تعبیر خواب خرما و خوردن آن در خواب

تعبیر خواب خرما بطور کلی خوب است و به مفاهیمی چون مال حلال، فرزند صالح، میراث و... اشاره دارد. با تعبیر خواب خوردن خرما، خرمای نارس، خرمای تازه و خشک و درخت خرما با ادامه مطلب همراه باشید.
تعبیر خواب خرما
ستاره | سرویس سرگرمی – مطیعی تهرانی دیدن خرما در خواب بسیار نیکو می‌داند و می‌گوید که اگر در خواب ببینید خرما خریده‌اید و به خانه می‌برید معاش شما گسترش می‌یابد و اگر ببینید نخل می‌کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می‌دهد. برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خرما - معنی دیدن خرما در خواب چیست؟

تعبیر خواب خرما

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رییسی کریم

 • دیدن بسر در خواب، (یعنی غوره خرما)، دلیل دین پاک و مال حلال است

محمدبن سیرین گوید: خرما درخواب مال و خواسته است.

ابراهیم کرمانی:


 

 • بعضی از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد.

 • اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.

تعبیر خواب خرما چیست؟

تعبیر خواب خرما

 

تعبیر خواب خوردن خرما

ابن سیرین گوید:

 

 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه‌اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید شادی به شما می‌رسد. بهره‌ای می‌برید. توفیقی حاصل می‌کنید. اگر دیدید خرما به کسی می‌دهید به او سود می‌رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می‌کنید بهره ای نصیب شما می‌شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب دیدید که خرما می‌خورید و هسته‌اش را به زمین می‌افکنید سود بی دغدغه می‌برید.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می‌خورید، علامت کمبود و پریشانی است.

 

تعبیر خواب خرمای نارس

ابن سیرین: اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.

 

تعبیر خواب خرمای تازه و خشک

امام صادق (ع) فرمودند: دیدن خرمای تازه، دلیل روشنایی چشم و فرزند نیکو بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند خرمای تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند

 • اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود.

 • اگر بیند خرما بن خشک می‌برید، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد.

ابن سیرین:

 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.

 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب درخت خرما

ابن سیرین: به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمایی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود.

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید، نشانه پیوندی فرخنده است.

برايت مى‌گويد: 

 • اگر خواب ببينيد كه از درخت خرما، خرما مى‌چينيد، بيانگر موفقيت در امور عاشقانه است. 

 • اگر خواب ببينيد كه به كسى خرما مى‌دهيد، نشانه‌ى آن است كه به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‌كنيد.79 نظر
 1. سلام من خواب دیدم
  روی لباسشویی خونمون یه بسته خرما هست داخل بسته هم دیده میشد که چنگال بود یکی ازش خورده بود
  میشه تعبیر کنید مرسی

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی لازمست مسأله های گذشته را حل کنید تا بتوانید شروعی تازه و تمیز را برای خویش بسازید. بیان کننده ی شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. دسترسی تان و دستاوردتان را گسترش می دهید. در دنبال کردن هدف هایتان در مسیر درست هستید.

 2. سلام من خواب دیدم توی لثه بالام چند تا هسته خرما جا گرفته بود و با دست اون قسمت از لثه ام رو باز کردم و هسته هارو دیدم و خیلی تعجب کرده بودم

  تعبیر خاصی داره؟

  • سلام! خوابتان یعنی در ابراز احساسات یا افکارتان مشکل دارید. علامتی از میراث باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. اکنون زمان شروع یک سرمایه گذاری تازه است. از سوی دیگر، مربوط به روان و روح انسان است. ایده ای در ذهن تان کاشته شده است و تجربه ی تازه ای در حال ایجاد است. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

 3. سلام..حواب دیدم ی جایی خرمای تر نذری خوشگلی میدادن ولی بهمون گفتن باید به توبت و داخل صف باشیم تا بهمون بدن.منم داخل صف وایسادم و اروم اروم جلو میرفتم که ناگهان و بی اراده مثل باد حرکت کردم و از تمام صف که خیلی هم طولانی بود جلو رفتم و به اخرای صف رسیدم..تعبیرش چی میشه..ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر نیازتان به صبر است. باید بیاموزید که منتظر چیزی باشید و آن را همیشه فوری نداشته باشید. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید.

 4. خواب دیوگدیم که یه نفر یه جعبه بزرگ خرما بهم داد بابه پلاستیک شیر

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی‌تان بگذارید. ممکنست استعاره‌ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. نمایانگر بارها و مسئولیت‌های موقتی‌اند که به دوش می‌کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه‌های خاص زندگی‌تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. علامتی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. نمایانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.

 5. سلام . من خواب دیدم یه ظرف پر از خرمای درشت و براق که الانم دهنم آب میفته میگم دادم به یه شخص که نمیدونم کی بود یادم نیس چهره ش بهش تاکید کردم اینارو به کسی ندی میرم داخل و میام بیرون بعد همه رو خودم میخورم دم یه در یه مسجد بود بعد اینکه اینارو گفتم رفتم داخل مسجد خیلیم حالم خوب بود و خوشحال بودم… پیشاپیش ممنونم ازتون

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی‌تان بگذارید. ممکنست استعاره‌ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. نمایانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. لازمست منابع‌تان را پیش ازینکه خالی‌شان کنید، دوباره ارزیابی نمایید و بهتر مدیریت کنید. ممکنست در مسیر وابستگی باشید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «رفتم داخل مسجد» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • سلام . بعد اینکه خرمارو دادم رفتم داخل یه مسجد که آدمای دیگه ای هم بودن اونجا منم رفتم پیش چن نفر که اونام به ظاهر شاد بودن نشستم .

    • مدیر سایت مهر 18, 1399 at 7:34 ب.ظ

     سلام! در ادامه: به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: علامتی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. نمایانگر حس اجتماعی است.

 6. سلام من خواب دیدم که خالم اومده بود خونمون و دم در وایساده بود و بم گفت این خرما رو براتون اوردم و به پسرش گفت خرما رو بیار تو خرما بسته بندی شده با شیره وکنجد اما کنجد رو همه ی خرما ها نبود تو هر بسته کنجد زیاد فقط ی جا پاشیده بود واون خرماها یاکم کنجد دارن یا نداذن تو هر بسته اینجور بود و بسته های خرما زیاد بودن با پلاستیک دسته بندی شده بودن بعد تو ی پلاستیک بزرگ همشونو گذاشته بود پسرخالم با ی پسر دیگه ک نمیشناختم ولی خوش قیافه و هیکل و چاق بود هردو باکمک هم خرما رو اوردن داخل خونمون خرما هم خیلی خوشمزه وتازه به نظر میرسید و من بدون اینکه بسته ها رو باز کنم دیدم که دارم از همون خرما ها میخورم ولی بدون اینکه چیژی بردارم یدفعه دیدم ی بشقاب خرما از همون خرماهایی ک خالم اورده دارم میخورم.ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. بیانگر گنجینه و ثروت نهفته است. گویای بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. علامتی ازین است که تشنه ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می نمایانید. ممکنست علامتی ازین باشد که شما بار و وظیفه هایی بیش از توان تان را حمل می کنید.

 7. واقعا بابت زحماتتون ممنون

 8. سلام

  خواب دیدم تو باغ خرما هستیم منو خواهر برادرام ولی باغ خرما سبز نیست قهوه ایه ولی از خرماها میچینیم میخوریم شیرین شیرین. تو خواب هم داریم میخندیم وصحبت میکنیم و میخوریم

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند. فشار شدیدی به خود نیاورید! نشانه‌ی آزاد کردن لذت و خوشی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. گویای آرامش، آرمان‌های بالا، شهرت، پیروزی، امید و طول عمر است. همچنین نمادی از بهشت و وقت‌های فراغت است. شاید نیاز به رفتن به تعطیلات و آرامش یافتن دارید. زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گویای استرس است. هرگز از آنچه دارید، راضی نیستید و همیشه می‌کوشید چیزهای مادی بیشتری را به دست آورید.

 9. با سلام ودرود

  خواب دیدم که از نخلی بالا رفته و انرا تمیز کردم یعنی برگ های اضافی را چیدم و یک شخص مهربان پایین نخل به من گفت ماشاء الله بارک الله به تو و یک شخص دیگر بود که از کارم خوشش نمیاید و بهم توهین کرد به من الهام شد ان شخص مهربان رسول خداست

  • سلام بر شما! خواب‌تان گویای دستیابی به هدف‌های شغلی‌تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می‌روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف‌ها خواهد بود. گویای آرامش، آرمان‌های بالا، شهرت، پیروزی، امید و طول عمر است. همچنین نمادی از بهشت و وقت‌های فراغت است. شاید نیاز به رفتن به تعطیلات و آرامش یافتن دارید. به دنبال تحسین و به رسمیت شناخته شدن هستید. لازمست خودتان را در جا یا موقعیتی در زندگی‌تان تأیید کنید و از خودتان تقدیر کنید. گویای پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می‌شود. تعبیر دیگر: نمادی از خوبی واقعی و مفهوم‌های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست. از عزت نفس پایین می‌رنجید. تعبیر دیگر: نسبت به موقعیتی حساس هستید که بدرستی ابراز نشده است.

 10. سلام

  من دیشب خواب دیدم که تو خونمون مجلسی داریم همه مهمونامون داشتن خرما میخوردن و روی میز یه کیک سیاه به اسم و مشخصات من بود.روی کیک سفارش عکس شمع رو دادم بودن.تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام! خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. لازمست بیاموزید بار کاری‌تان را بجای اینکه بکوشید همه‌اش را خودتان بینجامید، تقسیم کنید و تخصیص دهید. همچنین نمادی از خودخواهی یا حس اینست که به عدالتْ تقسیم صورت نگرفته است. جنبه‌ی مثبت قضیه اینست که ممکنست بیانگر دستاورد و اتمام چیزی باشد. نمادی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه‌توزی است. شما را به کنکاش ژرف‌تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می‌دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، بیانگر نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه‌ی مثبت‌تر: بیانگر احتمال‌ها، فرصت‌ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس‌تان خوشی و لذت باشد، پس می‌تواند بیانگر ویژگی‌های معنوی و صفت‌های الهی نهفته باشد.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور