مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

فال قهوه

۳ ساعت پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر کرگدن در فال قهوه

تعبیر و تفسیر کرگدن در فال قهوه
نقش کرگدن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. کرگدن نمادی از شکایت و غرولند است.
۱ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر موتور سوار در فال قهوه

تعبیر و تفسیر موتور سوار در فال قهوه
نقش موتور سوار در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، موتور سوار نمادی مثبت است.
۳ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر حلقه ازدواج در فال قهوه

تعبیر و تفسیر حلقه ازدواج در فال قهوه
نماد حلقه ازدواج در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. حلقه ازدواج نمادی از کمال، همبستگی و هماهنگی است.
۳ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر شن کش در فال قهوه

تعبیر و تفسیر شن کش در فال قهوه
نقش شن کش در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. شن کش نمادی از تغییر و پاکسازی است.
۴ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر رنگین کمان در فال قهوه

تعبیر و تفسیر رنگین کمان در فال قهوه
نقش رنگین کمان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. رنگین کمان نمادی از شانس، امید و ثروت است.
۴ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر نت موسیقی در فال قهوه

تعبیر و تفسیر نت موسیقی در فال قهوه
نقش نت موسیقی در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نت موسیقی نمادی از آرامش و استراحت است.
تعبیر و تفسیر چهار گوش یا مربع در فال قهوه
نقش چهار گوش یا مربع در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. چهار گوش یا مربع نمادی از مرز و فاصله است.
۵ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر هرم در فال قهوه

تعبیر و تفسیر هرم در فال قهوه
نقش هرم در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. هرم نمادی از پایداری و ماندگاری است.
تعبیر و تفسیر کدو تنبل و کدو در فال قهوه
نقش کدو تنبل و کدو در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. کدو تنبل و کدو نمادی از رفاه، سعادت و کامیابی هستند.
۶ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر تلمبه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر تلمبه در فال قهوه
نقش تلمبه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. تلمبه نمادی از هشدار و احتیاط است.
۷ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر پرتگاه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر پرتگاه در فال قهوه
نماد پرتگاه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. پرتگاه نمادی از اضطراب و احساس عدم امنیت در زندگی است.
۷ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر میگو در فال قهوه

تعبیر و تفسیر میگو در فال قهوه
نقش میگو در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. میگو سمبلی از احساس عدم کفایت و خرد در زندگی است.
۸ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر پیانو در فال قهوه

تعبیر و تفسیر پیانو در فال قهوه
نقش پیانو در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، پیانو نمادی مثبت است و یک زندگی شاد و سالم را نشان می‌دهد.
۸ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر دسته گل در فال قهوه

تعبیر و تفسیر دسته گل در فال قهوه
نماد دسته گل در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. دسته گل تعبیری از همبستگی و خدمت به دیگران است.
۹ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر ستون در فال قهوه

تعبیر و تفسیر ستون در فال قهوه
نماد ستون در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. ستون نمادی از ثبات، قدرت و سختکوشی است.
۹ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر هفت ستاره در فال قهوه

تعبیر و تفسیر هفت ستاره در فال قهوه
نماد هفت ستاره در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. هفت ستاره نمادی از اندوه یا خیانت است.
۱۰ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر هواپیما در فال قهوه

تعبیر و تفسیر هواپیما در فال قهوه
نقش هواپیما در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. هواپیما نمادی از اعتماد به نفس، اهداف، نگرش و رفتار است.
۱۱ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر هاون در فال قهوه

تعبیر و تفسیر هاون در فال قهوه
نقش هاون در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. هاون نمادی از قدرت و توانایی است.
۱۲ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر خوک در فال قهوه

تعبیر و تفسیر خوک در فال قهوه
نقش خوک در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. خوک نمادی از خودخواهی، لجاجت و افراط است.
۱۳ روز پیش
سرگرمی > فال قهوه

تعبیر و تفسیر پارچ یا آفتابه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر پارچ یا آفتابه در فال قهوه
نقش پارچ یا آفتابه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شوند، معانی مختلفی دارند. پارچ نمادی از فوران احساسات و ایده‌هاست.
بیشتر