آموزش بافت کاج نروژی، چتری و لوزی چشم

مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم از مدل‌های بسیار خاص هستند، در حالی که روند بافت پیچیده ای ندارند. این مدل ها در لباس هایی که بافنده هایی باذوق و حوصله دارند به کار می روند.

ستاره | سرویس خانه داری – مدل بافت کاج نروژی، مدل چتری و مدل لوزی چشم از جمله مدل‌های جذاب برای دوخت انواع بافتنی‌هاست. اگر علاقه‌مند به این طرح‌ها و نقش‌ها هستید همراه همیشگی ستاره باشید.

مدل بافت کاج نروژی

عکس مدل بافت کاج نروژی

 

پایه بافت این مدل ۲۱ دانه است.

رج۱: ۴ دانه رو، ۵ دانه زیر، ۷ دانه رو، ۵  دانه زیر

رج های برگشت همه از رو بافته می شوند.

رج ۳: ۲ تا یکی، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، یک ژته، یک دانه زیر، یک ژته، ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ تا یکی، ۲ دانه رو

رج ۵: ۲ تا یکی، یک دانه رو، ۲ دانه زیر، یک ژته، ۳ دانه زیر، یک ژته، ۲ دانه زیر، یک دانه رو، ۳ دانه زیر، یک دانه رو

رج ۷: ۲ تا یکی، دو دانه زیر، یک ژته، ۵ دانه زیر، یک ژته، ۲ دانه زیر، ۳ تا یکی

 

مدل بافت چتری

عکس مدل بافت چتری

 

این مدل بافت به ۱۶ دانه تقسیم می شود

به تعداد گلها یی که نیاز دارید+ ۲ دانه برای حاشیه دانه سراندازید.

ابتدا ۴ الی ۵ رج مدل رکن ببافید.

رج بعد(شروع مدل): دانه حاشیه، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو،۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، ۱ژته و تکرار بعد از دانه حاشیه.

رج های پشت: در این رج ها دانه مثل خودش بافته می شود و ژته ها به رو بافته می شود.

رج سوم: دانه حاشیه، ۱ دانه زیر، ۱ژته، (۱ دانه زیر، ۲ دانه را از رو یکی کنید)، داخل پرانتز را ۴ بار تکرار کنید، سپس ۱ دانه زیر، ۱ ژته و تکرار از اول رج.

رج پنجم: دانه حاشیه، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه بعد که زیر می باشد با دانه رو یکی شود.

سپس ۴ مرتبه دیگر ۱ دانه های زیر با دانه بعدی که رو می باشد کور شود. دانه بعد را به زیر ببافید، سپس ۱ ژته، ۱ دانه زیر، ۱ ژته، ۱ دانه زیر، و از ابتدای رج تکرار کنید.

رج هفتم: دانه حاشیه، ۳ دانه زیر، ۱ ژته،  میل را به پشت ۶دانه ی بعد ببرید واز پشت ۱نخ به روی کار بیاورید و آن را به حالت دانه روی میل سمت چپ بیاندازید، و با اولین دانه آن را کور کنید.

۵ دانه بعد را یکی یکی ببافید و دوباره ۱ ژته بیاندازید، ۴ دانه به زیر ببافید و از ابتدا تکرار کنید.

حال ۳ رج رکن ببافید و مدل را از ابتدا تکرار کنید.

 

مدل بافت لوزی چشم

عکس مدل بافت لوزی چشم

 

 رج ۱:  ۴ دانه زیر، ( ۲ دانه بعدی را مانند پیچ جابجا کنید و از زیر، این دو دانه را ببافید. این دو دانه همان خط ثابت دور لوزی ها است که باید در تمام بافت جهت خط ها یک شکل بافته شود ، ۶ دانه از زیر) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید تا ۴ دانه آخر که باید ۴ دانه از زیر ببافید تا اول و آخر رج باش مثل هم بشوند.

رج ۲: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۳:  ۳ دانه از زیر، ۲ دانه بعدی را یکی کنید، (یک ژته ، ۲ تا یکی ، چهار دانه از زیر ،  ۲ تا یکی) بافت داخل پرانتز تکرار کنید.

رج ۴: ۲ دانه رو ، ۲ تا یکی فقط دقت به جهت خط لوزی داشته باشید ، حال دانه ژته را باید چهار بار به این شکل ببافید: بار اول از رو بار دوم از زیر بار سوم را از رو و بار چهارم را از زیر، و دانه بعدی را یکی کنید ، تا آخر به این صورت ببافید و دقت کنید ۲ دانه قبل و ۲ دانه بعد ژته باید ۲ تا یکی شود و ژته هم چهار بار بافته شود.

رج ۵ :  یک دانه زیر،( ۲ تا یکی ،  یک دانه زیر،  یک بار دیگر ژته را از زیر ببافید، دو دانه از زیر، ۱ ژته از زیر،  یک دانه از زیر،  ۲ تا یکی) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۶: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۷: ۸  دانه زیر، ( دو دانه بعدی را به صورت پیچ جابجا کنید و بعد از زیر ببافید ،  ۶ دانه زیر ) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.

رج ۸: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۹ :  ک دانه در میل بگیرید، یک ژته (۲ تا یکی، ۴ دانه زیر ، ۲ تا یکی، یک ژته) بافت داخل پرانتز را تکرار کنید.

حال برای ادامه بافت از رج ۴ به بعد تکرار کنید. فقط دقت کنید که در شروع رج، ژته اول و آخر رج،  دو بار بافته می شود یعنی یک بار از رو و یک بار از زیر، چون نصف گل در اول و آخر رج می افتد.

هنر بافتنی هنر بسیار جذابی است که با کمی چاشنی خلاقیت و دقت می‌توان آثار بی‌نظیری به کمک آن خلق کرد. در بخش دوخت و بافت ستاره می‌توانید آموزش انواع بافت با دو میل، بافت کشباف، کلاه بافتنی دخترانه و … را مشاهده کنید.

ستاره
Logo