تعبیر خواب خر – دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب خر، تعبیر خواب خر سواری، تعبیر خواب خریدن خر، تعبیر خواب عرعر خر و تعبیر خواب عوض کردن خر همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز مرسوم بوده است. معبرین اسلامی تفاسیر متعددی را برای تعبیر خواب خر بیان کرده‌اند و اکثریت نظر به خوش یمن بودن اینگونه خواب‌ها دارند. البته بنا به گفته مطیعی تهرانی تعبیر خواب خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب خر - دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب خر

منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان می‌کند:
 • تعبیر خواب خر آبستن، نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
 • چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.
 • اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
 • اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای خر عبارت‌اند از:
 1. بخت
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه
 

تعبیر خواب خریدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌
 
جابرمغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب خر سواری

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:
 1. بخت و اقبال
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. مرتبه
 4. فرمانروایی.
ابن سیرین می‌گوید:
 تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:
 • تعبیر خواب خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
 • تعبیر خواب خر سفید: به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
 • تعبیر خواب خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
 • تعبیر خواب خر زرد: بیمار می‌شوی.
 • اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی از خر افتاده‌ای، فقیر می‌شوی.
 • اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

 

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب اعضای بدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

 

تعبیر خواب خر به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
 • اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
 • تعبیر خواب خر سواری، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
 • دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
 • دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خر که می‌دود: خبر
 • سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
 • خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
 • خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
 • غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
 • کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید
 
از اینکه با مجموعه تعبیر خواب خر همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. کاربران گرامی توجه داشته باشید تعبیر خواب الاغ و دیدن آن در خواب نیز مشابه رویای همین رویاست و می‌توان از تعابیر آن جهت درک فضای خواب استفاده کرد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان76 Comments
 1. سلام خسته نباشید من چند ماه پیش خواب دیدم یه ماشین سنگین اومد الاغ های زیادی راتوکوچمون خالی کرد الاغ ها کاملابی حرکت بودن مثل مرده منم بهشون نگاه میکردم رنگ هاشونم متنوع بود یه تپه الاغ بودن ولی یهو همشون باهم بلند شدن و گله ای باهم از کوچمون رد شدن و رفتن.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی خیلی کار می کنید. وظیفه های بسیاری را به عهده می گیرید و زیر بار همه ی این مسئولیت ها کمر خم می کنید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید. حاکی از یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید!

 2. سلام خواب دیدم که مادر و پدرم توی یک اتاق کوچیک گیر افتاده بودن که پرش اسب و الاغ بود که بسته بودنشون پدر و مادرم نباید کوچیک ترین حرکتی میکردن چون چهار پا ها اونارو میزدن من از راه دور اون اتاق میدیدم و داشتم میرفتم که نجاتشون بدم کا یک الاغ دیدم میخواستم سوارش شم که زودتر برسم اما اون الاغ فرار کرد با پای پیاده به اونجا رسیدم که چند نفر دیگه هم برای کمک اومدن من که خیالم تخت شد از بابت نجاتشون پس رفتم کاوش توی اون سرزمین ناشناخته که اون اتاقک اونجا بود یه حس عجیب داشت جمعیت خیلی کمی داشت در حد چند نفر که هیچکس باهات حرف نمیزد در مورد اینجا از یک دیوار بالا رفتم و توی یک خونه رو دید زدم چند نفر داشتن چرخ یک موتور درست میکردم اما سرم برگردوندم چون امیدی نداشتم که چیزی ازشون بپرسم و اونا جوابم بدن

  • سلام! خوابتان علامتی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. نمایانگر انرژی فیزیکی قوی است. لازمست نیروهای وحشی درون تان را رام کنید. تعبیر دیگر: لازمست کمتر متکبر باشید و ’از خر شیطان پایین بیایید.‘ نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.

 3. در خواب خری ضعیف را دیدم که بر روی زمین دراز کشید که من فکر کردم مرده که همان لحظه همسرم فریاد زد او بارداار است که در همون لحظه خر پر حال زایمان بود که باز همسرم به بچه ها نهیب داد که بروید تا نبینید

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند. رفتار لذت جویانه تان به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد. تعبیر دیگر: نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.

 4. سلام وقتتون بخیر من خواب دیده در یک خونه قدیمی هستم

  و اونجا یک پیر مرد هست با یک زن پیر من دیدم که اون پیر مرد رو آلتش رو میمالم و بعد آلت خرش را نیز میمالم و خر عرعر میکند من اون خونه و پیر مرد رو برای دوومین بار در خواب میبینم و خیلی آزارم میده و وقتی بیدار میشم کل روزم بهم میریزه میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم بنده آقا هستم

  • سلام؛ همچنین! خوواب‌تان نمایانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نشانگر چهره‌ی «شخص خردمند» است؛ بنابراین به پرورش یا عطوفت اشاره می‌کند. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می‌کند. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. به دنبال راحتی و پشتیبانی هستید. نسبت به تصمیم یا رخدادی در زندگی‌تان احساس خشم یا ناراحتی می‌کنید. از سوی دیگر، علامتی از طرف حسی و تمایلات صمیمی شماست.

 5. سلام من خواب دیدم چندنفر بخاطر اینکه خری رو از شوهرم بخرند سوار بر خر شدند باهم دعوا میکنند بعد یکی از خرها تیکه ای از گوشت خرمارو تودهن داشت و صدای خر اومد که گفت اگه اون خر رو بهم ندید میخورمش بعد یکی از همون مردا اومد با یه تیکه اهن پنجره هامون رو درحد خیلی کم ضربه زد گفت نمیخام بشکنم ولی چون قسم خوردم باید درحد الکی هم که شده بزنم منم توی خواب گریه میکردم و باصدای جیغ وگریه خدا رو صدامیزدم. خواهش میکنم تعبیرشو زود بگین

  • سلام! خواب‌تان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.

 6. سلام من خواب دیدم داخل باغی هستم و یک الاغ سیاه که افسار هم داشت اونجا بود دنبال الاغ کردم و افسارش رو گرفتم بعد رفتم داخل استخر اب خوردم بعدش الاغ هم بعد من اب خورد

  • سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست کنترل و محدودیت بنمایانید؛ چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی، چه روحی. نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. روح‌تان تازه می‌شود. با نگاه به خودتان و گذشته‌تان، وضوح می‌یابید.

 7. سلام و خسته نباشید .خواهرم خواب دیده سر هر سوار است پوهنتون میره و یهو از سر هر پاین میفته و گل آلود میشه لباسهایش میشه تعبیر کنید لطفآ

 8. سلام ببخشید .غلت نوشته شده بود یعنی خواهرم خواب دیده که سر خر سوار است میخواهد دانشگاه بره که یک بار از سر خر پاین میفته و لباسهایش کثیف میشه

  • سلام! خواب‌تان یعنی بر سختی‌هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.

 9. سلام من در خواب دیدم در یک تویله قدیمی دو خر سفید مردن

  • سلام! خواب‌تان نشانگر تمایل‌های جنسی و توانایی‌تان در کنترل فشارها و انرژی‌های جنسی‌تان است. از سوی دیگر، می‌تواند یک نکته‌ی مهم در مورد «احساس ثبات‌تان» در زندگی‌تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. رفتار لذت‌جویانه‌تان به بی‌اخلاقی بی‌بند و باری منجر خواهد شد. گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.

 10. روزبخیر خواب دیدم با عشقم و مادرم و مادر زنداداشم چهارتایی سوار یک خر شدیم و میریم انگار عشقم منو داره میبره به ی شهر دیگ و اول حس میکردم عشقم خودش خر شده و ی جایی میخوریم زمین و میافتیم و من کلی میخندم و دست عشقمم مث اینک زخمی شده بوده ولی هیچ خونی هیچی نبود روش بعد مادر زنداداشم دستشو ماساژ میده و دوباره بلند میشیم راه میافتیم ولی دیگه مادرم و مادر زنداداشم همراهمون نبودند و دوتایی میرفتیم و من از کمرش کرفته بددم بعد میرسیم به ی بیابونی از رو تپه ها عبور میکنیم از زیر ی پل که خیلی آب شدید بود میخاستیم رد شیم خودش پیاده میشه میره ونور بعد اب کمتر میشه طرف خر سوت میزنه و منم رد میشم و اینک تو خابم همش سعی میکردم خودم رو به عشقم نزدیک کنم .

  • سلام! خواب‌تان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدف است. لازمست روی انرژی‌هایتان برای گرفتن جایزه‌ی نهایی، تمرکز کنید.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور