شعر در باب زیارت امام رضا (ع)

دو شعری که به عنوان شعر زیارت امام رضا است حالتی مناجات گونه دارد. شاعر معاصر معصومه طالبان این اشعار را در وصف شور و شعف خود و سایر زوار امام رضا سروده است.
ستاره | سرویس سرگرمی – فرا رسیدن سالروز ولادت با شکوه علی بن موسی الرضا بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد. در ادامه دو شعر زیارت امام رضا را برای شما آماده کرده‌ایم.
 

شعر زیارت امام رضا (ع)

رضـا را بـگـویـیـد زار آمـدم
 پـنـاهـنـده شـهریـار آمـــدم 

به گلزار پر رونـق اهـل و بـیـت
گل سرخ زهـرا چـوخـار آمـدم 

برآورده ام دستی از آسـتـیـن
 زنـم تـابـه دامـان یـار آمـدم 

غریبـم ؛ درخـانـه ات مـی زنـم
 حضورت طـبـیـبـا نـزار آمـدم 

نگاهی کن ای ماه هـشـتـم مـرا
 که بـا دیـده اشکبـار آمــدم 

نـیـاورده ام ارمـغـانـی تـو را
ولی بیدل و جـان نـثـار آمـدم 

گنهکارم ای جان ؛ ولی عاشـقـم
که سویـت چنین شرمسار آمدم 

رئوفـا ؛ جواب سلـامـم بــده
که بی مایه ؛ درویـش وار آمـدم 

بـیـا بـازدیـدم دم احـتـضـار
که اکنـون تورا در کنـار آمـدم 

حبیبا ؛بـه داد دلـم رس که مـن
 دل آزرده وداغــــدار آمـــدم 

دلم پر ز سودای اجداد تـوسـت
 بـر ایـن آرزو سـوگـوار آمـدم 

من آن مفرغـم تـا کنـی کیـمـیـا
 کرم کن که امـیـدوار آمــدم 

شرابـم ده از سـاغـر مـعـرفـت
 که لب تشنه وجان خمار آمـدم 

مکن نـاامـیـدم بـه جـان جـواد
به شوق تو تـا ایـن دیار آمـدم 

شـفـاعـت بـفـرمـا که آلـوده ام
بـه ایـن دامـن پـرغبـارآمـدم 

منم طالبان خاصه مـسکیـن تـو
رضاجان به صد افتـخـار آمـدم 

ز پا بوسیت شـادمـانـم هـنـوز
بـه تـوفـیـق پروردگـار آمـدم

 

شعر زیارت امام رضا

 

دگـر بـاره دیـدار یـار آمـــدم
بـه سـودائیـت بـی قـرار آمـدم 

الا یـا عـلـی بن مـوسـی الـرضـا
 به سـویـت حـقـیـر و نـزار آمـدم 

به کوی تـو تـا دیـده روشـن کنم
 پـنـاهـنـده و اشک بـار آمــدم 

بـه آلـودگـی دامـنم تـیـره اسـت
بـلـی تـا بـشـویـم غـبـار آمـدم 

هوایت به دل بود هر روز وشـب
 پـس ازمـدتـی انـتـظـار آمـــدم 

دراز است دستم به سویت بگـیـر
 گـنـهکار و امــیـــدوار آمـــدم 

مکن نـاامـیـدم بـه جـان جـواد
که من مجرم و شـرمـسـار آمـدم 

گـدایـم بـرای مـی مـعــرفـــت
 بـه قـرب خـداونـدگــار آمـــدم 

به عشق تو از شهر خود در شدم
 تـو را نـازنـیـن در کنـار آمـدم 

نگاهی به این مخلصـت طـالـبـان
 که مسکین سوی شهر یـار آمـدم

 

سراینده اشعار: معصومه طالبان


ستاره
Logo