مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱
کد خبر: ۱۰۶۳۶
تعداد نظرات: ۳۶ نظر
با تعبیر خواب خر، تعبیر خواب خر سواری، تعبیر خواب خریدن خر، تعبیر خواب عرعر خر و تعبیر خواب عوض کردن خر همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خر - دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟
 

دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

ستاره | سرویس سرگرمی - خر از حیواناتی است که در جوامع گذشته بسیار پر کاربرده بوده و بنابراین دیدن رویاهایی از این دست نیز مرسوم بوده است. معبرین اسلامی تعابیر متعددی را دیدن خر در خواب بیان کرده‌اند و اکثریت نظر به خوش یمن بودن اینگونه خواب‌ها دارند. البته بنا به گفته مطیعی تهرانی خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان می‌کند:
 • خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
 • چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.
 • اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
 • اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای خر عبارت‌اند از:
 1. بخت
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه
 

تعبیر خواب خریدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.
 

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌
 
جابرمغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب خر سواری

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:
 1. بخت و اقبال
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. مرتبه
 4. فرمانروایی.
ابن سیرین می‌گوید:
 تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:
 
 • خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
 • خر سفید: به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
 • خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
 • خر زرد: بیمار می‌شوی.
 • اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی از خر افتاده‌ای، فقیر می‌شوی.
 • اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.
 

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.
 

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.
 

تعبیر خواب خر به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
 • اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
 • خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
 • دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
 • دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خر که می‌دود: خبر
 • سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
 • خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
 • خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
 • غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
 • کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
Z
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم چندنفر بخاطر اینکه خری رو از شوهرم بخرند سوار بر خر شدند باهم دعوا میکنند بعد یکی از خرها تیکه ای از گوشت خرمارو تودهن داشت و صدای خر اومد که گفت اگه اون خر رو بهم ندید میخورمش بعد یکی از همون مردا اومد با یه تیکه اهن پنجره هامون رو درحد خیلی کم ضربه زد گفت نمیخام بشکنم ولی چون قسم خوردم باید درحد الکی هم که شده بزنم منم توی خواب گریه میکردم و باصدای جیغ وگریه خدا رو صدامیزدم. خواهش میکنم تعبیرشو زود بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
فرزاد
۷ روز پیش
سلام وقتتون بخیر من خواب دیده در یک خونه قدیمی هستم
و اونجا یک پیر مرد هست با یک زن پیر من دیدم که اون پیر مرد رو آلتش رو میمالم و بعد آلت خرش را نیز میمالم و خر عرعر میکند من اون خونه و پیر مرد رو برای دوومین بار در خواب میبینم و خیلی آزارم میده و وقتی بیدار میشم کل روزم بهم میریزه میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم بنده آقا هستم
سلام؛ همچنین! خوواب‌تان نمایانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نشانگر چهره‌ی «شخص خردمند» است؛ بنابراین به پرورش یا عطوفت اشاره می‌کند. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می‌کند. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. به دنبال راحتی و پشتیبانی هستید. نسبت به تصمیم یا رخدادی در زندگی‌تان احساس خشم یا ناراحتی می‌کنید. از سوی دیگر، علامتی از طرف حسی و تمایلات صمیمی شماست.
جلال
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم داخل باغی هستم و یک الاغ سیاه که افسار هم داشت اونجا بود دنبال الاغ کردم و افسارش رو گرفتم بعد رفتم داخل استخر اب خوردم بعدش الاغ هم بعد من اب خورد
سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست کنترل و محدودیت بنمایانید؛ چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی، چه روحی. نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. روح‌تان تازه می‌شود. با نگاه به خودتان و گذشته‌تان، وضوح می‌یابید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم در یک تویله قدیمی دو خر سفید مردن
سلام! خواب‌تان نشانگر تمایل‌های جنسی و توانایی‌تان در کنترل فشارها و انرژی‌های جنسی‌تان است. از سوی دیگر، می‌تواند یک نکته‌ی مهم در مورد «احساس ثبات‌تان» در زندگی‌تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. رفتار لذت‌جویانه‌تان به بی‌اخلاقی بی‌بند و باری منجر خواهد شد. گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.
بی نام
۲ ماه پیش
سلام ببخشید .غلت نوشته شده بود یعنی خواهرم خواب دیده که سر خر سوار است میخواهد دانشگاه بره که یک بار از سر خر پاین میفته و لباسهایش کثیف میشه
سلام! خواب‌تان یعنی بر سختی‌هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.
بی نام
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید .خواهرم خواب دیده سر هر سوار است پوهنتون میره و یهو از سر هر پاین میفته و گل آلود میشه لباسهایش میشه تعبیر کنید لطفآ
سلام؛ ممنون! متوجه انشای متن‌تان نشدم؛ معنای «پوهنتون» چیست؟ لطفا توضیح دهید!
زهرا
۳ ماه پیش
سلام.
خواهرم دیشب خواب دیده یه الاغی در خونمون داره صدا میده مادرم میگه برو بگیرش من این خر رو می خوام خواهرم میره و اون رو میاره خونه میبره توی آغول گوسفندا حالا این خر ماده از کار در میاد و به بزغاله ها شیر میده.خیلی لطف می کنید تعبیرش رو بگید.
سلام! خواب‌تان یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.
نگار
۴ ماه پیش
روزبخیر خواب دیدم با عشقم و مادرم و مادر زنداداشم چهارتایی سوار یک خر شدیم و میریم انگار عشقم منو داره میبره به ی شهر دیگ و اول حس میکردم عشقم خودش خر شده و ی جایی میخوریم زمین و میافتیم و من کلی میخندم و دست عشقمم مث اینک زخمی شده بوده ولی هیچ خونی هیچی نبود روش بعد مادر زنداداشم دستشو ماساژ میده و دوباره بلند میشیم راه میافتیم ولی دیگه مادرم و مادر زنداداشم همراهمون نبودند و دوتایی میرفتیم و من از کمرش کرفته بددم بعد میرسیم به ی بیابونی از رو تپه ها عبور میکنیم از زیر ی پل که خیلی آب شدید بود میخاستیم رد شیم خودش پیاده میشه میره ونور بعد اب کمتر میشه طرف خر سوت میزنه و منم رد میشم و اینک تو خابم همش سعی میکردم خودم رو به عشقم نزدیک کنم .
سلام! خواب‌تان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدف است. لازمست روی انرژی‌هایتان برای گرفتن جایزه‌ی نهایی، تمرکز کنید.
علی
۵ ماه پیش
من خواب دیدم با مادرم که مرده در حیاط خوابیده بودم و خری وارد خانه شد باران گرفت و مادرم جلوی خر را گرفت که بچه من را لگد نکند و مانع امدن خر به خانه میشد تعبیرس،چیست
خواب‌تان، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. همچنین بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. و نیز بیانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دو تا الاغ و يك انسان كه فكر ميكنم انگار صاحب اون الاغ ها بوده ديدم. يكى ازون الاغ ها كه فكر ميكنم رنگش هم سياه بود دايما سعى ميكرد منو با لگد بزنه اما من جا خالى ميدادم و در يك جاده اى كه سنگ فرش بود ميدويدم و فرار ميكردم. صاحبش هم سعى ميكرد الاغ رو مهار كنه اما نميتونست. اون يكى الاغ كارى به كارم نداشت اصلا و شايد هم كره ى اين الاغ مهاجم بود (چون به نظرم انگار كوچك تر از الاغ مهاجم بود يكم). خلاصه اين كه اون الاغ ميخواست لگدم بزنه و هى دنبالم ميكرد و من كه ديگه خيلى خسته شده بودم پريدم داخل يه رودخانه ى پر آبى كه از كنار ما ميگذشت. رودخانه پرآب بود و آب منو با خودش برد و چند صد متر پايين تر آب كم عمقتر شد و من تونستم كنترل خودم رو بدست بيارم و سعى كنم از آب بيام بيرون. ضمنا اين خواب رو بعد از اذان صبح ديدم اما خورشيد هنوز طلوع نكرده بود و هوا يه كوچولو تازه داشت روشن ميشد. ممنون ميشم اگر تعبير كنيد مرسى
خواب دیدن خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. جاده، به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: جاده، نمادی از سفر زندگی‌تان است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. اینکه خسته شده‌اید، یعنی از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد.
مریم
۶ ماه پیش
خواب دیدم تبدیل به خرشدم بعد تبدیل به انسان شدم دخترعمومم تبدیل به خرشده من بغلش کردم.تعبیرش چیه؟قهوه ای بودیم
خواب دیدن اینکه شما تبدیل به خر شده‌اید، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. اینکه قهوه‌ای است، بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. نیاز دارید به اصل و ریشه‌تان برگردید. اینکه او را بغل می‌کنید، نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا نیاز دارید عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. بیانگر تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است.
لیلا
۶ ماه پیش
من خواب دیدم پدرم سر یه الاغ رو برید و گوشتش رو به مردم داد و اونا هم انگار خیلی گرسنه بودن اما من اون مردم رونمیشناختم و به پدرم میگفتم گناه داره چرا میدی بخورن اما اون میگفت عیبی نداره بزار بخورن و سر اون الاغ رو انداخت تو سطل اشغال
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن جانوری که قربانی می‌شود، یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. دیدن خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. دیدن گوشت الاغ، بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد.
وحید
۸ ماه پیش
من خواب دیدم چوپانی برخرسواراست وبره ای به من می دهد
دیدن چوپان در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است. خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. بره نمادی از فریب است. بره بیانگر چیزی آسیب پذیر، خالص و بی گناه است. این استعاره را در نظر گیرید، مثل بره رام و معصوم بودن! اینکه شما یک بره را در بازوانتان نگه می دارید به قربانی های زندگی تان اشاره دارد.
امین
۸ ماه پیش
سلام و خسته نباشید من خواب دیدم سر خر از وسط دو ابرو نصف شد منم خیلی ناراحت شدم گفتم آخه چرا اون خیلی مظلومه بعد دیدم یهو سرش چسبید به هم سالم شد میشه بگین تعبیرش چیه مرسی
این خواب، ممکن است بخشی از استرس درونی شما باشد و تعبیر خاصی ندارد؛ اما: دیدن خر در خوابتان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. اگر خر مرده است، پس بیانگر این است که رفتار لذت جویانه شما به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد. ممکن است عملی نامعقول از شما سر بزند و باعث رسوایی شود.
رضا
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم چند نفر مهمون برامون اومد بعد من سوار الاغ اونا شدم و کسی ک دشمنی با هم داریم داشت سر اون الاغ رو میکشید و افراد دیگه ای هم ک از من خوششون نمیاد داشتن منو نشون میدادن.بعد موقع برگشتن وارد جمع زیادی شدم البته ناگفته نماند این الاغ متعلق به دامادمون بود.
دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. دیدن الاغ در خوابتان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. الاغ، نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. دیدن دشمنتان در خوابتان بیانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. شما چیزی را انکار می کنید یا کسی را رد می کنید. دشمنان ممکن است بیانگر دشمنانی درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی خودتان با خودتان باشد. شما تلاش می کنید که خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت خود خلاص کنید.
s
۹ ماه پیش
با سلام.من در خواب دیدم به مکانی رسیده ام که چند تا الاغ سفید رنگ با اندامی قوی و بزرگ ایستاده اند که یکی از آنها جنس ماده می باشد این در حالی بود که به سمت رودخانه در حرکت بودند و در میان رودخانه در حالت خوابیده یکی از خر ها با خر ماده در حال جفت گیری بود.ممنون میشم اگه تعبیر نمایید. تشکر
این خواب، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شما است. شما علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. این خواب، نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. دقت کنید که در هر چیزی، حد تعادل را رعایت کنید!
Sh.m
۱۰ ماه پیش
سلام، خواب دیدم عمه ام که فوت شده است روی خر سفید نشسته بود و گلایه میکرد که چرا برای دیدن پدرت (ایشون هم فوت شدن) اومدی گل نیاوردی؟
ممنون میشم اگر تعبیر کنید.
این خواب، نشان می‌دهد که ایشان چشم به راه خیرات از سوی شما هستند. می‌بایست برای ایشان خیرات بدهید. اما نکته‌ی دیگری که می‌توان از این خواب برداشت کرد، این است که گویا با خیرات دادن برای ایشان، دعای خیر ایشان نیز شامل حال شما خواهد شد و این دعا برایتان آمد خواهد داشت. پس، معطل نکنید و برایشان خیراتی را در نظر بگیرید! این خیرات می‌تواند خوراکی یا صدقه به فقیر باشد؛ اما یادتان باشد که به نیت ایشان خیرات دهید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
تعبیر خواب شیر الاغ چی میشه.
این خواب، ناقص است؛ لطفا خواب‌تان را کامل توضیح دهید که تعبیر آن را بتوانیم استخراج کنیم!
سینا
۱۰ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم تو یه جاده ایی راه میرفتم بعد جاده خلوت بود کسی نبود ، بعد دیدم از دور یه الاغی داره با سرعت میاد سمت من ، بعد وقتی به من نزدیک شد دیدم روی الاغ جن سوار شده ، و من ترسیده بودم همش میدوییدم میخواستم فرار کنم ولی نمیتونستم ، همش الاغه دنبالم می اومد سوارشم یه جن بود ، انگاری میخواستن با من همراه بشن ولی من ترسیده بودم
میشه بگین تعبیرش چی میشه؟ ، ممنون میشم.
خواب شما نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی‌تان به جاهایی می‌رسید که دیگران شما را تنها خواهند گذاشت و شما نیز یکّه‌تازی خواهید کرد؛ یعنی، ادامه‌ی راه زندگی را مختارانه و بدون کمک دیگران پیش خواهید بُرد. امّا به جایی می‌رسید که دشمنی را خواهید یافت که برایتان پیش خواهد آمد و البتّه شما متوجّه دشمن بودن وی خواهید شد و از او فاصله خواهید گرفت و با وی درگیر نخواهید شد. پس، برای انجام تصمیم‌ها و عمل‌ها در زندگی، حتماً با مشورت اشخاص باتجربه و البتّه معتمد پیش بروید که إن‌شاءالله دچار پشیمانی نشوید! امید به خدا داشته باشید و از مسیر صراط مستقیم و امور درست، خارج نشوید! موفّق باشید!
شبنم
۱۱ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم همسایمونه خونه نیست و گاو و گوسفند شون پخش پلا شده و من زود رفتم اون ها رو جمع کنم که دیدم همسایمون آدمهایی رو برای اینکار گذاشته خلاصه میخواستم برگردم که دیدم دو تا شیر جوان اون اطراف هستند و من ترسیدم که منو بخورن بعد به کمک یکی از اون آدما برگرشتم خونه و اون شیر ها هم نزدیکمون بودن و تعقیبمون کردن تا اینکه این آمده بعد اینکه من به خونه رسیدم به یکی از اون شیرها ی جوون سر بریده خرو داد تا بخوره خواهشها می تونید بگید تعبیرش چیه
شیر در خواب نماد کسی یا چیزی در بیداری شماست که از او ترس و هراس دارید و چاره ای برایش پیدا نمیکنید. از طرفی دیگر الاغ در خواب نماد فرصتی است که موجب رشد و پیشرفت تان خواهد شد. اینکه الاغ توسط شیر خورده شد، بیانگر از دست رفتن این فرصت به دلیل ترس های شما از این موقعیت است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید و ریشه این ترس ها را بیابید. الاغ بیشتر نماد فرصت های مالی است. این خواب با مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه خر بهم دادن و شخصی که بم ۷رو داد رو اصن ندیدم. روی زمین خوابید و زایمان کرد و من میخواستم بچه رو جای مناسبی بذارم که یهو حرف زد و بزرگ شد و شد شبیه یه نفر که من میشناسمش و میگفت من خودم میدونم که تو زندگیه قبلیم انسان بودم و تو زندگیه جدیدم تبدیل به این حیوون شدم
خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
مبین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک کره خر یا کره اسب مشکی بهم دادن که نمیدونم هدیه بود یا چیز دیگه و درضمن نمیدونستم کره خر هست یا کره اسب، من کنار اون میدوییدم و اون هم پا به پای من میدوید و یکجا اون ایستاد تا علف بخوره و منم کمی از اون دور شدم که یهو یک خرس مشکی دیدم و فرار کردم ولی خرس دیگه دنبالمم نیومد و کره هم همونجا موند و نرفتم بردارمش
کره خر در خواب نماد فرصتی بزرگ برای کسب منافع مالی است و کره اسب نماد موقعیت که به افزایش عزت و احترام شما پیش دیگران کمک میکند. از طرفی دیگر خرس در خواب اشاره به ترس ها و نگرانی های بزرگی است که مانع از پرداختن شما به این فرصت هاست. این خواب از شما میخواهد تا با شناخت این ترس ها برای بهره بردن از این موقعیت ها اقدام کنید. این خواب شما ارتباط مستقیم با آنچه این روزها ذهن تان را درگیر کرده دارد.
شين
۱ سال پیش
سلام،خواب ديدم كه رفتم توي يه خونه،خونه خودمون نبود نميدونم خونه كي بود بيستر شبيه خونه باغ بود،يه خر تقريبا سفيد طوسي با يه اسب قهوه اي مايل به مشكي با هم دعواشون شد،خيلي شديد،طوري كه يه پاي اسب قطع شد و اسب افتاد و خر رفت يه گوشه نشست غذا خورد بعد يه كم اسب بلند شد صحبت كرد،به خر گفت بلند شو پامو پيدا كن،خره ام انجام داد
با سلام به نظر می آید در اطراف شما شخصی نادان وجود دارد که برای شما نعمت وفراخی وروزی بسیاری می آورد و رنگ خر هم نشان از عزت وجاه وجلال دنیا برای شما است
Jk
۱ سال پیش
سلام، خوابی دیدم که در طویله‌ای الاغی وجود داشت که متعلق به من بود و آبستن بود و اون الاغ ۳ کره به دنیا آورد که رنگ‌هاشون سفید-خاکستری بود، لطف می‌کنید راهنمایی کنید؟
باتشکر
این خواب به فرصت ها و موقعیت های خوبی در زندگی شما اشاره دارد که موجب نشاط و زنده دلی تان خواهد شد. از مسئولیت هایی که دارید غافل نباشید.
معصومه نظری
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم در طویله ای هستم خری سیاهی را سوار شدم خر دیگری ک گویا ماله من بود آبستن بود و باد زایمان متوجه شدم کره خر سفیدی ب دنیا آمد ک چهار دست و چهار پا داشت
این خواب سراسر از طالع بلند و بخت و فرصتی بزرگ در زندگی شما اشاره دارد. سوار بر خری سیاه شدن، کره خر سفید با دست و پاهای اضافه. این ها همه از موضوعاتی است که شما را به یک شانس و فرصتی خود راهنمایی میکند. لازم است از مسئولیت هایی که دارید غافل نباشید. این فرصت ها میتواند در هر زمینه ای باشد.
رقیه
۱ سال پیش
سلام. خسته نباشید، من خواب دیدم که سوار خر شده ام خر درحال دویدن است عر عر میکند وپشتشم سگ داره پارس میکنه،تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب به پیگیری بیشتر اهداف و کارهای تان در روزهای اخیر اشاره دارد. الاغ در خواب نماد کار و تلاش است و سگ نیز اشاره به قدرت آگاهی و حواس جمع شما در کارهاست.
محمد
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید من یک الاق خواب دیدم که بار بسیار زیادی داشت و روی اون یک الاق پا شکسته دیگه قرار دادن تا اونو حمل کنه ولی چند قدمی که رفت الاق پاشکسته از روی بار ها افتاد و زمین خورد معنی این چی میتونه باشه؟
این خواب به همت و تلاش فکری و جسمی شما در رسیدن به اهداف تان اشاره دارد. و دیگر اینکه در این مسیر از انجام امور غیر منطقی خودداری کنید.
عارف علم هولو
۱ سال پیش
باسلام من خاب دیدم که یه خر و یه اسب کنارم بودن من بهشون نان میدادم موقع خوردن اسب زورگویی میکرد بیشترش اسبه میخورد باهم دعوامیکردن
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. الاغ در خواب، سمبل ساده لوحی، و شتر سمبل تلاش و صبر است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، از تلاش و زحمات شما، برای منفعت طلبی خودشان استفاده کنند. و اسب نیز نماد اقتدار و اعتماد به نفس است.
محمد علم هولو
۱ سال پیش
من با یه اسب قرمز در حال دویدن بودم وخیلی تند میدویدم ولی یه خر خاکستری دنده عقب پشت سر‌م‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌می امد و بهم لگد میزد
این خواب به شما میگوید از قدرت فیزیکی و روانی خود برای رسیدن به اهداف بهره ببرید که سرعت رسیدن شما به هدف تان را چند برابر میکند. اما در این مسیر باید مراقب رفتارهای غیرمنطقی خودتان باشید.
مریم
۱ سال پیش
من خواب دیدم داییم یک خر بهم هدیه داد ولی اون خر مرده بود
شخصی که شما در خواب دیده اید، به بخشی از شخصیت شما اشاره دارد. آن حسی که شما به ایشان دارید، همان نکته ای است که باید به آن توجه کنید. از این موضوع، مال یا منفعتی به شما میرسد که سود زیادی ندارد.
m
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم از جایی رد میشم یه لحظه برگشتم سمت چپ را نگاه کردم و الاغ سفید رنگی را دیدم که کنارش مردی ایستاده بعد الاغ گوش سمت راستش را بالا آورد به گوشش که دقت کردم دیدم توی گوشش سرخ شد بعد از اونجا رفتم
ضمن تعبیر خواب آیا الاغ میتونه نماد ماشین باشه.
این خواب به شما میگوید برای رسیدن به اهداف مدنظرتان باید تمرکزتان را روی کار بگذارید و همچنین بر هیجانات خود غلبه کنید و کنترل این غریزه موجب باز شدن ذهن شما برای آینده است.
بدون‌نام
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم به یه جایی نگاه میکردم که ادما و حیووناش کلن معلول بودن بعد دیدم یه خر یا الاغی بود که سنش بچه سال بود و انگار رو پاهاش نمیتونه وایسا و وقتی حرکت میکرد رو شکم راه میرفت دیدم پشتش انگار یه چیزی وصل کردن و یه مردی بهش گفت سنگ رو بنداز بالا اونم فهمید و با سرش سنگو پرت کرد خلاصه هرکاری اون مرد میگفت رو انجام میداد و میفهمید با وجود معلولیتش!که تو خواب تعجب کردم و گفتم چه جوری انقد تند راه میره با وجود معلول بودن،ممنون میشم تعبیر کنین
مهشیو
۱ سال پیش
خوتب دیدم که خری بر شتری سوار است. افسار آن را میگیرندو شتر میمشید و خر را پیاده میکنند. و شتر را به آشپزخانه ای میبرند برای تهیه غذا
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. الاغ در خواب، سمبل ساده لوحی، و شتر سمبل تلاش و صبر است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، از تلاش و زحمات شما، برای منفعت طلبی خودشان استفاده کنند.
علی
۱ سال پیش
تو خواب دیدم تو بهشت زهرا بودم چند نفری دنبال من کردند و من هم فرار کردم اما از دستشان در رفتم سپس در راه دوبار گیر خری که با انان بود افتادم و او دسته منو به طور فجیح گاز میگرفت ایا تعبیری میبینید چون دقیق اینجور خوابارو ساعت پنج صبح میبینم دقیق ۵ صبح
این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری که در روز ها یا ماه های اخیر به آن دچار شده اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این درگیری ها را به شیوه ای منطقی مورد بازبینی قرار دهید و اجازه ندهید بی اهمیتی نسبت به این افکار، قدرت تاثیر گذاری و انرژی روانی شما را مختل کند.
مرسل سائر
۱ سال پیش
سلام دوستهای عزیز
من خواب دیدم از یک جای میخواهم فرار کنم ناگاه به کوچه میبرایم و کوچه کاملا تاریک است هیچ موتری انجا نیست ناگاه میبینم یک خر دوان دوان میاید و من به ان سوار میشوم او هم بسیار به تیزی میدود و مرا تا یک جای میرساند.
لطفا میشود بگویید خواب من چی تعبیری دارد لطفااااا
فضایی که در رویا مشاهده می کنید، تصویر کننده ی فضای فکری شماست. حیوان ها می توانند سمبل غرایز مختلف موجود در شخصیت ما باشند. غرایز مانند دو روی یک سکه هستند. اگر ماهیت آن ها را بشناسیم و بتوانیم کنترلشان کنیم، به ما کمک می کنند تا به اهداف خود برسیم. اگر کنترل آن ها را از دست بدهیم، به ضرر ما عمل می کنند. ما نمی توانیم توانایی غرایز خود را سرکوب یا انکار کنیم. آن ها در سرتاسر زندگی ما برای رسیدن به مقاصد مختلف مانند یک اهرم عمل می کنند. شما در رویا منتظر یک موتور یا وسیله ی نقلیه ی امروزی هستید اما زمانی که الاغ به سمت شما می آید، یعنی راهکار ها می توانند در دسترس و ساده تر از انچه باشند که انتظار می کشید. این رویا از شما می تواند به چالش های شما در زندگی روزمره، مثل اهداف شغلی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های شخصیت خود را شناخته و آن ها را به کار بگیرید. قدرت ذهن ما می تواند بهتر از هر اهرم دیگری عمل کرده و در شرایط دشوار، ما را به مقاصدی که داریم برسانیم. حتی اگر از نظر دیگران غیر معمول یا بی فایده باشند. چرا که اهداف دیگران با ما یکسان نیست.
سبحان صدیقی
۲ سال پیش
با ارز سلام من خواب دیدم دنبال خر سفید هستم اصلا نمیتونم بگیرمش خر خیلی زیاده تو یه دشت با دوستام دنبالشم اخرش از دمش میگیرم بعدش یویی از به جای دیگه رفتم میشه لطف کنین بگید تعبیرش چیه ممنون میشم
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۶
در انتظار بررسی: ۰
Z
۵ روز پیش
سلام من خواب دیدم چندنفر بخاطر اینکه خری رو از شوهرم بخرند سوار بر خر شدند باهم دعوا میکنند بعد یکی از خرها تیکه ای از گوشت خرمارو تودهن داشت و صدای خر اومد که گفت اگه اون خر رو بهم ندید میخورمش بعد یکی از همون مردا اومد با یه تیکه اهن پنجره هامون رو درحد خیلی کم ضربه زد گفت نمیخام بشکنم ولی چون قسم خوردم باید درحد الکی هم که شده بزنم منم توی خواب گریه میکردم و باصدای جیغ وگریه خدا رو صدامیزدم. خواهش میکنم تعبیرشو زود بگین
سلام! خواب‌تان بیانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نمایانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. علامتی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.
فرزاد
۷ روز پیش
سلام وقتتون بخیر من خواب دیده در یک خونه قدیمی هستم
و اونجا یک پیر مرد هست با یک زن پیر من دیدم که اون پیر مرد رو آلتش رو میمالم و بعد آلت خرش را نیز میمالم و خر عرعر میکند من اون خونه و پیر مرد رو برای دوومین بار در خواب میبینم و خیلی آزارم میده و وقتی بیدار میشم کل روزم بهم میریزه میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون میشم بنده آقا هستم
سلام؛ همچنین! خوواب‌تان نمایانگر باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نشانگر چهره‌ی «شخص خردمند» است؛ بنابراین به پرورش یا عطوفت اشاره می‌کند. نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می‌کند. نمایانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. علامتی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. به دنبال راحتی و پشتیبانی هستید. نسبت به تصمیم یا رخدادی در زندگی‌تان احساس خشم یا ناراحتی می‌کنید. از سوی دیگر، علامتی از طرف حسی و تمایلات صمیمی شماست.
جلال
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم داخل باغی هستم و یک الاغ سیاه که افسار هم داشت اونجا بود دنبال الاغ کردم و افسارش رو گرفتم بعد رفتم داخل استخر اب خوردم بعدش الاغ هم بعد من اب خورد
سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست کنترل و محدودیت بنمایانید؛ چه از نظر فیزیکی، چه ذهنی، چه روحی. نمادی از آرامش، آرام بودن، تجمل و راحتی است. لازمست استراحت کنید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست احساسات‌تان را تأیید کنید و بفهمید. زمانش رسیده است که شیرجه بزنید و با این احساسات رودررو شوید. لازمست خودتان را تمیز کنید و آسیب‌های گذشته را بشویید. روح‌تان تازه می‌شود. با نگاه به خودتان و گذشته‌تان، وضوح می‌یابید.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم در یک تویله قدیمی دو خر سفید مردن
سلام! خواب‌تان نشانگر تمایل‌های جنسی و توانایی‌تان در کنترل فشارها و انرژی‌های جنسی‌تان است. از سوی دیگر، می‌تواند یک نکته‌ی مهم در مورد «احساس ثبات‌تان» در زندگی‌تان باشد، از نظر مالی، روحی یا عاطفی. رفتار لذت‌جویانه‌تان به بی‌اخلاقی بی‌بند و باری منجر خواهد شد. گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد.
بی نام
۲ ماه پیش
سلام ببخشید .غلت نوشته شده بود یعنی خواهرم خواب دیده که سر خر سوار است میخواهد دانشگاه بره که یک بار از سر خر پاین میفته و لباسهایش کثیف میشه
سلام! خواب‌تان یعنی بر سختی‌هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد. گویای یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.
بی نام
۲ ماه پیش
سلام و خسته نباشید .خواهرم خواب دیده سر هر سوار است پوهنتون میره و یهو از سر هر پاین میفته و گل آلود میشه لباسهایش میشه تعبیر کنید لطفآ
سلام؛ ممنون! متوجه انشای متن‌تان نشدم؛ معنای «پوهنتون» چیست؟ لطفا توضیح دهید!
زهرا
۳ ماه پیش
سلام.
خواهرم دیشب خواب دیده یه الاغی در خونمون داره صدا میده مادرم میگه برو بگیرش من این خر رو می خوام خواهرم میره و اون رو میاره خونه میبره توی آغول گوسفندا حالا این خر ماده از کار در میاد و به بزغاله ها شیر میده.خیلی لطف می کنید تعبیرش رو بگید.
سلام! خواب‌تان یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است.
نگار
۴ ماه پیش
روزبخیر خواب دیدم با عشقم و مادرم و مادر زنداداشم چهارتایی سوار یک خر شدیم و میریم انگار عشقم منو داره میبره به ی شهر دیگ و اول حس میکردم عشقم خودش خر شده و ی جایی میخوریم زمین و میافتیم و من کلی میخندم و دست عشقمم مث اینک زخمی شده بوده ولی هیچ خونی هیچی نبود روش بعد مادر زنداداشم دستشو ماساژ میده و دوباره بلند میشیم راه میافتیم ولی دیگه مادرم و مادر زنداداشم همراهمون نبودند و دوتایی میرفتیم و من از کمرش کرفته بددم بعد میرسیم به ی بیابونی از رو تپه ها عبور میکنیم از زیر ی پل که خیلی آب شدید بود میخاستیم رد شیم خودش پیاده میشه میره ونور بعد اب کمتر میشه طرف خر سوت میزنه و منم رد میشم و اینک تو خابم همش سعی میکردم خودم رو به عشقم نزدیک کنم .
سلام! خواب‌تان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدف است. لازمست روی انرژی‌هایتان برای گرفتن جایزه‌ی نهایی، تمرکز کنید.
علی
۵ ماه پیش
من خواب دیدم با مادرم که مرده در حیاط خوابیده بودم و خری وارد خانه شد باران گرفت و مادرم جلوی خر را گرفت که بچه من را لگد نکند و مانع امدن خر به خانه میشد تعبیرس،چیست
خواب‌تان، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. بیانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه‌های پیرامون‌تان را نادیده می‌گیرید. همچنین بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. بیانگر شسته شدن و تمیز شدن از شر مشکلات و مسأله‌هایتان است. و نیز بیانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام
من خواب دو تا الاغ و يك انسان كه فكر ميكنم انگار صاحب اون الاغ ها بوده ديدم. يكى ازون الاغ ها كه فكر ميكنم رنگش هم سياه بود دايما سعى ميكرد منو با لگد بزنه اما من جا خالى ميدادم و در يك جاده اى كه سنگ فرش بود ميدويدم و فرار ميكردم. صاحبش هم سعى ميكرد الاغ رو مهار كنه اما نميتونست. اون يكى الاغ كارى به كارم نداشت اصلا و شايد هم كره ى اين الاغ مهاجم بود (چون به نظرم انگار كوچك تر از الاغ مهاجم بود يكم). خلاصه اين كه اون الاغ ميخواست لگدم بزنه و هى دنبالم ميكرد و من كه ديگه خيلى خسته شده بودم پريدم داخل يه رودخانه ى پر آبى كه از كنار ما ميگذشت. رودخانه پرآب بود و آب منو با خودش برد و چند صد متر پايين تر آب كم عمقتر شد و من تونستم كنترل خودم رو بدست بيارم و سعى كنم از آب بيام بيرون. ضمنا اين خواب رو بعد از اذان صبح ديدم اما خورشيد هنوز طلوع نكرده بود و هوا يه كوچولو تازه داشت روشن ميشد. ممنون ميشم اگر تعبير كنيد مرسى
خواب دیدن خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. جاده، به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: جاده، نمادی از سفر زندگی‌تان است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. اینکه خسته شده‌اید، یعنی از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد.
مریم
۶ ماه پیش
خواب دیدم تبدیل به خرشدم بعد تبدیل به انسان شدم دخترعمومم تبدیل به خرشده من بغلش کردم.تعبیرش چیه؟قهوه ای بودیم
خواب دیدن اینکه شما تبدیل به خر شده‌اید، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. اینکه قهوه‌ای است، بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. نیاز دارید به اصل و ریشه‌تان برگردید. اینکه او را بغل می‌کنید، نمادی از ماهیت مراقب و عشق‌ورزنده‌ی شماست. نیاز به عاطفه‌ی شدیدتر دارید یا نیاز دارید عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان‌تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. بیانگر تمایل و کشش قلبی‌تان بسوی شخصی خاص است.
لیلا
۶ ماه پیش
من خواب دیدم پدرم سر یه الاغ رو برید و گوشتش رو به مردم داد و اونا هم انگار خیلی گرسنه بودن اما من اون مردم رونمیشناختم و به پدرم میگفتم گناه داره چرا میدی بخورن اما اون میگفت عیبی نداره بزار بخورن و سر اون الاغ رو انداخت تو سطل اشغال
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن جانوری که قربانی می‌شود، یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. دیدن خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکنست حس کنید بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. دیدن گوشت الاغ، بیانگر مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد.
وحید
۸ ماه پیش
من خواب دیدم چوپانی برخرسواراست وبره ای به من می دهد
دیدن چوپان در خوابتان نمادی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. بیانگر راهنمایی، جهت گیری و مسیر و وحدت است. خر، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. بره نمادی از فریب است. بره بیانگر چیزی آسیب پذیر، خالص و بی گناه است. این استعاره را در نظر گیرید، مثل بره رام و معصوم بودن! اینکه شما یک بره را در بازوانتان نگه می دارید به قربانی های زندگی تان اشاره دارد.
امین
۸ ماه پیش
سلام و خسته نباشید من خواب دیدم سر خر از وسط دو ابرو نصف شد منم خیلی ناراحت شدم گفتم آخه چرا اون خیلی مظلومه بعد دیدم یهو سرش چسبید به هم سالم شد میشه بگین تعبیرش چیه مرسی
این خواب، ممکن است بخشی از استرس درونی شما باشد و تعبیر خاصی ندارد؛ اما: دیدن خر در خوابتان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. اگر خر مرده است، پس بیانگر این است که رفتار لذت جویانه شما به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد. ممکن است عملی نامعقول از شما سر بزند و باعث رسوایی شود.
رضا
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم چند نفر مهمون برامون اومد بعد من سوار الاغ اونا شدم و کسی ک دشمنی با هم داریم داشت سر اون الاغ رو میکشید و افراد دیگه ای هم ک از من خوششون نمیاد داشتن منو نشون میدادن.بعد موقع برگشتن وارد جمع زیادی شدم البته ناگفته نماند این الاغ متعلق به دامادمون بود.
دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. دیدن الاغ در خوابتان بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. الاغ، نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار و یا استرس به شما تحمیل شده است. دیدن دشمنتان در خوابتان بیانگر ایده های مخالف و نگرش های متناقض است. شما چیزی را انکار می کنید یا کسی را رد می کنید. دشمنان ممکن است بیانگر دشمنانی درون خودتان باشند و بیانگر درگیری درونی خودتان با خودتان باشد. شما تلاش می کنید که خودتان را از شر جنبه های خاصی از شخصیت خود خلاص کنید.
s
۹ ماه پیش
با سلام.من در خواب دیدم به مکانی رسیده ام که چند تا الاغ سفید رنگ با اندامی قوی و بزرگ ایستاده اند که یکی از آنها جنس ماده می باشد این در حالی بود که به سمت رودخانه در حرکت بودند و در میان رودخانه در حالت خوابیده یکی از خر ها با خر ماده در حال جفت گیری بود.ممنون میشم اگه تعبیر نمایید. تشکر
این خواب، بیانگر یکدندگی و شخصیت سرکش شما است. شما علاقه‌ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. این خواب، نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد بار یا استرس به شما تحمیل شده است. شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. دقت کنید که در هر چیزی، حد تعادل را رعایت کنید!
Sh.m
۱۰ ماه پیش
سلام، خواب دیدم عمه ام که فوت شده است روی خر سفید نشسته بود و گلایه میکرد که چرا برای دیدن پدرت (ایشون هم فوت شدن) اومدی گل نیاوردی؟
ممنون میشم اگر تعبیر کنید.
این خواب، نشان می‌دهد که ایشان چشم به راه خیرات از سوی شما هستند. می‌بایست برای ایشان خیرات بدهید. اما نکته‌ی دیگری که می‌توان از این خواب برداشت کرد، این است که گویا با خیرات دادن برای ایشان، دعای خیر ایشان نیز شامل حال شما خواهد شد و این دعا برایتان آمد خواهد داشت. پس، معطل نکنید و برایشان خیراتی را در نظر بگیرید! این خیرات می‌تواند خوراکی یا صدقه به فقیر باشد؛ اما یادتان باشد که به نیت ایشان خیرات دهید!
بدون نام
۱۰ ماه پیش
تعبیر خواب شیر الاغ چی میشه.
این خواب، ناقص است؛ لطفا خواب‌تان را کامل توضیح دهید که تعبیر آن را بتوانیم استخراج کنیم!
سینا
۱۰ ماه پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم تو یه جاده ایی راه میرفتم بعد جاده خلوت بود کسی نبود ، بعد دیدم از دور یه الاغی داره با سرعت میاد سمت من ، بعد وقتی به من نزدیک شد دیدم روی الاغ جن سوار شده ، و من ترسیده بودم همش میدوییدم میخواستم فرار کنم ولی نمیتونستم ، همش الاغه دنبالم می اومد سوارشم یه جن بود ، انگاری میخواستن با من همراه بشن ولی من ترسیده بودم
میشه بگین تعبیرش چی میشه؟ ، ممنون میشم.
خواب شما نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی‌تان به جاهایی می‌رسید که دیگران شما را تنها خواهند گذاشت و شما نیز یکّه‌تازی خواهید کرد؛ یعنی، ادامه‌ی راه زندگی را مختارانه و بدون کمک دیگران پیش خواهید بُرد. امّا به جایی می‌رسید که دشمنی را خواهید یافت که برایتان پیش خواهد آمد و البتّه شما متوجّه دشمن بودن وی خواهید شد و از او فاصله خواهید گرفت و با وی درگیر نخواهید شد. پس، برای انجام تصمیم‌ها و عمل‌ها در زندگی، حتماً با مشورت اشخاص باتجربه و البتّه معتمد پیش بروید که إن‌شاءالله دچار پشیمانی نشوید! امید به خدا داشته باشید و از مسیر صراط مستقیم و امور درست، خارج نشوید! موفّق باشید!
شبنم
۱۱ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم همسایمونه خونه نیست و گاو و گوسفند شون پخش پلا شده و من زود رفتم اون ها رو جمع کنم که دیدم همسایمون آدمهایی رو برای اینکار گذاشته خلاصه میخواستم برگردم که دیدم دو تا شیر جوان اون اطراف هستند و من ترسیدم که منو بخورن بعد به کمک یکی از اون آدما برگرشتم خونه و اون شیر ها هم نزدیکمون بودن و تعقیبمون کردن تا اینکه این آمده بعد اینکه من به خونه رسیدم به یکی از اون شیرها ی جوون سر بریده خرو داد تا بخوره خواهشها می تونید بگید تعبیرش چیه
شیر در خواب نماد کسی یا چیزی در بیداری شماست که از او ترس و هراس دارید و چاره ای برایش پیدا نمیکنید. از طرفی دیگر الاغ در خواب نماد فرصتی است که موجب رشد و پیشرفت تان خواهد شد. اینکه الاغ توسط شیر خورده شد، بیانگر از دست رفتن این فرصت به دلیل ترس های شما از این موقعیت است. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله آگاه باشید و ریشه این ترس ها را بیابید. الاغ بیشتر نماد فرصت های مالی است. این خواب با مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه خر بهم دادن و شخصی که بم ۷رو داد رو اصن ندیدم. روی زمین خوابید و زایمان کرد و من میخواستم بچه رو جای مناسبی بذارم که یهو حرف زد و بزرگ شد و شد شبیه یه نفر که من میشناسمش و میگفت من خودم میدونم که تو زندگیه قبلیم انسان بودم و تو زندگیه جدیدم تبدیل به این حیوون شدم
خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
مبین
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک کره خر یا کره اسب مشکی بهم دادن که نمیدونم هدیه بود یا چیز دیگه و درضمن نمیدونستم کره خر هست یا کره اسب، من کنار اون میدوییدم و اون هم پا به پای من میدوید و یکجا اون ایستاد تا علف بخوره و منم کمی از اون دور شدم که یهو یک خرس مشکی دیدم و فرار کردم ولی خرس دیگه دنبالمم نیومد و کره هم همونجا موند و نرفتم بردارمش
کره خر در خواب نماد فرصتی بزرگ برای کسب منافع مالی است و کره اسب نماد موقعیت که به افزایش عزت و احترام شما پیش دیگران کمک میکند. از طرفی دیگر خرس در خواب اشاره به ترس ها و نگرانی های بزرگی است که مانع از پرداختن شما به این فرصت هاست. این خواب از شما میخواهد تا با شناخت این ترس ها برای بهره بردن از این موقعیت ها اقدام کنید. این خواب شما ارتباط مستقیم با آنچه این روزها ذهن تان را درگیر کرده دارد.
شين
۱ سال پیش
سلام،خواب ديدم كه رفتم توي يه خونه،خونه خودمون نبود نميدونم خونه كي بود بيستر شبيه خونه باغ بود،يه خر تقريبا سفيد طوسي با يه اسب قهوه اي مايل به مشكي با هم دعواشون شد،خيلي شديد،طوري كه يه پاي اسب قطع شد و اسب افتاد و خر رفت يه گوشه نشست غذا خورد بعد يه كم اسب بلند شد صحبت كرد،به خر گفت بلند شو پامو پيدا كن،خره ام انجام داد
با سلام به نظر می آید در اطراف شما شخصی نادان وجود دارد که برای شما نعمت وفراخی وروزی بسیاری می آورد و رنگ خر هم نشان از عزت وجاه وجلال دنیا برای شما است
Jk
۱ سال پیش
سلام، خوابی دیدم که در طویله‌ای الاغی وجود داشت که متعلق به من بود و آبستن بود و اون الاغ ۳ کره به دنیا آورد که رنگ‌هاشون سفید-خاکستری بود، لطف می‌کنید راهنمایی کنید؟
باتشکر
این خواب به فرصت ها و موقعیت های خوبی در زندگی شما اشاره دارد که موجب نشاط و زنده دلی تان خواهد شد. از مسئولیت هایی که دارید غافل نباشید.
معصومه نظری
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم در طویله ای هستم خری سیاهی را سوار شدم خر دیگری ک گویا ماله من بود آبستن بود و باد زایمان متوجه شدم کره خر سفیدی ب دنیا آمد ک چهار دست و چهار پا داشت
این خواب سراسر از طالع بلند و بخت و فرصتی بزرگ در زندگی شما اشاره دارد. سوار بر خری سیاه شدن، کره خر سفید با دست و پاهای اضافه. این ها همه از موضوعاتی است که شما را به یک شانس و فرصتی خود راهنمایی میکند. لازم است از مسئولیت هایی که دارید غافل نباشید. این فرصت ها میتواند در هر زمینه ای باشد.
رقیه
۱ سال پیش
سلام. خسته نباشید، من خواب دیدم که سوار خر شده ام خر درحال دویدن است عر عر میکند وپشتشم سگ داره پارس میکنه،تعبیرش چی میتونه باشه؟
این خواب به پیگیری بیشتر اهداف و کارهای تان در روزهای اخیر اشاره دارد. الاغ در خواب نماد کار و تلاش است و سگ نیز اشاره به قدرت آگاهی و حواس جمع شما در کارهاست.
محمد
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید من یک الاق خواب دیدم که بار بسیار زیادی داشت و روی اون یک الاق پا شکسته دیگه قرار دادن تا اونو حمل کنه ولی چند قدمی که رفت الاق پاشکسته از روی بار ها افتاد و زمین خورد معنی این چی میتونه باشه؟
این خواب به همت و تلاش فکری و جسمی شما در رسیدن به اهداف تان اشاره دارد. و دیگر اینکه در این مسیر از انجام امور غیر منطقی خودداری کنید.
عارف علم هولو
۱ سال پیش
باسلام من خاب دیدم که یه خر و یه اسب کنارم بودن من بهشون نان میدادم موقع خوردن اسب زورگویی میکرد بیشترش اسبه میخورد باهم دعوامیکردن
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. الاغ در خواب، سمبل ساده لوحی، و شتر سمبل تلاش و صبر است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، از تلاش و زحمات شما، برای منفعت طلبی خودشان استفاده کنند. و اسب نیز نماد اقتدار و اعتماد به نفس است.
محمد علم هولو
۱ سال پیش
من با یه اسب قرمز در حال دویدن بودم وخیلی تند میدویدم ولی یه خر خاکستری دنده عقب پشت سر‌م‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌می امد و بهم لگد میزد
این خواب به شما میگوید از قدرت فیزیکی و روانی خود برای رسیدن به اهداف بهره ببرید که سرعت رسیدن شما به هدف تان را چند برابر میکند. اما در این مسیر باید مراقب رفتارهای غیرمنطقی خودتان باشید.
مریم
۱ سال پیش
من خواب دیدم داییم یک خر بهم هدیه داد ولی اون خر مرده بود
شخصی که شما در خواب دیده اید، به بخشی از شخصیت شما اشاره دارد. آن حسی که شما به ایشان دارید، همان نکته ای است که باید به آن توجه کنید. از این موضوع، مال یا منفعتی به شما میرسد که سود زیادی ندارد.
m
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم از جایی رد میشم یه لحظه برگشتم سمت چپ را نگاه کردم و الاغ سفید رنگی را دیدم که کنارش مردی ایستاده بعد الاغ گوش سمت راستش را بالا آورد به گوشش که دقت کردم دیدم توی گوشش سرخ شد بعد از اونجا رفتم
ضمن تعبیر خواب آیا الاغ میتونه نماد ماشین باشه.
این خواب به شما میگوید برای رسیدن به اهداف مدنظرتان باید تمرکزتان را روی کار بگذارید و همچنین بر هیجانات خود غلبه کنید و کنترل این غریزه موجب باز شدن ذهن شما برای آینده است.
بدون‌نام
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم به یه جایی نگاه میکردم که ادما و حیووناش کلن معلول بودن بعد دیدم یه خر یا الاغی بود که سنش بچه سال بود و انگار رو پاهاش نمیتونه وایسا و وقتی حرکت میکرد رو شکم راه میرفت دیدم پشتش انگار یه چیزی وصل کردن و یه مردی بهش گفت سنگ رو بنداز بالا اونم فهمید و با سرش سنگو پرت کرد خلاصه هرکاری اون مرد میگفت رو انجام میداد و میفهمید با وجود معلولیتش!که تو خواب تعجب کردم و گفتم چه جوری انقد تند راه میره با وجود معلول بودن،ممنون میشم تعبیر کنین
مهشیو
۱ سال پیش
خوتب دیدم که خری بر شتری سوار است. افسار آن را میگیرندو شتر میمشید و خر را پیاده میکنند. و شتر را به آشپزخانه ای میبرند برای تهیه غذا
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند. الاغ در خواب، سمبل ساده لوحی، و شتر سمبل تلاش و صبر است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، از تلاش و زحمات شما، برای منفعت طلبی خودشان استفاده کنند.
علی
۱ سال پیش
تو خواب دیدم تو بهشت زهرا بودم چند نفری دنبال من کردند و من هم فرار کردم اما از دستشان در رفتم سپس در راه دوبار گیر خری که با انان بود افتادم و او دسته منو به طور فجیح گاز میگرفت ایا تعبیری میبینید چون دقیق اینجور خوابارو ساعت پنج صبح میبینم دقیق ۵ صبح
این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری که در روز ها یا ماه های اخیر به آن دچار شده اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این درگیری ها را به شیوه ای منطقی مورد بازبینی قرار دهید و اجازه ندهید بی اهمیتی نسبت به این افکار، قدرت تاثیر گذاری و انرژی روانی شما را مختل کند.
مرسل سائر
۱ سال پیش
سلام دوستهای عزیز
من خواب دیدم از یک جای میخواهم فرار کنم ناگاه به کوچه میبرایم و کوچه کاملا تاریک است هیچ موتری انجا نیست ناگاه میبینم یک خر دوان دوان میاید و من به ان سوار میشوم او هم بسیار به تیزی میدود و مرا تا یک جای میرساند.
لطفا میشود بگویید خواب من چی تعبیری دارد لطفااااا
فضایی که در رویا مشاهده می کنید، تصویر کننده ی فضای فکری شماست. حیوان ها می توانند سمبل غرایز مختلف موجود در شخصیت ما باشند. غرایز مانند دو روی یک سکه هستند. اگر ماهیت آن ها را بشناسیم و بتوانیم کنترلشان کنیم، به ما کمک می کنند تا به اهداف خود برسیم. اگر کنترل آن ها را از دست بدهیم، به ضرر ما عمل می کنند. ما نمی توانیم توانایی غرایز خود را سرکوب یا انکار کنیم. آن ها در سرتاسر زندگی ما برای رسیدن به مقاصد مختلف مانند یک اهرم عمل می کنند. شما در رویا منتظر یک موتور یا وسیله ی نقلیه ی امروزی هستید اما زمانی که الاغ به سمت شما می آید، یعنی راهکار ها می توانند در دسترس و ساده تر از انچه باشند که انتظار می کشید. این رویا از شما می تواند به چالش های شما در زندگی روزمره، مثل اهداف شغلی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های شخصیت خود را شناخته و آن ها را به کار بگیرید. قدرت ذهن ما می تواند بهتر از هر اهرم دیگری عمل کرده و در شرایط دشوار، ما را به مقاصدی که داریم برسانیم. حتی اگر از نظر دیگران غیر معمول یا بی فایده باشند. چرا که اهداف دیگران با ما یکسان نیست.
سبحان صدیقی
۲ سال پیش
با ارز سلام من خواب دیدم دنبال خر سفید هستم اصلا نمیتونم بگیرمش خر خیلی زیاده تو یه دشت با دوستام دنبالشم اخرش از دمش میگیرم بعدش یویی از به جای دیگه رفتم میشه لطف کنین بگید تعبیرش چیه ممنون میشم