اوپارک
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷
کد خبر: ۸۹۷۶
تعداد نظرات: ۴ نظر
با تعبیر خواب خون از دهان و دندان، تعبیر خواب خون دماغ (خونریزی بینی)، تعبیر خواب خون خوردن، تعبیر خواب جاری شدن خون و... همراه ما باشید.
تعبیر خواب خون از دهان - تعبیر خواب خون ابن سیرین - تعبیر خواب خون آمدن از دست - تعبیر خواب خون امدن از سر - تعبیر خواب خون بالا اوردن

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


برخی از رنگ‌ها وجود دارند که در خواب دیده نمی‌شوند مانند رنگ قرمز یا سرخ و به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب‌های خود خون دیده‌ایم ولی سرخی خون را ندیده‌ایم. فقط احساس کرده‌ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می‌آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده‌اید ولی خواب خون را فراوان دیده‌اید. پس ما در خواب خون را می‌فهمیم ولی نمی‌بینیم و همین است که تفاوت‌هایی را تعبیر به وجود می‌آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباس‌هایمان به خون آلوده شده است.

تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن خون در رویا می‌گوید:
تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست. پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می‌توانیم در آن‌ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می‌شوند.

تعبیر خواب خون (ناشی از جراحت)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت‌ها بود و از آن جراحت‌ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می‌آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن خون غم واندوه بود
 • دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید
آنلی بیتون:
 • دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.
 • دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب خون بالا آوردن

برايت مى‌گويد: 
 • اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان دچار خونريزى شده، به اين معناست كه يك فرصت خوب براى انجام كارها به دست مى‌آوريد. 
 • بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگيرى و نزاع است. 

تعبیر خواب جاری شدن خون

ابن سیرین: اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی: اگر اندامی از اندام‌های او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم از بدنمان خون می‌رود گرفتار غم و اندوه می‌شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می‌گردیم.

آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.
 • اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.

تعبیر خواب خون خوردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند که از قضیبش (آلت تناسلی مردانه) خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد. 
 • اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.

تعبیر خواب خونریزی دندان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می‌آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می‌شویم.

تعبیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی گوید: اگر بیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته گردد.

مطیعی تهرانی: چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می‌کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

تعبیر خواب خونریزی بینی

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.
 • اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ، دلیل است که در حق او ، سخنی زشت گویند
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می‌آید از نظر اجتماعی گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنیم و احتمالاً شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می‌گیرد

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب لباس خونی

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم لباس‌هایمان خون آلود شده بدنام می‌شویم و به ما تهمت می‌زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می‌آید که ما هم در آن سهیم هستیم. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می‌کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن لکه‌های خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که می‌خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیری کنند.


گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
07:57 - 1396/10/05
سلام
من خواب دیدم یک نفررو از دست پلیسها فراری میدم و در حین فرار مامور تیراندازی میکنه و یک تیر به ران من میخوره و از سوراخ گلوله کلی خون میاد(مثل شیرآب)و من بیحال روی زمین افتادم.
ممنون میشم اگه تعبیر این خواب منو زود جواب بدین،باتشکر
پاسخ ها
طاهره محمدی صفات
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سلام من در خواب دیدم که دو سه قطره خون از بینیم آمد اما رنگ خون معلوم نبود دستکش هم به دست داشتم پس با انگشت به بینیم زدم بعد به دستم که مطمین شم خون آمده ممنون میشم جواب بدید
پانته ا
Iran, Islamic Republic of
01:11 - 1397/01/06
سلام .من خواب دیدم نامزدم ک میخوام ازش جداشم ب دو نقطه از بدن مادرم چاقو زد و انگشت مادر خون میامد و خون میریخت که با دستمالی سفید دستشو گرفتم ک خون نریزه و خون تقریبا قطع شد تعبیرشو میدونید؟
هستی
Iran, Islamic Republic of
12:06 - 1397/03/01
من خواب دیدم که از سقف خونمون قطره قطره خون میاد .این تعبیرش چیه؟؟