محسن افشانی: دلخوش نباش که تحریمم کردی

محسن افشانی بازیگر، مجری و کارگردان است. یک عکس جالب از محسن افشانی - محسن افشانی - عکس محسن افشانی - محسن افشانی بازیگر - محسن افشانی مجری.
محسن افشانی - عکس محسن افشانی - محسن افشانی بازیگر - محسن افشانی مجری
 
محسن افشانی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
 
 
!Try to be a real HUMAN
…It’s really easy to get humanity
!Just be HONEST with yourself
!!!The great trick

دلخوش نباش
که
تحریمم کردی.
من
جای دیگر
توافق کردم!

 
 
مجله اینترنتی ستاره


ستاره
Logo