تعبیر خواب پرستاری کردن

با تعبیر خواب پرستاری از بیمار، تعبیر خواب پرستاری از بچه و تعبیر خواب پرستار شدن در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب پرستاری
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پرستار در رویا تصویری از فرآیند التیام، شخصی که این شغل را دارد و شما او را می‌شناسید، برای بسیاری از مردم تداعی‌گر محل کار و در آخر می تواند به معنای خواهر باشد. (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

 

تعبیر خواب پرستاری از بچه – تعبیر خواب پرستاری از بیمار – تعبیر خواب پرستار از مرده – تعبیر خواب پرستار شدن – تعبیر خواب بیمارستان

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب پرستاری از بیمار

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مشغول پرستاری از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالای اجتماعی دست می‌یابید.

 

تعبیر پرستاری از بچه

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می‌کند، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد.
  • اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می‌کند، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد.
  • اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می‌کند، نشانه آن است که مسئولیت‌های خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد.

 

تعبیر خواب پرستار

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب پرستاری را مشاهده کنید که از شما مراقبت می‌کند، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند
  • اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می‌گوید، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
  • اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می‌کند، نشانه آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می‌آورد.
  • اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می‌گوید، نشانة آن است که به وسوسه‌های فریبنده تن خواهد داد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo