تعبیر خواب باغ و باغچه

با تعبیر خواب باغ، تعبیر خواب باغچه، تعبیر خواب آبیاری درختان باغ، تعبیر خواب باغ انگور و تعبیر خواب باغ سرسبز همراه ما باشید.
تعبیر خواب باغ
ستاره | سرویس سرگرمی – باغ و باغچه در رویا نشانه‌ای از افکار درونی و تخیل فرد بیننده خواب است. روان، روح یا ویژگی‌های شخصیتی و شخصی رویابین، محیط رشد و تحول در خود فرد، آنچه سعی دارد در درون خود پرورش دهد به صورت باغ در خواب دیده می‌شوند.  دیدن باغ زیبا و سرسبز به رضایت خاطر شما در هنگام خواب دیدن اشاره دارد. زیبایی یا خلاقیت بسیار راه زندگی شما را به تصویر می‌کشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب طبیعت سرسبز - تعبیر خواب باغچه سبز - تعبیر خواب دشت سرسبز - تعبیر خواب آب دادن به درخت - تعبیر خواب باغ انگور

 

تعبیر خواب باغ

جابرمغربی گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود.

حضرت دانیال گوید: دیدن باغ به خواب زن بود.

ابراهیم کرمانی گوید: باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال.

 

تعبیر خواب آبیاری درختان و باغ

دانیال پیامبر: اگر بیند باغ را آب می‌داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می‌داد و تر نمی‌شد، که زن او از شوهر مجامعت کند.

 

تعبیر خواب باغ سرسبز

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه‌ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است.

جابر مغربی گوید: اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می‌خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد. اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند. آ گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رؤیا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می‌شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می‌شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می‌شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می‌شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می‌کند. روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.

آنلی بیتون می‌گوید: 
 • دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری بسیار و آسایش است.

 • دیدن سبزیجات در باغ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در محیط خانواده‌اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.

 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

دانیال نبی: اگر بیند در خواب گل و ریحان می‌کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می‌کشت، دلیل که او را فرزندی‌اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می‌رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می‌خورد و از انواع میوه‌ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می‌خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند در باغ کوشک‌ها بود و سبزه‌ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید.
 

تعبیر خواب باغ میوه

لیلا برایت می‌گوید:

مشاهده‌ی باغ در خواب، بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

دانیال نبی:

اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می‌خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بیند در باغ است و میوه‌ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود.

 

تعبیر خواب باغ انگور

جابر مغربی: اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش.
 

تعبیر خواب باغ به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.
 1. زن خوب

 2. فرزند نیک

 3. عیش خوش

 4. مال

 5. عزت و سر بلندی

 6. شادی

 7. کنیزک

باغ در خواب دیدن قیم زن بود.

اگر کسی بیند که باغبانی می‌کرد، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند

بعضی از معبران گفته‌اند: دیدن باغ بر سه وجه است،

 1. کدخدای سرای

 2. قیم زن

 3. فرزند قره العین

 

تعبیر خواب باغ از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب باغ بهشت: فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

 • یک باغ خیلی مرتب: امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت.

 • یک باغ نامرتب: یک خطرپشت یک راز مخفی شده

 • باغ همسایه: خوشبختی

 • باغ یک دوست: یک دوره بد شروع می‌شود.

 • باغ یکی از اعضاء فامیل: موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست.

 • یک باغ زیبا: ثروت شما بیشترخواهد شد.

 • یک باغ عریان: یک مرگ نزدیک است.

 • به یک باغ رسیدگی می‌کنید: پول

 • یک باغ بهم ریخته و کثیف: بی پولی و فلاکت

 • در یک باغ قدم می‌زنید: شادی.

 • یک باغ پر از درخت: خوشبختی

 • یک باغ با گلهای زیبا: یک ازدواج سریع.

تعبیر خواب باغچه

لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید. اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت می‌کنید که شایستگی لازم را ندارد. اگر خواب ببینید در باغچه‌ای مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید.38 نظر
 1. سلام من خواب دیدم با دختر عمه ام تو حیاط خونه قدیمی عمه ام هستیم که هیچ شباهتی هم به واقعیت نداشت حیاط بزرگ بود یه فرش بزرگ هم پهن کرده بودن و چندتا باغچه بود یکی از باغچه ها رو یادم میاد که بزرگ بود یه درخت سیب بود رنگ سیب ها تقریبا سبز یه ذره ام قرمزی داشت پوست سیب ها اندازه ی سیب ها بزرگ بود و رسیده هم بودن دوست داشتم بچیدم اما این کارو نکردم یه درخت انگور هم بود رنگ خوشه ی انگور هام سبز بود و درشت هم بودن درخت ها کوتاه بودن مثل درخچه بودن من هیچکدوم از این میوه ها رو نخوردم (من حاجت مهمی دارم که خیلی براش دارم دعا میخونم)

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایش دهنده ی چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. علامتی از عظمت و شکوه است. علامتی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. گویای بردباری و توانایی تان برای شادی به دیگران است. تعبیر دیگر: نمایانگر افکار آرمانگرا، امیدها و ایده هایتان است. تعبیر دیگر: علامتی از رابطه ای چسبنده است. شاید حس می کنید گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات تان می توانند جلویتان را بگیرند.

 2. سلام راستش من خواب دیدم ک انگاری شب بود بعد مادرم از خونه همسایه یه گلپیچه(نمیدونم باش اشنایی دارین یا ن از اون نوع گلها هستش ک رو دیوار و درخت رشد میکنن)اوردم خیلی هم رنگِ سبزش قشنگ بود بعد یه زنی بش گف پس چرا اینقد اوردی

  مامانم درجوابش گف ک از پایینش کندم

  میشه تعبیرش بگید

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست. گل ها می تواند نمایانگر زمان یا فصل خاصی باشند.

 3. سلام من خواب دیدم من رو به باغ بردن که درخت های بسیار زیبایی داشت این باغ قبل از ان یک بیابان بود و بعد گفتن که شهید حاج قاسم سلیمانی این بیابان را تبدیل به این باغ بهشتی کرده و تک تک این درختان رو خودشان کاشته اند و من میخواستم از ان جا هیزم بردارم ومیخواستم ببینم تعبیر این خواب چیه ممنون

  • سلام! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

 4. سلام من خواب دیدم تو ی باغ سرسبز هستم و مشغول چیدن گوجه و حیار و هویج ودلمه و کلم هستم تعبییرش چیه ؟ خیلی سرسبز بود باغش و خودم میوه ها رو از بوته میچیدم

  • سلام! خوابتان فراوانی و باروری است. ممکنست علامتی از فریب باشد. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. علامتی از شادی و هماهنگی در خانه است. نمایانگر بهبودی و بازیابی است. لازمست انرژی و سلامت تان را بازیابید.

 5. سلام من خواب دیدم میخواستم برم باغمون رفتم توی جاده رسیدم به قهوه خونه که چندتاازخانومای آشنامون رودیدم که چندتاشونم مردن باخوشرویی بهم تعارف کردن که بیاصبحانه بخوربرام چای شیرین ونان آوردن ومن چای خوردم ورفتم یه جوی آب دیدم که یه چاقومیوه خوری افتاده بودتوش ویه زنی از توجوی درآوردش وگفت بیابرای خواهرته این چاقوبعداونورجوی آب هم داشتن پل میساختن روی رودخونه وباغ هاهم از دور دیدم سرسبزبودن منتظربودم هواروشن شه که برم باغ

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید زیر بار فشار تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می‌شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی‌تان هستید. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. گویای شروع پروژه یا مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: ذهن‌تان ممکنست در حال فکر کردن درباره‌ی آنچه صبح برای صبحانه درست می‌کنید، باشد. نامعمول نیست که افکار زودگذرتان وارد خواب‌تان شود. گویای رضایت و شادی در زندگی‌تان است. زمان خود را با توجه به رابطه یا موقعیتی می‌گیرید. تعبیر دیگر: گویای آرامش، متانت و احترام است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «ورفتم یه جوی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام من خواب دیدم در باغی سرسبز پر از درختان سبز هستم و در باغ میگشتم که ناگهان ماری آبی رنگ دیدم و به اطرافیانم گفتم که ماری دیدم ولی باور نمی کردند ولی دوبار مارو دیدم ازش فرار کردم و مار دنبال من می آمد ولی در ادامه خواب که در باغ بودم دیگه اثری از مار نبود

  • سلام! خواب‌تان نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نشانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، نمایانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. گویای احیای خویش و تغییر مثبت است. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.

 7. خوردم ورفتم یه جوی آب دیدم که یه چاقومیوه خوری افتاده بودتوش ویه زنی از توجوی درآوردش وگفت بیابرای خواهرته این چاقوبعداونورجوی آب هم داشتن پل میساختن روی رودخونه وباغ هاهم از دور دیدم سرسبزبودن منتظربودم هواروشن شه که برم باغ

  • در ادامه: نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. گویای خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی‌تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه‌های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه‌ی بیشتری بیندازید. نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: گویای وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌شان دارید. (خواب‌ها در همان روزی که ارسال می‌شوند، تعبیر می‌گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 8. سلام من خواب دیدم پدرم یک کلید داد به من گفت برو به این باغ من و این رو گفت مال مردم هست حواست را جمع کن من گفتم باشه و حرکت به سوی باغ کردم و وارد ان شدم در باز کردم دیدم باغ خیلی معمولی و زیاد خوب نبود چون درخت میوه ندیدم و وارد خانه شدم دیدم چند تا پیچک پژمرده شدن و من به آن ها آب دادم و بعد خواستم برم بیرون دو یا سه نفر وارد باغ شدن و دیدم در نبستم و کلید روی در هست و بعد دیدم پدرم با صاحب باغ امدن و بعد وارد خانه شدم به صاحب خانه گفتم پیچک ها پژمرده شده بود به آن ها آب دادم بعد به من یک دیویدی به من داد و پدرم این دیویدی روی کامپیوتر گذاشت و یک چیز را نصب کرد بعد دیدم بازی هست و من هم خواستم یک کپی از بازی بردارم و صاحب خانه پرسیدم اشکال نداره کپی کنم گفت نه

  • سلام! خوابتان علامتی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی تان را قفل می کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می گشایید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. در زندگی تان درجا می زنید (حرکتی نمی کنید). ابتکار عمل ندارید. فرایند شفاست. علامتی از غنای روحی و رشد احساسی است. نمایانگر موقعیتی در زندگی تان است که یا می برید یا می بازید. اگر در بازی باختید، یعنی چیزی به پایانش رسیده است. نوع بازی را در نظر بگیرید و اینکه چگونه با زندگی تان موازی می شود!

 9. با سلام

  مادرم در خواب دیدند که صاحب دوباغ بزرگ فندق هستند یک باغ را از قبل داشتند و باغ دیگر به تازگی نصیب شان شده بود در در باغ جدید خانمی از اقوام بود که مشغول کاشت گیاه و باغبانی بود.

  • سلام! خواب‌تان گویای تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. نمادی از مسأله‌های شغلی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید.

 10. سلام من خواب دیدم که در یک باغ بسیار وسیع و سرسبز و قشنگ دارم توت میخورم که بسیار شرین و خوشمزه است و یکی از دوستانم که جدید با او در انستاگرام آشنا شدم در پهلویم میاید و میگوید این توت های باغ ما است و بسیار آبدار و شیرین است.

  میشه تعبیرش را بیان کنید ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف‌هایتان می‌شود. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور