تعبیر خواب عطسه – دیدن عطسه در خواب چه تعبیری دارد؟

عطسه در خواب یک علامت معنی دار است که می توان آن را متفاوت تفسیر کرد. در این بخش با ما همراه شوید و تعبیر خواب عطسه را به طور کامل بخوانید.
تعبیر خواب عطسه
 
ستاره | سرویس سرگرمی عطسه کردن یکی از مکانیسم‌های دفاعی و طبیعی بدن به مواد محرک تنفسی یا هنگام بیماری است که حسی خوب را به افراد هدیه می‌دهد. گاهی ممکن است در خواب ببینید خودتان یا فرد دیگری عطسه می‌کند. جالب است بدانید که دیدن عطسه در خواب می‌تواند تعابیر متعددی داشته باشد. در این قسمت قرار است به تعبیر خواب عطسه بپردازیم و بگوییم تعابیر و تفاسیر دیدن آن در خواب توسط مفسرین خواب و رویا به چه معناست؛ پس با ما همراه شوید.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


در این مطلب می‌خوانید:


تعبیر خواب عطسه زدن

منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است که عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی و در خواب نیز می‌تواند هم این نوع تحریک عصبی باشد و هم یک رویای صرف. او می‌گوید گاه اتفاق می‌افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می‌کند و ناگهان عطسه می‌زنید. واقعا عطسه می‌زنید، اما صبح عطسه زدن را به یاد نمی‌آورید و فقط می‌گویید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. از نظر وی این نوع خواب‌ها هیچ تعبیری ندارد. اما اگر در خواب ببینید عطسه می‌زنید و عطسه شما مقدمه و مؤخره‌ای هم دارد دارای تعبیر می‌شود.

به طور کلی اگر در خواب اگر ببینید عطسه می‌کنید و یکی دوبار پی در پی عطسه می‌زنید تعبیر مثبت و خوبی دارد. خواب شما می‌گوید نیازتان رفع می‌گردد و فراغت حاصل می‌کنید. اما بیشتر از دو عطسه در خواب تعبیر خوبی ندارد.

 

تعبیر خواب عطسه زدن

 

دیگر تعابیر عطسه کردن در خواب این است که در مورد چیز‌های کوچک نگران هستید. به همین دلیل وقت گرانبهای خود را با تمهیداتی که اصلاً لازم نیست تلف می‌کنید. همچنین عطسه کردن دلیل بر اتکای بیش از اندازه شما به دیگران نیز هست، اما این یک هشدار در خواب است که می‌گوید نمی‌توان امیدوار بود که کار‌های شما توسط شخص دیگری انجام شود.

جابرمغربی گوید:
دیدن عطسه دادن در خواب، دلیل بر مالی است که آسان بدست آید.

محمد بن سیرین گوید:
اگر در خواب بیند که عطسه کرد و الحمدلله گفت، دلیل است که شخصیتی او را راهنمایی درست کرده و از بزرگی حاجتش روا شود. اگر دو عطسه بزند، محتاج طبیب می‌شود. اگر بیند که سه نوبت عطسه داد نیک بود. اگر بیند که عطسه بسیار داد خوب نیست و دلیل که مرادش به دشواری برآید.

آنلی بیتون گوید:
عطسه کردن در خواب نشانه آن است که به سرعت از خبر‌هایی مطلع می‌شوید و نقشه هایتان را تغییر می‌دهید.

خانم آتیانوس معبر خواب گوید:
یک یا دو عطسه خوب است و دلیل بر فراغت و بی نیازی است. اما گاهی ممکن است خواب عطسه دلیل بر بیماری و اندوه شود. همچنین عطسه‌های پی درپی در خواب خبر از رسوایی و بدنامی و انگشت نمایی در زندگی واقعی را دارد.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که، چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید، دلیل است که در حق او، سخنی زشت گویند و اگر بیند که، چون عطسه داد، جنبنده از بینی او بیرون آمد، دلیل است که حق تعالی او را فرزندی دهد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خون دماغ شدن چیست

 

تعبیر خواب عطسه دیگری

هنگامی که می‌بینید شخص دیگری در خواب عطسه می‌کند به این معنا است که او در برخی شرایط مهم بسیار بی خیال است و آشکارا دشواری‌هایی که ممکن است با آن روبرو شود را دست کم می‌گیرد. پس این خواب هشداری است که می‌گوید این شما هستید که باید به او کمک کنید و باید به او بگویید تا به خاطر امنیت و رفاه خود جدی‌تر عمل کند.

تعبیر خواب عطسه دیگری

 

اگر در خواب ببینید دیگری عطسه زد و به شما نگاه کرد یعنی کسی هست که می‌خواهد موضوعی را به یاد شما بیاورد و یا موضوعی هست که فراموشتان شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید یکی دیگر عطسه می‌زند و شخصی می‌گوید صبر آمد. دوباره همان شخص اظهار می‌دارد جهد آمد حالا برو این نوع عطسه در خواب رفع حاجت است.

آنلی بیتون گوید:
اگر خواب ببینید دیگران عطسه می‌کنند نشانه آن است که ملاقات با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:‌ تعبیر خواب خلط بینی و خلط سینه و گلو

 

تعبیر خواب عطسه بیمار

اگر عطسه به خاطر داشتن سرماخوردگی باشد به این معناست که حوادث و اتفاقات ناگواری که برای شما رخ داده به زودی به پایان می‌رسد و به آرامش خواهید رسید.

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر عطسه همراه با آب بینی باشد و بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

حضرت دانیال گوید:
عطسه همراه با آب بینی دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید.

ابن سیرین گوید:
اگر کسی خواب دید عطسه می‌کند و او بیمار باشد، باید به درمان بیماری خود کوشا باشد.

 

تعبیر خواب عطسه نوزاد

به طور کلی دیدن نوزاد در هر حالی در خواب علامت آن است که به زودی سرگرمی‌ها و شادی‌های لذت بخشی تجربه خواهید کرد.

 

مطلب مرتبط: تعبیر خواب نوزاد دیدن نوزاد در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب عطسه نوزاد

 

تعبیر خواب عطسه بلند

اگر در خواب ببینید با صدای خیلی بلند عطسه می‌کنید به معنای آن است که به شهرت و بزرگی می‌رسید و بسیار نیکو است.

 

حرف آخر

همانطور که خواندید براساس نظر معبران، تعبیر خواب عطسه مفاهیم بسیار مثبت و خوبی دارد پس جای نگرانی نیست. چنان‌چه تعبیر خواب مورد نظر در بین مطالب گفته شده موجود نیست، می‌توانید با ارسال خواب خود در قسمت «نظرات و پرسش‌ها» از تفسیر آن آگاه شوید.

همچنین پیشنهاد می کنیم اگر علاقه دارید بدانید که دیدن سرماخوردگی در خواب به چه معنی است، خواندن مطلب «تعبیر خواب سرماخوردگی تب سرفه سرگیجه» را از دست ندهید.6 Comments
  1. سلام،شادوپیروز باشید،من خواب دیدم که از پسرخالم که ۸ سال بیشتر ندارد میخواهم که برایم دعا کند و به خدا بگوید که حاجت من را بدهد و به چیزی که میخواهم منرا برساند(درخواب اعتقاد داشتم ک آرزوی کودکان برآورده میشود)و وقتی که از پسرخالم این خاهش را کردم نمیدونم صدای عطسه از کجا اومد و ولی من توی خواب صداشو شنیدم و وقتی هم که از خواب پاشدم دیدم اذان صبح رو دارن میدن و این خواب رو روز ۱۱ همین ماه دیدم

    • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: شکیبا باشید!

  2. در خواب دیدم که پسر خواهر شوهرم (البته در خواب کودک بود)عطسه میکنه و روی صورت من میپاشه و من با او دعوا میکنم تعبیرش چی میتونه باشه

    • اول سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. گویای زندگی راحت و پر از لذت است. تعبیر دیگر: نمایانگر شفای درونی است. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.

  3. سلام صبح بخیر، من خواب دیدم یه عطسه زدم و با تعجب به من نگاه کردن که چرا جلوی دهنم رو نگرفته بودم،تعبیرش چیه؟

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور