مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

فال قهوه

۹ ساعت پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر ماه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر ماه در فال قهوه
نقش ماه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ماه نمادی از زمان است. ماه کامل نشان‌دهنده رابطه عاشقانه خواهد بود.
۲ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر قارچ در فال قهوه

تعبیر و تفسیر قارچ در فال قهوه
نقش قارچ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. قارچ نمادی از رهبری، قدرت و پیشرفت است.
۳ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر فانوس در فال قهوه

تعبیر و تفسیر فانوس در فال قهوه
نقش فانوس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، فانوس نمادی مثبت است.
۴ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر نیزه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر نیزه در فال قهوه
نماد نیزه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نماد نیزه نشانگر جنگیدن، حمایت و ایثارگری است.
۵ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر لامپ در فال قهوه

تعبیر و تفسیر لامپ در فال قهوه
نقش لامپ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. لامپ نمادی از روشنایی، خرد و ربوبیت است.
۵ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعیبر و تفسیر چاقو در فال قهوه

تعیبر و تفسیر چاقو در فال قهوه
نقش چاقو در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چاقو نمادی از تباهی، رهایی و اختلاف است.
تعبیر و تفسیر دست، انگشت و ناخن در فال قهوه
نقش دست، انگشت و ناخن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. به طور کلی می‌توان گفت که دست نمادی از روابط، انگشت نمادی از فراست و ناخن نمادی از قدرت است.
۶ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر قفل و کلید در فال قهوه

تعبیر و تفسیر قفل و کلید در فال قهوه
نماد‌های قفل و کلید در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. کلید نمادی از ایده‌ها و فرصت‌های جدید بوده، در حالی که قفل می‌تواند نمادی از عدم توانایی و قدرت باشد.
۷ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چنگ در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چنگ در فال قهوه
نقش ساز چنگ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ساز چنگ نمادی از التیام و بهبودی است.
۷ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چکش در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چکش در فال قهوه
نقش چکش در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چکش نمادی از قدرت، مردانگی و رشد شخصیتی است.
تعبیر و تفسیر پلکان و نردبان در فال قهوه
نقش نردبان و پلکان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. به طور کلی، نردبان و پلکان نمادهایی مثبت هستند.
۹ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر انگور در فال قهوه

تعبیر و تفسیر انگور در فال قهوه
نقش انگور در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. انگور نمادی از فراوانی و بخشش است.
۱۰ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر چمن در فال قهوه

تعبیر و تفسیر چمن در فال قهوه
نماد چمن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چمن نمادی از ارتباط، سلامت، ثروت و بخشش است.
۱۲ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر گوشواره در فال قهوه

تعبیر و تفسیر گوشواره در فال قهوه
نقش گوشواره در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. گوشواره نمادی از وقار، قدرت و اعتماد به نفس است.
۱۲ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر تفنگ و اسلحه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر تفنگ و اسلحه در فال قهوه
نماد اسلحه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، اسلحه نمادی از کنترل، ترس، خشم و عصبانیت است.
۱۳ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر ملخ در فال قهوه

تعبیر و تفسیر ملخ در فال قهوه
نقش ملخ در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ملخ نمادی از خوشبختی، سلامت، خوش‌شانسی و ثروت است.
تعبیر و تفسیر ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی در فال قهوه
نماد ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی نمادی از دعوا و مشاجره است.
۱۴ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر گوش در فال قهوه

تعبیر و تفسیر گوش در فال قهوه
نماد گوش در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، گوش نمادی مثبت است.
۱۵ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر سنج در فال قهوه

تعبیر و تفسیر سنج در فال قهوه
نقش سنج در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. سنج در فال قهوه به معنای پیچیدگی‌ها و ایده‌های جدید است.
۱۶ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر فنجان در فال قهوه

تعبیر و تفسیر فنجان در فال قهوه
نقش فنجان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، نماد فنجان در فال قهوه نشانگر آرامش در زندگی است.
بیشتر