اوپارک
ستاره فرهنگ و هنر

حکایت و داستان

۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ی به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ی به همراه معنی
یک آشی برات بپزم که یک وجب روش روغن باشه، یک روده راست تو شکمش نیست، یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به مردم و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ی شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی
هر که بامش بیش برفش بیشتر، هنوز دو قورت و نیمش باقی است، هیچ بقالی نمی‌گه ماستم ترشه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ه شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف و به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف و به همراه معنی
وسط دعوا نرخ تعیین می‌کنه، وقت سر خاراندن نداشتن، وعده سر خرمن، وصله ناهمرنگ و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف و شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ن به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ن به همراه معنی
نازکش داری ناز کن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن، نشسته لب گود می‌گه لنگش کن، نمک به زخم پاشیدن و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ن شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف م به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف م به همراه معنی
مرغی که انجیر می‌خوره نوکش کجه، مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، مال یک جا می‌رود ایمان هزار جا و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف م شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ل به همراه معنی
لقمه را باید به اندازه دهان برداشت، لی‌لی به لالای کسی گذاشتن، لفت و لعاب دادن، لب چشمه می‌روم خشکه می‌شه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ل شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف گ به همراه معنی
گذر پوست به دباغخانه می‌افتد، گربه را باید دم حجله کشت،گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی، گل بود به سبزه نیز آراسته شد و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ر شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ک به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ک به همراه معنی
کاچی به از هیچی، کلاغه آمد راه رفتن کبک را یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش رفت، کلاه خود را قاضی کردن و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ک شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ق به همراه معنی
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری، قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را؟، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ق شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ف به همراه معنی
فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تره، فکر نان باش که خربزه آب است، فیل هوا کردن، فیلش یاد هندوستان کرده و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ف شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف غ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف غ به همراه معنی
و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف غ شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ع به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ع به همراه معنی
عجله کار شیطان است، عروس نمی‌تونست برقصه، می گفت اتاق کجه، عزرائیل را جواب کردن، عشوه شتری، غمزه خرکی و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ع شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ظ به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ظ به همراه معنی
شیرین‌ترین و پرکاربردترین ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی (حرف ظ) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ط به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ط به همراه معنی
طاقچه بالا گذاشتن، طلا که پاکه، چه منتش به خاکه، طوطی‌وار و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ط شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ض به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ض به همراه معنی
شیرین‌ترین و پرکاربردترین ضرب المثل‌های فارسی و ایرانی (حرف ض) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ص به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ص به همراه معنی
صدا از دریوار در بیاد از فلانی در نمی‌یاد، صد تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره، صلاح مملکت خویش خسروان دانند، صغری کبری چیدن و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ص شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ش به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ش به همراه معنی
شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، شل کن سفت کن در آوردن، شتر و گاو پلنگ، شپش تو جیبش چارقاب می‌زنه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ش شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف س به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف س به همراه معنی
سالی که نکوست از بهارش پیداست، سر به سر، بی‌دردسر، سر دیگ حلیم، روغن می‌رود، سر قبری گریه کن که مرده توش باشه، سر گنده‌اش زیر لحاف است و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف س شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ز به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ز به همراه معنی
زبان به دهان گرفتن، زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد، زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، زمستان تمام شد، روسیاهی به ذغال ماند و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ز شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
۲۵ روز پیش
فرهنگ و هنر > حکایت و داستان

لیست ضرب المثل های حرف ر به همراه معنی

لیست ضرب المثل های حرف ر به همراه معنی
راه باز است و جاده دراز، رفت آنجا که عرب نی انداخت، روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد، روزی افتاده دست قوزی و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ر شروع می‌شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه ستاره باشید.
بیشتر