این سلفی چیست که بلای جان همه شده ؟!

علی پروین گفت: در هر مراسمی وارد می شوی چه غم و چه شادی مردم بدون در نظر گرفتن یک سری ملاحظات می آیند و سلفی می گیرند.

این سلفی چیست که بلای جان همه شده ؟!
علی پروین درباره فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو گفت:مصیبت بزرگی است و از وقتی این اخبار را شنیدم مثل همه هموطنانم دلم خون شد.واقعا فاجعه و غم بزرگی بود.آتش نشان ها دست به کار بزرگی زدند و جانشان را کف دستشان گذاشتند تا از یک فاجعه جلوگیری کنند.من نمی دانم این سلفی چه چیزی است که بلای جان همه شده است و هر مراسمی می روی چه غم و چه شادی بدون در نظر گرفتن یک سری ملاحظات می آیند و سلفی می گیرند.
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo