تعبیر خواب کلنگ – دیدن کلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن کلنگ در خواب می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد که این اختلاف به دلیل شرایط و نگرش متفاوت معبرین است. در این بخش با ما همراه شده و تعبیر خواب کلنگ را بخوانید.
تعبیر خواب کلنگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی کلنگ یک ابزار دستی فلزی است که در کشاورزی و باغچه کاری و دیگر حرفه‌های مربوط به زمین کاربرد دارد. دیدن کلنگ در خواب یک نشانه است که بسته به شرایط می‌تواند متفاوت باشد. در این بخش قرار است به سراغ تعبیر خواب کلنگ رفته و بگوییم هر کدام از معبرین بر اساس شرایط شخصی که خواب دیده و همچنین موضوع مربوط به آن خواب، چه تعابیری را در خصوص آن ذکر کرده‌اند. پس با ما همراه شوید.

 

تعبیر خواب کلنگ

 

تعبیر خواب کلنگ

به روایت محمدبن سیرین:
دیدن کلنگ در خواب، دلیل بر مردی غریب و درویش است. اگر بیند بر کلنگی نشسته بود، دلیل است به سفری رود. اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود.

به روایت آنلی بیتون:
دیدن کلنگ در خواب علامت آن است که دشمنی بیرحمانه می‌خواهد شما را در کار‌های اجتماعی که به عهده گرفته اید شکست بدهد.

به روایت معبری شرقی:
اگر در خواب کلنگ دیدید یعنی سود و منفعتی از فردی غریبه خواهید دید.

 

تعبیر خواب کلنگ زدن

کلنگ زدن همیشه در خواب‌های ما بیانگر تلاش و پشتکار مستمر برای رسیدن به هدفی مشخص است. این هدف می‌تواند خواستگاری رفتن، رسیدن به یک شغل و یا شروع فعالیتی جدید و یا برنامه ریزی‌های زیاد برای بلند مدت باشد.

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می‌کنید برای دیگران مشکلی به وجود می‌آورید و دغل بازی می‌کنید.

 

تعبیر خواب کلنگ

 

به روایت علامه طباطبایی:
ابزاری شبیه به کلنگ در خواب فقط به علامت رسیدن به اهداف و آرزو‌هاست. افتتاح کردن زمین‌ها برای احداث ساختمان بیانگر پست مرتبه و مقام است و همچنین خراب کردن جایی مانند خانه و یا دیوار با کلنگ دلالت بر عدم موفقیت و یا نرسیدن به آن دسته از چیز‌هایی است که در ذهن خود مستمر به آن‌ها فکر می‌کنیم و یا برایشان نقشه می‌کشیم.

به روایت شیخ طوسی:
اگر ببینی خودت در حال کلنگ زدن به زمینی در جایی ناآشنا هستی دلالت بر این دارد که وضعیت رفاهی شما رو به بهبود است و از نظر رفاهی در جایگاه خوبی قرار خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب کندن زمین برای یافتن گنج

به طور کلی کندن زمین با بیل و کلنگ به جهت پیدا کردن گنج و یا عتیقه به معنای رفتن به سفر و یا اتفاق و حادثه‌ای تازه در زندگی است که باعث می‌شود روال زندگی فرد تغییر پیدا کند.

 

تعبیر خواب خراب کردن دیوار با کلنگ

محمدبن سیرین گوید:
اگر بیند که با کلنگ دیوار خراب می‌کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد و اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است.

آنلی بیتون گوید:
اگر خواب ببینید با کلنگ دیواری را خراب می‌کنید تا دیواری نو بسازید علامت آن است که شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت پایه‌های به دست آوردن ثروت را بنا می‌کنید.

 

تعبیر خواب کلنگ داشتن

به روایت محمدبن سیرین:
اگر بیند کلنگی بگرفت، دلیل است با مردی غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند.

به روایت معبرین شرقی:
اگر در خواب دیدید که کلنگی داشتید یعنی زنتان فقیر می‌شود.

 

تعبیر خواب کلنگ

 

تعبیر خواب تعداد زیادی کلنگ

به روایت محمدبن سیرین:
اگر بیند که کلنگ بسیار داشت، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر (مقام بالاتر) شود.

به روایت معبرین شرقی:
اگر در خواب دیدید که کلنگ بسیار داشتید یعنی به سفر می‌روید.

 

تعبیر خواب کلنگ زدن مرده

اگر ببینی مرده‌ای در حال شخم زدن ملکی با کلنگ است و شما در حال نظاره کردن او هستید، به این معنا است که شخصی در زندگیتان حامی شما خواهد شد و در بسیاری از امور همراه شماست.

 

سخن پایانی

همانطور که خواندید براساس نظر معبران، تعبیر خواب کلنگ دارای مفاهیم گوناگونی است. برای تعبیر خواب صحیح باید ساعت خواب و تناسب آن با احوالات شخص در نظر گرفته شود. اگر در خوابتان کلنگ دیده اید، اما تعبیر خواب فوق جوابگوی شما نیست جزئیات خواب را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

بیل از دیگر ابزارآلاتی است که ممکن است در رویا همراه کلنگ دیده شود. اگر برای تفسیر رویا نیاز به آگاهی از تعبیر خواب بیل دارید می توانید به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo