مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
کد خبر: ۹۴۱۰
تعداد نظرات: ۳۵ نظر
با تعبیر خواب سنگ، تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)، تعبیر خواب سنگ جمع کردن، تعبیر خواب راه سنگلاخی و تعبیر خواب سنگ نما آشنا شوید.
تعبیر خواب سنگ و دیدن آن در خواب به چه معنایی است؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - در مورد سنگ معبران قدیمی نوشته‌های بسیاری دارند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می‌تواند داشته باشد در خواب‌های ما تعابیر متفاوتی می‌یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه و تکه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی‌تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می‌آورد و به پای شما می‌خورد و در برخی موارد باعث آسیب دیدن شما خواهد شد. این نوع قلوه سنگ‌ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می‌آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ‌ها.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب سنگ

ابراهیم کرمانی گوید:
 • سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست
 • هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ‌ها در خواب، سختی است در کارها.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
سنگ در خواب برچهار وجه است.
 1. مال
 2. ریاست
 3. سختی ومشقت در کارها
 4. کسب با زحمت و رنج
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.
 

تعبیر خواب سنگ‌های رنگی

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر دید سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.
 • اگر دید که بر کوه شد و سنگ‌هایی بسیار دید و از آن سنگ‌ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می‌نگریست که آن سنگ‌ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.
 • اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.


تعبیر خواب سنگ تراشیدن و سنگ جمع کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می‌کرد، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می‌تراشید، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می‌کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می‌آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می‌دارید مالی با مکر و حیله بدست خواهید آورد.
 

تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)

محمدبن سیرین گوید: اگر دید بر کسی سنگ می‌انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد
 
جابر مغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می‌انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.
 
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می‌کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می‌کنید، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت.

تعبیر خواب راه سنگلاخی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می‌روید خودتان می‌توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ‌ها مشکلات و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می‌گردید و توفیق حاصل می‌کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • راه رفتن از میان سنگ‌ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه‌های متعدد به پیروزی دست می‌یابید.
 • اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمین‌ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید، علامت آن است که در معامله ای توفیق می‌یابید و سودی به چنگ می‌آورید.
 • دیدن ریگ‌های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

تعبیر خواب سنگ نما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلاً در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می‌کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می‌باشد. اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش‌های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده‌اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می‌برید و چیزهایی پیدا می‌شوند که می‌توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما مؤثر و مفید واقع شوند.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱
ناهید
۲ روز پیش
سلام.خواب دیدم رفتم یه جاییکه فقط حس میکردم مسافرتم..و مقابلم یه دیوار کوتاه تمام سنگ هست(سنگای سرخ رنگ و بیضی شکل و یکدست)و من پسرم بغلم بود (که کوچیکتر از واقعیتش بود و بغلی) با سختی و دلهره افتادن رفتم بالا و توی یه جمع زنونه چادر سفید یکی از زنموهامو دیدم که بچه رو گرفت..در حالیکه به نظر میرسید بالا هستم، ولی دیدم دارم سر میخورم دیدم اونیکی زنموم داره نگام میکنه و میخنده توقع داشتم دستمو بگیره ولی برعکس دیدم خودشم روم افتاد و باهم سر خوردیم پایین و اون رو شکمم نشسته باشه (اینجوری به نظر میومد )و کمرم خورد به سنگ و دردشو احساس کردم ولی با اینحال میگفتم خداروشکر اون زنموم لااقل بچه مو نگه داشت..که اون در امان هس و..الان نگرانم تعبیر این خوابم چیه؟..خنده زنموم حتی وقتی افتادمو و کمرم درد اومد یعنی چی؟
قبل از اشاره به تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. اکنون با توجه به آنچه از زن عموی تان فهمیده اید یکبار دیگر خواب تان را مرور کنید.از طرفی دیگر بچه شما در خواب نماد مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید و در این روزهای اخیر باید توجه بیشتری به آن داشته باشید. همچنین سنگها در خواب نما موانع و سختی های زندگی شماست که لازم است با توجه به آنچه که از زن عموی خود فهمیده اید (کسی که بچه را به او سپردید) در این سختی ها از انجام وظایف تان غافل نباشید. این وظایف میتواند در خصوص خانواده و یا خواسته های شخصی تان نیز باشد.
محمد
۴ روز پیش
سلام. من خواب دیدم درخانه ای آپارتمانی نوسازهستم و بمن گفتن این اتاق رو نرو که هر کسی بره تبدیل به سنگ میشه و جونش ازش در میاد.کنجکاویم گرفت و اومدم ببینم چه خبره ولی یهو دیدم طرف دیگه اناق هیچکس اول نبود و به پایین پام نگاه کردم یک تیکه سنگ قلوه ای بود به اندازه دوبرابر کف دست.برش داشتم و دیدم طرف دیگه تمام اقوام ومردگان هستن.همونجایی که کسی نبود.بعد گفتن روحم و یهو سنگو انداختم و سمتشون رفتم. میخندیدن و حرف اومدم بزنم از خواب بیدار شدم.لطفا میگین تعبیرش چیه؟
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. کلماتی که در خواب مشاهده می کنید می تواند به تلاش شما برای مرور و ارزیابی دیدگاه ها و ارزش های فکری تان اشاره داشته باشد. این کار مشکل است که عقایدی که از دیگران به ارث برده ایم را به شیوه ی استدلال و منطق مورد بازبینی قرار دهیم اما این خواب از شما می خواهد تا این حس کنجکاوی را اقناع کرده و به مرور ارزش ها و افکاری بپردازید که تضمین کننده ی آرامش روانی شما خواهند بود.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم کسی سنگی به من داد و اون سنگ شبیه چهره آدم بود و هم زنده بود طوری که چشماشو میبست وقتی من سنگ بوسیدم رنگ سنگ سیاه و سفید شد اون فرد سنگو به من داد تا بفروشم تعبیرش چی میشه
سنگ هایی که در خواب مشاهده کرده اید به قدرت روانی شما برای درک استعداد های روانی و مهارت های فکری جدید اشاره دارد که به شما کمک می کند تا در روابط عاطفی یا مسائل شهودی، با موفقیت بیشتری ظاهر شوید. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را دست کم نگرفته و با تقویت آن ها به پیشرفت خود در زندگی بیداری کمک کنید.
Zeynab
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ی سنگ کوچیک توی دهنمه و دارم مثل شکلات میمکمش که یهو پسر عموم ک قبلا عاشقم بود و خاستگارم بود رو مبینم یهو میبینه دارم اینکارو میکنم هردومون ی خنده کوتاه میکنیم انگار که توی گذشته من این عادت رو داشتم و هنوز این عادت از سرم نیفتاده و برامون خنده دار بود.(الان ازدواج کرده) بعد میدیم تشنه شه و اون ابی ک داره میخوره گرم بوده ک من داشتم براش یخ خورد میکردم و بعد دیدم یهو ضعف کردم داشتم میخوردم زمین یهو پرید و بغلم کرد نزاشت بیفتم و خودشو داشت بخاطر من سرزنش میکرد و به خودش لعنت میفرستاد. من تو خواب همش از این رفتارش تعجب یمکردم با اینکه زن داره چرا انقد با من صمیمی رفتار میکنه مثل قبلا. میشه تعبیرش رو بم بگید ممنون میشم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
شبنم
۱ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم با ی اقایی که نمیشناختم ی جایی هستم که همه اطرفم کوهه و بلند و بارون میزد و از اسمون سنگ میفتاد انگار بارون و سنگ با هم میومد و منم هی جیغ میزدم و فریاد که فرار کنم با اون اقا ولی اون اقا ساکت بود همینطور داشتم به کوه چنگ میزدم که سنگ بهم نخوره و سنگ‌هم بهم‌نخورد بعد نگاه آسمون کردم دیدم ی سنگ آبی خیلییییییی بزرگ‌که مثل سنگ تزیینی بود و صاف داره از اسمون میفته پایین به سمت ما انگار راه فراری نبود اخه سنگه اینقدر بزرگ‌بود که نمیتونستیم فرار کنیم بعد پشت سرم ی دریاچه بود اقاهه رفت تو دریاچه که اب و گل بود منم رفتم توش ، انگار باتلاق شد و ترسیدم برم پایین تا اینوه اقاهه رو دیدم سرتاپاش گِلی بود و دست منو گرفت و از اونجا اومدیم بیرون وقتی اومدیم بیرون همه چی خوب بود حتی لباسامون هم تمیز بود ، تا اینکه ی دوچرخه داشتم دوستم دوچرخمو برداشت و رفت باهاش دلم نمیخاست باهاش بره بعد برگشت و دوچرخه بهم داد ، ممنون نیشم تعبیرش کنید
این خواب به سختی ها واقعی و غیر واقعی در زندگی شما اشاره دارد. سختی های غیر واقعی ساختهء ذهن خودتان است. مانند افکار منفی در رسیدن به خواسته ها. همچنین این خواب اشاره به مسائلی دارد که رسیدن شما به خواسته ها و اهدافتان را در زندگی بیداری به تاخیر انداخته اند و لازم است به کار ها و برنامه های جدیدی بپردازید که به شما کمک می کنند تا این دوره ی زمان را با آرامش بیشتری سپری کرده و احساس ناراحتی و ناامید بر شما غلبه نکند.
دنیا
۱ ماه پیش
سلام من دو بار تو این هفته این خوابو دیدم اولیش خواب دیدم رفتم خونه کسی که خیلی دوستش دارم تمام خونشون کف خونه با سنگ سفید سفید فرش شده بود (شایوم سرامیک بود)و خانه خیلی بزرگ.دومیم خونه خودمون بود که کف خونه بازم همونجوری فرش شده از سنگ سفید یه دست.ممنون نمیشم تعبیرشو بگین.
این خواب به موقعیت های جدید در زندگی واقعی تان اشاره دارد. که میتواند در هر زمینه ای باشد. همچنین این خواب بیانگر قدرت کشف توانایی های خود و بهره بردن از موقعیت هاست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با کلنگ‌ سنگ کف ایوون حیاطخونه مامانم‌رو میشکستم ومیخواستم که سنگ نو کار بذاریم تعبیرش چیه؟
سنگ در خواب تعابیر مختلفی دارد. اما بیشتر به قدرت و موقعیت های مثبت اما بالقوه اشاره دارد. مانند قدرت یا مهارت و استعدادی که از آن غافل بوده اید. این خواب از شما میخواهد برای پیشبرد اهداف تان از این موضوع بهره ببرید. و لازم است تا از افکار و عادات گذشته دست بکشید.
Zoby
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم با مادرم هستم و از شهر خودم به شهر مامانم میریم و تو مسیر ی رودخونه بود و بعد از رودخونه ی صخره هایی مثل کوه بود که شکاف وسط کوه میرفت به شهر مادرم، همینطور که میخاستم‌برم ی عده گفتن شما اهل این شهر نیستید حق ندارید برید گفتم چرا مادرم مال همین شهره فلان جا رو نمیشناسید مال جدمه ، بعد انگار نرم شدن و دیدم وسط شکافه بین این ور که رودخونه بود ما وایساده بودیم و شهر موردنطر ی عده دارن سنگ بیرون میارن و انگار راه بسته است دیدم سنگها رو بلند میکنن و میزنن زمین و خُرد میشه بعد دیدم ی تراکتور تو ابه و ی وسیه شخم زنی گاوآهن بهش وصله و مامانم ی گاوآهن دستی تو دستشه و تو اب با خودش میکشه و منتطریم راه رو باز کنن ممنون میشم تعبیر کنید
این خواب به یک موقعیت جدید در زندگی تان اشاره دارد. موقعیتی که در ابتدا با سختی هایی همراه است اما با انجام وظایف تان و کمی صبر و تلاش به نتایج خوبی دست خواهید یافت.
آرزو
۲ ماه پیش
با سلام
خوابی دیدم که شوهرم از کوه سنگ جمع میکرد توی کیسه ریخته و با ماشین آورده خونه
تعبیرش و ممنون میشم زودتر بگید
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. همسر شما در خواب نیز نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است. که در این موقعیت در حال کمک به شما برای کشف این فرصت ها می باشد.
آرزو
۲ ماه پیش
با سلام وقتتون بخیر
مادرم خواب دیدن که در خواب شوهرم بهشون سنگ های مرمر سفید و سیاه میدادن و میگفتن بذارشون داخل مسجد
نتیجه ی خواب رو ممنون میشم بفرمایید
این خواب ها به افکار و رفتاهای پسندیده ای از سمت مادر شما اشاره دارد که نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت.
Faeze
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی خواب با چند تا دختر مثل خودم بحثم‌شده بود اونا بطرف من سنگ‌پرتاپ میکردن..من فرار کردم اما کشوندم توخونه و تنبیهشون کردم اخر سر
تعبیرش چیه؟ ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در حال تاثیر گذاشتن بر عملکرد شما در زندگی بیداری می باشد. لازم است تا منشا درگیری های فکری، سرزنش ها و ناراحتی های درونی خود را شناخته و از تداوم افکاری که آرامش روانی شما را مختل می کند جلوگیری کنید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم با گروهی عازم سفرمشهدهستیم توگروه چندجهانگرد خانم واقاهستند.من باخودم دوتا سنگ قیمتی همراه دارم ک ب اون جهانگردادرمورد ارزش سنگها میپرسم .
سفر در خواب، میتواند اشاره به موقعیت های جدید در زمینه های مختلف باشد. این خواب از شما میخواهد از این فرصت پیش رو برای کشف بیشتر توانایی ها و استعدادهای خود تلاش کنید.
مژی
۳ ماه پیش
خواب دیدم برای بقیه دارم سنگ های ریز از باغچه جمع میکنم که ببرم بدم بخورم قبلش هم سر سفره سنگ می‌خوردند یادم نیست ولی فکر کنم خودمم خوردم ولی به یک نفر که زیاد خوشم نمی‌آمد ازش ندادم
این خواب بیانگر قدرت کشف توانایی های خود و بهره بردن از موقعیت هاست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا نسبت به تمام شخصیت خود آگاه باشید و از آن بهره ببرید.
رها
۴ ماه پیش
سلام.من خواب ديدم كه من داخل خونمون پسر دخترداييمو(كه دو سالشه) بغل گرفتم و مدام بوسش ميكنم و قربون صدقش ميرم چون تو واقعيتم خيلي دوسش دارم.بعد همينطور كه از پشت پنجره جلوي خونمونو نگا كردم ديدم يه سنگ خيلي بزرگي(شايد كمي كوچيكتر از يه ماشين) بالاي سرازيري خونمون قرارگرفته كنارشم يه سنگ كوچيك كه اينا تو واقعيت نيستن اونجا.بارونم داش ميباريد.بعد يكم من ديدم اون بزرگه از اونجا افتاده پايين و تكه هاش مونده با كوچيكه.ومن با ديدن اين صحنه خيلي تعجب كردم..قبل افتادنشم ميترسيدم كه سمت خونه بيفته.اما پايين تر افتاد.ممنون ميشم اگه تعبيرش زودتر بگيد.با تشكر.
در موقعیتی قرار خواهید گرفت که نیاز به یادگیری و آموزش مهارت های جدید برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود خواهید داشت. این خواب از شما میخواهد از سختی های این راه نهراسید.
سید
۵ ماه پیش
خواب دیدم از آسمان سنگ کهکشانی بسوی زمین وباصدای صاعقه مانندبه زمین برخوردکردوبین من وسنگ دیواری بود کهافراد آنور دیوار که سنگ برخورد کرده بود مرده بودند وبه آنطرف محل برخوردسنگ رفتم سنگی نقره ای وباوزن بالا وگرانبها بوددرحال استخراج آن بودم که آدمفضایی که این سنگها انرژی بازگشت ماست ومن سنگهایشان رابهشان دادم وبارفتن آنها محل استخراج راکاوش میکردمتا بلکه تیکه سنگی گرانبها بیابم وازخواب برخواستم
شهرزاد خانوم
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم شرکت رقیبم نامه ای به کارفرما برای حرفه ای جلوه دادن کار خودش نوشته در حالی که آن امور را غلو آمیز نوشته بود و من ناراحت شدم، من هم نامه ای درباره حقیقت نوشتم؛ همکارم به من گفت آنها از روی محبت به او انگشتری قیمتی داده اند، از روی یک سنگ بسیار بزرگ انگشتر را آورد نشانم داد؛ از سنگی قیمتی بود که با رنگ طلایی رنگ شده بود؛ من از همکارم گرفتم و نگاه میکردم میدانستم برای فریب است و وقتی برای اثبات گفته ام آن شخصی که حلقه سنگی داده بود را با چشمانم دنبال کردم دیدم در حالی که از خوشحالی لبخند میزند از بین دو سنگ بسیار بزرگ(هر کدام به بلندی قد سه انسان و عرض سه ۳انسان) رد شد.
تعبیر آن چیست؟
این خواب از شما می خواهد اعتماد به نفس خود را در زمینه هایی که پیگیری شان می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی شود، تقویت کنید.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.من در خواب دیدم پای پنجره فولاد دستی به طرفم دراز شد مشتی سنگ تراش خورده شبیه قلب و اشک بمن داد ب رنگهای سبز و سفید نور اطراف زیاد بود طوری ک نمیدیدم چه کسی بمن آنها را میدهد در ضمن من سرطان مغز استخوان دارم ودرحال درمان هستم ولی در خواب نمی دانستم بیمارم.ولی گریه میکردم ک بیدار شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که رسیدن شما به خواسته ها و اهدافتان را در زندگی بیداری به تاخیر انداخته اند و لازم است به کار ها و برنامه های جدیدی بپردازید که به شما کمک می کنند تا این دوره ی زمان را با آرامش بیشتری سپری کرده و احساس ناراحتی و ناامید بر شما غلبه نکند.
امیر حسین
۶ ماه پیش
سلام وقت بخیر.من خواب دیدم که با کسی دعوام شده و اون به من توپ های اهنی پرتاب میکنه که بیشترشون با یه چیزی مثل زنجیر به هم وصل هستن،اون توپ ها تقریبا به اندازه نصف کف دست بودن.من هم همشونو خیلی سریع از خودم دور میکردم و وقتی به سمتم پیومدن به یه سمت دیگه پرت میکردم و سریع رفتم سراغش وقتی میخواست دوباره پرت کنه،رفتم نزدیک و گرفتمش میخواستم بزنم برداشت بازم همون توپ های اهنی رو میخواشت بکوبه بهم من در حالی که میزدمش چشم هامو بسته بودم و اونم منو با اون گوی ها میزد،منم اصلا درد حس نمیکردم انگار چیزی مانند اسفنج بهم میخوره.ببخشید سرتونو درد اوردم.
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. درگیری و جنگ در خواب، اشاره به مسائلی دارد که در زندگی بیداری برای شما درگیری فکری ایجاد کرده اند و در حال تهدید سلامت و آرامش روانی شما می باشند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این اضطراب و درگیری فکری را شناخته و اجازه ندهید در شما تداوم پیدا کند.
نسترن
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم پام رو شکاف دادم و از داخلش یه سنگ گرد مشکی بزرگ و یه سنگ کوچکتر درآوردم و بخیه زدم و اندازه پام نصف شد و استخوان پام هم شکستی داشت
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات فعلی، قدرت اراده و اعتماد به نفس شما را مختل کند.
امیر
۶ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم یک تکه سنگ قرمز خیلی با ارزش که جلوم بود رو شروع کردم به کندن و تیکه تیکه های درشت ازش بر می‌داشتم تا این تکه آخرو برداشتم که ناگهان زیرش 3 تا مار مرده بود و من لحضه ای که این صحنه رو دیدم از ترس خودمو خراب کردم و از شلوارم مدفوع زده بود بیرون ممنون میشم منو راهنمایی کنین
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، شما را در زندگی بیداری، محدود و منزوی سازد.
Abbas
۷ ماه پیش
بنام خدا خواب دیدم دنبال یکنفر بودم رسیدم جلوی یک چادرپرسیدم یکی دیگه جواب داد اون سلیمانه گفت اونا بفرست پیش من بعدساکش رابازکرد گفت این مال حضرت سلیمان است ببر بده اونی که صداکرد داشتم میرفتم رودخانه ای سرراهم بود دیدم قالیجه دستمه داخل رودخانه یک سنگ بزرگ بود قالیچه پهن کردم روی سنگ مشت مشت اب میریختم بشورم پام لیز خورد افتادم تورودخانه دست پا میزدم بیرون بیام بیدار شدم اب روشن بود فقط اندازه یک متر دور سنگ کل نشسته بود گف رودخانه ولی اب رود خانه روشن روشن بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، تمرکز شما را برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی از بین ببرد.
سنا
۷ ماه پیش
خواب دیدم سنگ ریزه های زیادی داخل حیاط خونمونه بعدبادست سنگ ریزه هاکنارک میزنم روی هرتکه سنگ ایه قرانی نوشته هرجادست میزم ازین سنگ نوشته های قرانی رو می بینم...ممنون میشم تعبییرشوبرام بگید...
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. کلماتی که در خواب مشاهده می کنید می تواند به تلاش شما برای مرور و ارزیابی دیدگاه ها و ارزش های فکری تان اشاره داشته باشد. این کار مشکل است که عقایدی که از دیگران به ارث برده ایم را به شیوه ی استدلال و منطق مورد بازبینی قرار دهیم اما این خواب از شما می خواهد تا این حس کنجکاوی را اقناع کرده و به مرور ارزش ها و افکاری بپردازید که تضمین کننده ی آرامش روانی شما خواهند بود.
Zahra
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم یکی از بستگان ۳عدد قلوه سنگ به رنگ آبی کم رنگ بمن داد ویکیشو برای خودش نگه داشت اونهارو روی زمین گذاشتم بعد از چنددقیقه سنگها نورانی شدن واز اونها نور سبز متساعد شد ممنون میشم تعبیرش روبگید
سنگ هایی که در خواب مشاهده کرده اید به قدرت روانی شما برای درک استعداد های روانی و مهارت های فکری جدید اشاره دارد که به شما کمک می کند تا در روابط عاطفی یا مسائل شهودی، با موفقیت بیشتری ظاهر شوید. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را دست کم نگرفته و با تقویت آن ها به پیشرفت خود در زندگی بیداری کمک کنید.
ثریا
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم من و همسرم و پدرم تو یه خونه کلنگی و خاکی هستیم که دعوامون میشه همسرم از پله ها میره بالا و پشت بام خونه وا میسته و سعی میکنه که سقف خونه بیفته من و پدرم از رو زمین سنگ های کوچولو بر میداریم بهش پرتاب میکنیم اونم ب ما پرتاب میکنه و شوهرم با کندن سنگ از سقف خونه باعث میشه سقف خونه یذره خم بشه
منم از ترس فرو ریختن سقف میخاستم از خوته برم ولی دو نفر جلومو گرفته بودن نمیزاشتن
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در حال تاثیر گذاشتن بر عملکرد شما در زندگی بیداری می باشد. لازم است تا منشا درگیری های فکری، سرزنش ها و ناراحتی های درونی خود را شناخته و از تداوم افکاری که آرامش روانی شما را مختل می کند جلوگیری کنید.
Ali
۹ ماه پیش
باسلام
بنده در خواب دیدم که یک سری آدم به طرف من سنگ پرتاب میکردند و من هم رفتم به طرفشان ومشتم را پر از سنگ کردم ام فردی مانع پاسخ دادنم به آنها شد
درتیکه دوم خواب اومدم که برگردم بازم شروع کردند به انداختن سنگ های بزرگ و شفید که یکی یا دوتاش به من خورد اما دردی احساس نکردم و یکی از این سنگ ها نزدیک بود که به سرم بخورد اما وقتی نزدیک شد دیدم یه نارنجک دست ساز است که آن را گرفته و به سویی پرتاب کردم
باتشکر
این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در روز های اخیر ذهن شما را به خود مشغول داشته است. این درگیری می تواند مرتبط با غرور و منطقی انعطاف ناپذیر داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا افکار تنش اور را شناخته و مانع از تداوم آن ها شوید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که از روی زمین سنگی را بر داشتم و روی آن آیه هایی از قرآن بود و من در حال خواندن آنها بودم لطفا تعبیرش را بگوئید
این رویا می تواند به باور های دینی یا دیدگاه های شما درباره ی معنویت اشاره داشته باشد. سنگ در رویا نماد سرسختی و انسجام است و جمله هایی از قرآن که بر روی سنگ نوشته شده اند، موضوعاتی هستند که هم اکنون، کنجکاوی شما را برای دریافت درک عمیق تری از معنویت دعوت می کنند. ممکن است در این زمان علاقه مند باشید تا درباره ی تاریخ دین و معنویت اطلاعاتی به دست آورده و به تعدیل و گسترش دیدگاه های خود بپردازید.
شیرین
۱۱ ماه پیش
دشمنم در خواب بمن سنگ پرتاب میکرد منو دخترم بودیم من خودمو انداختم رو دخترم ک سنگ بش نخوره . دوتا سنگ سفید پرتاب کردند
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنیم سمبلی بخشی از افکار و شخصیت ما هستند. انسان هایی که در زندگی بیداری با آن ها آشنا می شویم، با توجه به افکار و شخصیتشان، بر روی ما تاثیر گذاشته و بخشی از افکار و غرایز آن ها ممکن است به وجود ما سرایت کند. کودک شما در رویا، سمبل بخشی از شخصیت شماست که همچنان نیاز به کمک و رشد دارد. این رویا از شما می خواهد تا ترس خود از انسان ها و نیرو های ناشناخته را کنار گذاشته و اجازه ندهید که این ترس ها، شما را دچار انفعال کند یا آرامش شما را از بین ببرد. همچنین این رویا از شما می خواهد تا با مشکلات یا انسان هایی که احساس می کنید می توانند برای شما مشکلی ایجاد کنند به شیوه ای منطقی برخورد کرده و از واکنش های احساسی یا غیر منطقی دوری کنید.
احسان
۱ سال پیش
خواب دیدم داشتن دیواری رو خراب میکردن که وقتی چکش و پتک و کلنگ میزدن خورده سنگها و پوکه های دیوار می پاشید به سمت من و زنم بعدش فرار کردیم توی خونه که دهن من پر شده بود از اون خورده سنگ و سیمان های دیوار اونقدر زیاد بود که نزدیک بود بالا بیارم و حالت تهوع داشتم ولی همه رو توی دستشویی خالی کردم تف کردم بیرون و دهنم خالی شد لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون
از منبعی که انتظار ندارید مال و اموالی را بدست خواهید آورد ولی بایستی برای صحیح بودن مال دریافتی تحقیق نمایید.
صالح
۱ سال پیش
سلام من خواب ديدم كوه ريزش كرد و سنگ هاي خيلي بزرگ و كوچيك از كوه ميومد پايين همه جمعيت درحال فرار بوديم بعد كه ريزش تموم شد من و مامانم و بابام همديگه رو پيدا كرديم واي داداشم نبود داشتيم زنگ ميزديم بهش كه از خواب پريدم
خيلي نگرانم ممنون ميشم تعبير كنيد
پری پرنده
۱ سال پیش
بارش سنگ از اسمان تعبیرش چیه؟
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که عکس دختری در روی سنگ نقاشی شده در زیر آب روان معلوم میشود
بدون نام
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم در مسیری که میرم کوهها انباشته از سنگهای رنگی و قیمتی هستن چند تا رو برمیدارم و به راهم ادامه میدم ولی چند نفر دیگه هم هستن که همونجا مینشینند و نمیان ولی من با سنگهام از اونجا دور میشم..لطفا تعبیرش رو بگین با تشکر
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیم به من یک نفر به من سنگ پرتاب میکرد فقط منو اذیت میکرد
مجتبی مقدم
۱ سال پیش
من خواب دیدم پسر عمه مرده ام. از مازندران به تهران امده و میخندد و با شادی صحبت میکنیم. لباسش ابی بود. یک سنگ پرتاب کرد. سنگ سیاه. این سنگ دور حیاط در روی هوا میچرخید و در اخر بر صورت من اصابت کرد. من واقعا ترسیدم. لطفا پاسخ دهید ممنونم
MOHAMMAD
۱ سال پیش
تعبیرخواب سنگ جمع کردن چیه؟؟
همانطور که در متن اشاره شده است ابن سیرین جمع کردن سنگ را نشانه بدست آوردن مالی با زحمت زیاد می‌داند.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۱
ناهید
۲ روز پیش
سلام.خواب دیدم رفتم یه جاییکه فقط حس میکردم مسافرتم..و مقابلم یه دیوار کوتاه تمام سنگ هست(سنگای سرخ رنگ و بیضی شکل و یکدست)و من پسرم بغلم بود (که کوچیکتر از واقعیتش بود و بغلی) با سختی و دلهره افتادن رفتم بالا و توی یه جمع زنونه چادر سفید یکی از زنموهامو دیدم که بچه رو گرفت..در حالیکه به نظر میرسید بالا هستم، ولی دیدم دارم سر میخورم دیدم اونیکی زنموم داره نگام میکنه و میخنده توقع داشتم دستمو بگیره ولی برعکس دیدم خودشم روم افتاد و باهم سر خوردیم پایین و اون رو شکمم نشسته باشه (اینجوری به نظر میومد )و کمرم خورد به سنگ و دردشو احساس کردم ولی با اینحال میگفتم خداروشکر اون زنموم لااقل بچه مو نگه داشت..که اون در امان هس و..الان نگرانم تعبیر این خوابم چیه؟..خنده زنموم حتی وقتی افتادمو و کمرم درد اومد یعنی چی؟
قبل از اشاره به تعبیر اصلی خواب تان باید گفت که افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت و افکار شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. اکنون با توجه به آنچه از زن عموی تان فهمیده اید یکبار دیگر خواب تان را مرور کنید.از طرفی دیگر بچه شما در خواب نماد مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید و در این روزهای اخیر باید توجه بیشتری به آن داشته باشید. همچنین سنگها در خواب نما موانع و سختی های زندگی شماست که لازم است با توجه به آنچه که از زن عموی خود فهمیده اید (کسی که بچه را به او سپردید) در این سختی ها از انجام وظایف تان غافل نباشید. این وظایف میتواند در خصوص خانواده و یا خواسته های شخصی تان نیز باشد.
محمد
۴ روز پیش
سلام. من خواب دیدم درخانه ای آپارتمانی نوسازهستم و بمن گفتن این اتاق رو نرو که هر کسی بره تبدیل به سنگ میشه و جونش ازش در میاد.کنجکاویم گرفت و اومدم ببینم چه خبره ولی یهو دیدم طرف دیگه اناق هیچکس اول نبود و به پایین پام نگاه کردم یک تیکه سنگ قلوه ای بود به اندازه دوبرابر کف دست.برش داشتم و دیدم طرف دیگه تمام اقوام ومردگان هستن.همونجایی که کسی نبود.بعد گفتن روحم و یهو سنگو انداختم و سمتشون رفتم. میخندیدن و حرف اومدم بزنم از خواب بیدار شدم.لطفا میگین تعبیرش چیه؟
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. کلماتی که در خواب مشاهده می کنید می تواند به تلاش شما برای مرور و ارزیابی دیدگاه ها و ارزش های فکری تان اشاره داشته باشد. این کار مشکل است که عقایدی که از دیگران به ارث برده ایم را به شیوه ی استدلال و منطق مورد بازبینی قرار دهیم اما این خواب از شما می خواهد تا این حس کنجکاوی را اقناع کرده و به مرور ارزش ها و افکاری بپردازید که تضمین کننده ی آرامش روانی شما خواهند بود.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من در خواب دیدم کسی سنگی به من داد و اون سنگ شبیه چهره آدم بود و هم زنده بود طوری که چشماشو میبست وقتی من سنگ بوسیدم رنگ سنگ سیاه و سفید شد اون فرد سنگو به من داد تا بفروشم تعبیرش چی میشه
سنگ هایی که در خواب مشاهده کرده اید به قدرت روانی شما برای درک استعداد های روانی و مهارت های فکری جدید اشاره دارد که به شما کمک می کند تا در روابط عاطفی یا مسائل شهودی، با موفقیت بیشتری ظاهر شوید. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را دست کم نگرفته و با تقویت آن ها به پیشرفت خود در زندگی بیداری کمک کنید.
Zeynab
۱ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم ی سنگ کوچیک توی دهنمه و دارم مثل شکلات میمکمش که یهو پسر عموم ک قبلا عاشقم بود و خاستگارم بود رو مبینم یهو میبینه دارم اینکارو میکنم هردومون ی خنده کوتاه میکنیم انگار که توی گذشته من این عادت رو داشتم و هنوز این عادت از سرم نیفتاده و برامون خنده دار بود.(الان ازدواج کرده) بعد میدیم تشنه شه و اون ابی ک داره میخوره گرم بوده ک من داشتم براش یخ خورد میکردم و بعد دیدم یهو ضعف کردم داشتم میخوردم زمین یهو پرید و بغلم کرد نزاشت بیفتم و خودشو داشت بخاطر من سرزنش میکرد و به خودش لعنت میفرستاد. من تو خواب همش از این رفتارش تعجب یمکردم با اینکه زن داره چرا انقد با من صمیمی رفتار میکنه مثل قبلا. میشه تعبیرش رو بم بگید ممنون میشم
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد
شبنم
۱ ماه پیش
سلام دیشب خواب دیدم با ی اقایی که نمیشناختم ی جایی هستم که همه اطرفم کوهه و بلند و بارون میزد و از اسمون سنگ میفتاد انگار بارون و سنگ با هم میومد و منم هی جیغ میزدم و فریاد که فرار کنم با اون اقا ولی اون اقا ساکت بود همینطور داشتم به کوه چنگ میزدم که سنگ بهم نخوره و سنگ‌هم بهم‌نخورد بعد نگاه آسمون کردم دیدم ی سنگ آبی خیلییییییی بزرگ‌که مثل سنگ تزیینی بود و صاف داره از اسمون میفته پایین به سمت ما انگار راه فراری نبود اخه سنگه اینقدر بزرگ‌بود که نمیتونستیم فرار کنیم بعد پشت سرم ی دریاچه بود اقاهه رفت تو دریاچه که اب و گل بود منم رفتم توش ، انگار باتلاق شد و ترسیدم برم پایین تا اینوه اقاهه رو دیدم سرتاپاش گِلی بود و دست منو گرفت و از اونجا اومدیم بیرون وقتی اومدیم بیرون همه چی خوب بود حتی لباسامون هم تمیز بود ، تا اینکه ی دوچرخه داشتم دوستم دوچرخمو برداشت و رفت باهاش دلم نمیخاست باهاش بره بعد برگشت و دوچرخه بهم داد ، ممنون نیشم تعبیرش کنید
این خواب به سختی ها واقعی و غیر واقعی در زندگی شما اشاره دارد. سختی های غیر واقعی ساختهء ذهن خودتان است. مانند افکار منفی در رسیدن به خواسته ها. همچنین این خواب اشاره به مسائلی دارد که رسیدن شما به خواسته ها و اهدافتان را در زندگی بیداری به تاخیر انداخته اند و لازم است به کار ها و برنامه های جدیدی بپردازید که به شما کمک می کنند تا این دوره ی زمان را با آرامش بیشتری سپری کرده و احساس ناراحتی و ناامید بر شما غلبه نکند.
دنیا
۱ ماه پیش
سلام من دو بار تو این هفته این خوابو دیدم اولیش خواب دیدم رفتم خونه کسی که خیلی دوستش دارم تمام خونشون کف خونه با سنگ سفید سفید فرش شده بود (شایوم سرامیک بود)و خانه خیلی بزرگ.دومیم خونه خودمون بود که کف خونه بازم همونجوری فرش شده از سنگ سفید یه دست.ممنون نمیشم تعبیرشو بگین.
این خواب به موقعیت های جدید در زندگی واقعی تان اشاره دارد. که میتواند در هر زمینه ای باشد. همچنین این خواب بیانگر قدرت کشف توانایی های خود و بهره بردن از موقعیت هاست.
بدون نام
۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با کلنگ‌ سنگ کف ایوون حیاطخونه مامانم‌رو میشکستم ومیخواستم که سنگ نو کار بذاریم تعبیرش چیه؟
سنگ در خواب تعابیر مختلفی دارد. اما بیشتر به قدرت و موقعیت های مثبت اما بالقوه اشاره دارد. مانند قدرت یا مهارت و استعدادی که از آن غافل بوده اید. این خواب از شما میخواهد برای پیشبرد اهداف تان از این موضوع بهره ببرید. و لازم است تا از افکار و عادات گذشته دست بکشید.
Zoby
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم با مادرم هستم و از شهر خودم به شهر مامانم میریم و تو مسیر ی رودخونه بود و بعد از رودخونه ی صخره هایی مثل کوه بود که شکاف وسط کوه میرفت به شهر مادرم، همینطور که میخاستم‌برم ی عده گفتن شما اهل این شهر نیستید حق ندارید برید گفتم چرا مادرم مال همین شهره فلان جا رو نمیشناسید مال جدمه ، بعد انگار نرم شدن و دیدم وسط شکافه بین این ور که رودخونه بود ما وایساده بودیم و شهر موردنطر ی عده دارن سنگ بیرون میارن و انگار راه بسته است دیدم سنگها رو بلند میکنن و میزنن زمین و خُرد میشه بعد دیدم ی تراکتور تو ابه و ی وسیه شخم زنی گاوآهن بهش وصله و مامانم ی گاوآهن دستی تو دستشه و تو اب با خودش میکشه و منتطریم راه رو باز کنن ممنون میشم تعبیر کنید
این خواب به یک موقعیت جدید در زندگی تان اشاره دارد. موقعیتی که در ابتدا با سختی هایی همراه است اما با انجام وظایف تان و کمی صبر و تلاش به نتایج خوبی دست خواهید یافت.
آرزو
۲ ماه پیش
با سلام
خوابی دیدم که شوهرم از کوه سنگ جمع میکرد توی کیسه ریخته و با ماشین آورده خونه
تعبیرش و ممنون میشم زودتر بگید
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. همسر شما در خواب نیز نماد خواسته ها و علایق شخصی تان است. که در این موقعیت در حال کمک به شما برای کشف این فرصت ها می باشد.
آرزو
۲ ماه پیش
با سلام وقتتون بخیر
مادرم خواب دیدن که در خواب شوهرم بهشون سنگ های مرمر سفید و سیاه میدادن و میگفتن بذارشون داخل مسجد
نتیجه ی خواب رو ممنون میشم بفرمایید
این خواب ها به افکار و رفتاهای پسندیده ای از سمت مادر شما اشاره دارد که نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت.
Faeze
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی خواب با چند تا دختر مثل خودم بحثم‌شده بود اونا بطرف من سنگ‌پرتاپ میکردن..من فرار کردم اما کشوندم توخونه و تنبیهشون کردم اخر سر
تعبیرش چیه؟ ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در حال تاثیر گذاشتن بر عملکرد شما در زندگی بیداری می باشد. لازم است تا منشا درگیری های فکری، سرزنش ها و ناراحتی های درونی خود را شناخته و از تداوم افکاری که آرامش روانی شما را مختل می کند جلوگیری کنید.
زهرا
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم با گروهی عازم سفرمشهدهستیم توگروه چندجهانگرد خانم واقاهستند.من باخودم دوتا سنگ قیمتی همراه دارم ک ب اون جهانگردادرمورد ارزش سنگها میپرسم .
سفر در خواب، میتواند اشاره به موقعیت های جدید در زمینه های مختلف باشد. این خواب از شما میخواهد از این فرصت پیش رو برای کشف بیشتر توانایی ها و استعدادهای خود تلاش کنید.
مژی
۳ ماه پیش
خواب دیدم برای بقیه دارم سنگ های ریز از باغچه جمع میکنم که ببرم بدم بخورم قبلش هم سر سفره سنگ می‌خوردند یادم نیست ولی فکر کنم خودمم خوردم ولی به یک نفر که زیاد خوشم نمی‌آمد ازش ندادم
این خواب بیانگر قدرت کشف توانایی های خود و بهره بردن از موقعیت هاست. همچنین این خواب از شما میخواهد تا نسبت به تمام شخصیت خود آگاه باشید و از آن بهره ببرید.
رها
۴ ماه پیش
سلام.من خواب ديدم كه من داخل خونمون پسر دخترداييمو(كه دو سالشه) بغل گرفتم و مدام بوسش ميكنم و قربون صدقش ميرم چون تو واقعيتم خيلي دوسش دارم.بعد همينطور كه از پشت پنجره جلوي خونمونو نگا كردم ديدم يه سنگ خيلي بزرگي(شايد كمي كوچيكتر از يه ماشين) بالاي سرازيري خونمون قرارگرفته كنارشم يه سنگ كوچيك كه اينا تو واقعيت نيستن اونجا.بارونم داش ميباريد.بعد يكم من ديدم اون بزرگه از اونجا افتاده پايين و تكه هاش مونده با كوچيكه.ومن با ديدن اين صحنه خيلي تعجب كردم..قبل افتادنشم ميترسيدم كه سمت خونه بيفته.اما پايين تر افتاد.ممنون ميشم اگه تعبيرش زودتر بگيد.با تشكر.
در موقعیتی قرار خواهید گرفت که نیاز به یادگیری و آموزش مهارت های جدید برای رشد و شکوفایی استعدادهای خود خواهید داشت. این خواب از شما میخواهد از سختی های این راه نهراسید.
سید
۵ ماه پیش
خواب دیدم از آسمان سنگ کهکشانی بسوی زمین وباصدای صاعقه مانندبه زمین برخوردکردوبین من وسنگ دیواری بود کهافراد آنور دیوار که سنگ برخورد کرده بود مرده بودند وبه آنطرف محل برخوردسنگ رفتم سنگی نقره ای وباوزن بالا وگرانبها بوددرحال استخراج آن بودم که آدمفضایی که این سنگها انرژی بازگشت ماست ومن سنگهایشان رابهشان دادم وبارفتن آنها محل استخراج راکاوش میکردمتا بلکه تیکه سنگی گرانبها بیابم وازخواب برخواستم
شهرزاد خانوم
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم شرکت رقیبم نامه ای به کارفرما برای حرفه ای جلوه دادن کار خودش نوشته در حالی که آن امور را غلو آمیز نوشته بود و من ناراحت شدم، من هم نامه ای درباره حقیقت نوشتم؛ همکارم به من گفت آنها از روی محبت به او انگشتری قیمتی داده اند، از روی یک سنگ بسیار بزرگ انگشتر را آورد نشانم داد؛ از سنگی قیمتی بود که با رنگ طلایی رنگ شده بود؛ من از همکارم گرفتم و نگاه میکردم میدانستم برای فریب است و وقتی برای اثبات گفته ام آن شخصی که حلقه سنگی داده بود را با چشمانم دنبال کردم دیدم در حالی که از خوشحالی لبخند میزند از بین دو سنگ بسیار بزرگ(هر کدام به بلندی قد سه انسان و عرض سه ۳انسان) رد شد.
تعبیر آن چیست؟
این خواب از شما می خواهد اعتماد به نفس خود را در زمینه هایی که پیگیری شان می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی شود، تقویت کنید.
فاطمه
۶ ماه پیش
سلام.من در خواب دیدم پای پنجره فولاد دستی به طرفم دراز شد مشتی سنگ تراش خورده شبیه قلب و اشک بمن داد ب رنگهای سبز و سفید نور اطراف زیاد بود طوری ک نمیدیدم چه کسی بمن آنها را میدهد در ضمن من سرطان مغز استخوان دارم ودرحال درمان هستم ولی در خواب نمی دانستم بیمارم.ولی گریه میکردم ک بیدار شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که رسیدن شما به خواسته ها و اهدافتان را در زندگی بیداری به تاخیر انداخته اند و لازم است به کار ها و برنامه های جدیدی بپردازید که به شما کمک می کنند تا این دوره ی زمان را با آرامش بیشتری سپری کرده و احساس ناراحتی و ناامید بر شما غلبه نکند.
امیر حسین
۶ ماه پیش
سلام وقت بخیر.من خواب دیدم که با کسی دعوام شده و اون به من توپ های اهنی پرتاب میکنه که بیشترشون با یه چیزی مثل زنجیر به هم وصل هستن،اون توپ ها تقریبا به اندازه نصف کف دست بودن.من هم همشونو خیلی سریع از خودم دور میکردم و وقتی به سمتم پیومدن به یه سمت دیگه پرت میکردم و سریع رفتم سراغش وقتی میخواست دوباره پرت کنه،رفتم نزدیک و گرفتمش میخواستم بزنم برداشت بازم همون توپ های اهنی رو میخواشت بکوبه بهم من در حالی که میزدمش چشم هامو بسته بودم و اونم منو با اون گوی ها میزد،منم اصلا درد حس نمیکردم انگار چیزی مانند اسفنج بهم میخوره.ببخشید سرتونو درد اوردم.
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. درگیری و جنگ در خواب، اشاره به مسائلی دارد که در زندگی بیداری برای شما درگیری فکری ایجاد کرده اند و در حال تهدید سلامت و آرامش روانی شما می باشند. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این اضطراب و درگیری فکری را شناخته و اجازه ندهید در شما تداوم پیدا کند.
نسترن
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم پام رو شکاف دادم و از داخلش یه سنگ گرد مشکی بزرگ و یه سنگ کوچکتر درآوردم و بخیه زدم و اندازه پام نصف شد و استخوان پام هم شکستی داشت
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات فعلی، قدرت اراده و اعتماد به نفس شما را مختل کند.
امیر
۶ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم یک تکه سنگ قرمز خیلی با ارزش که جلوم بود رو شروع کردم به کندن و تیکه تیکه های درشت ازش بر می‌داشتم تا این تکه آخرو برداشتم که ناگهان زیرش 3 تا مار مرده بود و من لحضه ای که این صحنه رو دیدم از ترس خودمو خراب کردم و از شلوارم مدفوع زده بود بیرون ممنون میشم منو راهنمایی کنین
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس معذب بودن، شما را در زندگی بیداری، محدود و منزوی سازد.
Abbas
۷ ماه پیش
بنام خدا خواب دیدم دنبال یکنفر بودم رسیدم جلوی یک چادرپرسیدم یکی دیگه جواب داد اون سلیمانه گفت اونا بفرست پیش من بعدساکش رابازکرد گفت این مال حضرت سلیمان است ببر بده اونی که صداکرد داشتم میرفتم رودخانه ای سرراهم بود دیدم قالیجه دستمه داخل رودخانه یک سنگ بزرگ بود قالیچه پهن کردم روی سنگ مشت مشت اب میریختم بشورم پام لیز خورد افتادم تورودخانه دست پا میزدم بیرون بیام بیدار شدم اب روشن بود فقط اندازه یک متر دور سنگ کل نشسته بود گف رودخانه ولی اب رود خانه روشن روشن بود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات احساسی، تمرکز شما را برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی از بین ببرد.
سنا
۷ ماه پیش
خواب دیدم سنگ ریزه های زیادی داخل حیاط خونمونه بعدبادست سنگ ریزه هاکنارک میزنم روی هرتکه سنگ ایه قرانی نوشته هرجادست میزم ازین سنگ نوشته های قرانی رو می بینم...ممنون میشم تعبییرشوبرام بگید...
سنگ در خواب، اشاره به استعداد ها و امکانات اولیه ای دارد که اگر از آن ها درست استفاده کنیم می توانیم به منافع زیادی دست پیدا کنیم. مثل کتابخانه ی بزرگی که موجود است اما برای بهره بردن از آن ها باید جور خواندن را نیز به دوش کشید. کلماتی که در خواب مشاهده می کنید می تواند به تلاش شما برای مرور و ارزیابی دیدگاه ها و ارزش های فکری تان اشاره داشته باشد. این کار مشکل است که عقایدی که از دیگران به ارث برده ایم را به شیوه ی استدلال و منطق مورد بازبینی قرار دهیم اما این خواب از شما می خواهد تا این حس کنجکاوی را اقناع کرده و به مرور ارزش ها و افکاری بپردازید که تضمین کننده ی آرامش روانی شما خواهند بود.
Zahra
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم یکی از بستگان ۳عدد قلوه سنگ به رنگ آبی کم رنگ بمن داد ویکیشو برای خودش نگه داشت اونهارو روی زمین گذاشتم بعد از چنددقیقه سنگها نورانی شدن واز اونها نور سبز متساعد شد ممنون میشم تعبیرش روبگید
سنگ هایی که در خواب مشاهده کرده اید به قدرت روانی شما برای درک استعداد های روانی و مهارت های فکری جدید اشاره دارد که به شما کمک می کند تا در روابط عاطفی یا مسائل شهودی، با موفقیت بیشتری ظاهر شوید. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را دست کم نگرفته و با تقویت آن ها به پیشرفت خود در زندگی بیداری کمک کنید.
ثریا
۸ ماه پیش
سلام خواب دیدم من و همسرم و پدرم تو یه خونه کلنگی و خاکی هستیم که دعوامون میشه همسرم از پله ها میره بالا و پشت بام خونه وا میسته و سعی میکنه که سقف خونه بیفته من و پدرم از رو زمین سنگ های کوچولو بر میداریم بهش پرتاب میکنیم اونم ب ما پرتاب میکنه و شوهرم با کندن سنگ از سقف خونه باعث میشه سقف خونه یذره خم بشه
منم از ترس فرو ریختن سقف میخاستم از خوته برم ولی دو نفر جلومو گرفته بودن نمیزاشتن
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در حال تاثیر گذاشتن بر عملکرد شما در زندگی بیداری می باشد. لازم است تا منشا درگیری های فکری، سرزنش ها و ناراحتی های درونی خود را شناخته و از تداوم افکاری که آرامش روانی شما را مختل می کند جلوگیری کنید.
Ali
۹ ماه پیش
باسلام
بنده در خواب دیدم که یک سری آدم به طرف من سنگ پرتاب میکردند و من هم رفتم به طرفشان ومشتم را پر از سنگ کردم ام فردی مانع پاسخ دادنم به آنها شد
درتیکه دوم خواب اومدم که برگردم بازم شروع کردند به انداختن سنگ های بزرگ و شفید که یکی یا دوتاش به من خورد اما دردی احساس نکردم و یکی از این سنگ ها نزدیک بود که به سرم بخورد اما وقتی نزدیک شد دیدم یه نارنجک دست ساز است که آن را گرفته و به سویی پرتاب کردم
باتشکر
این خواب می تواند به نوعی درگیری فکری اشاره داشته باشد که در روز های اخیر ذهن شما را به خود مشغول داشته است. این درگیری می تواند مرتبط با غرور و منطقی انعطاف ناپذیر داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا منشا افکار تنش اور را شناخته و مانع از تداوم آن ها شوید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که از روی زمین سنگی را بر داشتم و روی آن آیه هایی از قرآن بود و من در حال خواندن آنها بودم لطفا تعبیرش را بگوئید
این رویا می تواند به باور های دینی یا دیدگاه های شما درباره ی معنویت اشاره داشته باشد. سنگ در رویا نماد سرسختی و انسجام است و جمله هایی از قرآن که بر روی سنگ نوشته شده اند، موضوعاتی هستند که هم اکنون، کنجکاوی شما را برای دریافت درک عمیق تری از معنویت دعوت می کنند. ممکن است در این زمان علاقه مند باشید تا درباره ی تاریخ دین و معنویت اطلاعاتی به دست آورده و به تعدیل و گسترش دیدگاه های خود بپردازید.
شیرین
۱۱ ماه پیش
دشمنم در خواب بمن سنگ پرتاب میکرد منو دخترم بودیم من خودمو انداختم رو دخترم ک سنگ بش نخوره . دوتا سنگ سفید پرتاب کردند
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنیم سمبلی بخشی از افکار و شخصیت ما هستند. انسان هایی که در زندگی بیداری با آن ها آشنا می شویم، با توجه به افکار و شخصیتشان، بر روی ما تاثیر گذاشته و بخشی از افکار و غرایز آن ها ممکن است به وجود ما سرایت کند. کودک شما در رویا، سمبل بخشی از شخصیت شماست که همچنان نیاز به کمک و رشد دارد. این رویا از شما می خواهد تا ترس خود از انسان ها و نیرو های ناشناخته را کنار گذاشته و اجازه ندهید که این ترس ها، شما را دچار انفعال کند یا آرامش شما را از بین ببرد. همچنین این رویا از شما می خواهد تا با مشکلات یا انسان هایی که احساس می کنید می توانند برای شما مشکلی ایجاد کنند به شیوه ای منطقی برخورد کرده و از واکنش های احساسی یا غیر منطقی دوری کنید.
احسان
۱ سال پیش
خواب دیدم داشتن دیواری رو خراب میکردن که وقتی چکش و پتک و کلنگ میزدن خورده سنگها و پوکه های دیوار می پاشید به سمت من و زنم بعدش فرار کردیم توی خونه که دهن من پر شده بود از اون خورده سنگ و سیمان های دیوار اونقدر زیاد بود که نزدیک بود بالا بیارم و حالت تهوع داشتم ولی همه رو توی دستشویی خالی کردم تف کردم بیرون و دهنم خالی شد لطفا بگید تعبیرش چیه ممنون
از منبعی که انتظار ندارید مال و اموالی را بدست خواهید آورد ولی بایستی برای صحیح بودن مال دریافتی تحقیق نمایید.
صالح
۱ سال پیش
سلام من خواب ديدم كوه ريزش كرد و سنگ هاي خيلي بزرگ و كوچيك از كوه ميومد پايين همه جمعيت درحال فرار بوديم بعد كه ريزش تموم شد من و مامانم و بابام همديگه رو پيدا كرديم واي داداشم نبود داشتيم زنگ ميزديم بهش كه از خواب پريدم
خيلي نگرانم ممنون ميشم تعبير كنيد
پری پرنده
۱ سال پیش
بارش سنگ از اسمان تعبیرش چیه؟
بدون نام
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که عکس دختری در روی سنگ نقاشی شده در زیر آب روان معلوم میشود
بدون نام
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر
من خواب دیدم در مسیری که میرم کوهها انباشته از سنگهای رنگی و قیمتی هستن چند تا رو برمیدارم و به راهم ادامه میدم ولی چند نفر دیگه هم هستن که همونجا مینشینند و نمیان ولی من با سنگهام از اونجا دور میشم..لطفا تعبیرش رو بگین با تشکر
بدون نام
۱ سال پیش
من خواب دیم به من یک نفر به من سنگ پرتاب میکرد فقط منو اذیت میکرد
مجتبی مقدم
۱ سال پیش
من خواب دیدم پسر عمه مرده ام. از مازندران به تهران امده و میخندد و با شادی صحبت میکنیم. لباسش ابی بود. یک سنگ پرتاب کرد. سنگ سیاه. این سنگ دور حیاط در روی هوا میچرخید و در اخر بر صورت من اصابت کرد. من واقعا ترسیدم. لطفا پاسخ دهید ممنونم
MOHAMMAD
۱ سال پیش
تعبیرخواب سنگ جمع کردن چیه؟؟
همانطور که در متن اشاره شده است ابن سیرین جمع کردن سنگ را نشانه بدست آوردن مالی با زحمت زیاد می‌داند.