دکتر مریم ضابطی - 5
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
کد خبر: ۷۱۴۷
تعداد نظرات: ۹ نظر
تعبیر خواب ازدواج معمولا نمادی از اتحاد و پیوند دو بخش متفاوت از وجود فرد مانند عقل و احساس، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه و ... است. همچنین ازدواج نشانه‌ای از تعهد، هماهنگی یا تحول نیز می تواند باشد.
تعبیر خواب عروس شدن خودم - تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد - تعبیر خواب عروس شدن دختر - تعبیر خواب ازدواج مجدد

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


ستاره | سرویس سرگرمی - ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه - هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ
خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.
 

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر: امیدهای واهی
درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب اردواج: ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن ازدواج با زن در خواب
 • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود، 


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد

تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.


تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
 • اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون:
 • دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.
 • اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام
 • ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان: ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.
 

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱
پریا
Iran, Islamic Republic of
16:06 - 1397/05/21
تو خواب دیدم با پسری که ازدواج کردم نمیشناسمش ولی میگن پسر خالته . لطفأ تعبیرشو بگید  
این رویا ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. ازدواج به معنای جفت شدن است.
علی
Iran, Islamic Republic of
21:12 - 1397/05/09
متاهل هستم دوفزنددارم خواب دیدم که مراسم عروسی داشتم ویهو متوجه شدم که کت وشلواردامادی ام کهنه است وناراحت بودم که ای کاش اومده بودکه کت وشلوارنو بخرم
نیلوفر
Iran, Islamic Republic of
19:11 - 1397/05/09
سلام.من چند ماه پیش خواب دیدم یه خانمی از اقواممون از ماشینمون داره پیاده میشه و با خوشرویی به من میگه اواخر نود و هفت میاد..بعد صحنه خوابم عوض شد و خودمو تو دفترخونه ازدواج دیدم ک مانتو و شال رنگ روشن پوشیدم و دسته گل دستمه و دست یه مرد دیدم که داره دفتر رو امضا می کنه (مثلا داماد) بعد صحنه خوابم باز عوض شد یه تصویر محو از خودم و یه اقای جوون دیدم لباس عروس تنم بود و اونم کت شلوار و مادرم هم دیدم.. البته جشن ندیدم اصلا...فقط دم در سالن انگار ایستاده بودیم مادرمم بود ...بعد از اونم خواب دیدم یبار که لباس عروس تنمه... و سوزن هم دیدم .(البته تو تعبیر خواب سوزن نماد نیروی مذکر بود. لباس عروس نماد فصل جدید زندگی)ولی ممنون میشم اگه خوابمو تعبیر کنید چون ی ذره نگرانم ک نکنه معنی بدی داشته باشه.
ممنون.
بدون نام
United Arab Emirates
08:40 - 1397/03/05
سلام خوب هستین مطالبتون عالیه ببخشید من پشت سرهم خاب دیدم شوهرم اول بهم خیانت کردهمون شب دوباره خواب دیدم میخواد ازدواج مجدد کنه
پاسخ ها
بیلبو
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
سلام چون دیدم از خیانت صحبت شد اینو میگم و تو همون بخش خیانت نشد اینو بنویسم اینکه میگین مردی که راحت از ارزو هاش و اهدافش با شما صحبت میکنه و به شما میگه دلش تنگ شده و .. دوستون داره اصلا ملاک خوبی نیس چون عکسش به من ثابت شده
یاس
Iran, Islamic Republic of
15:49 - 1397/01/24
خواب دیدم با یک پسر غیر ایرانی میخواستم ازدواج کنم و خوشحال بودم و به سراغ کارهای عقد و ارگ رفتیم اما ناگهان من پشیمان شدم و هیچ عابدی را در خواب ندیدن همه خوشحال و منتظر جشن بودند
Donya
Iran, Islamic Republic of
16:41 - 1397/01/23
سلام من خواب دیدم با پسرخالم نامزد کردم میشه بگین تعبیرش چیه؟!
امین
Iran, Islamic Republic of
21:11 - 1396/11/06
خواب ازدوج با اشنا رو دیدم ولی هنوز عروسی درکار نبود خیلی باهم خوب بودیم وقصد امیزش هم بینمون دیده نمیشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
خواب دیدم سیدی میگه تو با دختر عموت ازدواج میکنی