دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
کد خبر: ۹۴۱۰
تعداد نظرات: ۸ نظر
با تعبیر خواب سنگ، تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)، تعبیر خواب سنگ جمع کردن، تعبیر خواب راه سنگلاخی و تعبیر خواب سنگ نما آشنا شوید.
تعبیر خواب پرتاب سنگ - تعبیر خواب بارش سنگ از آسمان - تعبیر خواب سنگ زدن - تعبیر خواب سنگ انداختن - تعبیر خواب پرتاب سنگ به طرفم - تعبیر خواب ریزش سنگ از کوه

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - در مورد سنگ معبران قدیمی نوشته‌های بسیاری دارند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می‌تواند داشته باشد در خواب‌های ما تعابیر متفاوتی می‌یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه و تکه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی‌تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می‌آورد و به پای شما می‌خورد و در برخی موارد باعث آسیب دیدن شما خواهد شد. این نوع قلوه سنگ‌ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می‌آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ‌ها.
 

تعبیر خواب سنگ

ابراهیم کرمانی گوید:
 • سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست
 • هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ‌ها در خواب، سختی است در کارها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
سنگ در خواب برچهار وجه است.
 1. مال
 2. ریاست
 3. سختی ومشقت در کارها
 4. کسب با زحمت و رنج
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.
 

تعبیر خواب سنگ‌های رنگی

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر دید سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.
 • اگر دید که بر کوه شد و سنگ‌هایی بسیار دید و از آن سنگ‌ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می‌نگریست که آن سنگ‌ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.
 • اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.


تعبیر خواب سنگ تراشیدن و سنگ جمع کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می‌کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می‌تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می‌کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می‌آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می‌دارید مالی با مکر و حیله بدست خواهید آورد.
 

تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)

محمدبن سیرین گوید: اگر دید بر کسی سنگ می‌انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد
 
جابر مغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می‌انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.
 
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می‌کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می‌کنید، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت.

تعبیر خواب راه سنگلاخی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می‌روید خودتان می‌توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ‌ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می‌گردید و توفیق حاصل می‌کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • راه رفتن از میان سنگ‌ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه‌های متعدد به پیروزی دست می‌یابید.
 • اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمین‌ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید، علامت آن است که در معامله ای توفیق می‌یابید و سودی به چنگ می‌آورید.
 • دیدن ریگ‌های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

تعبیر خواب سنگ نما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلاً در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می‌کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می‌باشد. اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش‌های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده‌اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می‌برید و چیزهایی پیدا می‌شوند که می‌توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما مؤثر و مفید واقع شوند.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
احسان
Iran, Islamic Republic of
20:57 - 1397/04/31
خواب دیدم داشتن دیواری رو خراب میکردن که وقتی چکش و پتک و کلنگ میزدن خورده سنگها و پوکه های دیوار می پاشید به سمت من و زنم بعدش فرار کردیم توی خونه که دهن من پر شده بود از اون خورده سنگ و سیمان های دیوار اونقدر زیاد بود که نزدیک بود بالا بیارم و حالت تهوع داشتم ولی همه رو توی دستشویی خالی کردم تف کردم بیرون و دهنم خالی شد لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون
از منبعی که انتظار ندارید مال و اموالی را بدست خواهید آورد ولی بایستی برای صحیح بودن مال دریافتی تحقیق نمایید.
صالح
Iran, Islamic Republic of
10:52 - 1397/03/24
سلام من خواب ديدم كوه ريزش كرد و سنگ هاي خيلي بزرگ و كوچيك از كوه ميومد پايين همه جمعيت درحال فرار بوديم بعد كه ريزش تموم شد من و مامانم و بابام همديگه رو پيدا كرديم واي داداشم نبود داشتيم زنگ ميزديم بهش كه از خواب پريدم
خيلي نگرانم ممنون ميشم تعبير كنيد
پری پرنده
Iran, Islamic Republic of
02:22 - 1397/03/16
بارش سنگ از اسمان تعبیرش چیه؟
بدون نام
United States
23:12 - 1397/01/23
سلام من خواب دیدم که عکس دختری در روی سنگ نقاشی شده در زیر آب روان معلوم میشود
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
11:13 - 1396/12/25
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم در مسیری که میرم کوهها انباشته از سنگهای رنگی و قیمتی هستن چند تا رو برمیدارم و به راهم ادامه میدم ولی چند نفر دیگه هم هستن که همونجا مینشینند و نمیان ولی من با سنگهام از اونجا دور میشم..لطفا تعبیرش رو بگین با تشکر
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
04:39 - 1396/12/23
من خواب دیم به من یک نفر به من سنگ پرتاب میکرد فقط منو اذیت میکرد
مجتبی مقدم
Iran, Islamic Republic of
11:37 - 1396/12/07
من خواب دیدم پسر عمه مرده ام. از مازندران به تهران امده و میخندد و با شادی صحبت میکنیم. لباسش ابی بود. یک سنگ پرتاب کرد. سنگ سیاه. این سنگ دور حیاط در روی هوا میچرخید و در اخر بر صورت من اصابت کرد. من واقعا ترسیدم. لطفا پاسخ دهید ممنونم
MOHAMMAD
United Arab Emirates
08:09 - 1396/09/27
تعبیرخواب سنگ جمع کردن چیه؟؟
همانطور که در متن اشاره شده است ابن سیرین جمع کردن سنگ را نشانه بدست آوردن مالی با زحمت زیاد می‌داند.