تعبیر خواب بلند کردن

با تعبیر خواب بلند کردن بار سنگین، تعبیر خواب بلند کردن بچه، تعبیر خواب بلند کردن زن و تعبیر خواب بلند کردن توسط وسیله‌ای همراه ما باشید.
تعبیر خواب بلند کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیری که برای بلند کردن وسایل آورده شده است بیانگر آن است که می‌توانید مشکلات خود را برطرف کنید.

 

تعبیر خواب بلند کردن زن – تعبیر خواب بلند کردن بار سنگین – تعبیر خواب بلند کردن بچه – تعبیر خواب بلند کردن مرده

 

تعبیر خواب بلند کردن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ببینید که دیگران چیزی را بلند می‌کنید: بیمار خواهید شد.

 

تعبیر خواب بلند کردن بار سنگین

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما چیز بسیار سنگینی را بلند می‌کنید: مشکلات بسیار

 

تعبیر خواب بلند کردن فرد بیننده خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما را بلند می‌کنند: پشتکار و ایستادگی شما در مقابل مخالفان به نهایت می‌رسد.

 

دیدن بلند کردن و بالا بردن بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 
  • شما بچه ای را بلند می‌کنید: احترام و امتیاز
  • دیگران را بلند می‌کنید: یکنفر دشمنی و کینه خود را از شما مخفی می‌کند.

 

تعبیر خواب بلند کردن با وسیله (جرثقیل)

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: بوسیله یک دستگاه چیزی را بلند می‌کنید: پول

 

تعبیر خواب بلند کردن زن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: یک مرد یک زن را بلند می‌کند: شادی فراوان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo