تعبیر خواب حرف ص

رسول خدا علیه السلام می فرماید : خواب بر سه قسم است یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند و قسم سوم خواب‌های آشفته و مختلف.

 

تعبیر خواب صحرا – تعبیر خواب صندلی – تعبیر خواب صف – تعبیر خواب صابون – تعبیر خواب صدقه دادن

 

تعبیر خواب حرف ص

امام صادق علیه السلام می فرماید
خواب بر سه قسم است اول خواب محکم دوم خواب متشابه سوم احلام واضغاث واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند.
  1. کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد.
  2. مستان
  3. کسانی که طعام غلیظ خورده باشند.
  4. کودکان نابالغ
با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ص آغاز می‌گردند همراه تعبیر خواب ستاره باشید.
  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo