کم شدن آرای الکترال بایدن از ۲۹۰ به ۲۷۹ رای !

‏سی ان ان، ‏بی بی سی جهانی و ای بی سی، آرا الکترال بایدن را از ۲۹۰ به ۲۷۹ رأی بازگرداندند!

ستاره
Logo