تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۱
کد خبر: ۶۷۵۹
تعداد نظرات: ۷ نظر
بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی(بخش 9)، بیماریهای خون و انكولوژی (بخش 10) و بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی (بخش 11) می‌باشند.
جدیدترین آیین نامه پزشکی سازمان وظیفه عمومی شامل آیین نامه‌ای 17 گانه مربوط به بیمار‌های مختلف معافیت پزشکی است که مشمولان می‌توانند با استناد به این آیین نامه نسبت به معافیت پزشکی خود اقدام نمایند. در این مقاله بیماری های مربوط به بخش نهم یعنی بیماری‌های شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی، بخش دهم بیماریهای خون و انكولوژی (بدخیمی ها) و بخش یازدهم این آیین نامه که به بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی اختصاص دارد آورده شده است.
 
معافیت پزشکی - کارت معافیت - معافیت سربازی - نظام وظیفه

بخش نهم: بیماریهای شكم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی

 

 
بند 37: مشمولان مبتلا به بیماریهای شكم و دستگاه گوارش و رشته جراحی عمومی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهندنمود.
 
بند 1: اعمال جراحی روی كبد، كیسه صفرا، مجاری صفراوی . پانكراس معاف دائم.
بند 2: فیبروز و سیروز كبدی معاف دائم.
بند 3: آسیت به هر علت معاف دائم.
بند 4: كیست های دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.
بند 5: همانژیوم كبدی:
 • بزرگتر از 40 میلی لیتر معاف دائم.
 • كوچكتر از 40 میلی لیتر خدمات غیررزمی.
بند 6: سنگ كیسه صفرا و مجاری صفراوی معاف دائم.
بند 7: بیماریهای مادرزادی و اكتسابی مجاری صفراوی معاف دائم.
بند 8: پورتال هایپرتانسیون به هر علت معاف دائم.
بند 9: هپاتیت های مزمن به هر دلیل معاف دائم.
بند 10: بیماریهای متابولیك كبدی معاف دائم.
بند 11: بیماریهای عروقی كبد معاف دائم.
بند 12: پانكراتیت:
 • حاد 6 ماه معاف موقت.
 • مزمن معاف دائم.
بند 13: لب حلقوی پانكراس، سنگهای پانكراس، كیستهای پانكراس، فیستول پانكراس معاف دائم.
بند 14: اسپلنكتومی یا فقدان مادرزادی طحال معاف دائم.
بند 15: اسپلنومکالی قابل لمس معاف دائم.
بند 16: تومورهای خلف صفاتی معاف دائم.
بند 17: دفیستولهای مقعدی فوق اسفنكتری و بین اسفنكتری معاف دائم.
بند 18: فیستولهای نافی و پپلونیدال در كلیه موارد خدمات غیررزمی.
بند 19: بواسپرهای داخلی با درجه های 3 و 4 معاف دائم.
بند 20: فتق های جدار شكم ( داخلی و خارجی) و دیافراگماتیك.
 • عمل نشده معاف دائم.
 • عمل شده عود كرده معاف دائم.
 • عمل شده بدون عارضه منع خدمتی ندارد.
بند 21: مگاكولون با اختلالات عملی معاف دائم.
بند 22: كلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارش (IBD) به ثبوت رسیده مانند كرون، كولیت، اولسر و… معاف دائم.
بند 23: سندرمهای سوء جذب ( مانند بیماری سلیاك، اسپروی تروپیكال، بیماری ویپل) و تلانژكتازی عروق روده معاف دائم.
بند 24: تنگیهای كولون وركتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.
بند 25: كلیه سندرمهای پولیپوزیر و انواع پولیپهای همراه با عوارض معاف دائم.
بند 26: پرولاپس ركتوم معاف دائم.
بند 27: سیكاتریسهای عمل جراحی روی شكم با اندازه بیش از 20 سانتی متر خدمات غیررزمی.
بند 28: هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه گوارش كه تولید اختلالات گوارشی كرده باشد و منجر به برداشتن قسمتی از عضو ( بجز آپاندیس) شده باشد و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد كرده باشد معاف دائم.
بند 29: بیماریهای پپتیك مقاوم به درمان و یا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگی، خونریزی ) معاف دائم.
بند 30: دیورتیكولهای مری، معده، اثنی عشر و دیورتیكولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.
بند 31: آشالازی ( عمل شده و نشده) معاف دائم.
بند 32: بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اكتسابی معاف دائم.
بند 33: پریتونیتهای مزمن ( از هر نوع و به هر علت كه باعث اختلال در كار احشاء شده باشد اعم از چركی – سلی- قارچی) معاف دائم.
بند 34: سل دستگاه گوارش معاف دائم.
بند 35: وجود اجسام خارجی داخل شكم:
 • با عوارض معاف دائم.
 • بدون عوارض خدمات غیررزمی.
بند 36: تمام فلاپهای پدیگوله عضلانی ،آزاد:
 • اگر نقص عضو یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد معاف دائم.
 • سایر موارد بدون عارضه خدمات غیررزمی.
بند 37: دیورتیكول مكل:
 • با عارضه معاف دائم.
 • بدون عارضه خدمات غیررزمی.
بند 38: هپاتومگالی شدید به هر علت معاف دائم.
بند 39: آبسه های چركی و آمیبی كبد معاف دائم.
بند 40: خونوریزیهای مكرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.
بند 41: بیماری كلیگر نجار نوع 1 و 2، كلستاز دوبین جانسون و روتور معاف دائم.
بند 42: بیماری ژیلبرت خدمات غیررزمی.
بند 43: ازوفاژیتها
 • ازوفاژیت شدید كه منجر به اولسربارت شده یا دیسپلازی شدید ( گزارش پاتولژی) داده باشد معاف دائم.
 • ازوفاژیت در مراحل یك تا چهار معاف از رزم.
بند 44: فیستول وریدی شریانی اندام فوقانی و تحتانی مادرزادی یاتروماتیك.
 • همراه با اختلاف عملكرد معاف دائم.
 • بدون اختلال شدید معاف از رزم.

بخش دهم: بیماریهای خون و انكولوژی (بدخیمی ها)

 
ماده 38: مشمولان مبتلا به بیماریهای خون با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
 
بند 1: كم خونی های مکالوپلاستیك معاف دائم.
بند 2: اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز ( مانند میكرواسفر و سیتوزارثی، اولوسیتوزیز، الیپتوسیتوز) معاف دائم.
بند 3: كم خونی های مزمن اكتسابی به علت بیماریهای خوش خیم.
 • در موارد هموگلوبین زیر 10 معاف دائم.
 • در موارد هموگلوبین مساوی و یا بیشتر از 10 خدمات غیررزمی.
بند 4: پلی گلبولی اولیه (پلی سیتمی ) و ترومبوسیتوز اولیه معاف دائم.
بند 5: اختلالات كمی و كیفی پلاكتها و فاكتورهای انعقادی ( بیماریهای خونریزی دهنده و هالیپركوآگولانت) معاف دائم.
بند 6: بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی به طور كلی معاف دائم.
بند 7: اختلالات خونی ارثی و اكتسابی با منشا ایمونولوژیك معاف دائم.
بند 8: اگرانولوسیتوز معاف دائم.
بند 9: بیماریهای هموگلوبینوپاتی ارثی با سطح هموگلوبین كمتر از 10 معاف دائم.
بند 10: تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیكل سل معاف دائم.
بند 11: هیپراسپلنیزیم معاف دائم.
بند 12: بیماری فاویسم خدمات غیررزمی در نزدیكی مراكز درمانی.
بند 13: آپلازی مغز استخوان به هر علت معاف دائم.
بند 14: تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو كه باشد ولو اینكه درمان شده باشد معاف دائم.
بند 15: تومورهای خوش خیم
 • چنانچه سبب اختلال مشهود در كار عضو یا به صورت عود كننده و یا با كراهت منظر همراه باشد معاف دائم.

معافیت پزشکی - کارت معافیت - معافیت سربازی - نظام وظیفه

بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی

 
ماده 39: مشمولان مبتلا به بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می باشند از معافیت پزشکی مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.
 
بند 1: انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونكسیونی:
 • در صورتیكه برطرف كردن انسداد امكان پذیر باشد خدمات غیرزرمی.
 • در صورت عدم امكان برطرف كردن انسداد معاف دائم.
بند 2: برگشت ادرار به حالب ها:
 • اگر دو طرفی یا یك طرفه شدید باشد معاف دائم.
 • یك طرفه و خفیف خدمات غیررزمی.
بند 3: بیماریهای عفونی مزمن (سلی، میكروبی، انگلی، قارچی) كلیه، لگنچه، حلب، مثانه، بیضه ها، مجاری ادرار هر یك به تفكیك معاف دائم.
بند 4: سنگهای حالب، كلیه، پروستات، مثانه و سنگهای شاخ گوزنی و تفروكلسینوز
 • در صورتیكه انسداد ایجاد كرده باشد معاف دائم.
 • در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم.
بند 5: سنگهای حالب، كلیه، مثانه عمل شده خدمات غیررزمی.
بند 6: تومورهای خوش خیم و بدخیم مجاری ادراری تناسلی معاف دائم.
بند 7: بیماریهای رتروپریتوان، فیبروزر رتروپریتوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم و كیست های رتروپریتوان معاف دائم.
بند 8: بیماریهای طبی كلیه: سندروم نفروتیك، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماریهای كلاژن كلیه، پروتئین اوری بیش از 300 میلی گرم و هماتوری اسانسیل و نارسایی مزمن كلیه معاف دائم.
بند 9: گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد 6 ماه معاف موقت.
بند 10: هیدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.
بند 11: نفركتومی یك طرفه، نفركتومی پارسیل ویپلو پلاستی معاف دائم.
بند 12: كلیه نعل اسبی- كلیه اكتوپیك داخل لگن اکتوپی یك طرفه ( یعنی هر دو كلیه در یك طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.
بند 13: پتوزكلیه
 • درجه 2 خدمات غیررزمی.
 • درجه 3 معاف دائم.
 
بند 14: هیپوپلازی و آپلازی و آژنزی كلیه معاف دائم.
تبصره: هیپوپلازی یك طرفه و بدون علامت معاف از رزم.
 
بند 15: كلیه میان اسفنجی معاف دائم.
بند 16: فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم.
بند 17: نكروزكورتكس كلیه:
در صورتی كه منجر به نارسایی یا كم كاری كلیه شده باشد معاف دائم.
در سایر موارد خدمات غیررزمی.
بند 18: پیوند كلیه معاف دائم.
بند 19: بیماریهای عروقی كلیه مثل: آنوریسم شریان كلیوی، انفاركتوس كلیه، ترومبوز ورید كلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی معاف دائم.
بند 20: دوبلیكاسیون حالب در صورتی كه هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.
بند 21: مکااورتر خدمات غیررزمی.
بند 22: بیدرواورتر معاف دائم.
بند 23: اورتروسل یك طرفی یا دو طرفه خدمات غیررزمی.
بند 24: مثانه نوروژینك معاف دائم.
بند 25: كاهش ظرفیت مثانه به دلایل اعمال جراحی قبلی پاسیستیت و یا رادیوتراپی معاف دائم.
بند 26: سیستكتومی توتال و پارسیل معاف دائم.
بند 27: تنگی كردن مثانه
 • بدون عارضه خدمات غیررزمی.
 • در صورتی كه عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهارنظر شود.
بند 28: از بین رفتن قدرت انقباضی كردن مثانه كه منجر به بی اختیاری ادرار شود معاف دائم.
بند 29: هیپوسپادیاز تنه آلت و میان دو راه معاف دائم ( هیپوسپادیاز درجه یك مانع خدمتی ندارد) 
بند 30: اپیسپادیاز معاف دائم.
بند 31: انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت، ركتوم و پرینه و اسكروتوم معاف دائم.
بند 32: بیماری پیرونی
 • نوع شدید معاف دائم.
 • نوع خفیف خدمات غیررزمی.
بند 33: دیورتیكول مجرا معاف دائم.
بند 34: تنگی شدید مجرا، انواع والوهای مجرای خلفی، تومورهای خوش خیم و بدخیم مجرا اورتریت های مزمن غیرقابل درمان معاف دائم.
بند 35: بیماریهای مقاربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد كرده یا به فیبروز و یا تنگی مجرا منجر شود معاف دائم.
بند 36: هیدروسل
 • نوع حجیم معاف دائم.
 • سایر موارد خدمات غیررزمی.
بند 37: واریكوسل
 • درجه 1 و 2 خدمات غیررزمی.
 • درجه 3 معاف دائم.
بند 38: لورسیون حاد بیضه 6 ماه معاف موقت.
بند 39: اكتوپی و یا فقدان بیضه
 • دو طرفه معاف دائم.
 • یك طرفه خدمات غیررزمی.
بند 40: آتروفی شدید بیضه
 • دوطرفه معاف دائم.
 • یك طرفه خدمات غیررزمی.
بند 41: هماتوسل حاد 6 ماه معاف موقت.
بند 42: شكستگی آلت خدمات غیررزمی.
بند 43: اپی دیدیمكتومی
 • دوطرفه معاف دائم.
 • یك طرفه خدمات غیررزمی.
بند 44: فقدان آلت معاف دائم.
بند 45: ترمبوقلبیت وریدهای سطحی آلت 6 ماه معاف موقت.
بند 46: دوجنسی معاف دائم.
بند 47: بی اختیاری ادراری و شب ادراری به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم.
بند 48: تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی معاف دائم.
بند 49: هیدروسل طناب منوی، ایپدیدیمیت مزمن و كیست های طناب منوی خدمات غیررزمی.

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
حمید
۲ سال پیش
این آیین نامه مال چه سالیه؟؟؟؟؟
علي
۲ سال پیش
با سلام
من تك كليه مادرزادي هستم ايا من معاف ميشم
بهداد
۲ سال پیش
این آیین نامه قدیمیه. از سایت نظام وظیفه جدیدش رو می تونید مطالعه و باز نشر کنید.
هادی
۳ سال پیش
سلام من دو سال پیش مشکل معده داشتم رفتم دکتر اندوسکوپی کرد گفت ورم معده و فتق معده داری میخواستم ببینم معافی میدن بهم؟ الان 6 ماه خدمتم
به نظر می‌رسد بیماری شما شبیه به بخش نهم (بیماری‌های دستگاه گوارش) بند 20 باشد. می‌توانید مدارک پزشکی خود را با توجه به این بند قبل از اقدام به معافیت پزشکی به چند پزشک متخصص نشان داده تا درباره نوع معافیت اظهار نظر کنند.
erfan
۳ سال پیش
اره افرین برشما مرسی
حله داداش ممنونم سرزنده باشی
به زحمت انداختمت
تشکر
erfan
۳ سال پیش
خیلی تشکر میکنم...مرسی
هرپزشک متخصص گوارش وشکم واینا میتونن منو راهنمایی کنن یاممکنه اطلاعی از این بندهای معافیت نداشته باشن؟اون موقع چکارکنم؟
به دلیل هزینه ویزیت پرسیدم اینو چون نمیتونم به چندین دکتر برم بگن نه من نمیدونم
میشه راهنمایی کنین؟؟
پزشكان مراكز درماني محل زندگيتان كه مراجعه كنندگان آن نظامي يا سربازان خدمت وظيفه مي باشند، مي توانند در راهنمايي شما موثر باشند.
erfan
۳ سال پیش
سلام خسته نباشید
من 19سالمه وپشت کنکورم ازشکم جراحی عمل شدم بدلیل پارگی روده ودرثانی افتادگی لگن دارم ایا معافیت پزشکی شامل من میشود؟
ممنونم بابت زحماتتون
یاعلی
در ابتدا شما می‌توانید با رجوع به پزشک متخصص از نوع دقیق بیماری خود و تطابق آن با بندهای بخش بیماری‌های دستگاه گوارش آگاهی یابید. سپس پس از طی مراحل اولیه دریافت معافیت پزشکی، شما به پزشکان متخصص و مورد تایید سازمان وظیفه عمومی ارجاع داده خواهید شد. پزشک متخصص بنابر تشخیص خود گزارشی را به سازمان وظیفه عمومی خواهد داد ( نظر و گزارش پزشک متخصص از اتعیین کننده ترین مراحل در حین معافیت پزشکی است) و در آخر سازمان وظیفه عمومی با بررسی گزارش دریافتی و مدارک پزشکی دیگر رای نهایی را خواهد داد.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
حمید
۲ سال پیش
این آیین نامه مال چه سالیه؟؟؟؟؟
علي
۲ سال پیش
با سلام
من تك كليه مادرزادي هستم ايا من معاف ميشم
بهداد
۲ سال پیش
این آیین نامه قدیمیه. از سایت نظام وظیفه جدیدش رو می تونید مطالعه و باز نشر کنید.
هادی
۳ سال پیش
سلام من دو سال پیش مشکل معده داشتم رفتم دکتر اندوسکوپی کرد گفت ورم معده و فتق معده داری میخواستم ببینم معافی میدن بهم؟ الان 6 ماه خدمتم
به نظر می‌رسد بیماری شما شبیه به بخش نهم (بیماری‌های دستگاه گوارش) بند 20 باشد. می‌توانید مدارک پزشکی خود را با توجه به این بند قبل از اقدام به معافیت پزشکی به چند پزشک متخصص نشان داده تا درباره نوع معافیت اظهار نظر کنند.
erfan
۳ سال پیش
اره افرین برشما مرسی
حله داداش ممنونم سرزنده باشی
به زحمت انداختمت
تشکر
erfan
۳ سال پیش
خیلی تشکر میکنم...مرسی
هرپزشک متخصص گوارش وشکم واینا میتونن منو راهنمایی کنن یاممکنه اطلاعی از این بندهای معافیت نداشته باشن؟اون موقع چکارکنم؟
به دلیل هزینه ویزیت پرسیدم اینو چون نمیتونم به چندین دکتر برم بگن نه من نمیدونم
میشه راهنمایی کنین؟؟
پزشكان مراكز درماني محل زندگيتان كه مراجعه كنندگان آن نظامي يا سربازان خدمت وظيفه مي باشند، مي توانند در راهنمايي شما موثر باشند.
erfan
۳ سال پیش
سلام خسته نباشید
من 19سالمه وپشت کنکورم ازشکم جراحی عمل شدم بدلیل پارگی روده ودرثانی افتادگی لگن دارم ایا معافیت پزشکی شامل من میشود؟
ممنونم بابت زحماتتون
یاعلی
در ابتدا شما می‌توانید با رجوع به پزشک متخصص از نوع دقیق بیماری خود و تطابق آن با بندهای بخش بیماری‌های دستگاه گوارش آگاهی یابید. سپس پس از طی مراحل اولیه دریافت معافیت پزشکی، شما به پزشکان متخصص و مورد تایید سازمان وظیفه عمومی ارجاع داده خواهید شد. پزشک متخصص بنابر تشخیص خود گزارشی را به سازمان وظیفه عمومی خواهد داد ( نظر و گزارش پزشک متخصص از اتعیین کننده ترین مراحل در حین معافیت پزشکی است) و در آخر سازمان وظیفه عمومی با بررسی گزارش دریافتی و مدارک پزشکی دیگر رای نهایی را خواهد داد.