تعبیر خواب ترب و تربچه

با تعبیر خواب ترب، دیدن تربچه قرمز در خواب، تعبیر خواب خوردن ترب و تربچه و تعبیر خواب دادن و گرفتن ترب از دیگران همراه ما باشید.
تعبیر خواب ترب
ستاره | سرویس سرگرمی – از دیدگاه معبرین قدیمی دیدن ترب در خواب نشانه غم و اندوه و تعبیر دیدن تربچه در خواب به معنای بدهی و قرض‌های خرد و کوچک است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن تربچه قرمز در خواب - تعبیرخواب تره - تعبیر خواب سبزی خوردن - تعبیر خواب پیازچه - تعبیر خواب سبزی شاهی

 

تعبیر خواب ترب

ابراهیم کرمانی گوید: ترب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند می‌خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید: مشاهده‌ی ترب کوهی در خواب، بیانگر همنشینی با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهی هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری به عمل آورید.

 

تعبیر خواب تربچه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تربچه بیانگر بدهی‌های خرد است به خصوص اگر در خواب دسته تربچه ببینید. پول‌هایی که اندک اندک خرج می‌کنیم و از این و آن می‌گیریم و بدهکار می‌شویم تربچه است که چون جمع گردد یک بدهی سنگین به وجود می‌آورد


لیلا برایت می‌گوید: دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکی از رازهای شما بر ملأ می‌شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‌ی آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده‌اید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه‌های رسیده است، نشانه آن است که دوستانی بی نهایت مهربان در کنار شما خواهند بود، و نتایج کارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود.

 

تعبیر خواب تربچه قرمز

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید دسته تربچه سرخ و خوشرنگ دارید که می‌خورید یا بر سفره می‌نهید دین کوچکی پیدا می‌کنید که بعداً موجب نگرانی شما می‌شود.

 

تعبیر خواب داد و گرفتن ترب از دیگران

ابراهیم کرمانی گوید: بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می‌دهید حرف‌هایی می‌زنید و کارهایی می‌کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می‌شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می‌گذارد و او را آزرده می‌کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می‌شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب خوردن تربچه

مطیعی تهرانی: اگر تربچه‌هایی داشتید و نخوردید و دور ریختید تعبیرش اینست که از دیون کوچک راحت می‌شوید. 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • خوردن تربچه در خواب، نشانه آن است که از بی دقتی و نادانی یکی از نزدیکان خود رنج خواهید کشید.

  • اگر خواب ببینید تربچه می‌کارید، نشانه آن است که خواسته‌های شما با شادمانی برآورده خواهد شد.2 نظر
  1. سلام.خواب دیدم با مادرم که فوت کرده سوار ماشین شدیم و یه جا نگه داشیم.اونجا پر از تربچه هایی بودند که کاشته شده بودند.مادرم یکی از تربچه ها رو که ریشه ی بزرگی داشت ،برداشت و گفت اینو میبرم بکارم تا باغچمون پر ازین تربچه ها بشه.میشه تعبیرش رو بگید.ممنون

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور