مرجع کامل تعبیر خواب

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴
کد خبر: ۷۰۲۱
با تعبیر خواب آب چشمه خوردن، تعبیر خواب آب چشمه ابن سیرین، تعبیر خواب جوشیدن چشمه، تعبیر خواب چشمه جوشان و تعبیر خواب خشک شدن چشمه آشنا شوید
تعبیر خواب آب زلال – تعبیر خواب جوشیدن آب از زمین – تعبیر خواب خوردن آب چشمه توسط مرده – تعبیر خواب آب چشمه گرم
 
ستاره | سرویس سرگرمی - دیدن چشمه در خواب بسته به کیفیت و نوع آب تعابیر مختلفی از جوانمردی تا غم و اندوه خواهد داشت. همچنین شدت جوشیدن چشمه و یا خشک شدن آن می‌تواند در شدت غم و اندوه بیبنده خواب اثر گذار باشد. 

 برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 

تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

 • در واقع چشمه نشان دهنده فرآیند حیات، جاری گشتن خود آگاهی به هشیاری، لذت زندگی جمعی و یا بر آورده شدن آرزوهاست.
 • نوشیدن از آب چشمه یا شنا کردن در آن بیانگر تجربه هشیاری وسیع تری است که از ناخود آگاه سرچشمه می‌گیرد.

جوشیدن آب جشمه در خواب

لوک اویتنهاو می‌گوید: آبی که از زمین می‌جوشد مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره
 
جابر مغربی گوید: دیدن آب چشمه دلیل بر عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه بیند مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد.
 
بعضی از معبران گویند: اگر آب چشمه راکد بود به تاویل، دلیلی بر خیر و صلاح دین باشد و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای جوشان در خواب، نشانه آن است که در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفه خود اوقاتی تلخ خواهید داشت.
 

تعبیر خواب آب چشمه از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است
 1. بزرگی و جوانمردی
 2. غم و اندوه
 3. مصیبت
 4. بیماری
 5. طول عمر و زندگی

دیدن آب چشمه گوارا و یا تیره در خواب

حضرت دانیال گوید: 
 • اگر چشمه ای با آب گوارا ببیند دلیلش بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر چشمه ای با آب تیره و بد بو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است.
 • اگر بیند که با آب چشمه وضو می سازد و مسح می کند دلیل نجات یافتن از غصه است.
 • اگر بیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سر زمین خودش افزایش می‌یابد.
 • اگر ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش عکس مورد بالاست.
 • اگر بیند در خانه یا محل کارش چشمه آب جوشید به اندازه جوشیدن آب به غم و اندوه گریه آور دچار می‌شود اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
 • اگر ببیند در آب چشمه ای که جوشیده است دست می‌شوید از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می‌شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می‌شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید : اگر بیند درخانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهکار است، توبه کند. اگر حج نکرده باشد، حج کند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای تیره در خواب که زیر نور خورشید می‌درخشد، نشانه آن است که ثروت هنگفتی به دست می‌آورید و با لذتی وجدآور به مسافرت‌های لذتبخش می‌روید.
 
محمد بن سیرین گوید : چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود . اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود ، دلیل که انجام وی غم و بیماری است. اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود . اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تاویلش به خلاف این است.

دیدن خشک شدن چشمه در خواب

ابن سیرین: اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
 
دانیال نبی: اگر خشک شدن آب چشمه را ببیند جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می‌کند.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چشمه ای خشکیده در خواب، علامت مرگ و پایان رندگی است.
 

تعبیر خواب شستشو در آب چشمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد. برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است. مردی که بدون چشم داشت می‌بخشد و محبت می‌کند. از جابر مغربی نقل است که چشمه نعمت و صحت است و اگر ساکن باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است. 
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره