تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۷۰۴۲
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
با تعبیر خواب آتش گرفتن، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه، دیدن آتش به همراه دود در خواب، تعبیر خواب خاموش کردن آتش همراه ما باشید.
تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه – تعبیر خواب آتش گرفتن لباس – تعبیر خواب آتش گرفتن انسان


با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید.
 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


 
ستاره | سرویس سرگرمی - آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که "دل را می‌سوزاند" میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند.
آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است.

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی: اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
 
امام صادق (ع): اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما در آتش می‌سوزید: ضرر و شکست درکار
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
 
یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد
 
آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.
 
در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
 • حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
 • یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
 • حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 
ابراهیم کرمانی: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.
 
امام صادق: اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.
 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد.
 
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، در آن کار بیم و ترس وجود دارد.
 

باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.
 
سرزمین رویاها: آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه
 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند
 • اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد
 • اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند
 • اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.
 • اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.
 • اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.
 • اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.
 • اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.
 • اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.
 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • یک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • یک شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • شما یک آتش روشن می‌کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.
 • چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • شما یک آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد
 • شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
حضرت دانیال می‌گوید: اگر آتش بدون دود ببینی، به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.
 

تعبیر خواب اخگر (پاره‌ای از آتش)

ابن سیرین می‌گوید: اگر اخگر روشنی ببینی، نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.
 

تعبیر خواب شراره و جرقه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است - گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است.
اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند.
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.
 

 تعبیر خواب آتش بیهوده

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزیبا مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.
 

 تعبیر خواب خاموش کردن آتش

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، هلاک می‌شوی.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت.
مطالب مرتبط
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳
علیرضا
04:05 - 1398/01/08
سلام من خواب دیدم میتونم با دستم آتش رو کنترل کنم مثلا با دستم چیزی رو آتیش بزنم و از این احساس خوبی داشتم نشون اطرافیان میدادم و اونا حیرت زده میشدن معنیشو لطف میکنید بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی که می تواند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد خودداری کنید.
نیلو
08:45 - 1397/12/20
سلام وقت بخیر من یه خواب خ عجیب دیدم خواب دیدم تو یه ساختمان عمومی بمب گذاری شده و لحظه اخر ما فرار کردیم و منفجر شد ولی به من هیچ گزندی نرسید ولی دیدم که ادما توش بودن و قبل انفجار داشتم نجات میدادم
ساختمان در خواب، اشاره به ساختار های فکری شما دارد که در زندگی بیداری در حال تغییر و تحول می باشند. این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی یا پذیرش بی قید و شرط افکار جدیدی که می توانند مسیر زندگی شما را به کلی عوض کنند خودداری کنید.
بدون نام
01:47 - 1397/12/17
من خواب دیدم در زمین کشاورزی اتیش زدم به کاه باقی مانده در زمین.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید گرفتن تصمیمات حساب نشده و غیر منطقی، منافع مادی زندگی شما را به خطر اندازد.
رها
23:19 - 1397/12/07
سلام
من خواب دیدم با خواهرم رویه یه کوه هستیم کوه بزرگی نبود اما خب بلندی بود همه جا رو به ترتیب ردیف به ردیف کوه داشت آتیش با شعله های خیلی روشن میگرفت قشنگ یادمه تا بالای سرم حتی و نزدیک من و خواهرم شعله های آتیش بودند ولی اصلا به ما برخورد نمیکردند بعد از کوه اومدیم پایین یه خونه داشت آتیش میگرفت در اون خونه باز بود اونجا هم شعله هاش خیلی روشن و پررنگ بود من همون دم در خونه شروع کردم زانو زدن و گریه کردم تا یکم گریه کردم دیگه گریه نکردم بعد اطرافیانم گفتن همین چقد کم گریه کردی بعدشم از خواب بیدار شدم .
کوه در خواب، سمبل سختی هایی است که در زندگی خود احساس می کنید و آتش نماد خشم، ترس و اضطراب است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند و باعث شود تا زحمات و سختی هایی که پشت سر گذاشته اید را نادیده بگیرید. گریه در خواب، اشاره به ناراحتی درونی سرکوب شده ای دارد که لازم است درباره ی آن با دیگران صحبت کنید.
M
12:21 - 1397/11/18
من دیشب خواب دیدم ماشین یکیو آتیش زدم البته ناخواسته افرادی ک تو ماشین بودن سوختن اما کسی نمرد اول زمین آتیش گرفت و آتیش از زمین بیرون اومد تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. آتش سوزی در خواب نماد خشم و عصبانیت و ناراحتی های سرکوب شده می باشد. این خواب از شما می خواهد تا خشم درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، منجر به گرفتن تصمیماتی شود که سلامت روانی شما را به خطر می اندازد.
هلیا
18:34 - 1397/11/15
سلام
خواب دیدم آتش مثل سیل تو کوچه جاریه و من بشدت ترسیدم و ب پشت بام فرار کردم
آتش در خواب اشاره به احساس خشم و عصبانیت دارد. این خواب از شما می خواهد تا دلیل ترس خود از جامعه و محیطی که قصد ورود به آن را دارید بررسی کنید و اجازه ندهید که این ترس، شما را محدود و منزوی کند.
زهرا
04:04 - 1397/11/15
باسلام خواب دیدم کل شهر از همه ی خونه ها آتیش بالا میزد وماهم بین اتیش بودیم اما هیچ طورمون نشد سریع ازخونه اومدیم بیرون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس خشم و کلافگی، قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند.
یاسمین
09:31 - 1397/11/10
سلام چندشب پشت سرهم این خوابو میدیدم بعدازشیش ماه بازم یکی دوشب این خوابودیدم تلویزیون اتیش گرفت منودوتاابجیام که ازم کوچیکترن دودیم بیرون نمیدونستم یه بچه سه چهارساله توخونست اومدم بیرون یهوازدر چشمم به اتاق میفته که یه بچه خوشگل بود باموهای بلندولباس عروسکی بازی میکرد یهواتیش تواتاقو گرفت بدو بدو میاد سمت دراتاق که کلید بوددرش ازم کمک میخواد من ازترس توخواب خشک میشم اشک میریزم اول لباسش اتیش میگیره بعدموهاشو صورتش همش جلوچشامه سوختنش
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست که نیازمند توجه و پرورش است. این خواب از شما می خواهد تا متوجه تاثیر مخرب افکار سطحی و عوام پسندانه ای که به طور روزمره و از طریق اخبار و گفته های مختلف به سمت ما شلیک می شوند باشید. این افکار به طور غیر مستقیم در ما نگرانی و عصبانیت ایجاد می کنند و می توانند آرامش روانی ما را مختل کرده یا ما را از ادامه ی زندگی ناامید کنند.
یزدان سیدی
14:16 - 1397/10/25
سلام خواب دیدم که ماشین دوستم که خیلی بهش وابسته بود و امانت گرفته بود بطور ناگهانی اتش گرفت و من از پنجره اپارتمان میدیدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. ماشین در خواب می تواند به قدرت روانی شما برای ایجاد تغییرات در زندگی و رفتن به زمینه های جدیدی مثل زمینه های شغلی یا تحصیلی اشاره داشته باشد. این خواب می تواند تصویرگر احساس انزجار یا نوعی عدم رضایت درونی باشد که شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان باز داشته است. این خواب از شما می خواهد تا منشا بروز این افکار منفی را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
فاطیماه
12:42 - 1397/10/10
من خواب دیدم همه جا اتیش میگیره یعنی کل شهر و دنیا در حال اتیش گرفتنه بعد من و چند نفر دیگه به خونه یه پیرزن پناه بردیم که تو خونش خواب‌بود و کل خونش سوخته بود جز اتاقی که خودش داخلش بود.یعنی درکل اتیش همه جا رو سوزوند به جز یه تعداد کمی‌از مردم رو.سرعت و حجم اتش خیلی زیاد بود طوری که همه چیو میسوزوند و نمیشد ازش فرار‌کرد
آتش در خواب می تواند به خشم و انزجار درون شخصیت بیننده اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عقده های سرکوب شده ی خود را شناخته و اجازه ندهید که بروز ناگهانی این فشار های روانی، قدرت و آرامش روانی شما را مختل کند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۳
علیرضا
04:05 - 1398/01/08
سلام من خواب دیدم میتونم با دستم آتش رو کنترل کنم مثلا با دستم چیزی رو آتیش بزنم و از این احساس خوبی داشتم نشون اطرافیان میدادم و اونا حیرت زده میشدن معنیشو لطف میکنید بهم بگید
این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی که می تواند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازد خودداری کنید.
نیلو
08:45 - 1397/12/20
سلام وقت بخیر من یه خواب خ عجیب دیدم خواب دیدم تو یه ساختمان عمومی بمب گذاری شده و لحظه اخر ما فرار کردیم و منفجر شد ولی به من هیچ گزندی نرسید ولی دیدم که ادما توش بودن و قبل انفجار داشتم نجات میدادم
ساختمان در خواب، اشاره به ساختار های فکری شما دارد که در زندگی بیداری در حال تغییر و تحول می باشند. این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی یا پذیرش بی قید و شرط افکار جدیدی که می توانند مسیر زندگی شما را به کلی عوض کنند خودداری کنید.
بدون نام
01:47 - 1397/12/17
من خواب دیدم در زمین کشاورزی اتیش زدم به کاه باقی مانده در زمین.
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید گرفتن تصمیمات حساب نشده و غیر منطقی، منافع مادی زندگی شما را به خطر اندازد.
رها
23:19 - 1397/12/07
سلام
من خواب دیدم با خواهرم رویه یه کوه هستیم کوه بزرگی نبود اما خب بلندی بود همه جا رو به ترتیب ردیف به ردیف کوه داشت آتیش با شعله های خیلی روشن میگرفت قشنگ یادمه تا بالای سرم حتی و نزدیک من و خواهرم شعله های آتیش بودند ولی اصلا به ما برخورد نمیکردند بعد از کوه اومدیم پایین یه خونه داشت آتیش میگرفت در اون خونه باز بود اونجا هم شعله هاش خیلی روشن و پررنگ بود من همون دم در خونه شروع کردم زانو زدن و گریه کردم تا یکم گریه کردم دیگه گریه نکردم بعد اطرافیانم گفتن همین چقد کم گریه کردی بعدشم از خواب بیدار شدم .
کوه در خواب، سمبل سختی هایی است که در زندگی خود احساس می کنید و آتش نماد خشم، ترس و اضطراب است. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب، شما را وادار به گرفتن تصمیماتی کند که می تواند آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند و باعث شود تا زحمات و سختی هایی که پشت سر گذاشته اید را نادیده بگیرید. گریه در خواب، اشاره به ناراحتی درونی سرکوب شده ای دارد که لازم است درباره ی آن با دیگران صحبت کنید.
M
12:21 - 1397/11/18
من دیشب خواب دیدم ماشین یکیو آتیش زدم البته ناخواسته افرادی ک تو ماشین بودن سوختن اما کسی نمرد اول زمین آتیش گرفت و آتیش از زمین بیرون اومد تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. آتش سوزی در خواب نماد خشم و عصبانیت و ناراحتی های سرکوب شده می باشد. این خواب از شما می خواهد تا خشم درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، منجر به گرفتن تصمیماتی شود که سلامت روانی شما را به خطر می اندازد.
هلیا
18:34 - 1397/11/15
سلام
خواب دیدم آتش مثل سیل تو کوچه جاریه و من بشدت ترسیدم و ب پشت بام فرار کردم
آتش در خواب اشاره به احساس خشم و عصبانیت دارد. این خواب از شما می خواهد تا دلیل ترس خود از جامعه و محیطی که قصد ورود به آن را دارید بررسی کنید و اجازه ندهید که این ترس، شما را محدود و منزوی کند.
زهرا
04:04 - 1397/11/15
باسلام خواب دیدم کل شهر از همه ی خونه ها آتیش بالا میزد وماهم بین اتیش بودیم اما هیچ طورمون نشد سریع ازخونه اومدیم بیرون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس خشم و کلافگی، قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند.
یاسمین
09:31 - 1397/11/10
سلام چندشب پشت سرهم این خوابو میدیدم بعدازشیش ماه بازم یکی دوشب این خوابودیدم تلویزیون اتیش گرفت منودوتاابجیام که ازم کوچیکترن دودیم بیرون نمیدونستم یه بچه سه چهارساله توخونست اومدم بیرون یهوازدر چشمم به اتاق میفته که یه بچه خوشگل بود باموهای بلندولباس عروسکی بازی میکرد یهواتیش تواتاقو گرفت بدو بدو میاد سمت دراتاق که کلید بوددرش ازم کمک میخواد من ازترس توخواب خشک میشم اشک میریزم اول لباسش اتیش میگیره بعدموهاشو صورتش همش جلوچشامه سوختنش
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست که نیازمند توجه و پرورش است. این خواب از شما می خواهد تا متوجه تاثیر مخرب افکار سطحی و عوام پسندانه ای که به طور روزمره و از طریق اخبار و گفته های مختلف به سمت ما شلیک می شوند باشید. این افکار به طور غیر مستقیم در ما نگرانی و عصبانیت ایجاد می کنند و می توانند آرامش روانی ما را مختل کرده یا ما را از ادامه ی زندگی ناامید کنند.
یزدان سیدی
14:16 - 1397/10/25
سلام خواب دیدم که ماشین دوستم که خیلی بهش وابسته بود و امانت گرفته بود بطور ناگهانی اتش گرفت و من از پنجره اپارتمان میدیدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. ماشین در خواب می تواند به قدرت روانی شما برای ایجاد تغییرات در زندگی و رفتن به زمینه های جدیدی مثل زمینه های شغلی یا تحصیلی اشاره داشته باشد. این خواب می تواند تصویرگر احساس انزجار یا نوعی عدم رضایت درونی باشد که شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان باز داشته است. این خواب از شما می خواهد تا منشا بروز این افکار منفی را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
فاطیماه
12:42 - 1397/10/10
من خواب دیدم همه جا اتیش میگیره یعنی کل شهر و دنیا در حال اتیش گرفتنه بعد من و چند نفر دیگه به خونه یه پیرزن پناه بردیم که تو خونش خواب‌بود و کل خونش سوخته بود جز اتاقی که خودش داخلش بود.یعنی درکل اتیش همه جا رو سوزوند به جز یه تعداد کمی‌از مردم رو.سرعت و حجم اتش خیلی زیاد بود طوری که همه چیو میسوزوند و نمیشد ازش فرار‌کرد
آتش در خواب می تواند به خشم و انزجار درون شخصیت بیننده اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عقده های سرکوب شده ی خود را شناخته و اجازه ندهید که بروز ناگهانی این فشار های روانی، قدرت و آرامش روانی شما را مختل کند.
چهره‌ها در ستاره