ستاره عمومی

اوقات شرعی

۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بافق

اوقات شرعی بافق
اوقات شرعی به افق بافق شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بافق، اذان ظهر به افق بافق و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بافق است. زاویه انحراف قبله در شهر بافق در حدود 57.5 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شهر همدان

اوقات شرعی شهر همدان
اوقات شرعی به افق همدان شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق همدان، اذان ظهر به افق همدان و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق همدان است. زاویه انحراف قبله در شهر همدان در حدود 31.9 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ملایر

اوقات شرعی ملایر
اوقات شرعی به افق ملایر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ملایر، اذان ظهر به افق ملایر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ملایر است. زاویه انحراف قبله در شهر ملایر در حدود 33.9 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی نهاوند

اوقات شرعی نهاوند
اوقات شرعی به افق نهاوند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق نهاوند، اذان ظهر به افق نهاوند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق نهاوند است. زاویه انحراف قبله در شهر نهاوند در حدود 32.7 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی کیش

اوقات شرعی کیش
اوقات شرعی به افق کیش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق کیش، اذان ظهر به افق کیش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق کیش است. زاویه انحراف قبله در شهر کیش در حدود 71.4 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندرعباس

اوقات شرعی بندرعباس
اوقات شرعی به افق بندرعباس شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندرعباس، اذان ظهر به افق بندرعباس و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندرعباس است. زاویه انحراف قبله در شهر بندرعباس در حدود 73.7 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی میناب

اوقات شرعی میناب
اوقات شرعی به افق میناب شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق میناب، اذان ظهر به افق میناب و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق میناب است. زاویه انحراف قبله در شهر میناب در حدود 73.7 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی قشم

اوقات شرعی قشم
اوقات شرعی به افق قشم شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق قشم، اذان ظهر به افق قشم و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق قشم است. زاویه انحراف قبله در شهر قشم در حدود 73.2 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بندر لنگه

اوقات شرعی بندر لنگه
اوقات شرعی به افق بندر لنگه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بندر لنگه، اذان ظهر به افق بندر لنگه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بندر لنگه است. زاویه انحراف قبله در شهر بندر لنگه در حدود 72.7 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ابوموسی

اوقات شرعی ابوموسی
اوقات شرعی به افق ابوموسی شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ابوموسی، اذان ظهر به افق ابوموسی و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ابوموسی است. زاویه انحراف قبله در شهر ابوموسی در حدود 75.4 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی جاسک

اوقات شرعی جاسک
اوقات شرعی به افق جاسک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق جاسک، اذان ظهر به افق جاسک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق جاسک است. زاویه انحراف قبله در شهر جاسک در حدود 79.3 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی ساوه

اوقات شرعی ساوه
اوقات شرعی به افق ساوه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق ساوه، اذان ظهر به افق ساوه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق ساوه است. زاویه انحراف قبله در شهر ساوه در حدود 36.9 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تفرش

اوقات شرعی تفرش
اوقات شرعی به افق تفرش شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق تفرش، اذان ظهر به افق تفرش و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق تفرش است. زاویه انحراف قبله در شهر تفرش در حدود 36.6 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی اراک

اوقات شرعی اراک
اوقات شرعی به افق اراک شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق اراک، اذان ظهر به افق اراک و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق اراک است. زاویه انحراف قبله در شهر اراک در حدود 37 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی محلات

اوقات شرعی محلات
اوقات شرعی به افق محلات شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق محلات، اذان ظهر به افق محلات و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق محلات است. زاویه انحراف قبله در شهر محلات در حدود 39.6 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی شازند

اوقات شرعی شازند
اوقات شرعی به افق شازند شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق شازند، اذان ظهر به افق شازند و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق شازند است. زاویه انحراف قبله در شهر شازند در حدود 36.4 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی رامسر

اوقات شرعی رامسر
اوقات شرعی به افق رامسر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق رامسر، اذان ظهر به افق رامسر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق رامسر است. زاویه انحراف قبله در شهر رامسر در حدود 34.1 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی تنکابن

اوقات شرعی تنکابن
اوقات شرعی به افق تنکابن شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق تنکابن، اذان ظهر به افق تنکابن و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق تنکابن است. زاویه انحراف قبله در شهر تنکابن در حدود 34.9 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی گلوگاه

اوقات شرعی گلوگاه
اوقات شرعی به افق گلوگاه شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق گلوگاه، اذان ظهر به افق گلوگاه و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق گلوگاه است. زاویه انحراف قبله در شهر گلوگاه در حدود 42.2 درجه است.
۴ ماه پیش
عمومی > اوقات شرعی

اوقات شرعی بهشهر

اوقات شرعی بهشهر
اوقات شرعی به افق بهشهر شامل اذان صبح و طلوع آفتاب به افق بهشهر، اذان ظهر به افق بهشهر و غروب آفتاب و اذان مغرب به افق بهشهر است. زاویه انحراف قبله در شهر بهشهر در حدود 41.7 درجه است.
بیشتر