مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

تعبیر خواب

تعبیر خواب استعفا - استعفا دادن از کار در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب استعفا دادن از شغل، تعبیر خواب استعفا دادن دیگران و تعبیر خواب برکنار شدن از مقام و منزلت در این مقاله همراه ما باشید.
۲ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب حمام و حمام کردن (استحمام)

تعبیر خواب حمام و حمام کردن (استحمام)
با تعبیر خواب حمام (گرمابه)، تعبیر خواب حمام کردن (استحمام)، تعبیر خواب وان حمام و تعبیر خواب حمام کردن در آب سرد و گرم همراه ما باشید.
تعبیر خواب رودخانه - دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب رودخانه، تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه و تعبیر خواب رودخانه زلال و تیره همراه ما باشید.
تعبیر خواب قبرستان - دیدن قبرستان در خواب چه تعبیری دارد؟
دیدن قبرستان در خواب به گفته ابن سیرین ارتباط با افراد نادانی است که دین و دنیای خود را تباه کرده‌اند. با تعبیر خواب قبرستان همراه ما باشید.
تعبیر خواب ماشین - دیدن انواع ماشین در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ماشین (اتومبیل)، تعبیر خواب اتومبیل، تعبیر خواب رانندگی با ماشین، تعبیر خواب خریدن ماشین و ... همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب گاز گرفتن - گاز گرفتن حیوانات در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب گاز گرفتن، تعبیر خواب گاز گرفتن سگ، تعبیر خواب گاز گرفتن خوراکی و تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب بغل کردن - بغل کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب بغل و بغل کردن (در آغوش گرفتن)، تعبیر خواب بغل کردن مرده، تعبیر خواب بغل کردن غریبه، تعبیر بغل کردن خانواده و تعبیر بغل کردن بچه همراه ما باشید
۴ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب آبادی - تعبیر خواب آبادانی

تعبیر خواب آبادی - تعبیر خواب آبادانی
با تعبیر خواب آبادی، تعبیر خواب آبادانی، تعبیر خواب ساختمان، تعبیر خواب خراب کردن ساختمان و تعبیر خواب فرو ریختن ساختمان همراه ما باشید.
تعبیر خواب ارتقا گرفتن - ارتقا شغلی در خواب چه تعبیری دارد؟
بیشتر معبرین غربی تعبیر خواب به مقام رسیدن را نشانه پیشرفت در امور زندگی و رسیدن به ثروت بیان کرده‌اند. با تعبیر خواب ارتقا گرفتن آشنا شوید.
تعبیر خواب ارواح - دیدن روح خود در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ارواح، تعبیر خواب جدا شدن روح از بدن، تعبیر خواب روح خود، تعبیر خواب صحبت کردن با روح و تعبیر خواب روح دوستان خود آشنا شوید.
تعبیر خواب سیل - دیدن سیل و سونامی در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب سیل، تعبیر خواب سونامی، تعبیر خواب فرار از سیل، تعبیر خواب نجات یافتن از سیل و تعبیر خواب سیل با آب زلال و گل آلود آشنا شوید.
تعبیر خواب ارتفاع و بلندی - سقوط از ارتفاع در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ارتفاع، تعبیر خواب لبه پرتگاه، تعبیر خواب ترس از ارتفاع،تعبیر خواب سقوط و افتادن از ارتفاع و تعبیر خواب پرش از ارتفاع آشنا شوید
تعبیر خواب ارتش - دیدن ارتش در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ارتش، تعبیر خواب ارتش‌های کشورهای دیگر، تعبیر خواب ارتش خودی و تعبیر خواب ارتش در حال جنگ همراه ما باشید.
تعبیر خواب ارتداد - خارج شدن از دین در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ارتداد، دیدن افراد مرتد در خواب و یا تعبیر خواب خارج شدن از دین توسط آنلی بیتون همراه ما باشید.
۵ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم

تعبیر خواب ارتباط با نامحرم
با تعبیر خواب ارتباط با نامحرم، تعبیر خواب ارتباط با محرم، تعبیر خواب ارتباط با زن مرده، دیدن خواب ارتباط با نامحرم در زمان پریودی و دیدن رابطه دیگران در خواب آشنا شوید.
۶ ماه پیش
سرگرمی > تعبیر خواب

تعبیر خواب اذان گفتن و اقامه نماز

تعبیر خواب اذان گفتن و اقامه نماز
با تعبیر خواب اذان گفتن، تعبیر خواب بانگ نماز، تعبیر خواب اقامه نماز، تعبیر خواب اذان به روایت امام صادق در این مقاله همراه ما باشید.
تعبیر خواب ادویه - دیدن و خوردن ادویه در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ادویه‌ جات، تعبیر خواب ادویه خوردن، تعبیر خواب ادویه همراه با غذا و تعبیر خواب زردچوبه توسط معبرین شرقی و غربی همراه ما باشید.
تعبیر خواب ادرار - ادرار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب ادرار بچه،تعبیر خواب پاشیدن ادرار،تعبیر خواب ادرار زیاد،تعبیر خواب دیدن ادرار دیگران و تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد آشنا شوید
تعبیر خواب اخراج شدن - اخراج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار، تعبیر خواب عزل و یا برکنار شدن از مقام، تعبیر خواب اخراج کردن دیگران توسط معبران غربی و شرقی آشنا شوید.
تعبیر خواب احضار روح - دیدن روح والدین در خواب چه تعبیری دارد؟
با تعبیر خواب احضار روح، تعبیر خواب دیدن روح دیگری در خود، تعبیر خواب دیدن روح پدر و مادر، تعبیر خواب دیدن روح خود و صحبت با ارواح آشنا شوید
بیشتر