تعبیر خواب کلاه و دیدن آن در خواب به چه معنایی است؟

با تعبیر خواب کلاه، تعبیر خواب کلاه خریدن، تعبیر خواب کلاه از سر بر داشتن، تعبیر خواب گم کردن کلاه و تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب کلاه بنابه گفته معبرین اسلامی بدست آوردن عزت و مقام برای بیننده خواب است. کلاه به هیچ عنوان تعبیری به مال و ثروت نخواهد داشت. همواره به یاد داشته باشید که دیدن کلاه بایستی در محوریت خواب قرار گرفته باشد تا بتوان از تفاسیر آن استفاده کرد. 
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در گذشته‌های دور کلاه ، کاربردی که امروزه دارد را نداشته و به همین دلیل به عزت و مقام تعبیر شده است. در جهان امروز کلاه کالایی است مصرفی که در انواع مختلف تولید می‌شود از کلاه‌های تزیینی گرفته تا کلاه بافتنی و بچه گانه. هر یک از این کلاه‌ها می‌توانند در موقعیت مکانی های مختلف معانی متفاوتی داشته باشند.

 

تعبیر خواب کلاه هدیه گرفتن - تعبير خواب كلاه حصيري - تعبیر خواب بافتن کلاه – تعبیر خواب کلاه افتادن

 

تعبیر خواب کلاه

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخن‌های محال گوید.
جابر مغربی گوید: اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر درخواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود.
 • اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد.
 • اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد.
 • اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد.
 • اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت، دلیل دین پاک بود. 
 • اگر سبز بود طاعت گذار باشد. 
 • اگر سرخ بود نقصان دین او بود.
 • اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد.
 • اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد.
 • اگر کلاهش در افتاد، دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب کلاه بر شش وجه بود.
 1. ولایت و فرمانروایی
 2. ریاست
 3. بزرگی
 4. عزیزو گرامی بودن
 5. مقدار
 6. منزلت
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهایی است که جامعه به ما می‌دهد. تعبیر خواب کلاه به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارایی نیست.
 
معبرین غربی: تعبیر خواب کلاه به صورت کلی نگاه شخصی شما به جامعه است که این مسئله دوطرفه بوده و دیدگاه جامعه و اطرافیان درباره شما را نیز نشان می‌دهد.
در برخی مواقع کلاه نشان دهنده رازی است که شما از دیگران پنهان می‌کنید. شما نمی‌خواهید کسی از کارهایتان سر در بیاورد.

 

تعبیر خواب کلاه - دیدن کلاه در خواب - تعبیر خواب کلاخ سفید - تعبیر خواب کلاه بافتنی

تعبیر خواب کلاه

 

تعبیر خواب کلاه خریدن

معبرین غربی: خریدن کلاه در خواب یا رفتن به فروشگاه با هدف خرید کلاه نمادی از فراوانی و زمان رسیدن به شکوفایی است.

 

تعبیر خواب کلاه نو

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالایی پیدا می‌کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته‌اید، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می‌آورید.
 • اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است، نشانه آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.
لوک اویتنهاو می‌گوید: کلاه نو و زیبا: خوشبختی

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلاه

مطیعی تهرانی: اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می‌آورید.

 

تعبیر خواب کلاه گران و ارزان

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهایی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است. اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شان و مقامش نیست.

 

تعبیر خواب گم کردن کلاه

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب کلاه خود را گم کنید، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می‌شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.
 • اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می‌کند.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب35 Comments
 1. سلام وقت بخیر

  دیشب خواب میدیدم رفتم توو یک کلاه فروشی بزرگ

  و یک کلاه خیلی زیبا و خاص خریدم

  و تووی خوابم خیلی دوستش داشتم و همش میذاشتم روو سرم و تووی آینه نگاهش میکردم و لذت می‌بردم

  مفهوم خاصی داره این خواب؟؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید. به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید.

 2. سلام وقتتون بخیر ببخشید من خواب دیدم که کاپشن ضد گلوله پوشیدم دارم از پله ها میرم بالا که سوار هواپیما بشم بعد برف ریز ریز میبارید و من کلاه افتابی گذاشته بودم سرم میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان خودتان را از آسیب احساسی فراوانی حفظ می‌کنید. نمی‌خواهید دوباره از یک رابطه‌ی شخصی، آسیب ببینید. به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. بر مانع‌های سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح تازه‌ای از اهمیت، ارتقا می‌یابید. ممکنست آگاهی بیشتری را تجربه کنید؛ آزادی جدید را بیابید و به آگاهی بیشتری دست یابید. شاید نیاز داشته باشید که چشم‌انداز بهتری را کسب کنید یا دید گسترده‌تری را درباره‌ی چیزی کسب کنید. گویای شروعی تمیز و چشم‌اندازی تازه است. گویای صلح و آرامش معنوی است. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 3. سلام وقت بخیر بنده خواب دیدم که لباس عروس مشکی به تن دارم و یک کلاه عروس مشکی و زیبا و تابستانی به سر دارم و ناگهان کلاهم در رودخانه می افته و بعدش پسر خالم کلاه رو برام از اب در میاره و بهم میده تعبیرش چی میشه ؟ با تشکر …

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نشان از احساسات پنهان دارد. وضعیت ضمیر ناخودآگاه یا غریزه‌های جسمانی سرکوب‌شده نیز می‌توانند باعث پدیدار گشتن چنین خواب‌هایی شوند. رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: احساس بی‌ارزش بودن می‌کنید. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

 4. سلام. من خواب دیدم یه کلاه خیلی زیبا که به دو مدل و حالت باز میشد و بسیار قشنگ بود به رنگ سفید ، خواستم بخرم و گذاشتم رو سرم و خیلی دوستش داشتم، خریدم بعد مامانم گفت گرونه و دوباره پسش داد. تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 5. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که خواهرم (فوت کرده) به من یه کلاه میده که خودش بافته و از من میخواد که بدم به کسی(یه فرد اشنا)

  تعبیرش چی میشه؟

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان یعنی دلتنگ او هستید و می‌کوشید خاطره‌های گذشته‌تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره‌تان کنار آیید و همراه شوید. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: گویای نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 6. من توخواب دیدم که یه بقچه پر کلاه پارچه ای دارم از یکیشون خیلی خوشم میومد که سفید رنگ بود میخواستم به چندنفرکلاه بدم که کسی برنداشت از کلاها.

  • سلام و وقت بخیر . من توی موقعیتی هستم که امکان یک انتخاب برای تغییر محل کار رو دارم.وقتی خوابیدم خواب دیدم رفتم جایی برای خرید کلاه ..کلاه سفیدی نظرمو جلب کرد و مونده بودم بخرم یا نه .مثل موقعیت جدیو شغلی که مونوم انتخاب بکنم یا خیر ….کلاه های رنگی زیاد دیگه هم بود .راهنمایی میکنید ؟

   • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. جنبه ای از خودتان را پنهان می کنید یا چیزی را می پوشانید. تعبیر دیگر: حاکی از نگرش تان یا نقش ها و مسئولیت های گوناگون شماست که در زندگی تان دارید.

  • خواب‌تان یعنی جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 7. سلام.من خواب دیدم کلاه پسری رو پوشیدم

 8. سلام

  من چند باری هست که خواب میبینم که بین چند تا کلاه یک کلاه نو و

  پشمی- زمستونی به سرم میکنم وجلوی آیینه به خودم نگاه میکنم که کدوم کلاه بهم میاد.تعبیرش چیه؟

  • خواب‌تان یعنی به فکرهایی درباره‌ی خود درونی‌تان می‌اندیشید. چگونه خودتان را درمی‌یابید و چگونه می‌خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه‌هایی از شخصیت‌تان تعمق کنید. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 9. سلام

  من خواب دیدم خواهرم یه کلاه سرش بود و اینکه فکر میکنم اون کلاه بافتنی بود رنگ خاکستری داشت و در خواب خواهرم بهم میگفت این کلاه خیلی گرونه یک میلیون و دویست قیمت کلاه هست.

  لطفا تعبیرش رو بفرمائید

  ممنون

  • خواب دیدن خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. دیدن کلاه، یعنی جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

 10. سلام

  امروز ظهر خواب دیدم که خواهرم یه کلاه مدل شهرزاد برام گرفته رنگ کلاه تویی بود من خیلی خوشم اومد و همش گذاشته بودم روی سرم ولی انگار یه کم برام گشاد بود هی میومد پایین روی پیشانیم ولی خیلی بهم میومد

  • خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. جنبه‌ای از خودتان را پنهان می‌کنید یا چیزی را می‌پوشانید. تعبیر دیگر: بیانگر نگرش‌تان یا نقش‌ها و مسئولیت‌های گوناگون شماست که در زندگی‌تان دارید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور