مرجع کامل تعبیر خواب
ستاره سرگرمی

فال و طالع بینی

۱ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر تمساح در فال قهوه

تعبیر و تفسیر تمساح در فال قهوه
نقش تمساح در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی تمساح نمادی شوم است.
۴ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر موز در فال قهوه

تعبیر و تفسیر موز در فال قهوه
نماد موز در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی موز نمادی از موفقیت و خوشبختی است.
۵ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر کوه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر کوه در فال قهوه
نماد کوه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی کوه نشانگر موانع و نزاع‌های کوچک و بزرگ است.
۶ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر زنبور در فال قهوه

تعبیر و تفسیر زنبور در فال قهوه
نقش زنبور در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. زنبور نمادی از سخت‌کوشی است و می‌تواند با پول و خانواده نیز در ارتباط باشد.
راز اعداد فرشتگان چیست و این اعداد چگونه رمزگشایی می‌شوند؟
فرشتگان برای برقراری ارتباط با انسان از اعداد استفاده می‌کنند. اگرچه شاید برای برخی از افراد این موضوع غیر قابل باور باشد، اما بسیاری از مردم به راز اعداد فرشتگان اعتقاد دارند و توسط آن‌ها با فرشته نگهبان خود ارتباط برقرار می‌کنند.
۸ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر صورت در فال قهوه

تعبیر و تفسیر صورت در فال قهوه
نقش صورت در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. نماد صورت در فال قهوه نشانگر شخصیت و هویت شماست.
۸ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر تبر در فال قهوه

تعبیر و تفسیر تبر در فال قهوه
نقش تبر در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی تبر نشان دهنده مواجه و مقابله با مشکلات است.
۹ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر عروس در فال قهوه

تعبیر و تفسیر عروس در فال قهوه
نقش عروس در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی دیدن عروس در فال قهوه با دردسر و مشکل در ارتباط است.
۱۰ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر صلیب در فال قهوه

تعبیر و تفسیر صلیب در فال قهوه
نقش صلیب در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. صلیب نمادی از رنج، مشکلات و تاخیر در کارهاست.
۱۱ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر کندوی عسل در فال قهوه

تعبیر و تفسیر کندوی عسل در فال قهوه
نماد کندوی عسل در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی کندوی عسل نمادی مثبت است.
۱۲ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر استخوان در فال قهوه

تعبیر و تفسیر استخوان در فال قهوه
نقش استخوان در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. استخوان نمادی از هشیاری و احتیاط است.
۱۳ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر مورچه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر مورچه در فال قهوه
نقش مورچه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. مورچه نماد سختکوشی، شجاعت و پشتکار است.
۱۴ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر بادکنک در فال قهوه

تعبیر و تفسیر بادکنک در فال قهوه
نماد بادکنک در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. بادکنک نمادی از ماهیت زندگی است. همچنین می‌تواند به معنای پیشرفت ناگهانی باشد.
۱۵ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر میمون در فال قهوه

تعبیر و تفسیر میمون در فال قهوه
نقش میمون در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، میمون با زمان یا یک رویداد مهم در ارتباط است.
۱۶ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر گل در فال قهوه

تعبیر و تفسیر گل در فال قهوه
نماد گل در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی، گل نمادی بسیار مثبت و اصولا سمبل خوشبختی خانوادگی است.
۱۸ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر خانه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر خانه در فال قهوه
نقش خانه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی خانه نمادی از شخصیت شماست.
۱۸ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر شمع در فال قهوه

تعبیر و تفسیر شمع در فال قهوه
نماد شمع در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی شمع نمادی مثبت و نشانگر صلح و جشن است.
۱۹ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر عقاب در فال قهوه

تعبیر و تفسیر عقاب در فال قهوه
مشاهده عقاب در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت لیوان نقش بسته باشد، تعابیر متفاوتی خواهد داشت. به طور کلی این نماد نشان دهنده اقتدار، قدرت و توانایی ذهنی فرد است.
۲۰ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر پروانه در فال قهوه

تعبیر و تفسیر پروانه در فال قهوه
نقش پروانه در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. پروانه نشانگر تفریحات سالم و بی ضرر است.
۲۰ روز پیش
سرگرمی > فال و طالع بینی

تعبیر و تفسیر بادبزن در فال قهوه

تعبیر و تفسیر بادبزن در فال قهوه
نقش بادبزن در فال قهوه با توجه به اینکه در کدام قسمت از فنجان نمایان شود، معانی مختلفی دارد. به طور کلی بادبزن نشان دهنده وفاداری و شور و اشتیاق است.
بیشتر