بالکن و تراس

  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی

بالکن و تراس هر دو از بخش‌هایی از یک ساختمان هستند که به حالت بیرون‌زدگی از ساختمان قرار دارند. تفاوت بالکن و تراس در مسقف بودن آن‌هاست. معمولا بالکن مسقف بوده اما تراس سقفی ندارد. معادل فارسی کلمه تراس در زبان فارسی “بهار خواب” است. این فضا معمولا رو به حیات یا فضای بیرونی بوده تا بتوان از منظره آن استفاده کرد. تفاوت دیگری که بین بالکن و تراس وجود دارد این است که مساحت تراس‌ها در محاسبه‌ مساحت آپارتمان‌ها دخالتی نداشته اما مساحت بالکن به مساحت آپارتمان اضافه می‌شود.

حداقل یک طرف بالکن‌ها رو به فضای بیرونی بوده و سه طرف دیگر آن با دیوار یا نرده یا ترکیبی از این دو بسته می‌شود.

ستاره
Logo