تعبیر خواب حرف ظ

عبدالله بن مسلم می‌گوید: گه گاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می‌شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می‌رفتم [اباضیه، گروهی گمراه از خوارج بودند که رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست می‌کردم. شبی در خواب دیدم که همراه با عده ای جنازه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله با دوش خود حمل می‌کردم. پیش ابن سیرین آمده، خواب را برایش تعریف نمودم. ابن سیرین گفت: چرا با قومی نشست و برخاست می‌کنی که می‌خواهند آنچه را پیامبر صلی الله علیه و آله آورده است، دفن نمایند.

 

تعبیر خواب ظرف – تعبیر خواب ظرف شستن – تعبیر خواب امام صادق – تعبیر خواب ابن سیرین

 

تعبیر خواب حرف ظ

در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد: اول، جنازه‌ پیامبر صلی الله علیه و آله و دوم، حمل آن بر دوش و تصمیم برای دفن آن. در تعبیر نشانه‌ی اول، ابن سیرین جنازه‌ پیامبر صلی الله علیه و آله را به راه وروش حقی که آن حضرت آورده است، و نشانه‌ دوم را به دفن واز بین بردن آن راه وروش قیاس نموده است.

با تعبیر خواب کلماتی که با حرف ظ آغاز می‌گردند همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
  • 📰 همه مطالب
  • 💎 نمایش شانسی
ستاره
Logo