مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۷
کد خبر: ۷۰۹۰
تعداد نظرات: ۴۹ نظر
با تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه، تعبیر خواب خارج شدن حیوان از دستگاه تناسلی مرد و تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی مرد همراه ما باشید.
تعبیر خواب آلت تناسلی مردانه (قضیب، ذکر)
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن آلت تناسلی مرد در خواب نشانه فرزند و بزرگی است. خارج شدن حیوان و یا مواد غذایی مانند نان در هر حالت می‌تواند تعبیر جداگانه ای داشته باشد. در ادامه به بررسی تفسیر معبران شرقی و غربی در مورد آلت تناسلی مردانه خواهیم پرداخت.
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آلت مردانه در رویای مردان نشان از قدرت خودبیانگری، ارائه توانایی‌ها در جهان دنیوی، پرخاشگری مثبت در جهت حفاظت از خانواده و نیروی مردانه دارد. که هر شخص می‌تواند با توجه به شرایط زندگی خود تفسیری متفاوت از اینگونه خواب‌ها داشته باشد.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

حضرت دانیال گوید:
آلت تناسلی در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو آلت تناسلی است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که آلت تناسلی او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که آلت تناسلی وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.
 
محمدبن سیرین گوید:
بزرگی آلت تناسلی، دلیل بر فرزند و بزرگی و ناموری کند و کوچکی وی، دلیل بر حقارت و کم نامی وی. اگر بیند که از آلت تناسلی، آلت تناسلی‌های دیگر، مانند شاخهای درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیاری فرزندان
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن آلت تناسلی (ذکر) در خواب بر هفت وجه است.
 1. فرزند.
 2. اهل بیت (خانواده و علم).
 3. مال.
 4. عزت و سربلندی.
 5. بزرگی و مقام.
 6. طاعت (حاجت خواهی).
 7. گرو یافتن (رهن و گرو گرفتن).
 

تعبیر خواب خارج شدن حیوان از آلت تناسلی مردان

محمدبن سیرین گوید:
 • اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.
 • اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد.
 • اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.

دیدن خارج شدن غذا و خون از آلت تناسلی مردان در خواب

ابن سیرین گوید:
 • اگر بیند که از آلت تناسلی او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.
 • اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.
 • اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.
 • اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.
 • اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.
 • اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.
 • اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.
جابر مغربی: اگر بیند که از سوراخ آلت تناسلی او مروارید بیرون آمد یا گوهر، دلیل کند که او را فرزند آید عالم پارسا.
 

تعبیر خواب راست شدن آلت تناسلی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی او راست گردید و سخت شد، دلیل است بخت و اقبال او قوی شود. اگر بیند که آلت تناسلی او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را بدست گرفت و ازجای خویش بیرون آورد و باز به جای خود نهاد، چنانکه بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جای آید. اگر بیند که بر آلت تناسلیش موی رسته است، دلیل است به جهت فرزندان شادمان گردد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند که آلت تناسلی از وی جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت آلت تناسلی درخواب، دلیل بر فراخی نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند آلت تناسلیش در میان او شد، دلیل است که گواهی که داند بازگیرد. اگر بیند که آلت تناسلیش بشکافت و از وی خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند که آلت تناسلیش آماس داشت، دلیل کند که مالش زیادت گردد. اگر بیند که آلت تناسلی بر میان بسته است، دلیل است که گواهی که داند ندهد.
 
دیدن آلت تناسلی زنانه در خواب چه مفهومی خواهد داشت. برای دانستن تعابیر این گونه خواب‌ها همراه ما باشید.

دیدن اندام تناسلی مرد برای زن در خواب

جابر مغربی: اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی بود، اگر آبستن است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر آبستن نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود. اگر بیند که آلت تناسلی او باریک بود، همین دلیل باشد. اگر بیندکه برخی از آلت تناسلی او بریده است، دلیل است که او را فرزند آید کم یا بعضی ازمال و جاهش کم شود
اگر زنی بیند که او را چون مردان آلت تناسلی بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای او بود. اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی بود و مجامعت می‌کرد، دلیل که او فرزندی بود یا آبستن شود و فرزند آورد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۹
در انتظار بررسی: ۱
حمید 1225
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدیم با یک خانمی که فکر میکنم شبیه همسر دوستم بود تو حیاطی مجهول کنار هم نشسته بودیم و بچه شم نزدیکموم بود، من به این خانم نظر داشتم و وقتی خواستم بهشون نزدیک بشم سعی بر طفره رفتن داشت که از روی شلوارشون متوجه شدم ایشون الت تناسلی مردانه داره و میخواست مخفی کنه از من لطفا راهنمایی کنید باتشکر
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما به تازگی در حال شناخت بیشتر این بُعد از شخصیت یا توانایی خود هستید.
میم.قاف
۲ ماه پیش
خواب دیدم آلت همسرم خیلی سفت شده بود شبیه سنگ که میتونست باهاش منو مثل وزنه بلند کنه تعبیرش چیه؟
این خواب به قدرت درونی شما در پیگیری اهداف و علایق تان اشاره دارد.
شمیم
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم مردی الت تناسلی خود را برید و به جای خون از ان ماده سفید رنگی خارج شد و خیلی خوشحال بود...این خواب تعبیری دارد؟
آن مرد اشاره به یک بخش از شخصیت شماست. شما در روزهای اخیر افکاری در رابطه با مسائل شخصی تان داشته اید. موضوعاتی که فکر میکنید نباید با کسی مطرح کنید و همچنین خودتان آگاهی کافی از آن موضوع ندارید. این خواب به شما میگوید مسئله قابل حل است اگر درصدد افزایش شناخت خود نسبت به آن موضوع باشید.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام
شرمنده من خواب دیدم آلتم که راست شده رو دارم تو دهن یک مردی میکنم که نمیشناسم این کار و به شدت داشتم انجام می‌دادم و تو دهنش سکس میکردم بعد از خواب بیدار شدم. تعبیرش چی میشه؟ خیلی ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس عدم اعتماد به نفس شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند آرامش شما را به خطر اندازند.
محمدی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی داره با حالت تناسلی من بازی میکنم و حالت من هیچ حرکتی نداشت
این خواب از شما میخواهد از بازگو کردن و در میان گذاشتن مسائل شخصی تان با دیگران خودداری کنید.
هادی
۴ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم که خورشید از مشرق غروب کرد وپشت کوه محو‌ شد واز طرف راست کوه دوباره طلوع کرد ولی بسیار نوارنی تر شده بود و سرعت طلوعش سریع بود
در ضمن خواب من هنگام صبح و قبل از طلوع افتاب بود
آرزو
۴ ماه پیش
سلام،
من خواب دیدم تو یه خونه باغ بزرگ هستم و مرد قد بلند و مسن سال و غریبه ای داره به سمت من میاد بعد آلت تناسلیش که بزرگ و رنگ روشنی داشت جدا کرد و به زور به من داد،من هم بدم اومد و به سمتش پرت کردم،
سپاسگزارم از اینکه جواب میدید،
سایه_۰
۴ ماه پیش
سلام.خدا قوت..لطفا این خواب منو تعبیر کنید..خیلی نگرانم...
من دختر مجردی ۳۴ ساله هستم..خواب دیدم التم تغییر شکل داده یه الت مردانه دارم...کمی هم کج قرار گرفته بود به سمت چپ شکمم قرار داشت...تو خواب خیلی ناراحت بودم...به ذهنم رسیده بود از شهر برم تا شرایط عادی بشه...(تو یکی از تعبیر خوابا دیدم نوشته بود اگه دختر مجرد خواب ببینه الت مردونه داره یعنی اجاقش کوره و هیچ وقت ازدواج نمیکنه و زندگی بیثمره ای خواهد داشت...)نگرانم لطفا تعبیر کنید خوابم رو
سعید
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم پدرم حوله ی حمام من را برداشته و به کمرش بسته منم با دیدن این صحنه حوله را از دور کمرش قاپیدم که در این هنگام التش را دیدم درحالی که کمی از مال من بزرگتر بود.
لطفا تعبیرش را بفرمایید.
محمد
۵ ماه پیش
سلام بر شما، خواب عجیبی دیده ام که من را بسیار نگران کرده است، البته دوست معبر خواب دارم ولی با توجه به محتوای خواب نمی توانم آنرا برای هرکسی بگویم، متاهل هستم و دوتا بچه دارم.
با عرض پوزش ، خواب دیدم آلت تناسلی ام بریده شده ولی خون نداشت ، من در خواب برداشتمش تا بدوزمش و در خواب تصور میکردم که قبلا همین کار را کرده ام و همین آلت را هم سرجایش دوخته بودم و به راحتی پیوند میخورد، نگران نبودم، اما تصادفی روی آتش افتاد و قسمتی از آن سوخت، نگران شدم ولی بررسی که کردم دیدم سوختگی اش جدی نیست قابل پیوند است، ولی هم شده بود، سپس آن را در آب سرد گذاشتم متورم و بزرگ شد و در خواب خوشحال شدم و فکر میکردم حالا قابل پیوند است و قطعا می گیرد!
بسیار نگران هستم، آیا فرزندم خواهد مرد؟
زهرا
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید شوهرم دیشب خواب دیده که من آلت مردانه دارم وبهش حمله می کنم که باهاش نزدیکی کنم .خواهش می کنم تعبیرشو زودتربفرستین ممنون
Essmael2232
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم یک آلت تناسلیش را به من نشان میده نه یکبار بلکه چند یار فقط وفقط نشانه من میداد این زن فامیل من است و‌آلتش مو داشت نه زیاد نه کم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کرده و در مسائل خصوصی زندگی شما دخالت کنند. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
هادی
۶ ماه پیش
سلام ،خواب دیدم با همسرم در اشپزخانه یک ماهی بود که داشتیم پاکش میکردیم وقتی که شکمش را پاره کردیم سه مروارید نسبتا بزرگ با مقداری جواهر الماس نشان حدود ۵تکه بود، مرواریدها هرکدوم به اندازه یک تیله بودند ،یکیشون شیری بود یکی شفاف بود یکیشو شیری به رگهای قهوه ای، جواهرات هم هرکدوم یک تیکه چینی مربعی شکل بوده که با الماسهای کوچیک به صورت دایره تزئین شده بود
این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که روابط دوستانه و رمانتیک شما را تقویت می کند و در این زمینه، خلاقیت و اعتماد به نفس خود را دست کم نگیرید.
An
۷ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم آلت خود را که بزرگ بود بریدم و دردی نداشتم بعد از چند ساعت برای پیوند به بیمارستان رفتم دیگه از خواب پریدم یعنی چیه تعبیرش
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس سرزنش یا درگیری فکری، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که آرامش روانی شما را به خطر می اندازند.
بهروز اسد
۷ ماه پیش
سلام
خواب دیدم پدرمان که در قید حیات هستند قضیب من و برادر بزرگترم را برید.جالب آنکه ما دو برادر خوشحال بودیم.بعد از بریده شدن آلتم درد و خونریزی زیادی نداشتم...احساس میکردم در حال رشد دوباره است...میخواستم تعبیرش رو بدونم.ممنونم
پدر و مادر در خواب می توانند نشان دهنده ی افکار و ارزش هایی باشند که از سنت های جامعه به ارث برده اید. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا متوجه ارزش ها و عقایدی که در حال تحمیل شدن به شما هستند باشید و اجازه ندهید که این عقاید تحمیلی، سلامت روانی شما را به خطر اندازند.
هادی
۷ ماه پیش
سلام، در خواب دیدم که یک مرد ناشناس، عورت خود به مردم نشان می داد در صمن حالت نعوض نداشت، انرا می تابید وبه همه نشان میداد،
این خواب می تواند به احساس انزجار درونی شما نسبت به انسان هایی که افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل می کنند اشاره داشته باشد. لازم است تا از انسان ها و افرادی که این احساس منفی را در شما ایجاد می کنند فاصله گرفته و به شکلی مستقل به شناخت دیدگاه ها و علایق شخصی خود بپردازید.
تهمینه
۷ ماه پیش
سلام. ببخشید من یک دختر مجردم و خواب دیدم که آلت مردانه دارم و به دختری که اصلا نمی شناسم و ظاهرا دختر بدکاره ایی هست پیشنهاد برقراری رابطه می دم، در ابتدا اون دختر رو می بوسم ولی از ادامه این کار خیلی می ترسم و توی خواب مدام نگرانم که از این کارم در اینده پشیمون بشم، در اخر این کار رو به طور کامل انجامش نمی دم و از رابطه برقرار کردن در اخر اجتناب میکنم، با عرض معذرت از گفتن این، اون دختر آلت مردانه من رو برخلاف میل من در دهان خودش میکنه. و اینکه در ابتدا که قصد برقراری رابطه داشتم الت رو باریک و کوچک می بینم ولی انتهای خواب بعد از اینکه از برقراری رابطه اجتناب میکنم، التم بزرگ می شود، و توی خواب پدرم هم حضور داشتن که اخر خواب انگار درحال شماتت اون دختر هستن، و اون دختر به پدرم میگه از اینکه پسرتو گیر انداختم نگرانی، و پدرم در جواب میگه بچه من که پسر نیست دختره. واقعا ازتون ممنون میشم که جواب بدین
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسانی که در خواب در حال ایجاد ارتباط با او هستید سمبل دیدگاه ها و افکار جدیدی است که در ذهن شما در حال شکل گیری می باشد اما آن ها را نوعی تهدید و اتفاق بد احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ترس کاذب خود نسبت به افکار گوناگون را شناخته و اجازه ندهید که این احساس ترس باعث سرکوب خواسته های درونی یا ایجاد احساس انزوا در شما شود.
حسن
۸ ماه پیش
سلام در خواب زنم را دیدم که آلت مردانه دارد و آلتها یمان را به هم مالیدیم لطفا بفرمایید تعبیرش چیست؟
افرادی که به هر نحوی در خواب ما ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا در بروز افکار و نظرات خود برای خود و دیگران ارزشی مساوی قائل شوید و صرف نظر از این که چه کسی در حال ابراز نظر است، به ماهیت حرف و نظر او توجه داشته باشید. این کار به شما کمک می کند تا به راه حل هایی منطقی برای برون رفت از چالش های خود دست پیدا کنید.
منوره
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم نامزدم کنارم هست و بوسم میکنه و نزدیکم شد ازم خواست دست ب آلتش بزنم،دست زدم بعد یهوگوشمو برداشتم بعد اونم رفت دستشویی،بعد ک رفتم ببینم چیشده دیده روی سنگ دستشویی نشسته و گفتم چیشده دیدم آلت نداره و مث خانوماشده پرسیدم تو دختر بودی جواب نداد اومد بیرون من رفتم داخل دستشویی دیوارا پرخون بود که با دستاش زده بود.توی سنگ دستشویی زنجبیل بزرگ بود ک از وسط نصف شد...تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب می تواند به ترس ها و احساسات سرکوب شده ای اشاره داشته باشد که میل شما را برای پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری از بین برده اند. این خواب صرفا به زمینه های عاطفی زندگی شما اشاره نداشته و می تواند به اهداف و انگیزه های مختلف شما اشاره داشته اشد. در واقع فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه های درونی خودتان است که درباره ی ماهیت آن ها دچار ابهاماتی شده اید. این خواب از شما می خواهد تا به بازنگری درونیات و رفع نگرانی ها و استرس ها بپردازید و با بینشی جدید به انتخاب و برنامه ریزی برای آینده ی خود بپردازید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام ،من درخواب آلت تناسلی مردی رادیدم که مشناسمش وبا او مشکل مالی دارم
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل افکاری است که هم اکنون و در روز های اخیر برای شما نوعی درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و از تحمیل عقاید و افکاری که مطابق خواسته ها و ارزش های اصلی شما در زندگی نیستند، به خود و دیگران خودداری کنید.
atusa
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شوهرشم آلت تناسلشو برید و دادش دست من گفت بشو راستش لحظه ای برید و تو خواب ندیدم وقتی آلت بریده شده اشو دیدم هیچ خونی نمیومد ولی من قصد داشتم آلتشو دوباره بهش وصل کنم
همسر شما در خواب سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب پیامی از جانب نا خود آگاه شماست مبنی بر این که اجازه ندهید رفتار های ناشی از خودخواهی یا تحمیل عقیده باعث شود تا از پیگیری اهداف و رشد افکار خود در زندگی بیداری باز بمانید.
رضا
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر از گفتن این واقعا شرمنده ام اما من خوابی دیدم که توی خواب یه فرد ناشناس که دشتاشه تنش بود دراز کشیده بود رفتم نزدیک تر دیدم که داره با آلتش خودارضایی میکنه من توی خواب ناخواسته وقتی اونو دیدم توی خواب دست به خودارضایی زدم ولی دیدم به جای منی شیر بیرون میاد و اصلا قطع نمیشه و من از اون شیر میخوردم.
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد ناشناخته ی شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا از تحمیل عقاید و افکاری که در نگاه اول صحیح به نظر می رسند به ذهن و فکر خودتان خودداری کرده و اجازه ندهید که احساس تعصب شما را به پذیرش عقایدی وادارد که با دیدگاه های منطقی شما سازگار نیست.
ریحانه
۸ ماه پیش
سلام من باردارم خواب پدربزرگمو که سالها پیش فوت شده دیدم که توی حمام اومد و من برهنه بودم رفتم سمتش و اونم برهنه شد و ازم خواست آلت تناسلیشو بخورم و منی او داخل دهانم ریخت و من خیلییی احساس چندش کردم و همه رو از دهانم ریختم بیرون.در ضمن تو خوابم. الت تناسلی او کوچیک بود و سوراخ روی آلت بزرگ شده بود. ممنون میشم تعبیرشوبه ایمیلم ارسال کنید
افراد مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به عادت ها و ارزش هایی دارند که احساس می کنید سال ها پیش کنار گذاشته شده اند. مثل ارزش هایی که از والدین خود به ارث برده اید اما این خواب نشان می دهد که این ارزش های سنتی همچنان در شما زنده و در حال تاثیر گذاری بر عملکرد و تصمیمات شما می باشند. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چگونه تحت تاثیر ارزش های سنتی و غیر معقول تصمیم گیری می کنید؟ چگونه می توانید در این زمینه مستقل عمل کرده و از پذیرش ارزش هایی که مبتنی بر خواسته ی قلبی شما نیستند خودداری کنید؟
فاطمه
۹ ماه پیش
خواب دیدم الت تناسلی شوهزم که خیلی بزرگ است در دستمه و بااون بازی میکتم وهر جا میرم با خودم میبرمش
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا ارزش های شخصی خود را شناخته و از مجبور کردن خودتان به کار هایی که بر خلاف باور های شماست خودداری کنید و اجازه ندهید که این افکار به علت عرف یا محیط اطراف به شما تحمیل شود.
مهر
۹ ماه پیش
دیدم خالم ک فوت شده و مادرم کنار هم نشستند و مادرم از لباس زیرش الت مردانه بیرون میاره با بوی بد.و من ان لحظه جیغ زدم.تعبیرش چیست
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس فقدان یا بحران های به وجود آمده موجب بروز رفتار هایی از جانب شما شود که آرامش روانی شما یا اطرافیان را مختل می کند.
حسین
۱۰ ماه پیش
خواب دیدم همسرم آلت مردانه داره و داره به من تجاوز میکنه، تعبیرش چیه؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ترس های خود برای پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری را شناخته و اجازه ندهید که ترس ها به تعقیب و آزار شما بپردازند. چنین خواب هایی در کمتر مواردی به روابط عاطفی و چالش های آن مربوط می شوند.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام.همسرم خواب دیده که من آلت تناسلی دارم.تعبیرش دقیق چی میشه؟؟
به مال و مقام برمیگرده؟
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز می گردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت ما هستند. سمبل های جنسی می توانند با مفاهیمی مثل حریم خصوصی و توجه به نیاز ها و خواسته های دیگران مرتبط باشد. گاهی این خواب می تواند با مفاهیمی مثل لزوم توجه به خواسته های درونی یا ترس فرد از بروز احساساتش مرتبط باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، در کدام زمینه ها نیازمند بروز احساسات و درونیات خود هستید اما به دلیل ترس یا نگرانی این خواسته را سرکوب می کنید؟ چگونه می توانید با دیگران به شیوه ای منطقی و ساده تر ارتباط برقرار کرده و درباره ی درونیات خود صحبت کنید؟
سودی
۱۰ ماه پیش
سلام یه خواب عجیب دیدم تورو خدا جواب بدین
من مجردم و خواب دیدم آلت تناسلی برادرم با لباس زیرش تو تنه منه و خیلی ضایع بود از روی لباس و من سریع رفتم عوض کردم اون لباسو دامن پوشیدم و دیگه هیچی معلوم نبود تورو خدا زود جواب بدین
این خواب می تواند به موقعیت های نامطلوبی که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری خود را در مواجهه با آن ها مشاهده کنید اشاره داشته باشد. مثل زمانی که مجبور به کسب استقلال در زمینه ای خاص هستید یا احساس می کنید که مجبور به انجام کاری هستید که در شان شما نیست. این احساس انزجار خود را به شکلی ناراحت کننده در خواب نشان می دهد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، خود را در معرض گرفتن چه تصمیماتی مشاهده می کنید؟ چرا احساس می کنید که مجبور به انجام کار هایی هستید که خلاف عرف هستند؟ چرا احساس می کنید که از پس انجام برخی کار ها یا ایفای برخی نقش ها بر نمی آیید؟ این خواب از شما می خواهد تا منشا ترس خود را شناخته و به شکلی منطقی درباره ی موضوعی که باعث انزجار شما شده است قضاوت کنید.
ب
۱۰ ماه پیش
سلام یه خواب خیلی عجیب دیدم
طناز احمدی
۱۰ ماه پیش
به نظر من روش های موثر برای چاغ شدن هم درصفحتون بزارین
Ali
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم الت بریده ی پدر بزرگم که فوت کرده روی ظرف شویی بودم من من بهش دست زدم
بسیار اتفاق می افتد که در رویا های خود، با سمبل هایی رو به رو شویم که فضایی منزجر کننده را ایجاد کنند. چنین رویاهایی، در کمتر مواردی به دغدغه های جنسی فرد در زندگی بیداری اشاره دارند. در واقع ناخودآگاه ما، در حال تلاش برای بازنمایی یک رویه یا رفتار منزجر کننده است که در زندگی بیداری و در حق خودمان در پیش گرفته ایم. ممکن است در حالت عادی متوجه این رفتار ناراحت کننده نباشیم یا آزار دهنده بودن این رویه را انکار کنیم. اما ناخودآگاه با چنین رویاهایی از ما می خواهد تا به این رفتار ها توجه کرده و به اصلاح آن ها بپردازیم. این رویا می تواند به عادت ها و رفتار هایی اشاره داشته باشد که در گذشته و به علت عادت هایی که از دیگران به ارث برده اید در شما شکر گرفته اند. شما زمانی تلاش کرده اید که این عادات را کنار بگذارید اما به نظر میرسد که هنوز قادر به کنار گذاشتن آن ها نیستید. ظرف شویی می تواند به لزوم از بین بردن عادت های منفی اشاره داشته باشد. تمرین زیادی لازم است تا عادات بد ریشه کن شوند. این رویا به شما می گوید که ممکن است در این زمان، از دوباره پدیدار شدن این عادات منفی غافل شده باشید.
Mk
۱۱ ماه پیش
سلام. وقت بخیر.میبخشید خوابی که دیدم برای خودم عجیب بود. خواب دیدم بجز آلت تناسلی زنانه ام آلت مردانه هم دارم ( دوجنسه ها )،و خیلی بزرگ شده بود و در نهایت منی خارج شد. میشه راهنمایی کنید.
دستگاه های تولید مثل در رویا، سمبل توانایی ما برای تولید ایده ها و افکار و دیدگاه های نو هستند. ممکن است دیدن چنین رویاهایی گاها منزجر کننده باشند اما در عین حال اشاره به موضوعی داشته باشند که در زندگی بیداری، علاقه ای که قبول یا رو به رو شدن با آن ها نداریم. برخی انسان ها دارای ویژگی ها یا ایده ها یا توانایی هایی هستند که ممکن است احساس کنند از نظر دیگران غیر معمول است و از بروز این استعداد ها خودداری کنند یا بر روی این توانایی ها سرپوش بگذارند. مانند فردی که دارای استعداد هنری بخصوص یا ایده های جدیدی در یک زمینه ی علمی می باشد. در مواردی ممکن است فرد احساس کند این استعدادها و بروزشان می توانند برای او دردسر ساز شده و مشکلاتی را در زندگی روزمره اش ایجاد کنند. این رویا از شما می خواهد تا به رغم دیدگاه های جبر گرایانه ای که ممکن است از دیگران به ارث برده باشید، قدر توانایی ها و ایده ها و استعداد های خود را دانسته و از بروز و بیان درونیات خود ترسی نداشته باشید. شما می توانید از این توانایی ها برای رسیدن به اهداف جدیدی در زندگی خود استفاده کنید. این رویا می تواند تصویرگر قدرت روانی خاصی باشد که هر فردی از آن برخوردار نیست.
هاله
۱۱ ماه پیش
سلام.من خوابی دیدم که از دیدنش شرمسارم و واقعا نمیدونم چرا باید همچین چیزی ببینم .
دیدم که دو پسر که یکیشون با من قصد ازدواج داره و دیگری که همکلاسمه در کنار هم لخت دراز کشیدن ،جوری که من منتظر باشم آلت هر دو رو ببینم . برای یکی کوچک بود و روش مو داشت و دیگری سفید و کمی بزرگتر از اون.و هر دو میخواستن من ببینم !خواب اصلا برای من جنبه ی شوانی نداشت و بیشتر چندشم شده بود که چرا این دو نفر همچین درخواستی دارند.
بسیار اتفاق می افتد که در رویا با مسائل جنسی رو به رو می شویم. اما چنین رویا هایی در کمتر مواردی درباره ی امیال جنسی یا فانتزی های ما درباره ی چنین موضوعاتی صحبت می کنند. این رویا می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری برای شما زشت و زننده جلوه می کند. مانند فردی که دارای عقاید خاصی است و زمانی که با عقاید مخالف خود رو به رو می شود، حتی میلی به شنیدن سخنان دیگران ندارد. گاهی مسائل در اثر عدم شناخت ما ممکن است به شکلی منزجر کننده یا بسیار نگران کننده به نظر برسند. در حالی که احساس انزجار پیش از هر چیز در ذهن ما شکل گرفته است. این رویا از شما می خواهد تا علت این احساس انزجار را در خود جست و جو کرده و اجازه ندهید که این موضوع بیش از این شما را دچار بیزاری و انزجار کند.
غلامرضا
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
ببخشید من امروز خواب دیدم که در مکانی بودم و آلت تناسلیم بزرگ و راست شده و انگار دو زن هم آن را داخل دهانشان می کنند انگار یکیشون همسرم بود ببخشید دیروز قرآن را ختم کردم که این خواب را دیدم .با تشکر
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. شما با یک چالش و پرسش ذهنی رو به رو هستید. ممکن است در این زمان به تقابل منطق و خودمحوری رسیده باشید. ذهن شما از یک سمبل منزجر کننده برای نشان دادن خودمحوری و بی منطقی استفاده کرده است تا به شما روشن کند که در مواردی که به صحبت های دیگران توجه نکرده و منطق را نادیده میگیرید، تا چه حد ممکن است در خود و دیگران تنش ایجاد کنید. شما در این زمان در تلاش هستید تا دیدگاه های خود درباره ی تفکر یا ایجاد معاشرت بر اساس منطق را تعدیل کنید.
خواب بیننده
۱ سال پیش
خواب دیدم آلتم از اندازه الانش بزرگتر وکلفتر شده وهمکاری در شرکتمون که الان ادعای ارشدیت داره وواقعی نیست یک لحظه دید وناراحت شد
واما جالبتر اینکه همان شب دختری که تقریبا باهم نامزدیم وحکم زن و شوهر را داریم هم خواب دیده آلتم بزرگ وسفت شده ودر خانه ای بسیار بزرگ باهم شوخی میکنم آلتم در دستم هلی کوپتری میخرخانم و دنبال هم میکنیم
افیون
۱ سال پیش
خواب دیدم الت تناسلی کسی که باهم وعده ازدواج داریم سفت و بزرک شده و روبروی من هست ناگهان سر الت تناسلیش مثل پوسته تخم مرغ شکست و من درئنش رو نگاه کردم و دیدم الت تناسلیش درونش هست و اروم پوستش رو پایین کشیدم و الت اصلی ازش بیرون امد و اون رو خوردم و ازش اب منی بیرون امد و ناگهان بیدار شدم...لطفاکمک کنید بدونم تعبیرش چی هست
sadat
۱ سال پیش
سلام من مجرد هستم اماخواب دیدم بامردی درخانه پدرم هستیم وانگاران مردهمسرمن بود چندماردرپله دیدم و دیدم ک مار از الت تناسلی ان مردخارج یشد لطفااگرامکانش هست پاسخ دهید
RaaR
۱۱ ماه پیش
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود
رضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که برهنه هستم توی خواب یه بچه داشتم که به اون از طریق آلتم شیر میدادم یعنی اینکه نوک آلتم حالت پستان مانند داشت و هرچقدر که بچه شیر میخورد آلت بچه بزرگ تر میشد و مال من کوچک تر خیلی نگرانم لطفا بگین که تعبیر این خواب چیه ممنون.
معصومه
۱ سال پیش
سلام ببخشيدمن دوسه روزپيش صبح بودكه خواب ديدم دخترداييم كه باردارهست بچه ي توي شكمش كه دخترتوي خوابم شكمش كامل حالت شيشه مشخص بودويه پسربچه توي دلش بودكه يه آلت ديگه روي پيشونيش بودوآلتاش بزرگ بودن نسبتا
مهدی
۱ سال پیش
اگر بعد از نماز صبح بوده است این خواب شیطانی است
بدون نام
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم الت تناسلی همسرم بریدم و در لباس زیر خودم گذاشتم
از جایی که انتظار ندارید نفعی به شما خواهد رسید.
نفس گ
۱ سال پیش
اگر يه خانم مجرد خواب ببينه آلت تناسلي مردانه پيدا كرده كه به صورت صاف ايستاده و در انتهاي اون حالت شكستگي ( عين يه فلش به سمت پايين) وجود داره. تعبير داره؟
به اين صورت بود كه دراز كشيده بودم و وقتي ديدمش ترسيدم. سرش هم نشكسته بود ولي عين حالت شكستگي نود درجه با سمت پايين خم شده بود.
Hh
۱ سال پیش
سلام خاب دیدم دوستم آلت تناسلی او بسیار رشد کرده و مارپیچ شده این تعبیرش چیست
به گفته معبرین اسلامی آلت تناسلی نشانه فرزند و بزرگی است. در واقع این رویا می‌تواند نشان دهنده احساس بزرگی و برتری در دوست شما باشد.
M.o
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم ک نامزدم خانوادش راضی ب ازدواج مانیستن وما بدون اجازه خانواده نامزدم عقد بستیم واون شب پیش من خوابیده و میخواد ک ب بنده تجاوزکنه و التش رودیدم ولی خواهرم جلوشو گرفت وواقعا وسط خواب گیج بود خواهرم برای اینکه بعدا ب بقیع نشون بده ک این یک نفر ب من تجاوزکرده ازمنو اون دراین حالت عکس گرفت من دیدم عکسوکاملل وپاک کردنامزدم عکس رو الت مردانه اونومیدیدم اما الت خودمو ب طور کامل وواقعی نمیدیدم
بدون نام
۱ سال پیش
سلام مرد هستم .خواب دیدم از سینه من آلت دیگری در آمده و از سینه ام در حال جدا شدن است و سینه من شکافته شده.
farshid
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم عقیم شدم.در خواب دیدم خانمم نامه پزشکی اورد که عقیم هستم تعبیرش چیست تشکر
منتقم زهرا(س) بیا
۱ سال پیش
سلام ،خواب دیدم پسرم کودکه،رو زانوهام نشسته وآلتش ایستاده ،ازمنم میخواد آلتش وبخورم،منم خودم وبه نفهمی میزنم که متوجه اشتباهش بشه ولی بازم ادامه میده
بی نام
۱ سال پیش
با سلام من همین الان خوابی دیدم ک جالب برایم بود،خواب دیدم،آلت بریده مرد همسایه در دستان من بود و همسر آن مرد تقاضا داشت الت مردش را ب الت خودم ک خانم هستم بدوزم،تعبیر خواب چیست
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۹
در انتظار بررسی: ۱
حمید 1225
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدیم با یک خانمی که فکر میکنم شبیه همسر دوستم بود تو حیاطی مجهول کنار هم نشسته بودیم و بچه شم نزدیکموم بود، من به این خانم نظر داشتم و وقتی خواستم بهشون نزدیک بشم سعی بر طفره رفتن داشت که از روی شلوارشون متوجه شدم ایشون الت تناسلی مردانه داره و میخواست مخفی کنه از من لطفا راهنمایی کنید باتشکر
افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. شما به تازگی در حال شناخت بیشتر این بُعد از شخصیت یا توانایی خود هستید.
میم.قاف
۲ ماه پیش
خواب دیدم آلت همسرم خیلی سفت شده بود شبیه سنگ که میتونست باهاش منو مثل وزنه بلند کنه تعبیرش چیه؟
این خواب به قدرت درونی شما در پیگیری اهداف و علایق تان اشاره دارد.
شمیم
۲ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم مردی الت تناسلی خود را برید و به جای خون از ان ماده سفید رنگی خارج شد و خیلی خوشحال بود...این خواب تعبیری دارد؟
آن مرد اشاره به یک بخش از شخصیت شماست. شما در روزهای اخیر افکاری در رابطه با مسائل شخصی تان داشته اید. موضوعاتی که فکر میکنید نباید با کسی مطرح کنید و همچنین خودتان آگاهی کافی از آن موضوع ندارید. این خواب به شما میگوید مسئله قابل حل است اگر درصدد افزایش شناخت خود نسبت به آن موضوع باشید.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام
شرمنده من خواب دیدم آلتم که راست شده رو دارم تو دهن یک مردی میکنم که نمیشناسم این کار و به شدت داشتم انجام می‌دادم و تو دهنش سکس میکردم بعد از خواب بیدار شدم. تعبیرش چی میشه؟ خیلی ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس عدم اعتماد به نفس شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می توانند آرامش شما را به خطر اندازند.
محمدی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی داره با حالت تناسلی من بازی میکنم و حالت من هیچ حرکتی نداشت
این خواب از شما میخواهد از بازگو کردن و در میان گذاشتن مسائل شخصی تان با دیگران خودداری کنید.
هادی
۴ ماه پیش
سلام ، خواب دیدم که خورشید از مشرق غروب کرد وپشت کوه محو‌ شد واز طرف راست کوه دوباره طلوع کرد ولی بسیار نوارنی تر شده بود و سرعت طلوعش سریع بود
در ضمن خواب من هنگام صبح و قبل از طلوع افتاب بود
آرزو
۴ ماه پیش
سلام،
من خواب دیدم تو یه خونه باغ بزرگ هستم و مرد قد بلند و مسن سال و غریبه ای داره به سمت من میاد بعد آلت تناسلیش که بزرگ و رنگ روشنی داشت جدا کرد و به زور به من داد،من هم بدم اومد و به سمتش پرت کردم،
سپاسگزارم از اینکه جواب میدید،
سایه_۰
۴ ماه پیش
سلام.خدا قوت..لطفا این خواب منو تعبیر کنید..خیلی نگرانم...
من دختر مجردی ۳۴ ساله هستم..خواب دیدم التم تغییر شکل داده یه الت مردانه دارم...کمی هم کج قرار گرفته بود به سمت چپ شکمم قرار داشت...تو خواب خیلی ناراحت بودم...به ذهنم رسیده بود از شهر برم تا شرایط عادی بشه...(تو یکی از تعبیر خوابا دیدم نوشته بود اگه دختر مجرد خواب ببینه الت مردونه داره یعنی اجاقش کوره و هیچ وقت ازدواج نمیکنه و زندگی بیثمره ای خواهد داشت...)نگرانم لطفا تعبیر کنید خوابم رو
سعید
۴ ماه پیش
سلام
خواب دیدم پدرم حوله ی حمام من را برداشته و به کمرش بسته منم با دیدن این صحنه حوله را از دور کمرش قاپیدم که در این هنگام التش را دیدم درحالی که کمی از مال من بزرگتر بود.
لطفا تعبیرش را بفرمایید.
محمد
۵ ماه پیش
سلام بر شما، خواب عجیبی دیده ام که من را بسیار نگران کرده است، البته دوست معبر خواب دارم ولی با توجه به محتوای خواب نمی توانم آنرا برای هرکسی بگویم، متاهل هستم و دوتا بچه دارم.
با عرض پوزش ، خواب دیدم آلت تناسلی ام بریده شده ولی خون نداشت ، من در خواب برداشتمش تا بدوزمش و در خواب تصور میکردم که قبلا همین کار را کرده ام و همین آلت را هم سرجایش دوخته بودم و به راحتی پیوند میخورد، نگران نبودم، اما تصادفی روی آتش افتاد و قسمتی از آن سوخت، نگران شدم ولی بررسی که کردم دیدم سوختگی اش جدی نیست قابل پیوند است، ولی هم شده بود، سپس آن را در آب سرد گذاشتم متورم و بزرگ شد و در خواب خوشحال شدم و فکر میکردم حالا قابل پیوند است و قطعا می گیرد!
بسیار نگران هستم، آیا فرزندم خواهد مرد؟
زهرا
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید شوهرم دیشب خواب دیده که من آلت مردانه دارم وبهش حمله می کنم که باهاش نزدیکی کنم .خواهش می کنم تعبیرشو زودتربفرستین ممنون
Essmael2232
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم یک آلت تناسلیش را به من نشان میده نه یکبار بلکه چند یار فقط وفقط نشانه من میداد این زن فامیل من است و‌آلتش مو داشت نه زیاد نه کم
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کرده و در مسائل خصوصی زندگی شما دخالت کنند. برای این که دلیل حضور این فرد را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به او، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این فرد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟
هادی
۶ ماه پیش
سلام ،خواب دیدم با همسرم در اشپزخانه یک ماهی بود که داشتیم پاکش میکردیم وقتی که شکمش را پاره کردیم سه مروارید نسبتا بزرگ با مقداری جواهر الماس نشان حدود ۵تکه بود، مرواریدها هرکدوم به اندازه یک تیله بودند ،یکیشون شیری بود یکی شفاف بود یکیشو شیری به رگهای قهوه ای، جواهرات هم هرکدوم یک تیکه چینی مربعی شکل بوده که با الماسهای کوچیک به صورت دایره تزئین شده بود
این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که روابط دوستانه و رمانتیک شما را تقویت می کند و در این زمینه، خلاقیت و اعتماد به نفس خود را دست کم نگیرید.
An
۷ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم آلت خود را که بزرگ بود بریدم و دردی نداشتم بعد از چند ساعت برای پیوند به بیمارستان رفتم دیگه از خواب پریدم یعنی چیه تعبیرش
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس سرزنش یا درگیری فکری، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که آرامش روانی شما را به خطر می اندازند.
بهروز اسد
۷ ماه پیش
سلام
خواب دیدم پدرمان که در قید حیات هستند قضیب من و برادر بزرگترم را برید.جالب آنکه ما دو برادر خوشحال بودیم.بعد از بریده شدن آلتم درد و خونریزی زیادی نداشتم...احساس میکردم در حال رشد دوباره است...میخواستم تعبیرش رو بدونم.ممنونم
پدر و مادر در خواب می توانند نشان دهنده ی افکار و ارزش هایی باشند که از سنت های جامعه به ارث برده اید. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا متوجه ارزش ها و عقایدی که در حال تحمیل شدن به شما هستند باشید و اجازه ندهید که این عقاید تحمیلی، سلامت روانی شما را به خطر اندازند.
هادی
۷ ماه پیش
سلام، در خواب دیدم که یک مرد ناشناس، عورت خود به مردم نشان می داد در صمن حالت نعوض نداشت، انرا می تابید وبه همه نشان میداد،
این خواب می تواند به احساس انزجار درونی شما نسبت به انسان هایی که افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل می کنند اشاره داشته باشد. لازم است تا از انسان ها و افرادی که این احساس منفی را در شما ایجاد می کنند فاصله گرفته و به شکلی مستقل به شناخت دیدگاه ها و علایق شخصی خود بپردازید.
تهمینه
۷ ماه پیش
سلام. ببخشید من یک دختر مجردم و خواب دیدم که آلت مردانه دارم و به دختری که اصلا نمی شناسم و ظاهرا دختر بدکاره ایی هست پیشنهاد برقراری رابطه می دم، در ابتدا اون دختر رو می بوسم ولی از ادامه این کار خیلی می ترسم و توی خواب مدام نگرانم که از این کارم در اینده پشیمون بشم، در اخر این کار رو به طور کامل انجامش نمی دم و از رابطه برقرار کردن در اخر اجتناب میکنم، با عرض معذرت از گفتن این، اون دختر آلت مردانه من رو برخلاف میل من در دهان خودش میکنه. و اینکه در ابتدا که قصد برقراری رابطه داشتم الت رو باریک و کوچک می بینم ولی انتهای خواب بعد از اینکه از برقراری رابطه اجتناب میکنم، التم بزرگ می شود، و توی خواب پدرم هم حضور داشتن که اخر خواب انگار درحال شماتت اون دختر هستن، و اون دختر به پدرم میگه از اینکه پسرتو گیر انداختم نگرانی، و پدرم در جواب میگه بچه من که پسر نیست دختره. واقعا ازتون ممنون میشم که جواب بدین
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسانی که در خواب در حال ایجاد ارتباط با او هستید سمبل دیدگاه ها و افکار جدیدی است که در ذهن شما در حال شکل گیری می باشد اما آن ها را نوعی تهدید و اتفاق بد احساس می کنید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ترس کاذب خود نسبت به افکار گوناگون را شناخته و اجازه ندهید که این احساس ترس باعث سرکوب خواسته های درونی یا ایجاد احساس انزوا در شما شود.
حسن
۸ ماه پیش
سلام در خواب زنم را دیدم که آلت مردانه دارد و آلتها یمان را به هم مالیدیم لطفا بفرمایید تعبیرش چیست؟
افرادی که به هر نحوی در خواب ما ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا در بروز افکار و نظرات خود برای خود و دیگران ارزشی مساوی قائل شوید و صرف نظر از این که چه کسی در حال ابراز نظر است، به ماهیت حرف و نظر او توجه داشته باشید. این کار به شما کمک می کند تا به راه حل هایی منطقی برای برون رفت از چالش های خود دست پیدا کنید.
منوره
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم نامزدم کنارم هست و بوسم میکنه و نزدیکم شد ازم خواست دست ب آلتش بزنم،دست زدم بعد یهوگوشمو برداشتم بعد اونم رفت دستشویی،بعد ک رفتم ببینم چیشده دیده روی سنگ دستشویی نشسته و گفتم چیشده دیدم آلت نداره و مث خانوماشده پرسیدم تو دختر بودی جواب نداد اومد بیرون من رفتم داخل دستشویی دیوارا پرخون بود که با دستاش زده بود.توی سنگ دستشویی زنجبیل بزرگ بود ک از وسط نصف شد...تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب می تواند به ترس ها و احساسات سرکوب شده ای اشاره داشته باشد که میل شما را برای پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری از بین برده اند. این خواب صرفا به زمینه های عاطفی زندگی شما اشاره نداشته و می تواند به اهداف و انگیزه های مختلف شما اشاره داشته اشد. در واقع فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل انگیزه های درونی خودتان است که درباره ی ماهیت آن ها دچار ابهاماتی شده اید. این خواب از شما می خواهد تا به بازنگری درونیات و رفع نگرانی ها و استرس ها بپردازید و با بینشی جدید به انتخاب و برنامه ریزی برای آینده ی خود بپردازید.
بدون نام
۸ ماه پیش
سلام ،من درخواب آلت تناسلی مردی رادیدم که مشناسمش وبا او مشکل مالی دارم
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل افکاری است که هم اکنون و در روز های اخیر برای شما نوعی درگیری فکری ایجاد کرده اند. این خواب از شما می خواهد تا منشا این افکار منفی را شناخته و از تحمیل عقاید و افکاری که مطابق خواسته ها و ارزش های اصلی شما در زندگی نیستند، به خود و دیگران خودداری کنید.
atusa
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم شوهرشم آلت تناسلشو برید و دادش دست من گفت بشو راستش لحظه ای برید و تو خواب ندیدم وقتی آلت بریده شده اشو دیدم هیچ خونی نمیومد ولی من قصد داشتم آلتشو دوباره بهش وصل کنم
همسر شما در خواب سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب پیامی از جانب نا خود آگاه شماست مبنی بر این که اجازه ندهید رفتار های ناشی از خودخواهی یا تحمیل عقیده باعث شود تا از پیگیری اهداف و رشد افکار خود در زندگی بیداری باز بمانید.
رضا
۸ ماه پیش
سلام وقت بخیر از گفتن این واقعا شرمنده ام اما من خوابی دیدم که توی خواب یه فرد ناشناس که دشتاشه تنش بود دراز کشیده بود رفتم نزدیک تر دیدم که داره با آلتش خودارضایی میکنه من توی خواب ناخواسته وقتی اونو دیدم توی خواب دست به خودارضایی زدم ولی دیدم به جای منی شیر بیرون میاد و اصلا قطع نمیشه و من از اون شیر میخوردم.
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد ناشناخته ی شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا از تحمیل عقاید و افکاری که در نگاه اول صحیح به نظر می رسند به ذهن و فکر خودتان خودداری کرده و اجازه ندهید که احساس تعصب شما را به پذیرش عقایدی وادارد که با دیدگاه های منطقی شما سازگار نیست.
ریحانه
۸ ماه پیش
سلام من باردارم خواب پدربزرگمو که سالها پیش فوت شده دیدم که توی حمام اومد و من برهنه بودم رفتم سمتش و اونم برهنه شد و ازم خواست آلت تناسلیشو بخورم و منی او داخل دهانم ریخت و من خیلییی احساس چندش کردم و همه رو از دهانم ریختم بیرون.در ضمن تو خوابم. الت تناسلی او کوچیک بود و سوراخ روی آلت بزرگ شده بود. ممنون میشم تعبیرشوبه ایمیلم ارسال کنید
افراد مرده زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به عادت ها و ارزش هایی دارند که احساس می کنید سال ها پیش کنار گذاشته شده اند. مثل ارزش هایی که از والدین خود به ارث برده اید اما این خواب نشان می دهد که این ارزش های سنتی همچنان در شما زنده و در حال تاثیر گذاری بر عملکرد و تصمیمات شما می باشند. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چگونه تحت تاثیر ارزش های سنتی و غیر معقول تصمیم گیری می کنید؟ چگونه می توانید در این زمینه مستقل عمل کرده و از پذیرش ارزش هایی که مبتنی بر خواسته ی قلبی شما نیستند خودداری کنید؟
فاطمه
۹ ماه پیش
خواب دیدم الت تناسلی شوهزم که خیلی بزرگ است در دستمه و بااون بازی میکتم وهر جا میرم با خودم میبرمش
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. این خواب از شما می خواهد تا ارزش های شخصی خود را شناخته و از مجبور کردن خودتان به کار هایی که بر خلاف باور های شماست خودداری کنید و اجازه ندهید که این افکار به علت عرف یا محیط اطراف به شما تحمیل شود.
مهر
۹ ماه پیش
دیدم خالم ک فوت شده و مادرم کنار هم نشستند و مادرم از لباس زیرش الت مردانه بیرون میاره با بوی بد.و من ان لحظه جیغ زدم.تعبیرش چیست
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس فقدان یا بحران های به وجود آمده موجب بروز رفتار هایی از جانب شما شود که آرامش روانی شما یا اطرافیان را مختل می کند.
حسین
۱۰ ماه پیش
خواب دیدم همسرم آلت مردانه داره و داره به من تجاوز میکنه، تعبیرش چیه؟
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ترس های خود برای پیگیری اهداف و انگیزه هایتان در زندگی بیداری را شناخته و اجازه ندهید که ترس ها به تعقیب و آزار شما بپردازند. چنین خواب هایی در کمتر مواردی به روابط عاطفی و چالش های آن مربوط می شوند.
بدون نام
۱۰ ماه پیش
سلام.همسرم خواب دیده که من آلت تناسلی دارم.تعبیرش دقیق چی میشه؟؟
به مال و مقام برمیگرده؟
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز می گردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت ما هستند. سمبل های جنسی می توانند با مفاهیمی مثل حریم خصوصی و توجه به نیاز ها و خواسته های دیگران مرتبط باشد. گاهی این خواب می تواند با مفاهیمی مثل لزوم توجه به خواسته های درونی یا ترس فرد از بروز احساساتش مرتبط باشد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، در کدام زمینه ها نیازمند بروز احساسات و درونیات خود هستید اما به دلیل ترس یا نگرانی این خواسته را سرکوب می کنید؟ چگونه می توانید با دیگران به شیوه ای منطقی و ساده تر ارتباط برقرار کرده و درباره ی درونیات خود صحبت کنید؟
سودی
۱۰ ماه پیش
سلام یه خواب عجیب دیدم تورو خدا جواب بدین
من مجردم و خواب دیدم آلت تناسلی برادرم با لباس زیرش تو تنه منه و خیلی ضایع بود از روی لباس و من سریع رفتم عوض کردم اون لباسو دامن پوشیدم و دیگه هیچی معلوم نبود تورو خدا زود جواب بدین
این خواب می تواند به موقعیت های نامطلوبی که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری خود را در مواجهه با آن ها مشاهده کنید اشاره داشته باشد. مثل زمانی که مجبور به کسب استقلال در زمینه ای خاص هستید یا احساس می کنید که مجبور به انجام کاری هستید که در شان شما نیست. این احساس انزجار خود را به شکلی ناراحت کننده در خواب نشان می دهد. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون و در زندگی بیداری، خود را در معرض گرفتن چه تصمیماتی مشاهده می کنید؟ چرا احساس می کنید که مجبور به انجام کار هایی هستید که خلاف عرف هستند؟ چرا احساس می کنید که از پس انجام برخی کار ها یا ایفای برخی نقش ها بر نمی آیید؟ این خواب از شما می خواهد تا منشا ترس خود را شناخته و به شکلی منطقی درباره ی موضوعی که باعث انزجار شما شده است قضاوت کنید.
ب
۱۰ ماه پیش
سلام یه خواب خیلی عجیب دیدم
طناز احمدی
۱۰ ماه پیش
به نظر من روش های موثر برای چاغ شدن هم درصفحتون بزارین
Ali
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم الت بریده ی پدر بزرگم که فوت کرده روی ظرف شویی بودم من من بهش دست زدم
بسیار اتفاق می افتد که در رویا های خود، با سمبل هایی رو به رو شویم که فضایی منزجر کننده را ایجاد کنند. چنین رویاهایی، در کمتر مواردی به دغدغه های جنسی فرد در زندگی بیداری اشاره دارند. در واقع ناخودآگاه ما، در حال تلاش برای بازنمایی یک رویه یا رفتار منزجر کننده است که در زندگی بیداری و در حق خودمان در پیش گرفته ایم. ممکن است در حالت عادی متوجه این رفتار ناراحت کننده نباشیم یا آزار دهنده بودن این رویه را انکار کنیم. اما ناخودآگاه با چنین رویاهایی از ما می خواهد تا به این رفتار ها توجه کرده و به اصلاح آن ها بپردازیم. این رویا می تواند به عادت ها و رفتار هایی اشاره داشته باشد که در گذشته و به علت عادت هایی که از دیگران به ارث برده اید در شما شکر گرفته اند. شما زمانی تلاش کرده اید که این عادات را کنار بگذارید اما به نظر میرسد که هنوز قادر به کنار گذاشتن آن ها نیستید. ظرف شویی می تواند به لزوم از بین بردن عادت های منفی اشاره داشته باشد. تمرین زیادی لازم است تا عادات بد ریشه کن شوند. این رویا به شما می گوید که ممکن است در این زمان، از دوباره پدیدار شدن این عادات منفی غافل شده باشید.
Mk
۱۱ ماه پیش
سلام. وقت بخیر.میبخشید خوابی که دیدم برای خودم عجیب بود. خواب دیدم بجز آلت تناسلی زنانه ام آلت مردانه هم دارم ( دوجنسه ها )،و خیلی بزرگ شده بود و در نهایت منی خارج شد. میشه راهنمایی کنید.
دستگاه های تولید مثل در رویا، سمبل توانایی ما برای تولید ایده ها و افکار و دیدگاه های نو هستند. ممکن است دیدن چنین رویاهایی گاها منزجر کننده باشند اما در عین حال اشاره به موضوعی داشته باشند که در زندگی بیداری، علاقه ای که قبول یا رو به رو شدن با آن ها نداریم. برخی انسان ها دارای ویژگی ها یا ایده ها یا توانایی هایی هستند که ممکن است احساس کنند از نظر دیگران غیر معمول است و از بروز این استعداد ها خودداری کنند یا بر روی این توانایی ها سرپوش بگذارند. مانند فردی که دارای استعداد هنری بخصوص یا ایده های جدیدی در یک زمینه ی علمی می باشد. در مواردی ممکن است فرد احساس کند این استعدادها و بروزشان می توانند برای او دردسر ساز شده و مشکلاتی را در زندگی روزمره اش ایجاد کنند. این رویا از شما می خواهد تا به رغم دیدگاه های جبر گرایانه ای که ممکن است از دیگران به ارث برده باشید، قدر توانایی ها و ایده ها و استعداد های خود را دانسته و از بروز و بیان درونیات خود ترسی نداشته باشید. شما می توانید از این توانایی ها برای رسیدن به اهداف جدیدی در زندگی خود استفاده کنید. این رویا می تواند تصویرگر قدرت روانی خاصی باشد که هر فردی از آن برخوردار نیست.
هاله
۱۱ ماه پیش
سلام.من خوابی دیدم که از دیدنش شرمسارم و واقعا نمیدونم چرا باید همچین چیزی ببینم .
دیدم که دو پسر که یکیشون با من قصد ازدواج داره و دیگری که همکلاسمه در کنار هم لخت دراز کشیدن ،جوری که من منتظر باشم آلت هر دو رو ببینم . برای یکی کوچک بود و روش مو داشت و دیگری سفید و کمی بزرگتر از اون.و هر دو میخواستن من ببینم !خواب اصلا برای من جنبه ی شوانی نداشت و بیشتر چندشم شده بود که چرا این دو نفر همچین درخواستی دارند.
بسیار اتفاق می افتد که در رویا با مسائل جنسی رو به رو می شویم. اما چنین رویا هایی در کمتر مواردی درباره ی امیال جنسی یا فانتزی های ما درباره ی چنین موضوعاتی صحبت می کنند. این رویا می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که هم اکنون و در زندگی بیداری برای شما زشت و زننده جلوه می کند. مانند فردی که دارای عقاید خاصی است و زمانی که با عقاید مخالف خود رو به رو می شود، حتی میلی به شنیدن سخنان دیگران ندارد. گاهی مسائل در اثر عدم شناخت ما ممکن است به شکلی منزجر کننده یا بسیار نگران کننده به نظر برسند. در حالی که احساس انزجار پیش از هر چیز در ذهن ما شکل گرفته است. این رویا از شما می خواهد تا علت این احساس انزجار را در خود جست و جو کرده و اجازه ندهید که این موضوع بیش از این شما را دچار بیزاری و انزجار کند.
غلامرضا
۱۱ ماه پیش
سلام خسته نباشید
ببخشید من امروز خواب دیدم که در مکانی بودم و آلت تناسلیم بزرگ و راست شده و انگار دو زن هم آن را داخل دهانشان می کنند انگار یکیشون همسرم بود ببخشید دیروز قرآن را ختم کردم که این خواب را دیدم .با تشکر
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت شما هستند. شما با یک چالش و پرسش ذهنی رو به رو هستید. ممکن است در این زمان به تقابل منطق و خودمحوری رسیده باشید. ذهن شما از یک سمبل منزجر کننده برای نشان دادن خودمحوری و بی منطقی استفاده کرده است تا به شما روشن کند که در مواردی که به صحبت های دیگران توجه نکرده و منطق را نادیده میگیرید، تا چه حد ممکن است در خود و دیگران تنش ایجاد کنید. شما در این زمان در تلاش هستید تا دیدگاه های خود درباره ی تفکر یا ایجاد معاشرت بر اساس منطق را تعدیل کنید.
خواب بیننده
۱ سال پیش
خواب دیدم آلتم از اندازه الانش بزرگتر وکلفتر شده وهمکاری در شرکتمون که الان ادعای ارشدیت داره وواقعی نیست یک لحظه دید وناراحت شد
واما جالبتر اینکه همان شب دختری که تقریبا باهم نامزدیم وحکم زن و شوهر را داریم هم خواب دیده آلتم بزرگ وسفت شده ودر خانه ای بسیار بزرگ باهم شوخی میکنم آلتم در دستم هلی کوپتری میخرخانم و دنبال هم میکنیم
افیون
۱ سال پیش
خواب دیدم الت تناسلی کسی که باهم وعده ازدواج داریم سفت و بزرک شده و روبروی من هست ناگهان سر الت تناسلیش مثل پوسته تخم مرغ شکست و من درئنش رو نگاه کردم و دیدم الت تناسلیش درونش هست و اروم پوستش رو پایین کشیدم و الت اصلی ازش بیرون امد و اون رو خوردم و ازش اب منی بیرون امد و ناگهان بیدار شدم...لطفاکمک کنید بدونم تعبیرش چی هست
sadat
۱ سال پیش
سلام من مجرد هستم اماخواب دیدم بامردی درخانه پدرم هستیم وانگاران مردهمسرمن بود چندماردرپله دیدم و دیدم ک مار از الت تناسلی ان مردخارج یشد لطفااگرامکانش هست پاسخ دهید
RaaR
۱۱ ماه پیش
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود
رضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که برهنه هستم توی خواب یه بچه داشتم که به اون از طریق آلتم شیر میدادم یعنی اینکه نوک آلتم حالت پستان مانند داشت و هرچقدر که بچه شیر میخورد آلت بچه بزرگ تر میشد و مال من کوچک تر خیلی نگرانم لطفا بگین که تعبیر این خواب چیه ممنون.
معصومه
۱ سال پیش
سلام ببخشيدمن دوسه روزپيش صبح بودكه خواب ديدم دخترداييم كه باردارهست بچه ي توي شكمش كه دخترتوي خوابم شكمش كامل حالت شيشه مشخص بودويه پسربچه توي دلش بودكه يه آلت ديگه روي پيشونيش بودوآلتاش بزرگ بودن نسبتا
مهدی
۱ سال پیش
اگر بعد از نماز صبح بوده است این خواب شیطانی است
بدون نام
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم الت تناسلی همسرم بریدم و در لباس زیر خودم گذاشتم
از جایی که انتظار ندارید نفعی به شما خواهد رسید.
نفس گ
۱ سال پیش
اگر يه خانم مجرد خواب ببينه آلت تناسلي مردانه پيدا كرده كه به صورت صاف ايستاده و در انتهاي اون حالت شكستگي ( عين يه فلش به سمت پايين) وجود داره. تعبير داره؟
به اين صورت بود كه دراز كشيده بودم و وقتي ديدمش ترسيدم. سرش هم نشكسته بود ولي عين حالت شكستگي نود درجه با سمت پايين خم شده بود.
Hh
۱ سال پیش
سلام خاب دیدم دوستم آلت تناسلی او بسیار رشد کرده و مارپیچ شده این تعبیرش چیست
به گفته معبرین اسلامی آلت تناسلی نشانه فرزند و بزرگی است. در واقع این رویا می‌تواند نشان دهنده احساس بزرگی و برتری در دوست شما باشد.
M.o
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم ک نامزدم خانوادش راضی ب ازدواج مانیستن وما بدون اجازه خانواده نامزدم عقد بستیم واون شب پیش من خوابیده و میخواد ک ب بنده تجاوزکنه و التش رودیدم ولی خواهرم جلوشو گرفت وواقعا وسط خواب گیج بود خواهرم برای اینکه بعدا ب بقیع نشون بده ک این یک نفر ب من تجاوزکرده ازمنو اون دراین حالت عکس گرفت من دیدم عکسوکاملل وپاک کردنامزدم عکس رو الت مردانه اونومیدیدم اما الت خودمو ب طور کامل وواقعی نمیدیدم
بدون نام
۱ سال پیش
سلام مرد هستم .خواب دیدم از سینه من آلت دیگری در آمده و از سینه ام در حال جدا شدن است و سینه من شکافته شده.
farshid
۱ سال پیش
سلام من در خواب دیدم عقیم شدم.در خواب دیدم خانمم نامه پزشکی اورد که عقیم هستم تعبیرش چیست تشکر
منتقم زهرا(س) بیا
۱ سال پیش
سلام ،خواب دیدم پسرم کودکه،رو زانوهام نشسته وآلتش ایستاده ،ازمنم میخواد آلتش وبخورم،منم خودم وبه نفهمی میزنم که متوجه اشتباهش بشه ولی بازم ادامه میده
بی نام
۱ سال پیش
با سلام من همین الان خوابی دیدم ک جالب برایم بود،خواب دیدم،آلت بریده مرد همسایه در دستان من بود و همسر آن مرد تقاضا داشت الت مردش را ب الت خودم ک خانم هستم بدوزم،تعبیر خواب چیست