M5
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۴
کد خبر: ۱۰۰۹۸
تعداد نظرات: ۴ نظر
تعبیر خواب گوشت هر حیوان حلال گوشت مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام است. دیدن گوشت پخته در خواب بسیار بهتر از گوشت خام است.
تعبير خواب خرد كردن گوشت - تعبیر خواب گوشت نذری - تعبیر خواب گوشت مرغ - تعبیر خواب بریدن گوشت - تعبیر خواب گوشت چرخ کرده خام - تعبیر خواب گوشت خام نذری

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - تعبیر دیدن گوشت در خواب بسته به نوع حیوانی که گوشت آن دیده شده متفاوت است ولی تمامی معبرین اسلامی بر اینکه گوشت حیوانات حلال گوشت نیکو و دیدن گوشت حیوانات حرام گوشت مال حرام است توافق دارند. در جایی محمد بن سیرین دیدن گوشت پخته در خواب را بسیار بهتر از دیدن گوشت خام دانسته است. همچنین گفته می‌شود خرید و فروش گوشت در خواب تعبیری مناسب به همراه نخواهد داشت.
 

دیدن گوشت در خواب از دیدگاه معبرین غربی

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا در رابطه با دیدن گوشت در رویا می‌گوید:
گوشت خوراکی: ارضای نیازهای جسمانی و فیزیکی، بهترین بخش زندگی، تغذیه و پروراندن، بخت خوب و فرصت‌های خوب در جد و جهد فرد، در رفتار جنسی، فرد تنها به بعد فیزیکی آن اهمیت می دهد.
اگر گیاهخوار هستید: چیزی که باید از آن پرهیز کرد، احساس گناه، مرگ
گوشت خام: احساسات و غرایز فطری و نیرومند.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن گوشت خام در خواب بیانگر موانع و دلسردی‌هایی است که شما در راه حرکت به سوی دستیابی به اهداف از آن‌ها خواهید گذشت. تعبیر دیگر این است که ممکن است بازتابی از ماهیت رام نشدنی، حیوانی و احساسات خام شما باشد.
 • خوردن یا پختن گوشت در خواب بیانگر این است که شما به قلب یک مساله می‌روید. شما انرژی‌های غریزی خود را شناسایی کرده استفاده می‌کنید. تعبیر دیگر این است که شما می‌بینید که دیگران چیزی که هنوز برایش تلاش می‌کنید و به دنبالش هستید را به دست آورده‌اند.
 • دیدن گوشت خراب در خوابتان به تنزل روانی فیزیکی تان اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره‌ای از مسائل سلامتی باشد.
 

تعبیر خواب گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می‌خورید و دارید غذا به حساب می‌آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می‌شود و با رنج و مشقت به دست می‌آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.
 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت پخته بهتر از خام یا کباب شده می‌باشد، به این صورت که هر چه پخته‌تر باشد، مال و اموال را آسان‌تر به دست می‌آوری، ولی اگر خام باشد، مال و اموال را به سختی کسب خواهی کرد.
 
جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد
 • دیدن گوشت پخته خوب است
 • دیدن گوشت فربه مال و میراث بود
 • دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد
 • دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
 • اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کباب

تعبیر خواب گوشت حیوانات

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر گوشت هر حیوان حلال گوشتی، مال حلال و هر حیوان حرام گوشتی مال حرام می‌باشد.
تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارت‌اند از:
 1. مال و اموال
 2. ارث و میراث
 3. ثروتمندی 
 4. مصیبت
 
گوشت گوسفند
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.
 
گوشت شتر
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می‌خواهید بخورید میراثی به شما می‌رسد که انتظارش را ندارید.
 
گوشت گاو
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.
 
گوشت خرگوش
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده‌اند.
 
گوشت بز
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می‌خورید یا دارید و نمی‌خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می‌آورید و بهره می‌برید.
 
گوشت خروس
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می‌خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می‌شوید و از او نعمت می‌یابید.
 
گوشت سگ
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری، تعبیرش این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.
 
گوشت مار
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی می‌باشد.
 

تعبیر خواب گوشت انسان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.
 
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشت خون‌آلود از آن افتاده است، زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، چیزی از مال و دارایی خودت را به کسی می‌بخشی.


تعبیر خواب خرید یا فروش گوشت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیه گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.
 

تعبیر خواب گوشت قربانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، سود و منفعت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.

تعبیر خواب گوشت و استخوان

ابن سیرین: اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، کمی خیر به تو می‌رسد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
حسين
Iran, Islamic Republic of
06:40 - 1397/05/24
سلام خواب ديدم مقداري از گوشت گوسفند پخته شده را به حضرت فاطمه زهرا دادم تعبيرش چي هست؟
آقاجون
Iran, Islamic Republic of
10:09 - 1397/05/12
با سلام. همسرم خواب دید که قصاب حدود سی چهل تا گوشت گوسفندو سیخ کشید داد به همسرم که با پسرم بود. بعدش من مشغول کباب کردن گوشت بودم که پسرم همزمان از کباب میخورد. ما هم منتظر خوردن کباب بودیم.
غزل
Iran, Islamic Republic of
12:33 - 1397/02/26
سلام من خوال دیدم که مدیر مدرسه ی دبیرستانم بهم تو یه کاسه گوشت داد پ گفت این گوشت نذری امام علیه یا برای خودت ببر یا ببرش برای پسر معلول به اسم آرمین که توی این مدرسه درس میخونه منم گوشتو بردم تمومه کلاسا رو گشتم تا پسره معلولو پیدا کردم بعدم گوشتو دادم بهش گفتم این تورو‌شفا میده خیلی دوس دارم بدونم تعبیر این خواب عجیبم چیه اگه بگین ممنون میشم
اسما
Iran, Islamic Republic of
12:43 - 1397/02/13
سلام
ببخشید من دیشب خواب بدی دیدم خواهش میکنن اگر تعبیری داره یا نداره به ایمیلم بفرستید خواهش میکنم
خواب دیدم با خواهرکوچکم یجا ک نمیدونم هم کجا بود دعوتیم برای شام یا نهار
ی سفره ی خیلی بزرگ پهن کرده بودند ولی فقط مادوتا رو اون سفره بودیم
بعد ی حیوون بزرگ سرخشده اومد رو سفره نمیدونم از کجا وچجوری گوشتش سفید بود مثل مرغ سرخشده،بعد من فهمیدم الاغه انگار بهم الهام شده بود خلاصه چهارپایی بود با گوشت سفید و سر انسانی،من نخوردم ولی خاهرم از گوشات روناش ک میکند اون لگد میزد و ناله میکرد خیلی میترسم لطفا برام تعبیر کنیده
الاغ از حیواناتی است که خوردن گوشت آن مکروه است. بنابراین خوردن چنین گوشتی در خواب نشانه بدست آوردن مالی است شبهه دار. رسیدن سود و منفعتی به خواهرتان که منبع و سرچشمه آن مشخص نیست.
زولا 5
ایران تندر 5