تعبیر خواب کلاه و دیدن آن در خواب به چه معنایی است؟

با تعبیر خواب کلاه، تعبیر خواب کلاه خریدن، تعبیر خواب کلاه از سر بر داشتن، تعبیر خواب گم کردن کلاه و تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب کلاه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب کلاه بنابه گفته معبرین اسلامی بدست آوردن عزت و مقام برای بیننده خواب است. کلاه به هیچ عنوان تعبیری به مال و ثروت نخواهد داشت. همواره به یاد داشته باشید که دیدن کلاه بایستی در محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تفاسیر آن استفاده کرد. 

در گذشته‌های دور کلاه ، کاربردی که امروزه دارد را نداشته و به همین دلیل به عزت و مقام تعبیر شده است. در جهان امروز کلاه کالایی است مصرفی که در انواع مختلف تولید می‌شود از کلاه‌های تزیینی گرفته تا کلاه بافتنی و بچه گانه. هر یک از این کلاه‌ها می‌توانند در موقعیت مکانی های مختلف معانی متفاوتی داشته باشند.

 

تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن - تعبير خواب كلاه حصيري - تعبیر خواب بافتن کلاه – تعبیر خواب کلاه افتادن

 

تعبیر خواب کلاه

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.

جابر مغربی گوید: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.
 • اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.
 • اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.
 • اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.
 • اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود. 
 • اگر سبز بود طاعت گذار باشد. 
 • اگر سرخ بود نقصان دین او بود.
 • اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
 • اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.
 • اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب کلاه بر شش وجه بود.
 1. ولایت و فرمانروایی
 2. ریاست
 3. بزرگی
 4. عزیزو گرامی بودن
 5. مقدار
 6. منزلت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد. تعبیر خواب کلاه به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.

معبرین غربی: تعبیر خواب کلاه به صورت کلی نگاه شخصی شما به جامعه است که این مسئله دوطرفه بوده و دیدگاه جامعه و اطرافیان درباره شما را نیز نشان می‌دهد.
در برخی مواقع کلاه نشان دهنده رازی است که شما از دیگران پنهان می‌کنید. شما نمی‌خواهید کسی از کارهایتان سر در بیاورد.

 

تعبیر خواب کلاه - دیدن کلاه در خواب - تعبیر خواب کلاخ سفید - تعبیر خواب کلاه بافتنی

تعبیر خواب کلاه

 

تعبیر خواب کلاه خریدن

معبرین غربی: خریدن کلاه در خواب یا رفتن به فروشگاه با هدف خرید کلاه نمادی از فراوانی و زمان رسیدن به شکوفایی است.

 

تعبیر خواب کلاه نو

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می‌کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته‌اید، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می‌آورید.
 • اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.
لوک اویتنهاو می‌گوید: کلاه نو و زیبا: خوشبختی

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه

مطیعی تهرانی: اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید.

 

تعبیر خواب کلاه گران و ارزان

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهایی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است. اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شان و مقامش نیست.

 

تعبیر خواب گم کردن کلاه

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می‌شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.
 • اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می‌کند.
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo