اوپارک
ستاره علوم

فیزیک و متافیزیک

۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

چشم سوم چیست؟ (آجنا راه ارتباط با ماورا)

چشم سوم چیست؟ (آجنا راه ارتباط با ماورا)
چشم سوم مرکز ارتعاش انرژی‌های روحی و نیروی روانی خودآگاه و ناخودآگاه است. چشم سوم مرکز فرماندهی روح در جسم و راه رسیدن به یگانه‌اندیشی است.
۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

احضار روح چیست؟ + آیا احضار روح واقعیت دارد؟

احضار روح چیست؟ + آیا احضار روح واقعیت دارد؟
احضار روح به تلاش برای ارتباط با روح مردگان گفته می‌شود که واقعیت داشتن آن مورد تردید بوده و اينگونه جلسات با توهمات فراوان آميخته شده است.
۱ سال پیش
علوم > فیزیک و متافیزیک

درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟

درباره فلسفه یین و یانگ چه می‌دانید؟
یین و یانگ (yin & yang) مفهومی در نگرش چینیان باستان به نظام جهان است. یین و یانگ نشان‌دهنده قطب‌های مخالف و تضادهای جهان مثل شب و روز است.
بیشتر