مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

تعبیر خواب سوره ق - خواندن سوره ق در خواب چه تعبیری دارد؟
محمد بن سیرین تعبیر خواب سوره ق را مشغول شدن بیننده خواب به طاعت و عبادات می‌داند. امام صادق (ع) این خواب را گشاده شدن روزی بر بیننده تعبیر کرده اند.
تعبیر خواب سوره ذاریات - خواندن سوره ذاریات در خواب چه تعبیری دارد؟
محمد بن سیرین تعبیر خواب سوره ذاریات را توفیق فرد به انجام کارهای صالح از سوی حق تعالی می‌داند. کرمانی نیز این خواب را آسان شدن کارها برای بیننده خواب تعبیر می‌کند.
تعبیر خواب سوره حجرات - خواندن سوره حجرات در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره حجرات از نظر محمد بن سیرین درستی و غیبت نکردن بیننده خواب است. امام صادق (ع) نیز خواندن این سوره را در خواب، پیوند و دوستی جستن بیننده خواب تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب سوره فتح - خواندن سوره فتح در خواب چه تعبیری دارد؟
امام صادق (ع) تعبیر خواب سوره فتح را توفیق در جهان به لطف و مدد حق تعالی می‌دانند. همچنین از نظر محمد بن سیرین این خواب دلالت بر یاری خداوند و گشوده شدن درب خیرات بر بیننده دارد.
تعبیر خواب سوره محمد - خواندن سوره محمد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره محمد به گفته محمد بن سیرین ظفر و پیروزی بر دشمنان است. همچنین از نظر کرمانی خواندن این سوره در خواب دلالت بر این دارد که خدای تعالی او را از آفات حفظ می‌کند.
تعبیر خواب سوره احقاف - خواندن سوره احقاف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره احقاف به گفته محمد بن سیرین فرمانبرداری از پدر و مادر است. امام صادق (ع) خواندن این سوره را در خواب دیدن عجایب بسیار تعبیر کرده اند.
تعبیر خواب سوره جاثیه - خواندن سوره جاثیه در خواب چه تعبیری دارد؟
محمد بن سیرین تعبیر خواب سوره جاثیه را دلیل بر توبه و بازگشت به خدای تعالی می‌داند. حضرت صادق (ع) نیز خواب خواندن سوره جاثیه را در خواب برای افراد برکردار «توبه» تعبیر کرده اند.
تعبیر خواب سوره دخان - خواندن سوره دخان در خواب چه تعبیری دارد؟
ابن سیرین تعبیر خواب سوره دخان را طاعت بسیار در شب برای بیننده خواب دانسته است. کرمانی نیز قول راستین و یاری حق را از جمله صفات بیننده خواب عنوان کرده است.
تعبیر خواب سوره زخرف - خواندن سوره زخرف در خواب چه تعبیری دارد؟
ابن عباس تعبیر خواب سوره زخرف را نماز و طاعت بیننده خواب می‌داند. راست‌قولی و احوال نیکو از دیگر تعابیری است که ابن عباس از آن به عنوان تعبیر خواب این سوره یاد کرده است.
تعبیر خواب سوره شوری - خواندن سوره شوری در خواب چه تعبیری دارد؟
اصفهانی تعبیر خواب سوره شوری را برای بیننده خواب؛ نیکوکاری و پرهیزگاری و نماز و روزه بسیار می‌داند. درباره این سوره مکی بیشتر بدانید.
تعبیر خواب سوره زمر - خواندن سوره زمر در خواب چه تعبیری دارد؟
ابن سیرین تعبیر خواب سوره زمر را برای کسی که ببیند این سوره را می‌خواند بخشش گناه از سوی پروردگار می‌داند. امام صادق (ع) خواندن این سوره را در خواب، قوت دین تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب سوره ص - خواندن سوره ص در خواب چه تعبیری دارد؟
ابراهیم کرمانی تعبیر خواب سوره ص را برای بیننده خواب زیاد شدن مال و سود می‌داند. درباره این سوره از جمله شان نزول و آیات آن بیشتر بدانید.
تعبیر خواب سوره صافات - خواندن سوره صافات در خواب چه تعبیری دارد؟
ابن سیرین تعبیر خواب سوره صافات را رحمت حق تعالی، دیانت و دین می‌داند. امام صادق (ع) این خواب را آمدن فرزند صالح تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب مار - دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد؟
در تفاسیر سنتی، تعبیر خواب مار همواره به عنوان یک خطر، تهدید یا دشمنی شناخته شده است. دیدن مار در خواب، نوعی نگرانی و ترس را در شخصیت رویابین ایجاد کرده است.
تعبیر خواب سوره فصلت - خواندن سوره فصلت در خواب چه تعبیری دارد؟
محمد بن سیرین تعبیر خواب سوره فصلت یا مصابیح را رهیدن از عذاب آخرت می‌داند. امام صادق (ع) خواندن سوره مصابیح را در خواب، عمر دراز تعبیر کرده‌اند.
تعبیر خواب سوره یس - خواندن سوره یس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره یس به گفته محمد بن سیرین عاقبت به خیری بیننده خواب است. ابراهیم کرمانی این خواب را عمر دراز تعبیر کرده است.
تعبیر خواب سوره فاطر - خواندن سوره فاطر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره فاطر و خواندن این سوره در خواب از نظر ابن سیرین «عاقبت نیکو» است. اکنون با ادامه تعبیر خواب سوره فاطر با ما همراه باشید.
تعبیر خواب حاملگی و بارداری - دیدن بارداری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حاملگی و یا باردار بودن در خواب بیانگر تولد یک ایده جهت پروژه یا موقعیت جدیدی است که در زندگیتان به وجود آمده است. این خواب در زنان باردار بیشتر ناشی از اضطرابات و نگرانی در مورد وضع حمل و زایمانشان است.
تعبیر خواب سوره سباء - خواندن سوره سباء در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره سباء به گفته ابن سیرین، عابد و زاهد گشتن بینندۀ خواب است. امام صادق (ع) تعبیر آن را در پیش گرفتن راه دین و سیرت صلحا می‌داند.
تعبیر خواب سوره سجده - خواندن سوره سجده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوره سجده از نظر امام صادق (ع) عاقبت به خیری بیننده خواب است. اکنون با ادامه تعبیر خواب سوره سجده با ما همراه باشید.
بیشتر