حمله تند نماینده روزنامه کیهان به مهناز افشار (فیلم)

پژمان کریمی دبیر بخش فرهنگ و هنر روزنامه کیهان، به حاشیه بوجود آمده میان پگاه آهنگرانی و مهناز افشار که چند روز قبل در توئیتر اتفاق افتاد اشاره کرد و بدون ذکر نام مهناز افشار، از وی انتقاد نمود.

ستاره
Logo