تعبیر خواب بریدن؛ بریدن دست و پا در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب بریدن، تعبیر خواب قطع شدن دست، تعبیر خواب قطع شدن پا، تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی و تعبیر خواب بریدن بینی همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب بریدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بریدن و یا قطع کردن در رویا اشاره به قطع ارتباط، مستقل شدن، شفقت و محبت را از کسی دریغ کردن، تمایلات مازوخیستی یا خودآزاری دارد. این تصویر همچنین می‌تواند کم شدن ارزش و اعتبار شخص را نیز نشان دهد.

 

تعبیر خواب زخمی شدن دست - تعبیر خواب بریدن دست با چاقو - تعبیر خواب بریدن گوشت بدن انسان  - تعبیر خواب بریدن

 

تعبیر خواب بریدن

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.

 

تعبیر خواب بریدن بینی

مطیعی تهرانی: بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می‌شود.

 

تعبیر خواب بریدن آلت تناسلی مردانه

ابن سیرین: ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.

 

تعبیر خواب دست و پای بریده شده

ابراهیم کرمانی: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.
 
آنلی بیتون:
  • دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.
  • دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.

 

تعبیر خواب بریدن با قیچی

لوک اویتنهاو: بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید

 

تعبیر خواب بریدن انگشت

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد.
کتاب سرزمین رویاها: انگشت شما را می‌برند: دوستتان را از دست می‌دهید.
 
از اینکه با تعبیر خواب بریدن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo