تعبیر خواب تجملات

با تعبیر خواب تجملات در زندگی و دیدن وسایل تجملی مانند گوهر و کریستال در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب تجملات
 
ستاره | سرویس سرگرمی – هر چیز گرانبهایی که در زندگی طبیعی ما از لحاظ مادی ارزش فراوان داشته باشد در خواب خود را به صورت تجملات و یا اشیایی مانند گوهر و کریستال خود را نشان می‌دهند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تجملات

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگی می‌کنید، به این معنا است که در امور مالی دچار ضرر می‌شوید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب زن فقیری ببیند که از تجملات زندگی لذت می‌برد، به این معنا است که تغییر و تحولاتی خوشایند پیش رو دارد.
 

تعبیر خواب وسایل تجملی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می‌کند. اگر در خواب دیدید ظرفی از کریستال دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می‌شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می‌دهید.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: هر چیز خوبی در زندگی روزمره ما که ارزش مادی و معنوی فراوان دارد و در خواب‌های ما می‌تواند به شکل گوهر متجلی ظاهر شود. زن خوب گوهر است. فرزند شایسته و برومند گوهر است. علم و دانش گوهر است. سخن به جا و خوب گوهر است و این زیاد بستگی پیدا می‌کند به وضع و شرایطی که در بیداری دارید.ستاره
Logo
تعییر رمز عبور