تعبیر خواب گرسنگی چیست؟

بنابر گفته های معبرین اسلامی گرسنگی و گرسنه بودن در خواب نشانه بیچارگی ، حرص و طمع بیننده خواب است. با تعبیر خواب گرسنگی همراه ما باشید.
تعبیر خواب گرسنگی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – گرسنگی یا تشنگی از موضوعاتی هستند که در خواب دیده نمی‌شوند بلکه بایستی آن‌ها را احساس کرد. گرسنه بودن همواره نماد قحطی و بیچارگی است. آنگونه که حضرت دانیال درباره گرسنگی می‌گوید سیری از نان بهتر از گرسنگی بود. با تعبیر خواب گرسنگی همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب گرسنگی مرده - تعبیر خواب غذا دادن به گرسنه - تعبیر خواب گرسنگی اموات - تعبیر خواب نوزاد گرسنه - تعبیر خواب مرده گرسنه باشد

تعبیر خواب گرسنگی

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب گرسنگی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بود و نه گرسنه.

محمدبن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد، دلیل حرص است.

جابرمغربی گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گرسنگی بر چهار وجه است.

  1. بیچارگی و تنگدستی

  2. حرص و آز

  3. گناه

  4. طمع داشتن به مردم

بيتون مى‌گويد: ديدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضايتى از محيط اطرافتان است.

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه گرسنه هستيد، به اين معنا است كه در كارتان پيشرفت مى‌كنيد.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo