لیست بیماری های معافیت پزشکی در حین تحصیل

مشمولان باتوجه به لیست بیماری های معافیت پزشکی در حین تحصیل یا بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد می‌توانند برای معافیت اقدام نمایند.
ستاره | سرویس عمومی – طبق ماده 10 آیین نامه، رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیمارهایی که براساس ضوابط آیین نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی درآن اثر نداشته باشد.

 

لیست بیماری های معافیت پزشکی حین تحصیل - بیماری های معافیت پزشکی در حین تحصیل - ماده 10 آیین نامه معافیت پزشکی - بیماری ها و نقص عضوهایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد

 

جدیدترین لیست بیماری های معافیت پزشکی در حین تحصیل 

مشمولان متقاضی دریافت کارت معافیت پزشکی در حین تحصیل می‌بایست با توجه به نوع بیماری خود و بندهای ذکر شده در هر بخش نسبت به مراحل کمسیون پزشکی اقدام کنند. لازم به ذکر است چنانچه بیماری این افراد در بندهای زیر آورده نشده است نمی‌توانند در حین تحصیل نسبت به دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام نمایند.

 

بخش دوم: بیماریهای غددمترشحه داخلی

بند ۱ – بیماری‌های غدد هیپوفیز شامل: آکرو مگالی، ژیگانتیسم، سندروم کوشینگ، دیابت بی مزه، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونکسیون کلّی هیپوفیز: معاف دائم
بند ۳ – بیماری‌های غدد پاراتیروئید:
 
الف) هیپرپاراتیروئیدی: معاف دائم
 
ب) هیپوپاراتیروئیدی: معاف دائم
 
بند ۴ – بیماری‌های غدد فوق کلیوی:
 
الف) پرکاری غده فوق کلیوی: معاف دائم
 
ب) کم کاری غده فوق کلیوی: معاف دائم
 
بند ۵ – ژنیکوماستی شدید که با انجام سونوگرافی بافت فیبروندولار گزارش شده باشد و در ارزیابی مراحل رشد بلوغ در حد تانر ۳ و یا بالاتر (جنس مؤنث) باشد: معاف دائم
بند ۶ – سندروم کلاین فلترو سندرم کالمن: معاف دائم
بند ۷ – بیماری‌های غدد دیگر:
 
الف) تومور‌های خوش خیم و بدخیم هیپوفیز: معاف دائم
 
ب) هرمافرودیسم ها: معاف دائم
 
بند ۸ – بیماری‌های تغذیه و متابولیک:
 
الف) دیابت قندی تیپ ۱:  معاف دائم
 
ب) دیابت غیر وابسته به انسولین (تیپ ۲) که با وجود درمان، هموگلوبین A۱C بالاتر از ۷ و قند ناشتای بیش از ۱۲۶ اثبات شده طی بستری در مراکز درمانی نیرو‌های مسلح ویا دانشگاهی داشته باشد: معاف دائم
 
ج) هیپرانسولینیسم همراه با هیپوگلیسمی اثبات شده در مراکز درمانی نیرو‌های مسلح ویا دانشگاهی: معاف دائم

 

بخش سوم: بیماریهای پوست و بافت های زیرپوست

بند ۴ – لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده: معاف دائم
بند ۶ – سل‌های پوستی: معاف دائم
بند ۷ – لوپوس اریتماتوسیستمیک و یا لوپوس اریتماتو تحت حاد و یا لوپوس اریتماتودیسکوئید: معاف دائم
بند ۹ – میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاک‌های بزرگ: معاف دائم
بند ۱۱ – سیکاتریس‌های صورت و گردن در صورتیکه کراهت منظر شدید ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۳ – عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت‌های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد: معاف دائم.
بند ۱۴ – هیپودرمیت‌های ندولر شدید، منتشر، مقاوم و توأم با علائم سیستمیک: معاف دائم
بند ۱۵ -درماتوز‌های اتوایمیون تاولی اکتسابی و مادرزادی  وآکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیت آنتروپاتیکا، اریتم مولتی فرم شدید با درگیری مخاطی و عروقی: معاف دائم
بند ۱۷ – فرونکولوز شدید و وسیع که بیش از ۴۰ درصد سطح بدن را گرفتار کرده باشد و مقاوم به درمان باشد: معاف دائم
بند ۱۸ – بیماری‌های پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حسّاسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیائی (شغلی، داروئی، جنگی) ایجاد شده و به درمان مقاوم باشد: معاف دائم
بند ۲۴ – بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزن، آلبینیسم، گزرودرماپیگمانتوزا، پورفیری: معاف دائم

 


بخش چهارم: بیماریهای داخلی مغز واعصاب

بند ۱ – اختلالات استحاله‌ای سلول‌های عصبی (مانند فریدریش و.): معاف دائم
بند ۲ – اختلالات تعادلی مخچه‌ای با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پارا کلینیکی در مراکز درمانی ن. م. و یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۴ – انسفالیت‌ها و انسفالوپاتی‌ها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار وناتوان کننده داشته باشد: معاف دائم
بند ۵ – مولتیپل اسکلروزیس (MS): معاف دائم
بند ۷ – انواع میوپاتی‌های اولیه و ثانویه: معاف دائم
بند ۸ – اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع: معاف دائم
بند ۱۰ – انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی: معاف دائم
بند ۱۲ – انواع پلی نوریت‌های بهبود نیافته و سکل آن‌ها با تأیید الکترود یاگنوزیس و اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی (حداقل دو مرکز): معاف دائم
بند ۱۴ – سابقه مننژیت‌های مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط اثبات در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی: معاف دائم
بند ۱۷ – انواع سکته‌های مغزی با عارضه عصبی (ارگانیک یا غیرارگانیک): معاف دائم
بند ۱۸ – بیماری میاستنی گراویس با اثبات کلینیکی و  پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یادانشگاهی: معاف دائم
بند ۲۱ – هایپوکالمی پریودیک با حداقل دو بار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک: معاف 
بند ۸ – اختلالات کنترل تکانه شدید: معاف دائم
بند ۱۲ – اختلال هویت جنسی (TS)  با ارائه گواهی پزشکی قانونی و تأیید در مراکز درمانی ن. م. معاف دائم

 

بخش ششم: بیماریهای جراحی مغز واعصاب

بند ۲ – انواع هرنی دیسکال یا Extrusion  دیسک: معاف دائم
(در مورد بیماران عمل نشده، انجام  MRI ستون فقرات در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی ضروری می‌باشد و مواردی که ممنوعیت داشته باشد از میلوگرافی استفاده  شود)
بند ۹ – کیست‌های آراکنوئید و ضایعات مادرزادی با اثر فشاری و توأم با اختلال عصبی با یا بدون عمل جراحی: معاف دائم
بند ۱۰ – اختلالات عروقی مغز (مثل آنوریسم و A.V.M): معاف دائم
بند ۱۳ – کمپرسیون‌های نخاعی به علت تومور‌های استخوانی مهره‌ها و یا سکل عفونت‌ها و آراکنوئیدیت‌ها، تنگی کانال نخاع و… که همراه با علائم کلینیکی و پاراکلینیکی باشد یا به مرحله فلج رسیده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ – هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی: معاف دائم

بخش هفتم: بیماریهای ریه وقفسه صدری

بند ۲ – تغییر شکل‌های مادرزادی یا اکتسابی مجاری هوائی (فیستول‌ها و تراکئوبرونکومگالی) به همراه اختلال عملکرد متوسط یا شدید ریه (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد): معاف دائم
بند ۳ – تغییر شکل و نقص‌های مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن): معاف دائم
بند ۷ – سیکاتریس‌ها (ناشی از سوختگی و یا  اعمال جراحی) که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد یا FVC کمتر از ۴۰ درصد  پایه): معاف دائم
بند ۱۲ – بیماری‌های قارچی مزمن ریه: معاف دائم
بند ۱۳ – پنوموکونیوزها: معاف دائم
بند ۱۸ – برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب: معاف دائم
بند ۱۹ – سیستیک فیبروزیس (CF): معاف دائم
بند ۲۰ – برونشیت مزمن  همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر (FEV۱ کمتر از ۵۰ درصد): معاف دائم
بند ۲۲ – اجسام خارجی ریه، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال متوسط و یا بیشتر در عملکرد ریه شده باشد و یا شرائین بزرگ را به مخاطره بیندازد به شرط اثبات در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۲۴ – تنگی‌های تراشه یا برونش‌ها که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده باشد (با تأیید یافت‌های اسپیرومتری): معاف دائم
بند ۲۵ – مدیاستنیت‌های مزمن: معاف دائم
بند ۲۶ – پیوند ریه: معاف دائم
بند ۲۷ – هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله: معاف دائم

 

بخش هشتم: بیماریهای استخوان (ارتوپدی)

بند ۲ – شکستگی‌های قدیمی حفره کوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شکل حفره و با عارضه  مفصلی همراه باشد: معاف  دائم
بند ۳ – نکروز آواسکولار سراستخوان ران بهر علّت: معاف  دائم
بند ۱۱ – قطع یا فقدان یکی از اندامها: معاف دائم
بند ۱۳ – سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ  همراه با اختلال عملی: معاف دائم
بند ۱۴ – آنکیلوز مفاصل بزرگ (هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست): معاف دائم
بند ۳۱ – پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل: معاف دائم
بند ۳۵ – اکی نیسم Foot drop: معاف دائم
بند ۳۷ – بیماری‌های اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا، آرتروگریپوزیس، سکل‌های شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس):  معاف دائم

 

بخش نهم: بیماریهای دستگاه گوارش وجراحی عمومی

بند ۳ – واریس‌های مری به هر علت و با هر درجه: معاف دائم
بند ۴ – دیورتیکول‌های مری، معده، اثنی عشر و دیور تیکولوز (عارضه دار و غیر قابل عمل): معاف دائم
بند ۸ – آسیت به هر علت: معاف دائم
بند ۹ – بیماری‌های متابولیک که منجر به آسیب کبدی شده باشد: معاف دائم
بند ۱۰ – هپاتومگالی شدید به هر علت (بشرطی که اندازه کبد از خط وسط ترقوه در سونوگرافی بالاتر از  ۱۵ سانتی متر باشد ویا ۵ سانتی متر درزیر دنده لمس گردد): معاف دائم
بند ۱۱ – پورتال هایپرتانسیون به هر علت، فیبروز و سیروز کبدی: معاف دائم
بند ۱۶ – بیماری‌های مادرزادی، اکتسابی و یا سنگ‌های کیسه صفرا و مجاری صفراوی ناشی از اختلالات خونی پایه: معاف دائم
بند ۱۷ – اسپلنومگالی قابل لمس (۱۶ سانتی متر و بیشتر با تأیید سونوگرافی در مراکز نظامی یا دانشگاهی): معاف دائم
بند ۲۰ – سنگ‌های پانکراس و فیستول پانکراس: معاف دائم
بند ۲۱ – سندرم‌های سوء جذب (مانند بیماری سلیاک، اسپروی تروپیکال، بیماری ویپل) لنف آنژکتازی عروق روده: معاف دائم
بند ۲۲ – کلیه بیماری‌های التهابی دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسیده مانند کرون، کولیت اولسرو و … (با تأیید پاتولوژی): معاف دائم
بند ۲۳ – پریتونیت‌های مزمن که باعث اختلال در کار احشاء (چسبندگی یا انسداد مکرر پارسیل روده) شده باشد (اعم از سلی یا قارچی): معاف دائم
بند ۲۴ – سندرم‌های پولیپوزیس: معاف دائم
بند ۲۵ – تنگی‌های کولون، رکتوم و مقعد بهر علت (عمل شده یا نشده): معاف دائم
بند ۲۸ – بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی (با تأیید کلینیک و پاراکلینیک): معاف دائم
بند ۳۱ – فیستول‌های مقعدی غیر قابل درمان: معاف دائم
بند ۳۶ – هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه گوارش که همراه با اختلالات گوارشی بوده و منجر به برداشتن قسمتی از عضو (بجز آپاندیس) و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۳۷ – تومور‌های عروق لنفاوی، لنف آدنوم، لنف ادم مزمن و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندام‌ها را فراگرفته باشد: معاف دائم

 

لیست بیماریهای معافیت پزشکی در حین تحصیل - شرایط معافیت در حین تحصیل -بیماری هایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد - ماده 10 آیین نامه ،رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی
 

بخش دهم: بیماریهای خون و انكولوژی (بدخیمی ها)

بند ۵ – پلی گلبولی اوّلیه (پلی سیتمی اولیه) و ترومبوسیتوز اولیه: معاف دائم
بند ۷ – بدخیمی‌های خون و دستگاه لنفاوی بطور کلّی: معاف دائم
بند ۸ – اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشأ ایمونولوژیک در صورت داشتن علائم بالینی با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۱۰ – تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرم‌های سیکل سل (بجز سیکل تریت (trait): معاف دائم
بند ۱۱ – هیپراسپلینیسیم: معاف دائم
بند ۱۳ – آپلازی و یا هیپوپلاری مغز استخوان با هموگلوبین زیر ۱۰ یا پلاکت زیر صد هزارو یا شمارش مطلق نوتروتیل زیر ۱۲۰۰ و یا آنکه به درمان دارویی مقاوم باشد: معاف دائم
بند ۱۴ – تومور‌های بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد: معاف دائم
بند ۱۵ – تومور‌های خوش خیم چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا بصورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد: معاف دائم

 

بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی

بند ۵ – تومور‌های خوش خیم عارضه دار و عود کننده و بدخیم دستگاه ادراری تناسلی عمل شده وعمل نشده: معاف دائم
بند ۶ – بیماری‌های رتروپریتوان، فیبروزرتروپریتوان و کیست‌های رتروپریتوان همراه با عارضه: معاف دائم
بند ۱۳ – کلیه میان اسفنجی: معاف دائم
بند ۱۴ – فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست غیرقابل درمان: معاف دائم
بند ۱۶ – پیوند کلیه: معاف دائم
بند ۱۷ – بیماری‌های عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی، انفارکتوس کلیه، ترومبوز ورید کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی، تنگی شریان کلیوی: معاف دائم
بند ۲۱ – مثانه نوروژنیک اثبات شده در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۲۲ – سیستکتومی توتال و یا پارسیل: معاف دائم
بند ۲۴ – از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه (بهرعلت) که منجر به بی اختیاری ادرار شود با تأیید مراکز تخصصی نظامی یا دانشگاهی معتبر: معاف دائم
بند ۲۷ – انواع فیستول‌های مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم: معاف دائم
بند ۳۶ – کلیه پلی کیستیک  بهمراه عوارض و یا سایر بیماری‌های کلیوی: معاف دائم

 

بخش دوازدهم: بیماریهای فک و دهان و دندان

بند ۱ – ناهنجاری‌های استخوانی فک و صورت که موجب اختلال شدید در عمل جویدن یا تکلّم وهمراه با سوء تغذیه باشد: معاف دائم
بند ۲ – آنکیلوز مفصل تامپور و ماندیبولر یک طرفه و دو طرفه به شرط ثبوت پاراکلینیکی: معاف دائم
بند ۳ – تومور‌های خوش خیم در صورتیکه از لحاظ حجم و موقعیت ایجاد اختلال شدید در جویدن و یا در تکلّم نمایند: معاف دائم
بند ۴ – کام شکاف دار  یا لب شکری عمل نشده و یا عمل شده با عارضه تنفسی یا تغذیه‌ای و یا اختلال تکلم و یا کراهت منظر ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۵ – استئومیلیت‌های استخوان‌های فک که بعد از درمان منجر به ناهنجاری مشهود استخوان‌های فک و صورت شوند: معاف دائم
بند ۶ – ناهنجاری‌های زبان مانند آنکیلوگلوسی، آتروفی و هیپرتروفی زبان، شکاف برداشتن و یا دو قطعه شدن زبان که موجب اختلال شدید در جویدن و تکلم ویا بلع شود: معاف دائم
بند ۷ – کلیه تومور‌های بدخیم فک و دهان: معاف دائم
بند ۸ – ناهنجاری‌های اسکلتی و استخوانی و عضلانی فک و صورت مثل اسپاسم همی فاشیال و میکروزومی و … که سبب عدم تقارن صورت و کراهت منظر شده باشد: معاف دائم

 

بخش سیزدهم: بیماریهای چشم و عوارض بینایی

بند ۴ – فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا دراثر بیماری‌های غیر قابل علاج فاقد بینائی  (دیدکمتر از ۱۰/۱ و یا میدان بینایی کمتر از ۱۰ درجه) باشد: معاف دائم
بند ۹ – کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفی‌های قرنیه یک یا دو چشم بااختلال در دید: معاف دائم
بند ۱۱ – ایریدوسیکلیت‌های شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگی‌های وسیع نموده باشد: معاف دائم
بند ۱۲ – اکلوزیون وسیکلوزیون کامل مردمک یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۱۶ – کدورت شدید زجاجیه یک یا دو چشم به علت بیماری‌های زمینه‌ای یا تروما:  معاف دائم
بند ۱۷ – کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۱۸ – رتینیت پیگمانتوزا یا  رتینیت‌های غیر پیگمانتوزا  یا آلبینیسم: معاف دائم
بند ۲۰ – لوکساسیون کامل یاناقص عدسی یالنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم: معاف دائم
بند ۲۱ – انفصال شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علّت یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۲ – آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۳ – بیماری‌های ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل: آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا، یا خونریزی‌های ناحیه ماکولا واسکارماکولا و آتروفی عصب باصره: معاف دائم
بند ۲۴ – میکروفتالمی یا بوفتالمی یک یا دو چشم  با اختلال بینایی یا کراهت منظر: معاف دائم
بند ۲۵ – اگزوفتالمی‌های تومورال یا ضربان دار بعلت بیماری‌های سیستمیک یا عروقی یک یا دو چشم: معاف دائم
بند ۲۹ – نیستاگموس دائمی و مشهود:معاف دائم
بند ۳۰ – گلوکوم با اثبات توسط تست‌های پاراکلینیک  معاف دائم.
بند ۳۱ – اجسام خارجی داخل کره چشم  غیر قابل جراحی همراه با اختلال بینایی: معاف دائم
بند ۳۲ – پیوند قرنیه: معاف دائم

 

تبلیغات در ستاره


بخش چهاردهم: بیماریهای گوش و حلق و بینی

بند ۳ – کری و لالی: معاف دائم
بند ۶ – عفونت مزمن گوش میانی که (غیر ایمن nonsafe) سبب استئیت و یا کولستئاتوم شود یکطرفه یا دو طرفه: معاف دائم
بند ۷ – عمل جراحی رادیکال ماستوئیدکتومی و هر گونه Canal wall  down: معاف دائم
بند ۱۰ – لابیرنتیت‌ها که همراه با نیستاگموس واضح و علائم پاراکلینیک ثابت شده در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی باشد: معاف دائم
بند ۱۲ – عوارض مادرزادی یا عفونی دربینی، کام، لب وحلق که تولید اختلالات شدید (تنفسی یا صوتی یا گوارشی) نموده ویا کراهت منظر ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ – رینیت آتروفیک همراه با کروت متعفن (بیماری اوزن): معاف دائم
بند ۱۸ – تومور‌های مخلوط (mixed) غده بناگوشی و یا تحت فکی عمل شده و یا عمل نشده (به شرط ثبوت در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی):معاف دائم
بند ۱۹ – بیماری‌های مادرزادی، التهابی، عفونی، ضربه‌ای و یا تومور‌های حنجره که تولید اختلالات شدید و دائمی صوتی یا تنفسی (با تأیید بررسی‌های پاراکلینیک) نماید: معاف دائم
بند ۲۰ – تومور‌های گلوموس ژوگولر، آنژیوم‌های وسیع درنقاط مختلف گوش و حلق و بینی، حفره و فضای دهان، زبان، فکین، سینوس‌های صورت و منضمات اعضای فوق: معاف دائم

 

بخش پانزدهم: بیماریهای قلب و عروق

بند ۳ – هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد: معاف دائم
بند ۵ – هر نوع بیماری مزمن پریکارد، آندوکارد، میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی: معاف دائم
بند ۶ – بیماری‌های مادرزادی و یا اکتسابی، تومورال و التهابی آئورت و سرخرگ‌های بزرگ، مانند کوارکتاسیون، آنوریسم‌ها، آنژیوم‌ها و اتساع سرخرگ‌های ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستول‌های شریانی وریدی در هر مورد عمل شده یا نشده: معاف دائم
بند ۱۲ – اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی، سندرم (اس. اس. اس)، برادیکاردی سینوزال کمتر از ۵۰ ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد ضربان به حد لازم افزایش نیابد (به شرط ثبوت در بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی): معاف دائم
بند ۱۴ – وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد به شرط عوارض قلبی:  معاف دائم
بند ۱۵ – شوک وازوواگال با سابقه سنکوپ‌های مکرر و تأیید بررسی‌های پاراکلینیک (تست Tilt همراه  با مستندات پزشکی تأیید کننده): معاف دائم

 

بخش شانزدهم: بیماریهای روماتولوژی و بافت همبند

بند ۲ – آرتریت‌های عفونی مزمن مفاصل بزرگ: معاف دائم
بند ۵ – کلاژنوزها، اسکلرودرمی ها، پلی میوزیت‌ها، درماتومیوزیت: معاف دائم
بند ۱۰ – الیگونورودیستروفی RSDS: معاف دائم
بند ۱۱ – آرتروپاتی نورولوژیک (مفصل شارکو): معاف دائم
بند ۱۲ – شبه تومور‌های مفاصل: سینوویت ویلوندولر، استئوکندروماتوز در مفاصل بزرگ، همانژیوم: معاف دائم
بند ۱۳ – استئونکروز مفاصل بزرگ و یا مفاصل کوچک که اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۱۴ – اسپوندیلودسیت یا اسپوندیلودیسکیت بروسلائی، استافی، سالمونلائی و سلی ستون فقرات: معاف دائم
بند ۱۵ – بیماری‌های بافت همبند نظیر استئوژنزیس ایمپرفکتا، اهلر دانلوس وهمو سیتینوریمارفان: معاف دائم

 

بخش هفدهم: بیماریهای عفونی

بند ۳ – بیماران مبتلاء به هپاتیت C. با تأیید آزمایشگاه‌های مورد تأیید نظامی یا دانشگاهی و وجود عوارض: معاف دائم
بند ۴ – بیماران مبتلاء به ۲ و HTLV۱: معاف دائم
بند ۶ – جذام به هر شکل و در هر مرحله: معاف دائم
بند ۷ – عوارض بیماری‌های عفونی مداوم (مانند سیفلیس، مننژیت و…) که بیش از ۶ ماه پایدار باشد واختلال عملکرد ایجاد کرده باشد: معاف دائم
بند ۸ – بیماران مبتلاء به نقص ایمنی سلولی اکتسابی و حاملین ویروس HIV  با تأیید بیمارستان‌های نظامی یا دانشگاهی: معاف دائم
بند ۹ – بیماری مالاریا مقاوم به درمان (مقاوم به کلروکین): معاف دائم
بند ۱۰ – بروسلوز عود کننده و یا مقاوم به درمان: معاف دائم
بند ۱۱ – هرگونه بیماری نقص ایمنی مادرزادی بعلت اختلال کمی یا کیفی سلول‌های خون یا مغز استخوان: معاف دائم
بند ۱۳ -کیست هیداتیک: معاف دائم


139 نظر
 1. با سلام

  بنده دیپلم دارم. هر دو گوشی من ۵۲ دسی بل و ۵۴ دسی بل کاهش شنوایی داره

  منه ترم یکی دانشگاه میتونم برای معافیت در حین تحصیل اقدام کنم بعد به تحصیلم هم ادامه بدم؟

  احتمال معافیت چقدره؟

 2. سلام ببخشید من میخواستم برای معافیت پزشکی در حین تحصیل اقدام کنم میدونم اگه معاف نشم مجبور نیستم برم سربازی ولی اگه معاف از رزم شم چی میشه باید برم سربازی?یا معاف از رزمم ثبت میشه برای هر وقت سربازی رفتم?

 3. ” با سلام خواهش میکنم راهنمایی کنید و پاسخ دهید.اینجانب به علت بيماري کوليت زخمی در حین تحصیل درخواست معافیت پزشکی دادم. ومعاف دايم شدم و هزینه های مربوط به صدور کارت و….را پرداخت کردم با کمال تعجب در حالیکه منتظر کارت بودم به شورای عالی دعوت شدم و برام زدن معاف رزم .مجددا بیماریم عود کرده و روزی 5 تا6 بار خونریزی دارم پلاکت خونم به 3 رسیده و چند روزی هم بستری بودم ولی بعد از گذشت 3 ماه هنوز خونریزی دارم و قطع نشده تکلیف چیست؟ سپاس”

  سلام . منم چند روز پیش چون پلاکت خونم پایین بود ، با بند بیماری های ارثی و اکتسابی خونی با منشاء ایمنولوژیک (itp) معاف شدم . اولش برام می خواست بزنه اختلالت پلاکتی ولی بعدش ماموره بهش گفت این حین تحصیله که اون بند نبود در حین تحصیل ، ولی گفتم که این بند اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشاء ایمنولوژیک که برام صدق می کنه و دکتر گفت آره و تایید کرد و معاف دائم شدم و پولشم ریختم . الان آیا ممکنه این اتفاق برای من هم بیفته ؟؟ من بار اول شهر خودمون رفتم دکتر و باز دوم بیمارستان امام سجاد رفتم و پلاکتم 10 هزار بود و بار سوم هم با مامور فرستادن بیمارستان شهر خودمون آزمایش دادم و 11 هزار بود . ولی وقتی این نظر رو خوندم نگران شدم …

  • همه چیز بسته به رای کمیته تخصصی می‌باشد. موارد بسیاری نیز بوده که روند مراحل قانونی مانند مورد ذکر شده و دریافت کارت نیز به راحتی صورت گرفته است. این که چه مشکلی در طی مراحل قانونی به وجود آمده بسیار مهم است. سازمان وظیفه عمومی هیچگاه بدون دلیل و مدرک دست به چنین اقداماتی نخواهد زد.

 4. سلام، من دانشجوی دکتری هستم و حدود یک سال دیگه فارغ التحصیل می شوم. من پارگی رباط ACL هر دو پای راست و چپ و پارگی مینیسک پای چپ دارم و ناپایداری زانوم در معاینه ی بالینی احراز شده، این نوع معافیت مرتبط با بخش هشتم(بیماری های استخوانی اسکلتی) بند 27 جز د است. البته در این بند تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر: معاف از خدمات رزمي وجود دارد ولی گفته که این تبصره صرفاً مربوط به جز ج است. آیا با استناد به این موارد من معاف دائم می شوم؟ سپاسگزارم که زود جواب می دید.

 5. سلام من در حال تحصیل هستم و بیماری های ضعف بینایی با نمره دو چشم8دارم و استيگماسيم4 دارم حکمش چیه؟

  ممنون از سایت خوبتون. دستون درد نکنه

 6. سلام بخش نهم بند پنجم که داخل لیست نبود یعنی زخم در دستگاه گوارش که اگر عارضه دار باشه معافیت دائم میدن و بسته به مدرک هم نداره توی این لیست نبود آیا نمیتوان برای این معافیت حین تحصیل اقدام کرد ؟ و اینکه ممنون میشم مثال های بیشتری از عارضه در اینجا بزنید ، میشه گفت درد قفسه سینه یه نوع عارضه است ؟! لطفا حتما بهم جواب بدید و اگه تونستین به ایمیلم ارسال کنید

 7. سلام

  براي مشكل اضافه وزن ميشه حين تحصيل اقدام كرد براي معافي؟

  و اينكه قانونش وجود داره الان؟

  ممنون از شما

  • دوستان و کاربران گرامی
   هر شخص می‌تواند با توجه به نوع بیماری و یافتن بند مورد نظر در لیست آورده شده در متن خبر (در صورت وجود) اقدام به معافیت پزشکی نماید.
   ادامه مراحل روند معافیت بسته به پاسخ مرکز پلیس +10 و با توجه به بیماری شما دارد. اگر به پزشک متخصص ارجاع داده شوید امکان دریافت کارت معافیت پزشکی از این طریق می‌باشد.
   توجه داشته باشید:
   معافیت دائم یا معافیت موقت و یا معاف از رزم شدن کاملا بستگی به نظر پزشک متخصص حاضر در مراکز تخصصی نظام وظیفه و کمسیون تشکیل شده در مرکز وظیفه عمومی شهر دارد. لذا بدون در نظر گرفتن هر یک از این موارد نمی‌توان نظر قطعی در رابطه با معافیت هر شخص داد.

 8. سلام

  دانشجوی کارشناسی هستم و یه تومور خوشخیم توی بیضه راستم دارم

  آیا میتونم معافیت دائممو حین تحصیل بگیرم؟

 9. با سلام

  میخواستم بدونم نارسایی کلیوی جزو این بیماری ها حساب میشه یا نه؟

 10. شکستگی قسمت فوقانی ران پا و عمل جراحی و گذاشتن پلاتین شامل معافیت در حین تحصیل میشه …

  البته لنگش بهمراه داره .

  و اینکه از اولین مراجعه به پلیس +10 تا رسیدن کارت معافیت به دستم چقدر زمان میبره..

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور