تعبیر خواب باد – وزیدن باد شدید در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب باد وزیدن، تعبیر خواب باد سرد و گرم، تعبیر خواب طوفان، تعبیر خواب باد آرام و تعبیر خواب راه رفتن در خلاف باد همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده‌ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می‌باشد. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه‌ای از ادغام را به شما بدهند است. همچنین این خواب می‌تواند سمبلی از روحیه گرفتن و شادمان شدن نیز باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب باد و طوفان - تعبیر خواب باد و خاک - تعبیر خواب باد تند - تعبیر خواب طوفان گرد و خاک

 

تعبیر خواب وزیدن باد شدید

این گونه خواب‌ها بیانگر غرایز نیرومند، ایده‌ها و عقایدی محرک شما در زندگی هستند که تاثیر شدیدی بر شما گذاشته‌اند.

 

تعبیر خواب باد سخت

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

تعبیر خواب باد وزیدن به روایت امام جعفر صادق

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.
 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش
اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب گردباد

 

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی: باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

 

تعبیر خواب باد بردن فرد

ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان‌ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
 • اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.
لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

 

تعبیر خواب راه رفتن در جهت و خلاف باد

لیلا برایت می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما می‌وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.
 • اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‌روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب باد طوفانی و آرام

هانس کورت می‌گوید:
 • اگر در خواب ببیند که باد به آرامى می‌وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست می‌آورید.
 • اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست می‌دهید.91 Comments
 1. سلام خسته نباشید …
  من دیشب خواب دیدم دمدمای ساعت ۶ از خواب بلند شدم …
  خوابم ازاین قراره که :تو خونه ی خودم بودم ومادرم وخواهرمو دعوت کرده بودم شب خونمون یدفعه خواهر ومادرم پنجره ودر روبه بالکن رو تا آخر باز کردن انگاری گرمشون شده بود من انگار از موضوعی خبر داشتم انگار میدونستم اگه در وپنجره روبزاری باز باد شدیدی میاد داخل مث گردباد وترسیدم دراین لحظه یه باد شدیدی گرفت سفره ای که نزدیک درب روبه بالکن چیده بود همه رو باد خراب کرد من عصبانی شدم به باده گفتم خفه شو حق نداری بیای داخل ویدفعه درو پنجره رو بستم میشه تعبیرشو بگید ممنون ♡

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. گویای جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. علامتی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «سفره ای» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام. من خواب دیدم تو یکی از خیابونای شهرمونم شب هم هس انگار میریم یجایی بعد یجا وایسادیم انگار باد شدیدی شروع شد خیییلی شدید کلی اشغال اینا اینور اونور میشد شدتش زیاد بود و منو از پشت هول میداد ولی من سرجام سفت وایساده بودم و نمیتونس تکونم بده فقط کمی هول
  فقط وقتی خودم شروع ب راه رفتن میکردم یکم هولش کارساز بود و سرعت راه رفتنم بخاطر هول دادن باد یکمی بیشتر میشد تو همین لحظه یچیزی از مشاین بخاطر باد کنده شد من رفتم دنبالش و تو هوا گرفتمش یهو نگاه ب اطراف کردم ک چند نفر بصورت انفرادی روی صندلی کنار خیابون نشسته بودن ولی سمت اونا انگار هیچ خبری از باد نبود ارومه اروم بود یکیشون انگار اشناهامون بود و با خودم میگفتم فلانیه چرا این وقت شب اینجا نشسته ولی تو بیداری ک فکر میکنم هیچ شباهتی ب اون نداشت منم اون وسیله ای ک گرفتم بودم رو محکم گرفتم و رفتم سمت ماشین باد ایندفه از روبرو بود ولی بسختی خودم رو رسوندم
  خواهشا بگین چ معنی داره تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. تعبیر دیگر: حاکی از آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. استرس شدیدی را در موقعیتی تجربه می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نگاه ب اطراف کردم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام، من خواب دیدم عروسی دختر خالم هستش ولباس و موهاش به رنگ قرمز هست که همه بدشون میومد،موقع شام به همه غذا دادن و به من کمی برنج و فقط یک تکه جوجه،که خیلی ناراحت شدم و به مدیریت گفتم ، بعد از عروسی رفتم رستوران و یه پرس غذای پر از جوجه خریدم و برگشتم و داشتم میرفتم خونه همون دختر خالم که تو راه طوفانی عظیم شد که نمیشد اصلا راه رفت، میخواستم جهت باد حرکت کنم اما یهویی جهتش عوض میشد،سر کوچشون یه لحظه وایسادم دیدم باد همه طرف هستش،فقط منتظره من یه طرفی برم که اونم مخالف جهت من بوزه،بخاطر همین یه دفه آروم روی زمین نشسم و آیه الکرسی رو زمزمه کردم و فقط اطرافمو نگاه کردم که همه ترسیده بودن و اینور اونور میرفتن و مثل من باد جهت مخالفشون میوزید و نمیتونستن حرکت کنن، فقط من آروم شده بودم باد کاری باهام نداشت و منتظر بود منم بلند بشم و منم گرفتار خودش کنه غذا هم تو دستم بود، ولی آروم نشستم و آیه رو میخوندم و به اطرافم فقط نگاه میکردم

 4. سلام من دیشب خواب دیدم باد تندی از مغرب میوزه و‌به سمت مشرق میره ، با اینکه باد تندی بود اما حتی شاخه‌ی درختان خانه هم تکان نمیخوردن اما باد با خودش پر کبوتر میاورد پر سفید و زیبا و من چنتا از پرها را گرفتم برای خودمو آسمان حالت خاصی داشت ، انگار ان باد فقط کثیفیها و‌چیزای اضافه و ملال آور را با خودش میبرد چون حیاط خونمون بشدت تمیز و‌مرتب شد .

  • سلام! خوابتان علامتی از گرمی است. جنبه ی لطیف و زیباتان را ابراز می کنید و تمایل دارید به کسی نزدیک شوید. تعبیر دیگر: شاید نیازست از عده ای از توده ی مردم جدا شوید یا لازمست دوستان تازه بیابید. نمادی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. بازتابی از توانایی تان برای نگه داشتن و سازمان دادن جنبه های زندگی خارجی تان، مثل کار و فعالیت های اجتماعی تان است.

 5. سلام کقت بخیر.منهنگام سحر خواب دیدم که باد شریدی در حال وزیدنه اما کاری با ادامه راه منو شوهرمو نداشت ما همچنان اشتیم دست تو دست هم میرفتیم اما شاهد جا به جایی یک‌نفر تو این باد بودیم که از بس این‌ور اون‌ورش کرد آخر با شدت تموم این باد خورد رو زمین و جان دا مرد.تو این خواب فقط من فکر این بودم چطور بخونوادش بگیم فوت شده

 6. سلام من خواب دیدم تو یه کلبه قشنگ کنار دریا،کنار پنجره نشستم یه چیزی هم دستم بود که الان که فکر میکنم احساس میکنم شیشه مربا بود،بعد یه بادی اومد منو کشید به بیرون و یه پنج،شش متری جابجا کرد من دستمو گرفتم به یه دیوار کوتاه که نرم جلوتر،باد هم اصلا ترسناک نبود باد شدیدی بود ولی گردباد نبود هوا هم ابری بود بعد که من با دستم دیوار کوتاه و گرفته بودم تا باد منو بیشتر نبره،باد شدتش کم شد و ملایم شد و من تو ساحل قدم میزدم،دو تا هم نوزاد دیدم که تو ساحل تو کالسکه خوابیدن که انگار بچه های خواهرم بود درحالی که خواهر من نوزاد نداره،کنار دریا کلی میوه نارنگی بود که انگار آویزون شده،کلا خواب جالبی بودممنون میشم تعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان نمایانگر صلح، راحتی و آرامش است. زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. ممکنست نمایانگر حس دگرگونی درباره ی واقعیت باشد و ممکنست به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که احتمالا در خانه تان با آنها درگیر باشید. لازمست مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «شیشه مربا» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 7. بعد یه بادی اومد منو کشید به بیرون و یه پنج،شش متری جابجا کرد من دستمو گرفتم به یه دیوار کوتاه که نرم جلوتر،باد هم اصلا ترسناک نبود باد شدیدی بود ولی گردباد نبود هوا هم ابری بود بعد که من با دستم دیوار کوتاه و گرفته بودم تا باد منو بیشتر نبره،باد شدتش کم شد و ملایم شد و من تو ساحل قدم میزدم،دو تا هم نوزاد دیدم که تو ساحل تو کالسکه خوابیدن که انگار بچه های خواهرم بود درحالی که خواهر من نوزاد نداره،کنار دریا کلی میوه نارنگی بود که انگار آویزون شده،کلا خواب جالبی بودممنون میشم تعبیرشو بگید

  • در ادامه: نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! علامتی از نیروی زندگی تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره ی سرعت تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف هایتان بطور سریع تر و کاراتر، کار کنید. نشانگر پروژه ای کاملا نو است. نمایانگر امکانات و فرصت ها می باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید.

 8. سلام روز بخیر

  خواب دیدم بادِ شدیدی میزنه و من تو خونه ای هستم که خونمون تو ی کوچه ای بالاترازبقیه ی خونه هاست وقتی بادو طوفان شدید شد مردم تو خیابون بودن و من داشتم نگاه میکردم از حیاطمون ک دیدم مادرم(فوت شده) و خواهربزرگم دستشونو دراز میکنن و کمکم میخوان ک من اول دست مادرمو میگیرم و بعد خواهرمو نجات میدم و میان تو خونه بعدازاونم دیدم که زمین شروع کرد ب ترک خوردن و سیل اومدن و مردم تو خیابون غرق میشدن ولی من و خانوادم تو خونه بودیم و نگاه میکردیم ترسیده بودیم ولی تو دلم خیالم راحت بود ک خونمون جای امنی هست و ب ما اسیبی نرسیده.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی از شما درخواست حمایت می شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ تر بگذارید. یعنی کوشش هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. استرس شدیدی را در موقعیتی تجربه می کنید. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «زمین شروع» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. زمین شروع کرد به ترک خوردن و باز شد و سیل اومد و مردم تو خیابون بودن و در حال فرار کردن و غرق میشدن ولی منو خانواوم تو خونه بودیم و از پنجره نگاه میکردیم و از این اتفاق ترسیده بودیم ولی تو دلم خیالم راحت بود که آسیبی به ما نمیرسه و جامون امنه

  • در ادامه: نیاز دارید دو سمت را کنار هم آورید. ممکنست نمایانگر این باشد که در ایده یا بحث تان چیزی کم است. نمایانگر مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید.

 10. سلام ممنون میشم جواب بدید.من در قم به دنیا اومدم و بزرگ شدم.خواب دیدم با مادرم مثل همیشه وارد حرم شدیم .من کل حیاط رو میدیدم و تنها بودم.مردم در صف هایی برای نماز نشسته اند . دیدم باد شدیدی در حیاط شروع شد و فضا بسیار ترسناک بود. به بالای درب وروردی سمت دیگر حیاط نگاه کردم دیدم جایگاهی که خادمین از اون استفاده میکنند(مثلا شبیه نقاره خانه) شبیه یه خمره بسیار بزرگه که با طناب به دو مناره بالای درب بسته شده و با ورزش باد شدیدا جلو و عقب میره .من وارد حیاط شدم که ناگهان بند هاش پاره شد و در هوا به سمت من پرت شد.مطمئن بودم که له میشم اما با فاصله نزدیکی از من روی زمین افتاد و صدای بلندی داد.خواستم به سمت دیگر حیاط بدوم که پناه بگیرم دوباره جسمی سنگین شبیه همین نزدیک من پرت شد اما باز هم نجات یافتم.به شدت ترسیده بودم که دیدم مادرم هم از سمت دیگر حرم به سمت من میاد.با هم گوشه ای نشستیم تا کمی هوا بهتر بشه و به سمت خونه اومدیم.

  • سلام! خواب‌تان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از نیروی زندگی‌تان، انرژی و قدرت شماست. بازتابی از تغییرهایی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: لازمست درباره‌ی سرعت‌تان تصمیم بگیرید و روی دستیابی به هدف‌هایتان بطور سریع‌تر و کاراتر، کار کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمایانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. علامت از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: نمایانگر اسارت و محدودیت است. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «ناگهان بندهاش» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 5

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور