تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
کد خبر: ۷۰۴۲
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
با تعبیر خواب آتش گرفتن، تعبیر خواب آتش گرفتن خانه، دیدن آتش به همراه دود در خواب، تعبیر خواب خاموش کردن آتش همراه ما باشید.
تعبیر خواب آتش گرفتن خانه همسایه – تعبیر خواب آتش گرفتن لباس – تعبیر خواب آتش گرفتن انسان

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - آتش نمادی از شور زندگی، جنسیت، خشم، خواست، احساساتی چون آزردگی و سرخوردگی که "دل را می‌سوزاند" میل به ویرانگری، فرایند خاصی از رشد و تغییر که به طور ریشه‌ای وابستگی‌ها و دیدگاه‌های قدیمی ما را عوض می‌کند.
آتش در رویا وضعیت اورژانسی، تحولی فاجعه بار، فرایند زندگی ما که اغلب به صورت شعله‌ای که در طی نسل‌ها می‌سوزد و تنها خاکستری بر جای می‌گذارد توصیف شده است.

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی: اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج و مضرت رسد، اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد. اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد. اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.
 
امام صادق (ع): اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد. اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور نداشت، به بیماری سردرد دچار خواهد شد. اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش
 
مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می‌رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می‌رسد. اگر در خواب دیده‌اید که کنار آتش نشسته‌اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده‌اید که احتمالاً می‌سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می‌گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می‌کنند. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی‌سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می‌کنیم و به اوج موفقیت می‌رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می‌شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می‌رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی‌شود.
 
کتاب سرزمین رویاها: شما در آتش می‌سوزید: ضرر و شکست درکار
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانة خوشبختی و سعادت است. این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.
 

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.
 
یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد
 
آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.
 
در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:
 • حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.
 • حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب
 • یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی
 • حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

دیدن آتش به همراه دود در خواب

دانیال نبی: اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود. اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت
 
ابراهیم کرمانی: اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.
 
امام صادق: اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: دود بسیار بدون آتش: یک مصیبت در پیش است. یک آتش بدون دود: پول به فراوان به دستتان می‌آید.
 

باریدن آتش از آسمان

اسماعیل بن اشعث گوید:
 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد.
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.
 
سرزمین رویاها: آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه
 

تعبیر خواب آتش از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 • اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 • اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 • اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 • اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 • اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 • اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 • اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 • اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 • اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 • اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.

تعابیر دیگری از دیدن آتش و شعله‌های آن در خواب

حضرت دانیال گوید:
 • اگر آتش را با تف و سوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد
 • اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند
 • اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد
 • اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند
 • اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می‌زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.
 • اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.
 • اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.
 • اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکن گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد به زبان.
 • اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود.
 • اگر بیند آتشی از جایی به جایی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی‌کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته‌اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و هشیاری حاصل می‌کنیم. معبران کهن متذکر شده‌اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن آتش فتنه بود
 • دیدن سوختن آتش مصیبه بود
 • دیدن در میان آتش بینه باشد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم می‌زنید: نمی‌دانید چطور خشمتان را کنترل کنید.
 • یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.
 • شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.
 • مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش
 • یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی
 • بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.
 • شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی
 • شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی
 • یک آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.
 • یک آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها
 • یک شعله کوچک: خبرهای خوش
 • آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.
 • شما یک آتش روشن می‌کنید: مجذوب یکنفر خواهید شد.
 • چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.
 • شما یک آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.
 • آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.
 • حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند
 • حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آتش: اعلان خطر در مقابل یک دزد
 • شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.
مطالب مرتبط
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
M
12:21 - 1397/11/18
من دیشب خواب دیدم ماشین یکیو آتیش زدم البته ناخواسته افرادی ک تو ماشین بودن سوختن اما کسی نمرد اول زمین آتیش گرفت و آتیش از زمین بیرون اومد تعبیرش چیه
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. آتش سوزی در خواب نماد خشم و عصبانیت و ناراحتی های سرکوب شده می باشد. این خواب از شما می خواهد تا خشم درونی خود را کنترل کرده و اجازه ندهید که تداوم این افکار، منجر به گرفتن تصمیماتی شود که سلامت روانی شما را به خطر می اندازد.
هلیا
18:34 - 1397/11/15
سلام
خواب دیدم آتش مثل سیل تو کوچه جاریه و من بشدت ترسیدم و ب پشت بام فرار کردم
آتش در خواب اشاره به احساس خشم و عصبانیت دارد. این خواب از شما می خواهد تا دلیل ترس خود از جامعه و محیطی که قصد ورود به آن را دارید بررسی کنید و اجازه ندهید که این ترس، شما را محدود و منزوی کند.
زهرا
04:04 - 1397/11/15
باسلام خواب دیدم کل شهر از همه ی خونه ها آتیش بالا میزد وماهم بین اتیش بودیم اما هیچ طورمون نشد سریع ازخونه اومدیم بیرون
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که احساس خشم و کلافگی، قدرت تصمیم گیری شما را مختل کند.
یاسمین
09:31 - 1397/11/10
سلام چندشب پشت سرهم این خوابو میدیدم بعدازشیش ماه بازم یکی دوشب این خوابودیدم تلویزیون اتیش گرفت منودوتاابجیام که ازم کوچیکترن دودیم بیرون نمیدونستم یه بچه سه چهارساله توخونست اومدم بیرون یهوازدر چشمم به اتاق میفته که یه بچه خوشگل بود باموهای بلندولباس عروسکی بازی میکرد یهواتیش تواتاقو گرفت بدو بدو میاد سمت دراتاق که کلید بوددرش ازم کمک میخواد من ازترس توخواب خشک میشم اشک میریزم اول لباسش اتیش میگیره بعدموهاشو صورتش همش جلوچشامه سوختنش
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست که نیازمند توجه و پرورش است. این خواب از شما می خواهد تا متوجه تاثیر مخرب افکار سطحی و عوام پسندانه ای که به طور روزمره و از طریق اخبار و گفته های مختلف به سمت ما شلیک می شوند باشید. این افکار به طور غیر مستقیم در ما نگرانی و عصبانیت ایجاد می کنند و می توانند آرامش روانی ما را مختل کرده یا ما را از ادامه ی زندگی ناامید کنند.
یزدان سیدی
14:16 - 1397/10/25
سلام خواب دیدم که ماشین دوستم که خیلی بهش وابسته بود و امانت گرفته بود بطور ناگهانی اتش گرفت و من از پنجره اپارتمان میدیدم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست و انسان هایی که در خواب ظاهر می شوند سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. ماشین در خواب می تواند به قدرت روانی شما برای ایجاد تغییرات در زندگی و رفتن به زمینه های جدیدی مثل زمینه های شغلی یا تحصیلی اشاره داشته باشد. این خواب می تواند تصویرگر احساس انزجار یا نوعی عدم رضایت درونی باشد که شما را از پیگیری اهداف و خواسته هایتان باز داشته است. این خواب از شما می خواهد تا منشا بروز این افکار منفی را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
فاطیماه
12:42 - 1397/10/10
من خواب دیدم همه جا اتیش میگیره یعنی کل شهر و دنیا در حال اتیش گرفتنه بعد من و چند نفر دیگه به خونه یه پیرزن پناه بردیم که تو خونش خواب‌بود و کل خونش سوخته بود جز اتاقی که خودش داخلش بود.یعنی درکل اتیش همه جا رو سوزوند به جز یه تعداد کمی‌از مردم رو.سرعت و حجم اتش خیلی زیاد بود طوری که همه چیو میسوزوند و نمیشد ازش فرار‌کرد
آتش در خواب می تواند به خشم و انزجار درون شخصیت بیننده اشاره داشته باشد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عقده های سرکوب شده ی خود را شناخته و اجازه ندهید که بروز ناگهانی این فشار های روانی، قدرت و آرامش روانی شما را مختل کند.
بدون نام
14:20 - 1397/10/08
خواب دیدم خواهرم اتش گرفته
فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. آتش در خواب می تواند اشاره به تاثیر احساس خشم در افکار شما داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا خود را به خاطر تصمیمات و اتفاقاتی که در گذشته افتاده اند بخشیده و اجازه ندهید که تداوم این افکار شما را دچار احساس ضعف یا فقدان روانی کند.
مهران
10:06 - 1397/09/16
سلام
خواب دیدم که دور آنیشی نشسته بودیم و من رو آتیش چیزی میریختم تا روشن تر بشه ۲تا آتیش بود که خانواده ی خودم و خانومم دورش نشسته بودیم و پدرم که فوت شده هم بود. تو اونیکی آتیش هم ۲ نفر دیگه نشسته بودن . بعد کنار آتیش ۲ بسته ژل بود.من اومدم ژل بریزم آتیش روشن تر بشه ریختم اون ۲بسته آتیش گرفت ژل تو تو دستم هم آنیش گرفت که من اونو پرت کردم تو اونیکی آتیش که با گاز روشن بود ژل افتاد تو اون و منجر شد. پدرم مادرم خواهرم برادم پدرزنم مادرزنم برادرزنم مردن ولی زنم نمرد. خودمم بیهوش شدم و به جز سر و صورت و پاهام همه جام سوخت.
خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه
این خواب می تواند به ترس درونی شما از بروز رفتار های پرخاشگرانه مرتبط باشد. این رفتار ها لزوما بروز پیدا نمی کنند، بلکه به خشمی درونی اشاره دارند که ممکن است در حال از بین بردن آرامش فکری یا از بین بردن قوای روانی شما باشد. لازم است تا منشا این احساس سرزنش و خشم را شناخته و مانع از تداوم آن شوید.
ملیحه
08:34 - 1397/09/09
خواب دیدم به من میگن اگه حفتو گوش نمیده سرتو بزن به آتیش .
یه باردیگه که همین تازگیا بود دیدم که داشتم ازیه فاصله به چیزی نگاه میکردم که انگار کسی پشت یه پیش خونی باشه و صورتش پیدا بود که صورتش شبیه گوسفند بود که سیاه رنگ بود وصورت اون روبه آتیش بودبه طوری که آتیش صورت اونو می گرفت من داشتم با خودم میگفتم وا این نمی سوزه و به جای اون من می ترسیدم .
آتش در خواب می تواند سمبل احساس خشم و انتقام درونی باشد. این خواب از شما می خواهد تا افکاری که در شما چنین احساساتی را بر می انگیزد را شناخته و اجازه ندهید که تداوم این افکار منفی، زندگی شما را در بیداری مختل کند.
حبیب
21:41 - 1397/08/29
سلام سه چهار بار خواب دیدم که از دنیای ارواح یا همچین چیزی اومدم زمین بعد درختای نزدیک خونمون اتیش گرفته خیلی هم زیاد بعد سیم های اطرافش اتصالی کرده عجیبه نه؟
این خواب می تواند به نوعی از خود بیگانگی و دور شدن فرد از واقعیات زندگی مربوط باشد. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که انزوا و فاصله گرفتن شما از دیگران، باعث ایجاد تصورات انتزاعی و دور شدن شما از اهداف زندگی تان شود یا به رشد شخصیتی و فکری شما آسیب برساند.
11
11:54 - 1397/08/26
سلام
خواب دیدم در خانه لباس های من و خواهرم که در ماشین لباس شویی بود آتش گرفت و نصف ماشین لباسشویی و لباس ها سوخت ولی من آب ریختم روی آتش و خاموش کردم
لباس در خواب می تواند به وجهه ی ظاهری فرد برای حضور در اجتماع مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا با خواسته های درونی خود به شکلی منطقی رو به رو شده و اجازه ندهید که تعصبات و دیدگاه های غیر منطقی، به جای شما تصمیم بگیرند.
پاسخ ها
ناشناس
|
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در خواب ديدم كه ماشين آتش گرف بعدبرادم روى ان بنزين ريخت وشولهازياد شد خواهش مى كنم تحبيرش كنيد
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید نشان دهنده ی ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عواملی که باعث می شود نسبت به خودتان خشم گرفته یا دچار افکار متضاد شوید را شناخته و اجازه ندهید که خشم درونی موجب از بین بردن قوای روانی شما شود.
مطالب پیشنهادی