آموزش 3 مدل بافت متفاوت و جذاب با دومیل

بافت مدل سیرابی، مدل سیخ کبابی و مدل شکلاتی از مدل های متفاوتی هستتند که اغلب برای بافت ژاکت به کار می روند و زیبایی بی نظیری دارند.

ستاره | سرویس خانه داری –  در این آموزش 3 نوع بافت مدل با دو میل را به شما ارائه می دهد:  

 

۱- بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)

 

عکس بافت مدل سیرابی (لوزی ریز)

 

برای بافت این مدل 20 دانه سر می اندازیم. در این مدل تمام رج ها از زیر بافته می شود.

رج 1: تمام دانه ها زیر بافته می شود.

رج 2:
 یک دانه را نبافته از میل رد کرده، سپس یک ژته می اندازیم و یک دانه می بافیم، تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

رج 3: دانه ها را می بافیم و ژته ها را نبافته از میل رد می کنیم.

رج 4:
یک دانه و یک ژته را با هم از زیر یکی می کنیم سپس یک دانه را نبافته از میل رد می کنیم و یک ژته می اندازیم و تا آخر رج این مدل بافت را تکرار می کنیم.

سپس به ترتیب رج 3 و 4 را تکرار کنید.

 

۲- بافت مدل سیخ کبابی

 

عکس بافت مدل سیخ کبابی

 

در این مدل بافت باید ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.

رج 1: 2 دانه رو، 7 دانه زیر، تا آخر رج این بافت را تکرار کنید.

رج 2: دانه های زیر،به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 3:
2 دانه رو، 3 تا یکی، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم).

رج 4: دانه های زیر، به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 5:
 2 دانه رو، دو دانه زیر، 3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم)، دو دانه بعد هم از زیر بافته شود و تا آخر رج همین شکل ادامه می دهیم.

رج 6: دانه های زیر، به  زیر و دانه های رو ، به رو بافته می شوند.

رج 7 :
2 دانه رو ،  3 تا یکی، سپس 1 دانه 3 تا شود(یعنی برای اینکه یک دانه بشود سه تا ، ژته اضافه می کنیم)، دانه های بعد هم از زیر بافته شود و تا آخر رج همین شکل ادامه می دهیم.

 

۳- بافت مدل شکلاتی

 

عکس بافت مدل شکلاتی

 

در این مدل بافت تعداد دانه ها فرد است به اضافه دانه حاشیه.
ابتدا چند رج مدل رکن و یا مدل جودانه ببافید.

رج 1:
یک دانه زیر برای حاشیه، 5 دانه راباهم یکی کنید ولی از میل در نیارید، 1 ژته  و دوباره همان 5 دانه را از زیر ببافید، 1 ژته، 5 دانه راباهم یکی کنید تا تعداد دانه های روی میل 5عد دشود بعد دانه را خارج کرده و 5 دانه از زیر، سپس بعد 5 دانه بعدی را می گیریم. یعنی یکی درمیان مدل را می بافیم.

رج 2: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 3: همه دانه ها از زیر بافته می شوند.

رج 4: همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج 5:
5 دانه زیر، 5 دانه بعدی را با هم یکی می کنیم و5 دانه درمی آوریم، 5 دانه زیر، 5 دانه بعدی را باهم یکی می کنیم و5 دانه درمی آوریم.

 
ستاره به شما پیشنهاد می کند مطالب زیر را نیز ببینید:


ستاره
Logo