تعبیر خواب افتادن

با تعبیر خواب افتادن، تعبیر خواب افتادن از ارتفاع، تعبیر خواب افتادن در قبر، تعبیر خواب افتادن بچه و تعبیر خواب افتادن دیگران آشنا شوید.
تعبیر خواب افتادن از ارتفاع ابن سیرین - تعبیر خواب افتادن بچه از پشت بام - تعبیر خواب سقوط از کوه - تعبیر خواب سقوط با ماشین
 
ستاره | سرویس سرگرمی – افتادن در خواب به طور کلی نشانه‌ای از تنزل و یا آسیب و زیانی است که به بیننده خواب و اطرافیان او وارد می‌گردد. خطراتی که زندگی ما را در دنیای بیداری تهدید می‌کنند می‌توانند به صورت نمادی از افتادن از جایی خود را نمایش دهند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بسیار اتفاق می‌افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می‌کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می‌نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعاً هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولاً خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می‌بینیم با مقدمه و مؤخره و در جریان این خواب مشاهده می‌کنیم که می افتیم یا پرت می‌شویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت.
 
افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می‌شود. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می‌دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شما می‌شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می‌آید. چ
 
اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می‌کند ولی زیان نمی‌بینید. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می‌کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می‌گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می‌دهد.
 
محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.
 
لیلا برایت می‌گوید: افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد.
 
یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما می‌افتید و نترسیده اید، بیانگر این است که بر سختی هاتان به اسانی غلبه خواهید کرد.
 • خواب دیدن اینکه شما می افتید و ترسیده اید بیانگر این است که کنترل ندارید، عدم امنیت دارید و یا حمایتی در زندگی بیداری تان ندارید. شما ممکن است مشکل بزرگ و یا مساله ی کوبنده  و بزرگی را تجربه می کنید.
 • ممکن است بیانگر این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خود تعیین کرده اید دست یابید.
 • خواب دیدن اینکه شما از عقب می افتید بیانگر این است که خودتان را از گرفتن یک تصمیم غلط یا انجام یک اشتباه باز داشتید.
 • ممکن است به این معنی باشد که شما آماده نیستید که به سمت جلو حرکت کنید و نیاز دارید که یک قدم به عقب بردارید.
 • خواب دیدن اینکه شما در حال سقوط  آزاد در آب هستید بیانگر این است که حس می کنید زیر بار احساسات له می شوید.
 • شما ممکن است حس کنید که ساده تر است که تسلیم شوید، سپس تلاش کنید شناور بمانید یا پیش گیری کنید ازینکه پایین تر بروید.

معبرین غربی می‌گویند:

 • دیدن خواب افتادن به این معنا است که به احتمال زیاد شما در بدن خود تغییراتی را تجربه کرده اید، به عنوان مثال افت فشار خون یا اسپاسم عضلانی. معمولاً افراد قبل از خوابیدن احساس افتادن را تجربه می كنند، زیرا این امر دلالت بر جدا شدن بدن جسمی به بدن رویایی دارد.
 • احساس سقوط عموماً نشانگر ترس از دست دادن امنیت یا رابطه است. اگر خود را در حال سقوط می بینید، اما حسی ندارید، ترس از شکست را نشان می دهد. بیشتر افراد اگر روی کار خود متمرکز باشند، این نشانی را تجربه می کنند که نشان از آن است که می خواهند امنیت پیرامون آنچه انجام می دهند، باشند.
 • معنای کهن این رویای این است که اگر شما سقوط کنید و ترسیده باشید، می‌خواهید چندین تلاش مهم را پشت سر بگذارید که می تواند یک مبارزه بزرگ باشد.
 • اگر در این دوره از سقوط مجروح شوید، به احتمال زیاد با مشکلات و از دست دادن دوستی روبرو خواهید شد.
 • معنای دیگر آن این است که شما باید در زندگی کنترل بیشتری بر روی خود داشته باشیدداشته باشید.

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

ابن سیرین: اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.

مطیعی تهرانی: افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می‌شویم و نارضایی برای ما پیش می‌آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می‌آید. احتمالاً می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می‌روید. از پلکان پرت می‌شوید و مجدداً به بالا رفتن می‌پردازید این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی‌آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می‌بینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می‌افتد که به خشنودی شما پایان می‌یابد. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • از یک مکان مرتفع به پایین می‌افتید: بد شانسی شما را دنبال می‌کند.
 • از یک بلندی به پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می‌دهید.

تعبیر خواب افتادن در قبر

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید، نشانه‌ی غم و اندوه است.

کتاب سرزمین رویاها در یک قبر می‌افتید: مصیب در پیش است.

تعبیر خواب افتادن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • براثر افتادن زخمی می‌شوید: اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما می‌افتید و خیلی می‌ترسید: یاءس و ناراحتی
 • شما می‌افتید بدون اینکه آسیبی ببینید: در مبارزات و معاملات پیروز می‌شوید.
 • روی کف اتاق می‌افتید: یک خطر شما را تهدید می‌کند.
 • از روی یک پل می‌افتید: دیوانگی و سبک مغزی
 • شما می‌افتید و در همین حال بیدارمی شوید: شادی و ناخواسته و موقتی
 • در آب می‌افتید: خطر برای بیننده خواب
 • در اقیانوس می‌افتید: سلامتی شما بخطر می‌افتد.
 • دشمنان شما را به دریا می‌اندازند: رنج خواهید برد.
 • اشخاص دیگر می‌افتند: پیشرفت در کار
 • نزدیکان شما می‌افتند: بر دشمنان پیروز می‌شوید.
 • بچه‌ها می‌افتند: شادی غیره منتظره
 • دشمنان شما می‌افتند: اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
 • دوستان می‌افتند: به اشتباهات خود پی می‌برید.

تعبیر خواب افتادن دیگران

معبرین غربی می‌گویند: این نشان می دهد که کاری غیر از رها کردن زندگی قدیمی خود و پیشرفت به جلو وجود ندارد. اگر خواب می بینید که از یک پنجره یا هواپیما در حال سقوط هستید ، این به ترس شما از کنترل نکردن اشاره دارد و باید روش هایی را کشف کنید که به خودتان اجازه دهید به مکانهای مرتفع برسید.

 60 Comments
 1. کشوی لباسم رو نگاه میکردم. چند تا از سوتینهایی که از قبل داشتم و استفاده میکردم و مدتی بود گمشون کرده بودم تو کشو بود و کمی هم کهنه بودن. انگار از کشو بالایی افتاده بودن کشو پایینی و به همین خاطر فکر میکردم گم شدن. من زیاد میلی به استفاده دوباره نداشتم. بعد یه لحظه دیدم یه گروه خانم و آقای غریبه و همسایه به همراه دو تا از خاله ها برای تسلیت گویی مرگ مادرم در حیاط رو هل دادن و اومدن تو. من هل شدم و دنبال چادر مناسب بودم. چادر سرمه ای که در بیداری هم دارم سرم کردم و رفتم برای دیدنشون. رفتم آشپزخونه و دیدم که خاله هام تو آشپزخونه وایسادن و از مهمونا با شیرینی کنجدی پذیرایی کرده بودن و مهمونا رفته بودن.یه مقدار از شیرینی ها داخل بشقاب چینی سفید زیبا مونده بود.من متوجه بشقاب نبودم و میخواستم شیرینی ها رو داخل ظرفایی که دستم بود بچینم.تعداد جعبه هایی که پذیرایی کرده بودن زیاد بود و از جعبه های خالی هم خبری نبود. و تعداد زیادی هم جعبه شیرینی پر داخل حالمون بود که با یه پارچه روی جعبه ها رو پوشونده بودن.خاله ها موکت آشپزخونمون رو هم جمع کرده بودن و این کارشون برام سوال بود

  • در ادامه: گویای حالت و وضعیت درونی و پنهانی شماست. تعبیر دیگر: علامتی از ذخایر شماست. چیزیست که ذخیره کرده اید؛ اما اکنون آماده ی استفاده یا بیان کردن نیست. اگر کشو/دراور پر باشد، علامتی از منابع زیاد شماست. اگر خالی است، یعنی لازمست به هدف هایتان برسید. نشانگر تسلیم و محدودیت ها است. ممکنست احساس محدودیت کنید. از سوی دیگر، ممکنست به معنای این باشد که برای خشنود کردن دیگران، تمایل به نگه داشتن نارضایتی خود دارید. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «رفتم آشپزخانه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام روز بخیر. دیشب خواب دیدم مادر مرحومم بر اثر زمین خوردن تو حیاط خونمون شقیقه اش کبود شده و به همین خاطر فوت شده. ما تو خواب براش مراسم نگرفتیم.بعد دیدم که رفتم دم در کوچه.یه لحظه که از لای در بیرون رو نگاه میکردم، پیر زنی رو دیدم که نشسته دم در خونه همسایه و منو نشون میده و میگه این همون دخترس. فوری اومدم تو. چهره ام زیباتر بود. کشوی لباسم رو نگاه میکردم. چند تا از سوتینهایی که از قبل داشتم و استفاده میکردم و مدتی بود گمشون کرده بودم تو کشو بود و کمی هم کهنه بودن. انگار از کشو بالایی افتاده بودن کشو پایینی و به همین خاطر فکر میکردم گم شدن. من زیاد میلی به استفاده دوباره نداشتم. بعد یه لحظه دیدم یه گروه خانم و آقای غریبه و همسایه به همراه دو تا از خاله ها برای تسلیت گویی مرگ مادرم در حیاط رو هل دادن و اومدن تو. من هل شدم و دنبال چادر مناسب بودم. چادر سرمه ای که در بیداری هم دارم سرم کردم و رفتم برای دیدنشون. رفتم آشپزخونه و دیدم که خاله هام تو آشپزخونه وایسادن و از مهمونا با شیرینی کنجدی پذیرایی کرده بودن و مهمونا رفته بودن.یه مقدار از شیرینی ها داخل بشقاب چینی سفید زیبا مونده بود.من متوجه بشقاب نبودم و میخواستم شیرینی ها رو داخل ظرفایی که دستم بود بچینم.تعداد جعبه هایی که پذیرایی کرده بودن زیاد بود و از جعبه های خالی هم خبری نبود. و تعداد زیادی هم جعبه شیرینی پر داخل حالمون بود که با یه پارچه روی جعبه ها رو پوشونده بودن.خاله ها موکت آشپزخونمون رو هم جمع کرده بودن و این کارشون برام سوال بود

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی دوست دارید ایشان هنوز هم اطراف تان باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کنند و به اشتراک بگذارند. این خواب ها بیشتر، طی زمان های شاد یا در طول واقعه های مهم در زندگی تان صورت می گیرند. گویای حس گناه نسبت به خودتان یا حتی شرم است. متهم به یک سلسله کارهای غلط و خلاف می شوید. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کشوی لباسم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام من خواب دیدم ازجایی سقوط میکنم حالت پله است امايه سرسره دیده ميشه آب داره، داداشم سقوط میکنه بعدش منم ميرم نجات بدم سقوط میکنم بعدش پسر عمو سقوط میکنم منوميگيره بغلش بعدش بابام سقوط میکنه

  • سلام! خوابتان یعنی احساسات تان، شما را پیش می برند. غرق در ضمیر ناخودآگاهتان هستید. تعبیر دیگر: با جریان های موجود، پیش می روید؛ بدون اینکه هیچ مقاومتی کنید. کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله ی کوبنده و بزرگی را تجربه می کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که نمی توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده اید، دست یابید.

 4. سلام وقتتون بخیر!

  خواب دیدم قرار بود بریم ‌خونه ی مادربزرگ پدریم.

  مادرم امد توی اتاق و به من گفت که کنسلش‌ کن که نریم. من گفتم اخه چطوری؟ نمیشه که دعوت کردن !! مادرم گفت اون با من.

  پدرم دمِ درب اتاقم یه بالشت گذاشته بود و دراز کشیده بود..همینکه مادرم از اتاقم رفت بیرون ، پدرم پای مادرم را به شوخی گرفت که بغلش کند که یهو مادرم افتاد و سرش خورد به میز تلفن و زمین یک صدای بدی داد،ولی حالش خوب بود و فقط افتاده بود و کمی درد داشت. تعبیرش چیست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر موضوعی است که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. نمایانگر مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید. نمایانگر راحتی، آرامش، آسایش یا تجمل است. نیاز دارید به خودتان ساده بگیرید. تعبیر دیگر: نمایانگر تنبلی است. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست.

 5. سلام . من سالها پیش خوابی دیدم و الان چند ساله دنبال تعبیرشم .خواب دیدم که من به همراه خانواده که شامل خواهر بزرگم ( در خواب من مجرد بود و ازدواج نکرده بود ) خواهر کوچکم و پدر و مادرم در یک اتوبوس در یک جاده کوهستانی و پر از برف هستیم . جاده روی کوه بود . نزدیک پیچ جاده که رسیدیم پلیس راهنمایی و رانندگی اتوبوسو نگه داشت . یادم نیست چی شد که من وخانواده از اتوبوس پیاده شدیم اما بعد از پیاده شدن ما اتوبوس تو دره سقوط کرد و همه مسافرا مردن بعد از اتوبوس هرکسی چه با ماشین یا پیاده از اون پیچ رد میشد توی دره سقکط میکرد و میمرد . منو خانواده لب دره بودیم و سقوط اونا رو نگاه میکردیم . من نگران بودم چون مادرم روی دو زانو نشسته بود و کم کم سر میخورد و نزدیک بود سقوط کنه به خواهر بزرگ التماس میکرد که دستشو بگیره و کمکش کنه اما اون توجه نمیکرد در نهایت من مادرمو نجات دادم

  • سلام! خواب‌تان یعنی همرنگ جماعت می‌شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی‌تان به کجا می‌رود (مسیری که زندگی‌تان به آنسو می‌رود) کنترلی ندارید. به حس جهتگیری‌تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف‌هایتان را دنبال می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از سفر زندگی‌تان است. گویای مانع‌ها، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد است. لازمست این احساسات و مانع‌ها را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر: حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید. در رسیدن به هدف‌هایتان با مانع‌های بسیاری روبرو خواهید شد. ممکنست با مشکلاتی انتظارناپذیر روبرو شوید. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری‌تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف‌هایتان دچار شکست شده‌اید. ادامه‌ی خواب‌تان از «پیاده شدیم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. ادامه ی خواب : پلیس ماشینو نگه داشت و من و خانواده ام از ماشین پیاده شدیم اما بقیه ی مسافرا تو ماشین موندن . بعد از پیاده شدن ما اتوبوس در دره ی برفی سقوط کرد و همه ی مسافرا مردن بعد از اون هر کسی که از اون جا رد میشد توی دره سقوط میکرد و میمیرد . من و خانواده هم لب دره اونا رو نگاه میکردیم . من خیلی نگران بودم چون مادرم لب دره روی دو زانو نسسته بود و کم کم لیز می خورد به سمت دره و به خوهر بزرگم التماس میکرد که کمکش کنه اما اون توجه نمیکرد . ولی من کمکش کردم و دستشو گرفتم اما همین لحظه بیدار شدم و خیلی هم ترسیده بودم.

  • در ادامه: نمادی از حالت عاطفی شماست. ممکنست اضطراب و هراس‌های عمیق را مدت‌هاست با خود حمل می‌کنید. آیا از خودتان بشدت کار می‌کشید؟ شاید احتیاج دارید پیش از اینکه فاجعه‌ای رخ دهد، سرعت‌تان را بکاهید. لازمست دوباره فکر کنید و با برنامه‌ریزی مجدد، مسیر حرکت‌تان (روش‌تان، اصول‌تان) و برای خودتان مسیری بهتر بیابید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 7. سلام خواب دیدم روی پشت بام یک خانه ی بزرگ بودم ومادرمم بود خونه دو طبقه وبلند بود وقدیمی یه چیزی شبیه الاکلنگ انگار اونجا بود که مادرم روش نشسته بود واصلا نفهمیدم چی شد انگار حواسم پرت شد ول شد ومادرم افتاد پایین ومن خودم را مقصر میدونستم ومیگفتم الان مادرمو از دست میدم رفتم پایین جمع شده بودن به پشت افتاده بود ولی خونی نبود من زنگ زدم به اورژانس وهمش گریه میکردم خواهرم ولی زیاد ناراحت نبود خلاصه بردیمش بیمارستان واونجا خوب شد ولی انگار دفعه دوم بود میفتاد ومن خیلی میترسیدم از دستش بدم ممنون

  • سلام! خواب‌تان گویای باورها، نگرش‌های قدیمی‌تان است و اینکه چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. موقعیتی در زندگی‌تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست حالت فکری‌تان را روزآمد کنید. نمادی از موفقیت بی‌حد و مرز است. گویای بالا-پایین‌های احساسی و در کل، بالا-پایین‌های زندگی شماست. گویای بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی شماست. تعبیر دیگر: ممکنست به خاطره‌های کودکی‌تان اشاره کند. ممکنست در مسأله یا موقعیتی، زیادی بی‌خیال عمل کنید. در یک دوره‌ی شفا در زندگی‌تان هستید. نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. نمادی ازین است که لازمست سلامت فیزیکی یا ذهنی‌تان را شفا یا بهبود بخشید. لازمست به جریان زندگی روزمره‌تان برگردید. تعبیر دیگر: کنترل بدن‌تان را از دست می‌دهید. شاید ازینکه کنترل بدن‌تان را از دست دهید، می‌ترسید.

 8. سلام خسته نباشید میشه لطفا خوابم رو معنی کنید ممنون میشم، من قبل اذان صبح خواب دیدم که با کسایی که تعدادشون زیاده به ظاهر خانواده ام بودن داخل راهروی یک ساختمان مدرن ایم که خونمونه، یکی از دخترایه اونجا داره نمایشی انجام میده توی راهرو همه دارن نگاش میکنن منم همینطور ولی من تنها از داخل یه جایه کوچیک که به راهرو وصل میشه دارم نگاه میکنم یعنی توی جمعیت نیستم که دختره یه اشتباهی میکنه و تمام چراغ های راهرو آتیش میگیرن بعد همه با ترس منتظر اتفاقی مثل منفجر شدن هستیم که واقعانم اتفاق میفته یه چیزی مثل صدای انفجار ولی بدون آتیش ویا دود چراغ ها منفجر میشن ولی من چون تو راهرو نیستم بهم نمیخورن فقط بعدش ساختمون سقوط میکنه به مدت طولانی ساختمون زیاد آسیب نمیبینه همونطور سالم انگار داشت داخل زمین فرو میرفت مثل وقتی که با آسانسور میریم طبقه ی پایین ولی با سرعت و در همون حال من منتظر مردنم بودم ولی هیچ اتفاقی برام نمیوفته خودمم تنهام توی همون جایه نسبتا کوچیک بعد که سقوط تموم شد بدون هیچ آسیبی که سرجام نشستم یه دری رو میبینم که بازه بیرونشم فک کنم سر سبز بود ولی همون روی زمین بود انگار نه انگار سقوط کرده بود توی زمین، ساختمونم انگار سالم بود فقط کمی غبار بلند شده بود،بعدش همون جا نشسته مونده بودم با فکرو نگرانی اینکه خانوادم چه اتفاقی براشون افتاده تصمیم دارم برم بیرون که از خواب بیدار میشم

  • سلام؛ ممنون! گویای خود و بدن است. اینکه در چه ارتفاعی از ساختمان هستید، گویای سطح رشدیافته‌ی درک، آگاهی یا موفقیت است. اگر در طبقه‌های پایین‌تر ساختمان هستید، به نگرش‌های اولیه‌تر یا نیازهای اولیه اشاره دارد. بیانگر مرحله‌ی گذار و تحول از کشف خود است. این مسأله، نشانه‌ای از روشنی روحی، رشد احساسی، قابلیت‌های فیزیکی، فرصت‌های جدید و معابر ذهنی در زندگی‌تان است. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: گویای خصلت‌های زنانه‌ی شخصیت‌تان می‌باشد. نمادی از خشم سرکوب‌شده‌تان است. خشمی که درون‌تان نگه داشته‌اید، به شیوه‌ای خشن و بد، بروز داده می‌شود. ضمیر ناخود آگاهتان می‌کوشد توجهتان را جلب کند. تعبیر دیگر: تحت فشار و استرس زیادی هستید. ادامه‌ی خواب‌تان از «ساختمون سقوط» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. خیلی ممنون بابت تعبیر

  ادامه خواب: بعدش ساختمون سقوط میکنه به مدت طولانی ساختمون زیاد آسیب نمیبینه همونطور سالم انگار داشت داخل زمین فرو میرفت مثل وقتی که با آسانسور میریم طبقه ی پایین ولی با سرعت و در همون حال من منتظر مردنم بودم ولی هیچ اتفاقی برام نمیوفته خودمم تنهام توی همون جایه نسبتا کوچیک بعد که سقوط تموم شد بدون هیچ آسیبی که سرجام نشستم یه دری رو میبینم که بازه بیرونشم فک کنم سر سبز بود ولی همون روی زمین بود انگار نه انگار سقوط کرده بود توی زمین، ساختمونم انگار سالم بود فقط کمی غبار بلند شده بود،بعدش همون جا نشسته مونده بودم با فکرو نگرانی اینکه خانوادم چه اتفاقی براشون افتاده تصمیم دارم برم بیرون که از خواب بیدار میشم

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: یک جور برگشت به موقعیتی را تجربه می‌کنید. به عادت‌ها و روش‌های قدیمی‌تان بر می‌گردید. تعبیر دیگر: شانس یا تلاش دوباره‌ای درباره‌ی چیزی به شما داده می‌شود. گویای جنبه‌های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم‌پوشی شده‌اند. بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. دیدتان را نسبت به جاه‌طلبی و هدف‌ها از دست می‌دهید. در دنبال کردن دستاوردهای مادی، در حال شکست خوردن هستید.

 10. سلام من خواب دیدم که از ماشین که خواستم پیاده شم پام یه لحظه پیچ میخوره میافتم و همه بهم میخندند و ازم فیلم میگیرند و مسخرم میکنند ولی من به راهم ادامه میدم

  • سلام! خواب‌تان یعنی مانع‌ها و مشکل‌هایی را در مسیر پیشرفت‌تان تجربه می‌کنید. بیانگر حس تحقیر یا بی‌یاوری است. حس می‌کنید کسی علیه‌تان کار می‌کند. از خودباوری و عزت نفس پایین می‌رنجید. شاید خیلی نگران این هستید که مردم درباره‌تان چه می‌گویند.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور