوار بر اسب شده اید و پرواز می کنید و یا اینکه اسب مثل پرنده ها بالدار می باشد و پرواز می کند نشانه آن است که در دنیا و دین به عزت و شرافت و بزرگی می رسید و یا اینکه صاحب اسب به مسافرت خواهد رفت.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر خواب ببینید که با اسب پرواز کردید و بعد فرود آمدید اینکه به وسیله پادشاه هلاک و نابود خواهید شد.

از اینکه با تعبیر خواب اسب سواری همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
29 Comments
 1. سلام من خواب دیدم از بیرون اومدم تو پارکینگ و ی نایلون انداختم تو پارکینگ خونمون و داخلش ی اسب خیلی ریز بود که یهو بزرگ شد.در ضمن ماشین همسرم کج پارک شده بود جوری که جا برای این بود و در خواب احساس میکردم شوهرم هم پشت سرم داره میاد ی حس اضطراب کمی داشتم.فرداشبش هم خواب دیدم سوار بر اسبی بسیاااربزرگ هستم اینقدر بزرگ که موقع حرکت با سیم برق های تو هوا برخورد کردم و بعد پایین اومدم فکر کنم بابام کمکم کردکه بیام پایین و بعد ی لنگ دمپاییم از پام دراومدخیلی هم کهنه و کثیف بودن.

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست آرام گیرید و زمانی را از فعالیت های روزمره تان دور شوید. نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید. در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اینقدر بزرگ» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام من نزدیک صبح خواب اسب سیاه اصیل ولی سرکشی را دیدم که کسی نمیتوانست نزدیکش بشود

  ولی من ان را رام کرده و بدون زین با آن سواری کردم و وقتی با آن حرف میزدم انگار میفهمید.. لطفا تعبیرش رو بهم بگید.ممنونم

  • سلام! خوابتان نمایانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. روی موقعیتی ناشناخته، شانس تان را می آزمایید یا قمار می کنید. ممکنست حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. گویای تمایلات نامحدود (بی بند و بار) است.

 3. سلام ، خواب دیدم که دو اسب سوار جلو خانه عمه ، یکی از آنها با اسب از روی ماشین ما پرید و سم اسب او با سقف و صندوق برخورد کرد و قر شد و من اون رو دعوا کردم و گفتم چه غلطی میکنی خیلی عصبانی شدم و هر دو اسب ها تیره بودند و کسانی که سوار آنها بودند غربیه بودند و یکی از آنها تماشا میکرد و کاری نمی کرد

  • سلام! خواب‌تان علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ تعبیر دیگر: نمایانگر راز، درنده‌خویی و ناشناختگی است. روی موقعیتی ناشناخته، شانس‌تان را می‌آزمایید یا قمار می‌کنید. ممکنست حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. لازمست برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی‌تان را سرکوب کنید یا خشم‌تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون‌تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی‌تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت‌تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می‌کنید. لازمست قدرت و تمایلات درونی‌تان را ابراز کنید.

 4. سلام،خواب دیدم دختره جوانم داره اسب سواری میکنه و به تندی داخل یک دشت که دور تا دورش کوه بود حرکت می کرد و من ترسیده بودم و بعد با اسب می خواست از کوه بالا بره. ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمایانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید.

 5. سلام.من دیروزظهرخواب دیدم سوار براسبی شدم که خواهرم جلوی اون اسبه است و هر مسیری که میگه رو اسبه میره..حتی اگه خودش رو زمین یه مسیر زیکزاکی بکشه اسبه روی اون خط راه میرفت.خیلی حرف گوش کن بوده اسبم..لطفا تعبیرش بگیدبهم.ممنونم

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش‌های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت.

 6. سلام وقتتون بخیر. ظهر دیروز خواب دیدم که جایی بودم انجا محل اسب سواری بود بعدبا کسی بودم که قرار بود باهاش ازدواج کنم که در واقعیت ایشون ادم معروفی هست .درهمان مکان اسب سواری. بودیم که بهم گفت من میرم سوار یه اسبی بشم برا سوارکاری بش گفتم باشه برو رفت و سوار اسبی تیره رنگ شد . و دور میزد . بعدش یه ادم غریبه نزدیکم امد و گفت حیف تو نیس باهاش ازدواج نکن بهش گفتم اخه چرا شما چرا این حرف رو میزنید گفت ببینش این ادم چقدر مغرور هست و تو رو اذیت میکنه تو زندگی. بهش گفتم ولی دیگه نمیشه کاری کرد من بهش قول دادم بعداز اون ادم دور شدم ِو رفتم هم سوار اسبی شدم اسب خیلی خیلی تند به جلو میرفت بعد به سمت همان شخصی که بهش قول ازدواج داده بودم رفتم و نزدیکش شدم ودور هم با اسب هامون دور میزدیم البته اسب من کمی تند میرفت بعد میخواستم از اسبم به اسب اون بپرم وسوار اسبش بشم وتونستم این کار رو بکنم وسوار اسب اون شدم باهم هردو سوار یه اسب بودیم و از خواب پریدم میخواستم بدونم تعبیر این خواب چی میشه .

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید. تعبیر دیگر: نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. بیانگر راز، درنده‌خویی و ناشناختگی است. روی موقعیتی ناشناخته، شانس‌تان را می‌آزمایید یا قمار می‌کنید. ممکنست حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش‌های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. لازمست ریسک و اقدام کنید. بر مانع‌هایتان غلبه خواهید کرد و راه پیشرفت بسوی هدف‌هایتان را خواهید یافت.

 7. باسلام نامزدم بعد از ظهر تو خواب دیده بود سوار اسب تو صحرا میرفته که مرا هم با دستش تو یک حرکت سوار اسب کرد طوری که منو جلو خودش نشاند میگفت احساس خ خوبی داشتم ی جورایی احساس شعف میکرده باهم سوار اسب رفتیم لطفا خوابش رو برامون تعبیر کنین خ ممنون

  • خواب دیدن اینکه در یک صحرا هستید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. اینکه اسب‌سواری می‌کنید، یعنی در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش‌های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. دیدن نامزدتان و اینکه با او هستید و اسب‌سواری می‌کنید، نشانگر رابطه‌تان با اوست. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید.

 8. سلام من خواب دیدم دختری صاحب یک اسب کوچک و قد کوتاه(پونی) قهوه‌ای شدم و برای آن زین تهیه کردم ولی وقتی سوار آن میشدم زین ثابت نبود و یکم لق میزد.

  بعد مدتی سواری در شهر ناگهان خودم کاری کردم اسب یورتمه برود و وقتی سر خیابان رسیدم از ترس ناگهان آن را متوقف کردم، البته شب بود و هیچ کس دیگری جز من در خیابان نبود.

  تعبیر خواب من چیست؟

  • داشتن خوابی که در فضای شب صورت می‌گیرد، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. اینکه اسب‌سواری می‌کنید، یعنی در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت، قرار دارید. تعبیر دیگر: از طریق یک سلسله روش‌های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 9. سلام من خواب دیدم که دوست پسرم سواراسب شدوجلوی من به سرعت بااسب میرفت حتی ازسرچندتاآب ودریاگذشت بعدرسیدبه یه جاده ی سرسبزوحشتناک چون شبم بودهرچی من جیغ زدم منوباخودش نبردمنم ازترس ازخواب پریدم

  • داشتن خوابی که در فضای شب صورت می‌گیرد، بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید باید مسائل را کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف مرگ، تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. دیدن دوست‌پسرتان، بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با اوست و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. اسب، نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. نیاز دارید نیروهای وحشی درون‌تان را رام کنید. تعبیر دیگر: نیاز دارید کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ جاده‌ی تاریک، بازتابی از تصمیم‌های بحث‌برانگیز یا ترسناک‌تری است که گرفته‌اید یا دارید می‌گیرید. اینکه جیغ می‌زنید، نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.

 10. سلام من نزدیکای صبح خواب دیدم سوار بر یک اسب قهوه ای رنگ هستم و دارم با سرعت اسب سواری می کنم وقتی به مقصدم رسیدم و میخواستم برگردم اسبم مریض احوال شد و درست نمیتونست راه بره دو سه قدم که میرفت یهو سرجاش مینشست و من خیلی از این بابت ناراحت شده بودم تعبیر این خواب چی میتونه باشه ؟

  • حیوانات در خواب اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. اسب نشان دهنده ی میل فرد به اقتدار، ایجاد تغییر و کار و کوشش است. ممکن است در این زمان، نسبت به غرایز مرتبط با اسب، دچار احساس فقدان یا ضعف شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی فقدان به وجود آمده را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور