مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

فال قهوه

فال قهوه برای ازدواج؛ تعبیر و تفسیر فال قهوه عاشقانه
فال قهوه برای ازدواج و عشق به شیوه‌های گوناگونی تفسیر می‌شود. ازدواج در فال قهوه بیشتر با نماد حلقه تعبیر می‌شود. این نماد با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نقش قلب در فال قهوه نیز می‌تواند به معنای ازدواج باشد.
۲ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر افتادن اسم در فال قهوه

تعبیر و تفسیر افتادن اسم در فال قهوه
افتادن اسم در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. افتادن اسم یا حروف اول اسم در فال قهوه نشانه‌ای از نقش صاحب نام در زندگی شماست و بسته به نماد‌های اطراف آن به شیوه‌های گوناگونی تعبیر می‌شود.
۲ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر زرافه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر زرافه در فال قهوه
نقش زرافه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، زرافه نماد پیروی از عواطف و احساسات روحی و معنوی است.
۴ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر عدد صفر در فال قهوه

تعبیر و تفسیر عدد صفر در فال قهوه
نقش عدد صفر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. عدد صفر نمادی از آغاز و پایان، پوچی و کمال است.
۴ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر گورخر در فال قهوه

تعبیر و تفسیر گورخر در فال قهوه
نقش گورخر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. گورخر نمادی از موفقیت، کامیابی و ثروت است.
۴ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چوب در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چوب در فال قهوه
نقش چوب در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، چوب در فال قهوه نمادی مثبت است.
۴ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر زیپ لباس در فال قهوه

تعبیر و تفسیر زیپ لباس در فال قهوه
نقش زیپ لباس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. زیپ لباس نمادی از شایعه، غیبت و وراجی است.
۴ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر کرم در فال قهوه

تعبیر و تفسیر کرم در فال قهوه
نقش کرم در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. کرم نمادی از شرایط و مسائل خانه و خانواده است.
تعبیر و تفسیر جادوگر یا زن جادوگر در فال قهوه
نقش جادوگر یا زن جادوگر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، جادوگر نمادی از توانایی‌های ذهنی و نیرو‌های فراروانی است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر زن در فال قهوه

تعبیر و تفسیر زن در فال قهوه
نماد زن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. زن نمادی از شادی و رضایت است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر آتشفشان در فال قهوه

تعبیر و تفسیر آتشفشان در فال قهوه
نقش آتشفشان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. آتشفشان نمادی از طغیان خشم یا افزایش تنش است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر ویلا در فال قهوه

تعبیر و تفسیر ویلا در فال قهوه
نقش ویلا در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ویلا نمادی از اراده درونی و ارتباط میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شماست.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر ویولن در فال قهوه

تعبیر و تفسیر ویولن در فال قهوه
نقش ویولن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، ویولن نمادی مثبت است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چمدان در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چمدان در فال قهوه
نقش چمدان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چمدان نمادی از سفر یا نگرانی درباره دستاورد‌ها و کار‌های نیمه تمام است.
تعبیر و تفسیر کرکس یا لاشخور در فال قهوه
نقش کرکس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. کرکس نمادی از بی باکی، تطهیر و تحول است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر کوزه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر کوزه در فال قهوه
نقش کوزه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. کوزه نمادی از مشکلات زندگی است و نیاز به تلاش و رویارویی با مشکلات را گوشزد می‌کند.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چتر در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چتر در فال قهوه
نقش چتر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چتر نمادی از حمایت و حفاظت است.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر قوری در فال قهوه

تعبیر و تفسیر قوری در فال قهوه
نقش قوری در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. قوری نمادی از بررسی ضمیر ناخودآگاه از طریق ارتباط است.
تعبیر و تفسیر دستبند و پابند در فال قهوه
نقش دستبند و پابند در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. دستبند و پابند نمادی از وظایف، تعهدات یا شرایط اجتناب ناپذیر هستند.
۵ ماه پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر بال در فال قهوه

تعبیر و تفسیر بال در فال قهوه
نقش بال در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، دیدن بال در فال قهوه نشانه ای مثبت است.
بیشتر